Wprowadzenie do Terapii Skoncentrowanej na Emocjach.

O szkoleniu

Wprowadzenie do Terapii Skoncentrowanej na Emocjach. “Emocja posłańcem miłości” – o terapii par w ujęciu Emotionally Focused Therapy (EFT dr Sue Johnson).

Emotionally Focused Therapy powstała w latach 80 XXw. Jako rezultat badań i doświadczenia terapeutycznego dr Suzan Johnson. Ten model terapii traktuje pracę z emocjami jako podstawowy mechanizm zmiany terapeutycznej. Stawia sobie za cel wzrost satysfakcji w związku oraz odbudowę bezpiecznej więzi między partnerami. Regularne badania udowadniają skuteczność w osiąganiu tych celów, którą potwierdza 70-90% par uczestniczących w terapii.

Kto powinien wziąć udział?

Warsztat skierowany jest do terapeutów par lub osób, które pragną nimi zostać. Pozwoli skonfrontować swój dotychczasowy sposób pracy z podejściem EFT, którego bardzo wysoką skuteczność potwierdzają regularne badania. Uczestnicy będą mieli możliwość zanurzyć się w modelu poprzez ćwiczenia, oglądanie nagrań z sesji, odgrywanie ról i dyskusję.

Program szkolenia

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się m.in:

 • Jak neuronauka i teoria więzi rozumieją miłość

 • Co powoduje, że EFT jest tak skuteczne

 • Czym są konflikty w parze z perspektywy teorii więzi

 • Jak wychwytywać i spożytkowywać momenty oddalania się partnerów od siebie

 • Jak wspierać parę w dostrzeganiu ich wspólnego wroga jakim jest ich Negatywny

 • Cykl, a następnie pomagać im zbudować poczucie bezpieczeństwa w relacji i kształtować Pozytywny Cykl

 • Na czym polegają emocjonalne doświadczenia korekcyjne podczas sesji z parą i jak je wywoływać

 • Przez jakie Etapy i Kroki terapeuta przeprowadza parę od momentu zgłoszenia po zakończenie terapii czyli Mapę EFT. Dr Sue Johnson mawiała, że dla terapeuty EFT mapa jest tak ważna i pomocna jak mapa dla pilota helikoptera, próbującego wylądować w zaplanowanym miejscu podczas burzy.

 • Na czym polega i czemu służy Tango EFT czyli sposób pracy z parą podczas każdej sesji

 • Jakie interwencje terapeutyczne są adekwatne do etapu terapii i celu, który terapeuta zamierza osiągnąć

Czas trwania

26-27 października (sobota, niedziela)

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach: sobota 9:00 – 16:00, niedziela 9:00 – 16:00

To dwa dni, w łącznym wymiarze 16 godzin dydaktycznych.

Prelegenci

Grażyna Kasprzyk – certyfikowana terapeutka Emotionally Focused Therapy ( ICEEFT, 2021r.), superwizorka EFT (w procesie szkolenia), członkini ICEEFTu, współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia EFT. Psycholożka i psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem, aktualnie głównie prowadzi terapię par oraz indywidualną , a także warsztaty dla par Hold Me Tight (HMT) czyli „Przytul mnie mocno”.

Ma za sobą wiele godzin szkoleń z różnych podejść terapeutycznych ( ponad 3000h), zwlaszcza systemowego ( posiada Certyfikat Terapeuty i Doradcy Systemowego nr 024/2011, WTTS)) oraz pracy z traumą relacyjną ( Certyfikat NARM –– Certified NARM Practitioner NeuroAffectiveRelationalModel, 2017 r.). Pracowała indywidualnie z dorosłymi i z młodzieżą, ma bogate doświadczenie w pracy z rodzinami.

