Wycena praw patentowych i komercjalizacja innowacji

O szkoleniu

Odpowiednia wycena wartości niematerialnych i prawnych powinna stanowić jeden z elementów procesu zarządzania strategicznego. Oszacowanie przez firmę posiadanego kapitału niematerialnego ułatwia podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji i rozwoju. Najczęściej jednak konieczność dokonania wyceny pojawia się wraz z zamiarem komercjalizacji opracowanych przez firmę rozwiązań poprzez ich sprzedaż lub licencjonowanie.

Firma buduje swój potencjał i majątek w oparciu o dobra własności intelektualnej. I tu pojawia się pytanie, jak dobra te wycenić i na jakiej podstawie? A o tym na naszym szkoleniu.

Podczas udziału w warsztatach poznasz:

 • obszary identyfikacji wartości rynkowej;
 • realia zastosowania podejścia majątkowego w komercjalizacji wiedzy;
 • realia zastosowania podejścia dochodowego w komercjalizacji wiedzy;
 • ryzyka w wycenie wartości niematerialnych;
 • zasady identyfikacji składników IP;
 • model podziału struktury IP i możliwość jego zastosowania do wyceny aktywów popularnych;
 • zasady procesu komercjalizacji w ramach zarządzania składnikami IP;
 • licencjonowanie jako podstawową formę rozliczania transferu wiedzy – dlaczego licencjonowanie a nie sprzedaż praw?;
 • model licencyjny w Polsce i związane z nim problemy;
 • klasyfikację aktywów niematerialnych dla celów formalnoprawnych.
Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy:

 • dyrektorów finansowych
 • dyrektorów zarządzania strategicznego
 • pracowników działów finansowych
 • pracowników działów księgowych
 • osoby zajmujące się zarządzaniem majątkiem
 • dyrektorów działów R&D
 • pracowników działów R&D
 • specjalistów ds. rozwoju
 • prawników
 • rzeczników patentowych

Program szkolenia

09:15 - Czas na logowanie

09:30 - Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30 - Podstawowa koncepcja wyceny wartości kapitału intelektualnego (IP) w organizacji: MVA – Market Value Added (Rynkowa Wartość Dodana).

Andrzej Półkoszek, konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych.

Koncepcja rynkowej wartości dodanej MVA [Market Value Added] jako podstawowy model identyfikacji wartości kapitału intelektualnego
Co to jest "wartość rynkowa"?
Co to jest "wartość dodana":
Obszary identyfikacji wartości rynkowej:

 • tzw. podejście rynkowe [charakterystyka, metodologia]
 • tzw. podejście majątkowe [charakterystyka metodologia]
 • tzw. podejście dochodowe [charakterystyka, metodologia]

10:15 - Modele analityczne dotyczące obszarów wyceny [podejście majątkowe]

Andrzej Półkoszek, konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych.

Podejście majątkowe i jego realia zastosowania w komercjalizacji wiedzy [przykłady analityczne]

 • źródła danych n/t poniesionych wydatków na rzecz prac naukowo-badawczych lub wytworzenie określonych składników IP - kryteria kosztów bezpośrednich i kosztów alternatywnych (pośrednich) w procesie wyceny wartości kosztowej składników IP
 • zasady rewaloryzacji kosztów historycznych
 • zasady amortyzacji ekonomicznej kosztów prac naukowo-badawczych – czy cena
 • odtworzenia projektu naukowo-badawczego w polskich warunkach jest uzasadnioną
 • ceną transferu praw do know-how?
 • metoda kosztów odtworzenia
 • metoda kosztów zastąpienia

11:00 - Przerwa

11:15 - Modele analityczne dotyczące obszarów wyceny [podejście dochodowe]

Andrzej Półkoszek, konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych.

Podejście dochodowe i jego realia zastosowania w komercjalizacji wiedzy [przykłady analityczne]
Atrybuty podejścia dochodowego:
Plan finansowy i jego atrybuty:

 • fazy realizacji projektu: przedinwestycyjna, inwestycyjna, operacyjna [eksploatacyjna]
 • nakłady inwestycyjne
 • okres referencyjny projektu [okres prognozowania i jego determinanty]
 • prognoza finansowa w fazie operacyjnej [przepływy pieniężne i płynność finansowa]

Analityka procesu szacowania wartości w metodzie dochodowej:

 • teoria wartości pieniądza w czasie [zmiany siły nabywczej pieniądza]
 • dyskontowanie (pojęcie procentowej stopy dyskontowej jako miary ryzyka
 • przedsięwzięć gospodarczych)
 • rentowność i wartość projektu [PV – Present Value (wartość bieżąca); NPV – Net Present Value (wartość bieżąca netto)]

11:45 - Ryzyko w wycenie wartości niematerialnych

Andrzej Półkoszek, konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych.

