Umowy z pracownikami i współpracownikami w IT - problemy prawne w praktyce z uwzględnieniem zagadnień prawa autorskiego i preferencji podatkowych

O szkoleniu

Rynek pracy w branży IT jest rynkiem bardzo wymagającym: oprócz trudności z samym pozyskiwaniem do organizacji odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, sporym wyzwaniem jest również prawidłowe ułożenie wzajemnych praw i obowiązków stron w ramach łączącej obie strony umowy. Sprawy dodatkowo nie ułatwiają z jednej strony wysokie wymagania co do treści zawieranych umów, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym zwłaszcza z przepisów prawa autorskiego), których spełnienie jest niezbędne do prawidłowego i w niezbędnym zakresie przejścia praw do efektów pracy danego pracownika lub współpracownika. Z drugiej strony odpowiednia konstrukcja umowy daje możliwość korzystania z szeregu korzystnych rozwiązań podatkowych np. systemu rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodu. W celu ułatwienia zrozumienia tej tematyki oraz doboru w praktyce optymalnych rozwiązań prawnych, proponujemy niniejsze szkolenie.

W ramach szkolenia zostaną omówione najważniejsze stosowane w obrocie rynkowym w branży IT rodzaje umów zawieranych z pracownikami lub współpracownikami, w tym zwłaszcza podstawowy podział na umowy o pracę oraz umowy o charakterze niepracowniczym (w tym współpraca w tzw. modelu b2b oraz pozyskiwanie specjalistów w ramach umów na tzw. „body leasing”) – ze wskazaniem najważniejszych wad i zalet poszczególnych rozwiązań. Omówione zostaną kluczowe aspekty w zakresie konstrukcji głównych rodzajów umów, ich elementów istotnych (w tym zwłaszcza postanowień zabezpieczających nabycie praw do efektów pracy pracowników i współpracowników), a także podstawowe ryzyka, wynikające z zastosowania danego modelu.

Ponadto przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące zabezpieczenia kluczowych interesów pracodawcy (nabywcy usług) wspólne dla wszystkich powyższych modeli: zabezpieczenie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa czy możliwość wprowadzenie do umów zobowiązań w zakresie zakazu konkurencji. Dodatkowo uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę o zasadach i możliwości zastosowania modelu rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodu od pracy twórczej oraz korzystania z ulgi IP Box.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dedykowane dla:

 • dyrektorów i kierowników działów IT,
 • dyrektorów działów HR,
 • osoby odpowiedzialne za przestrzeganie procedur w zakresie danych osobowych, bezpieczeństwa IT oraz ochrony informacji poufnych,
 • adwokatów, radców prawnych i prawników wewnętrznych.