Z parami pracuje od ponad 20 lat. Daje jej to dużo satysfakcji odkąd praktykuje podejście EFT. Jej zafascynowanie tym sposobem rozumienia relacji oraz pracy z parami zaczęło się od książki dr Sue Johnson „ Przytul mnie mocno”, a następnie mailowego kontaktu z autorką, która zaprosiła ją na swój Externship we Florencji (2017 r.). Później kontynuowała szkolenie na Core Skills ‘ach w Bukareszcie. Swoją wiedzę wciąż pogłębia podczas regularnych indywidualnych superwizji , lektury książek i publikacji on line oraz na warsztatach (np. w Londynie). Wraz z grupą entuzjastek EFT założyła Stowarzyszenie popularyzujące to podejście w Polsce i budujące społeczność. We Florencji obiecała Sue Johnson budowanie community w Polsce. W roku 2023 PSEFT zorganizował Konferencję EFT, w której prezentowała znakomita grupa trenerów spoza Polski oraz polskie terapeutki i terapeuci EFT. Grażyna Kasprzyk wystąpiła na Konferencji z tematem warsztatów HMT ( Przytul mnie mocno) Od początku swojej drogi zawodowej naucza psychologii i psychoterapii ( UAM ,St. Kosmetyczne), w ostatnich latach dotyczy to również EFT. Prowadziła warsztaty z terapii par w ujęciu EFT na II Krajowej Konferencji Klinicznej (2016r.) oraz w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii (2018 r.), na I konferencji EFT dzieliła się swoim doświadczeniem z zakresu prowadzenia warsztatów HMT. W 2023 r. dzięki jej staraniom ukazało się polskie wydanie książki belgijskiego psychoterapeuty i trenera EFT, Lievena Migerode pt. „Kocham cię i widzę cię” na temat relacji miłosnych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Psychoterapii Integralnej Sp. z o. o.

61-568 Poznań

Wierzbięcice 18/5

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Koszt udziału
Opłata całość
690
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

REGULAMIN SZKOLEŃ

Organizowanych przez Centrum Psychoterapii Integralnej Sp. z o. o.