Wysokość stóp dyskontowych
Model analizy scenariuszy

 • Modele analityczne dotyczące obszarów wyceny [podejście rynkowe]
 • Podejście rynkowe i jego realia zastosowania w komercjalizacji wiedzy
 • Przykład wyceny wartości rynkowej patentu
 • Czy podejście rynkowe w komercjalizacji wiedzy ma rację bytu?

12:30 - Przerwa

12:45 - Struktura kapitału intelektualnego - zasady identyfikacji składników IP

Andrzej Półkoszek, konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych.

Pojęcie nadwyżki finansowej (goodwill) Kluczowe pytania:

 • kto bierze udział w procesie inwestycyjnym [czy twórcy technologii realizują dochody pośrednio czy bezpośrednio]?
 • w jaki sposób można oszacować partycypację każdego uczestnika w wartości projektu?
 • w jaki sposób twórca wynalazku może negocjować wielkość swojego udziału w dochodach?

Model podziału struktury IP i możliwości jego zastosowania do wyceny aktywów popularnych (marka, technologia, know-how, relacje z klientami) i specyficznych (bazy danych, kreatywność i przedsiębiorczość menedżera, wartość menedżera).

13:30 - Podstawowe pryncypia procesu komercjalizacji wiedzy w ramach zarządzania składnikami IP - wprowadzenie do Standardu BOMIS: licencjonowanie jako podstawowa forma rozliczania transferu wiedzy

Andrzej Półkoszek, konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych.

Dlaczego licencjonowanie, a nie sprzedaż praw?
Analityczny model umowy licencyjnej stosowany w warunkach państw rozwiniętych na przykładzie MIT [Massachusetts Institute of Technology, USA]. Prezentacja i omówienie modelu oraz jego kluczowych cech i atrybutów. Wyjaśnienie zasad stosowania modelu w kontekście sfery negocjacyjnej pomiędzy licencjodawcą i licencjobiorcą.
Strategia negocjacyjna w kontekście budowania umów licencyjnych – co jest ważne:

 • budowa struktury opłat licencyjnych;
 • zasady ustalania stawek licencyjnych;
 • ustalenie podstawy opłat licencyjnych [koszt zastąpienia, saldo zysku czy wartość sprzedaży];
 • licencja wyłączna czy niewyłączna?
 • okres licencjonowania składników IP.

14:30 - Przerwa

14:45 - Zastosowanie modelu licencyjnego w warunkach polskich i związane z nim problemy, kluczowe pytania:

Andrzej Półkoszek, konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych.

 • czy jest zdefiniowany partner gospodarczy do wdrożenia wynalazku [technologii] w warunkach rynkowych?
 • czy uczelnia [twórcy] są w stanie zweryfikować sytuację ekonomiczno-finansową oferenta?
 • czy ten partner jest merytorycznie poważny [czy jest w stanie przedłożyć biznesplan fazy operacyjnej projektu]?

Jak zrównoważyć w Polsce konieczność partycypacji kapitałowej partnera biznesowego w projekcie komercjalizacji wiedzy?

15:30 - Jak określać i klasyfikować aktywa niematerialne dla celów formalnoprawnych

Andrzej Półkoszek, konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych.

Identyfikacja i rejestracja składników IP w bilansie organizacji i podstawowe zasady tego procesu
Aspekty podatkowe związane z wycenami aktywów niematerialnych

15:45 - Sesja pytań

Andrzej Półkoszek, konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych.

16:00 - Zakończenie szkolenia

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Andrzej Półkoszek

konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych.

Jest autorem analiz finansowych, biznesplanów i wycen przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych [patentów, licencji, znaków towarowych]. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej [Executive MBA]. Doświadczenie zawodowe zdobywał w liniach lotniczych, w przemyśle, w handlu zagranicznym oraz w bankowości [doradca Departamentu Kredytów w BRE Banku SA, obecny mBank]. Sądy, prokuratury, kancelarie prawne zlecają mu niezależne ekspertyzy w zakresie naruszenia praw, a przedsiębiorstwa analizy i wycen wymagające zaawansowanej wiedzy.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
przy zgłoszeniu do 10 września
1 350
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
1 550
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.konferencje.rp.pl. Zgłoszenie udziału dokonywane jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Gremi Media SA (dalej „Organizator”) pod adres anna.szalaj@rp.pl (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
 • Ulica i nr: Prosta 51
 • Kod pocztowy: 00-838
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5220103673

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa, Polska
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!