Umowy na stałą współpracę z dostawcą IT - outsourcing, umowy ramowe na współpracę IT, bodylesing w branży IT

O szkoleniu

Outsourcing w zakresie IT jest jednym z najczęściej „zlecanych na zewnątrz” aspektów działalności przedsiębiorstw (i innych organizacji). Od obsługi podstawowego sprzętu komputerowego i serwerów w niewielkim przedsiębiorstwie po rozbudowane łańcuchy dostaw kompleksowych i wyrafinowanych rozwiązań technologicznych w międzynarodowych grupach kapitałowych, outsourcing IT w różnych formach występuje niemalże w każdej organizacji. Jednocześnie ten typ outsourcingu nie tylko stanowi istotną część budżetu, ale również obejmuje kluczowe lub często szczególnie wrażliwe procesy biznesowe organizacji. Wobec tego wyjątkowo istotne jest prawidłowe ułożenie zasad współpracy dostawcy z odbiorcą outsourcingu w ramach dobrze dobranej umowy, która w odpowiedni sposób nie tylko zabezpiecza interesy stron, ale również stanowi naturalne wsparcie dla realizacji tej współpracy.

W ramach szkolenia zostanie przedstawiona ogólna charakterystyka różnych modeli współpracy w ramach outsourcingu IT oraz sposób ujęcia ich w różne typy umów. Szczegółowo omówiony zostanie outsourcing IT w wąskim ujęciu – tj. usług, polegających na kompleksowej obsłudze przez podmioty zewnętrzne wyodrębnionych procesów biznesowych organizacji odbiorcy. Wskazane zostaną nie tylko najważniejsze regulacje prawne czy kluczowe elementy umów, ale przede wszystkim – najważniejsze kwestie sporne, ryzyka czy problemy występujące w praktyce obrotu gospodarczego.
Powyższe kwestie zostaną również omówione w ramach case study, które uwidoczni najważniejsze problemy praktyczne we współpracy w ramach oustsourcingu IT – oraz jak wielu z nich można uniknąć, zawierając dobrą umowę.

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę jak dobrać optymalny instrument prawny (w tym odpowiedni typ umowy) do konkretnych potrzeb biznesowych, wynikających z przyjętego modelu współpracy, oraz jak zidentyfikować i uniknąć głównych ryzyk prawnych w ramach outsourcingu IT.

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy

 • właścicieli firm
 • dyrektorów
 • osób, zajmujących się podpisywaniem umów o usługi IT

Program szkolenia

 1. Wstęp – omówienie podstawowych zagadnień dot. outsourcingu w IT:
  • outsourcing w ujęciu szerokim i jego typy: body leasing, podwykonawstwo (zatrudnienie b2b) świadczenie usług, nabywanie rozwiązań IT w modelu umowy o dzieło – prezentacja pojęcia, omówienie podstawowych modeli współpracy;
  • outsourcing w ujęciu „wąskim” jako kompleksowa obsługa konkretnych procesów biznesowych przez dostawców poza organizacją odbiorcy – omówienie zasadniczych cech modelu współpracy i jego kwalifikacji umownej;
  • ramy prawne – ogólne omówienie istotnych regulacji do umów dot. outsourcingu IT:
   • Kodeks cywilny;
   • przepisy dot. praw własności intelektualnej (Prawo autorskie, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji);
   • RODO;
   • Prawo pracy (w kontekście głównych ryzyk w outsourcingu IT);
   • regulacje sektorowe (branżowe) dla umów outsourcingowych – ze szczególnym wskazaniem zasad outsourcingu w branży finansowej.
 2. Outsourcing w ujęciu szerokim – krótkie omówienie kwalifikacji prawnej poszczególnych modeli współpracy oraz podstawowych typów stosowanych umów: body leasing, umowy o świadczenie usług, wykonywanie rozwiązań IT w modelu umowy o dzieło:
  • ogólna charakterystyka biznesowa poszczególnych modeli;
  • główne sposoby ujęcia modeli biznesowych w umowach;
  • konstrukcja i najważniejsze elementy umów;
  • najważniejsze problemy praktyczne oraz kluczowe ryzyka prawne.
 3. Outsourcing w ujęciu wąskim – szczegółowe omówienie:
  • omówienie założeń biznesowych i najczęściej występujących na rynku modeli outsourcingu procesów;
  • sposoby ujmowania modeli biznesowych outsourcingu w ramach umów – główne typy stosowanych umów i ich charakterystyka.
 4. Najważniejsze elementy umów outsourcingu/świadczenia usług IT:
  • postanowienia, które powinny się znaleźć w każdej umowie;
  • zakres oraz poziom usług (SLA);
  • zasady rozliczeń;
  • sposoby zabezpieczenia roszczeń odbiorcy;
  • problematyka podwykonawstwa i łańcuchów podwykonawców (w tym problematyka podwykonawstwa zagranicznego);
  • zasady współdziałania odbiorcy z dostawcą;
  • bezpieczeństwo danych, zasady obiegu informacji poufnych (klauzule poufności, NDA);
  • zasady odpowiedzialności dostawcy za wykonywanie outsourcingu.
  • ochrona elementów własności intelektualnej w umowach outsourcingowych:
   • rodzaje chronionych elementów i podstawy ich ochrony;
   • sposoby regulacji umownej kwestii dot. praw własności intelektualnej;
   • główne ryzyka i najczęściej występujące w praktyce kwestie sporne.
 5. Najważniejsze ryzyka i problemy dot. zawierania i wykonywania umów outsourcingu/świadczenia usług IT – case study.
 6. Sesja pytań i odpowiedzi.

Czas trwania

9:30-14:30

Prelegenci

Marcin Ręgorowicz

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej w zakresie branży IT i nowych technologii. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa ochrony danych osobowych, postępowaniach sądowych oraz procesach due diligence związanych z przejęciami i przekształceniami spółek prawa handlowego. W Kancelarii TKP uczestniczy w pracach praktyki TMT w ramach zespołu IT-Telco.
Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych „Prawo własności intelektualnej” w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.
W ramach praktyki zawodowej zajmował się głównie obsługą dużych i średnich podmiotów gospodarczych (przede wszystkim z branży IT i gamedev, jak również branży energetycznej), w tym również jako prawnik koordynujący. Brał udział w licznych projektach z zakresu IT oraz związanych z własnością intelektualną, w szczególności w procesie negocjowania i wykonywania umów na systemy IT.

 

Agnieszka Wachowska

W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, w tym również od strony podmiotów publicznych i zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych w IT.
Odpowiedzialna także za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz doradztwo z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Brała udział w ponad stu projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym wdrożeniowych, serwisowych, hostingowych, licencyjnych, a także w rozwiązywaniu złożonych sporów IT.
Uczestniczyła w przeprowadzaniu wielu dużych i kompleksowych audytów umów dotyczących IT, w tym badających zakres uprawnień do oprogramowania. Uznana prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach.
Rekomendowana i nominowana w polskich i zagranicznych rankingach prawników (m.in. Legal 500 – jako Next Generation Lawyers, nominowana do Rising Stars w konkursie Gazety Prawnej). Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych z zakresu prawa autorskiego, prawa autorskiego i prawnej ochrony programów komputerowych, a także zamówień publicznych w IT.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena promocyjna
zgłoszenia min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!