1. Centrum Psychoterapii Integralnej Sp. z o. o., zwany w treści Organizatorem organizuje i prowadzi szkolenia zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Jednostką Organizatora odpowiedzialną za prowadzenie i organizację szkoleń jest CPI TRAINING dalej jako Organizator.
3. Przyjęcie na szkolenie następuje na podstawie kolejności zgłoszeń, spełnienia wymaganych kryteriów. Zgłoszenie oznacza
zamówienie usługi szkoleniowej przez wypełnienie formularza oraz dokonanie wpłaty. W niektórych przypadkach
Organizator zastrzega sobie prawo do pobierania od osób uczestniczących przedpłaty określonej przy opisie danego
szkolenia.
4. Osoba kandydująca, przystępująca do szkolenia ma obowiązek uiścić opłatę za szkolenie w terminie wyznaczonym przez
Organizatora, nie później niż w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia. Osoba kandydująca która
dokona zgłoszenia a nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie zostaje zapisana na listę rezerwową osób uczestniczących
w szkoleniu.
5. Wpłaty należy dokonywać w walucie PLN przelewem na rachunek bankowy: Centrum Psychoterapii Integralnej Sp. z o. o.
ul. Ślusarska 6/3, 61-778 Poznań mbank 52 1140 2004 0000 3602 8317 9575 w tytule podając numer zamówienia lub
imię i nazwisko osoby uczestniczącej +nazwa szkolenia.
6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na dwadzieścia-dziewięć (29) dni lub mniej dni kalendarzowych przed terminem
szkolenia lub w przypadku niepojawienia się punktualnie na szkolenie, osobie kandydującej/uczestniczącej, nie przysługuje
zwrot opłaty za szkolenie. W szczególnych przypadkach możliwe jest uczestniczenie w kolejnej edycji szkolenia lub
uczestniczenie w innym szkoleniu z oferty Organizatora na podstawie wpłaty dokonanej na poczet szkolenia, z którego
osoba kandydująca była zmuszony zrezygnować.
7. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na trzydzieści (30) dni kalendarzowych lub więcej dni kalendarzowych przed
szkoleniem osoba kandydująca otrzymuje zwrot 100 % kwoty wpłaconej na rzecz szkolenia.
8. Faktury – wystawiane są na zakończenie szkolenia.
9. Organizator jak również osoby prowadzące zajęcia mają prawo zweryfikować obecność osób uczestniczących podczas
zajęć. W wypadku nieobecności osoby, która podpisała się na liście obecności Organizator/prowadzący mają prawo
zaznaczyć to na liście obecności. W takim wypadku będzie to traktowane tożsamo z brakiem podpisu na liście obecności.
Organizator/prowadzący zajęcia mają prawo sprawdzać listę obecności podczas szkoleń online - brak reakcji ze strony
uczestnika będzie traktowany jak nieobecność podczas zajęć.
10. W przypadku szkoleń prowadzonych w formie online, osoba uczestnicząca powinna podpisać się swoim imieniem oraz
pierwszą literą nazwiska lub imieniem i pełnym nazwiskiem. Podpisanie się w sposób uniemożliwiający identyfikację będzie
traktowany jak nieobecność podczas zajęć.
11. Osoba uczestnicząca która ukończyła szkolenie, otrzymuje zaświadczenie / certyfikat / dyplom potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu. Zaświadczenie o ukończeniu zajęć jest wystawiane na podstawie obecności na całych zajęciach/cyklu zajęć.
Zastrzegamy sobie prawo odmowy wystawienia zaświadczenia/certyfikatu/dyplomu przy niespełnieniu przez osobę
uczestniczącą w zajęciach powyższego warunku. Formalnie jest to brak podpisu na liście obecności (osobno za każdy dzień
zajęć) lub braku udziału podczas zajęć on line - brak zalogowania się, wyłączona kamera, niewłaściwe podpisanie (patrz
punkt. 10.).
12. Osoba która ukończyła szkolenie może uzyskać bezpłatnie jeden (1) duplikat zaświadczenia.
13. W przypadku szkoleń online certyfikat/zaświadczenie/dyplom wydawane są w formie elektronicznej. Na prośbę osoby która
ukończyła szkolenie może otrzymać certyfikat w formie papierowej, przesyłany listem poleconym za dodatkową opłatą
uzależnioną od kosztów przesyłki.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na trzy (3) dni kalendarzowe przed terminem realizacji
z powodu zgłoszenia zbyt małej ilości kandydatów. W takiej sytuacji zobowiązany jest wyłączenie do zwrotu w całości
wpłaconej kwoty lub po uzyskaniu akceptacji płatnika, przeniesienia dokonanej wpłaty na następny wyznaczony termin
szkolenia lub inne szkolenie z oferty Organizatora.
15. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora jest on wyłączenie zobowiązany do zwrotu wniesionej przez osobę
kandydującą / płatnika opłaty za szkolenie i nie jest on odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek odwołania
szkolenia.
16. Szkolenia online mogą być nagrywane. Informacja taka zawarta jest przy opisie danego szkolenia. Osoba biorąca udział
oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że w ramach nagrania może zostać utrwalony/ zapisany wizerunek takiej i osoby, wyraża ona
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w ramach uczestnictwa w danym szkoleniu. Zgoda dotyczy
w szczególności wykorzystania wizerunku w nagraniach ze szkolenia - przekazywanych uczestnikom danego szkolenia oraz materiałach
promocyjnych, na stronie www.cpi.poznan.pl oraz w mediach społecznościowych. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest
ograniczona czasowo. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem pozostaje
całkowicie dobrowolne.
17. Wszelkie kwestie dotyczące warunków zgłoszenia, udziału, braku możliwości udziału spóźnień, kwestii technicznych itp.
kwestii osoba uczestnicząca w szkoleniu lub kandydująca zobowiązuje się ustalać mailowo przez przesłanie wiadomości
mail na adres szkolenia@cpi.poznan.pl lub telefonicznie +48 576 244 001.
18. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 r.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Psychoterapii Integralnej Sp. z o. o.
 • Ulica i nr: Wierzbięcice 18/5
 • Kod pocztowy: 61-568
 • Miejscowość: Poznań
 • Numer NIP: 7831869520

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Psychoterapii Integralnej Sp. z o. o.
61-568 Poznań, Polska Wierzbięcice 18/5

Organizator

Centrum Psychoterapii Integralnej Sp. z o. o.
61-568 Poznań, Polska
Wierzbięcice 18/5
woj. wielkopolskie
Centrum Psychoterapii Integralnej oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną, psychiatryczną i logopedyczną. Organizujemy też warsztaty integralnego rozwoju, szkolenia z Racjonalnej Terapii Zachowania, szkolenia dla lekarzy, warsztaty antystresowe, t...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!