Program szkolenia

 1. Przedstawienie głównych modeli współpracy z personelem i głównych typów umów (oraz ich podstawowych cech konstrukcyjnych):
  • umowa o pracę:
   • typowe cechy stosunku pracy,
   • wady i zalety współpracy z pracownikami IT w ramach umów o pracę,
  • umowy cywilnoprawne (w modelu b2b i nie-b2b):
   • wady i zalety współpracy z pracownikami IT w ramach umów o współpracę,
   • ryzyka związane z współpracą z współpracownikami w oparciu o umowy cywilnoprawne i umowy B2B,
   • o co należy zadbać współpracując z personelem IT w ramach umów cywilnoprawnych i umów B2B.
 2. Umowy na body leasing jako źródła pozyskania personelu IT:
  • typowe cechy umowy na body leasing personelu IT,
  • wady i zalety pozyskiwania współpracowników IT w ramach umów body leasingowych,
  • ryzyka prawne związane z zawieraniem umów na body leasing pracowników IT oraz sposoby ich ograniczania,
  • o co należy zadbać współpracując z personelem IT w ramach umów body leasing.
 3. Pracownik i współpracownik IT i prawo autorskie, czyli co należy do pracodawcy a co do pracownika?
  • Czym jest utwór? (praktyczne przykłady z orzecznictwa).
  • Czym są i w jakich przypadkach powstają utwory pracownicze? - różnice między osobami zatrudnionymi na umowę o pracę oraz pracującymi w ramach umowy zlecenia/o dzieło.
  • Zasady nabywania przez pracodawców praw do utworów pracowniczych i innych utworów.
  • Nabywanie praw do utworów tworzonych przez pracowników na prywatnym sprzęcie oraz poza czasem pracy pracowników.
  • Programy komputerowe jako szczególny rodzaj utworów pracowniczych – szczególne zasady nabywania przez pracodawców praw do programów komputerowych.
   • Czy kod źródłowy, dokumentacja, user story, itp. może być utworem?
   • Czy oprogramowanie zawsze jest utworem?
 4. Jak chronić informacje i know-how w przedsiębiorstwie?
  • Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa i jak jest chroniona?
  • Ochrona danych poufnych przez pracowników – obowiązki wynikające z kodeksu pracy oraz innych ustaw.
  • Umowy o zachowaniu poufności z pracownikami.
  • Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony informacji przez pracowników (odpowiedzialność ustawowa i odpowiedzialność wynikająca z umów).
  • Regulacje i zasady wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.
 5. Zakaz konkurencji w umowach z pracownikami i współpracownikami:
  • Różnica pomiędzy umowami o zakazie konkurencji a umowami o zachowaniu poufności.
  • Zakaz konkurencji w umowach o pracę:
   • Regulacje wynikające z kodeksu pracy.
   • W jakim zakresie i na jakich zasadach możliwy jest zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku o pracę?
   • W jakim zakresie i na jakich zasadach możliwy jest zakaz konkurencji po ustaniu trwania stosunku o pracę?
  • Zakaz konkurencji w umowach o współpracę :
   • Czy są jakieś ograniczenia w zawieraniu takich umów?
   • Czy zakaz konkurencji zawsze jest skuteczny?
  • Możliwość wprowadzania zakazów konkurencji do umów z pracownikami i współpracownikami w świetle przepisów prawa, w tym regulacji i zasad wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.
 6. Możliwość rozliczania 50 % kosztów uzyskania przychodów wśród pracowników IT:
  • Kto może stosować podwyższone 50% koszty?
  • Przesłanki zastosowania 50% kosztów: przepisy i ich interpretacja przez organy skarbowe oraz orzecznictwo sądowe – przegląd orzecznictwa.
  • Współtwórczość a możliwość rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodów.
  • Przesłanki zastosowania 50% kosztów w praktyce:
   • Co należy zamieścić w umowach o pracę, aby móc rozliczać 50 % koszty uzyskania przychodów? – postanowienia dot. korzystania lub rozporządzenia prawami autorskimi.
   • Obowiązek wyodrębnienia honorarium autorskiego dla autora – czy zawsze konieczne do rozliczania 50 % kosztów?
   • Konieczność dokumentowania pracy twórczej – raporty i ewidencje.
   • Ewidencja czasu pracy – czy jest konieczna?
   • Jak nieobecności pracownika wpływają na rozliczanie dla niego 50% kosztów?
  • Modele organizacyjne występujące w praktyce stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
  • Zagrożenia i ryzyka związane ze stosowaniem 50% kosztów:
   • Odpowiedzialność płatnika za prawidłowe rozliczanie 50% kosztów.
   • Moment tworzenia listy płac i wypłaty pensji a możliwość ustalenia prawidłowych 50% kosztów.
   • Wydanie interpretacji podatkowej a zmiana stanu faktycznego, który został w niej przedstawiony.
 7. Możliwość rozliczania IP Box wśród współpracowników IT:
  • Kto może rozliczać IP Box.
  • Przesłanki zastosowania IP Box: przepisy i ich interpretacja przez organy skarbowe oraz orzecznictwo sądowe – przegląd orzecznictwa.
  • Przesłanki zastosowania IP Box w praktyce:
   • Co należy zamieścić w umowach o współpracę , aby móc rozliczać IP Box?
   • Obowiązek prowadzenie ewidencji.

Czas trwania

09:30–14:30

Prelegenci

Marcin Ręgorowicz

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej w zakresie branży IT i nowych technologii. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa ochrony danych osobowych, postępowaniach sądowych oraz procesach due diligence związanych z przejęciami i przekształceniami spółek prawa handlowego. W Kancelarii TKP uczestniczy w pracach praktyki TMT w ramach zespołu IT-Telco.
Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych „Prawo własności intelektualnej” w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.
W ramach praktyki zawodowej zajmował się głównie obsługą dużych i średnich podmiotów gospodarczych (przede wszystkim z branży IT i gamedev, jak również branży energetycznej), w tym również jako prawnik koordynujący. Brał udział w licznych projektach z zakresu IT oraz związanych z własnością intelektualną, w szczególności w procesie negocjowania i wykonywania umów na systemy IT.

 

Agnieszka Wachowska

W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, w tym również od strony podmiotów publicznych i zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych w IT.
Odpowiedzialna także za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz doradztwo z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Brała udział w ponad stu projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym wdrożeniowych, serwisowych, hostingowych, licencyjnych, a także w rozwiązywaniu złożonych sporów IT.
Uczestniczyła w przeprowadzaniu wielu dużych i kompleksowych audytów umów dotyczących IT, w tym badających zakres uprawnień do oprogramowania. Uznana prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach.
Rekomendowana i nominowana w polskich i zagranicznych rankingach prawników (m.in. Legal 500 – jako Next Generation Lawyers, nominowana do Rising Stars w konkursie Gazety Prawnej). Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych z zakresu prawa autorskiego, prawa autorskiego i prawnej ochrony programów komputerowych, a także zamówień publicznych w IT.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!