XII Letnia Szkoła Menedżerów Zakupów

O szkoleniu

Jak rozmawiać z monopolistą w sytuacjach, kiedy mamy niedobór podaży a nadmiar popytu?

Wszystko podlega sprzedaży-zakupom, ale stabilne relacje kończą się, kiedy zaczyna się monopol. Negocjacje z monopolistą to najtrudniejsze z możliwych negocjacji, po pierwsze my jesteśmy w potrzebie a nasz partner biznesowy nie ma żadnej potrzeby. Nas ogranicza czas a nasz partner biznesowy nie ma takiego ograniczenia. Co gorsza całe moce przerobowe (capacity zarówno maszyn jak i czas ludzi) nasz dostawca ma wyprzedane na wiele miesięcy do przodu. Nie jest zainteresowany walką, zaangażowaniem w zdobywanie kolejnych zamówień i kolejnych klientów. Jak w takiej sytuacji negocjować dodatkowe korzyści dla nas?

Zapraszamy Cię do udziału w Letniej Szkole Menedżerów Zakupów w Sopocie. To wyjątkowe wydarzenie nie tylko prezentuje najaktualniejszą wiedzę, ale również mnóstwo aktualnych case’ów oraz sprawdzonych praktyk rynkowych stosowanych w działach zakupów.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • poznasz kupieckie narzędzia analizy pozycjonowania na osi siła słabość,
 • dowiesz się w jaki sposób wykorzystać informacje o strukturze kosztowej i całkowitym koszcie posiadania w negocjacjach z dostawcą monopolistycznym,
 • poznasz techniki budowania własnej wiarygodności w oczach partnerów,
 • dowiesz się jak radzić sobie z pozornie wykluczającymi się celami negocjacji,
 • poznasz skuteczne strategie i taktyki negocjacyjne,
 • dostaniesz wskazówki dotyczące poszukiwania wyjścia z sytuacji, które nie ułatwiają osiągnięcia porozumienia.
Kto powinien wziąć udział?
 • Dyrektorzy, Kierownicy, Menedżerowie Zakupów
 • Menedżerowie ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
 • Kierownicy Zaopatrzenia
 • Kierownicy Organizacji i Logistyki
 • Kierownicy Działów Logistyki

Program szkolenia

DZIEŃ 1 / 29 SIERPNIA 2024 

09.30 – Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00 – Rozpoczęcie szkolenia

OFERTA, AUKCJA I PRZETARG W PRAKTYCE DZIAŁÓW ZAKUPÓW I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY

 • Oferta „zwykła” i zawarcie umowy
 • Związanie oferty elektronicznej – wymagania i procedura
 • Oferta składana za pośrednictwem platformy zakupowej sprzedającego
 • Odwołanie oferty – czy jest możliwe i kiedy jest skuteczne?
 • Skutki opóźnienia odpowiedzi na przyjęcie oferty
 • Zastrzeżenie zmiany lub uzupełnienie oferty
 • Milczące i dorozumiane przyjęcie oferty
 • Ogólne warunki sprzedaży / zakupu – kiedy wiążą drugą stronę?
 • Sprzeczność ogólnych warunków z umową – co ma pierwszeństwo?
 • Umowa między przedsiębiorcami stosującymi różne wzorce umów
 • Chwila i miejsce zawarcia umowy wskutek oferty
 • Aukcja, przetarg, licytacja oraz wadium
 • Przyczyny unieważnienia aukcji bądź przetargu 

ZAWIERANIE UMÓW ZAKUPOWYCH

 • Zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji
 • Umowa zawierana po negocjacjach
 • Związanie pismem potwierdzającym po przeprowadzeniu negocjacji
 • Ocena umowy – z jakiej chwili – zawarcia czy realizacji?
 • Ochrona informacji poufnych w toku negocjacji po zawarciu umowy
 • Forma zawierania umów – pisemna, elektroniczna i dokumentowa
 • Forma zastrzeżona przez strony – art. 76 KC
 • Zmiany umowy, rozwiązanie, odstąpienie oraz wypowiedzenie – forma w umowie zakupowej i skutki prawne czynności
 • Wady oświadczenia woli i świadczenia niemożliwe w umowie zakupowej
 • Zawieranie umów pod warunkiem i z terminem oraz sposób liczenia terminów

 PROCEDURA ZAKUPOWA W FIRMIE

 • Jakie postanowienia zawierają procedury zakupowe?
 • Tryby zakupowe stosowane w procedurach zakupowych
 • Opis przedmiotu zakupu
 • Rodzaje umów w procedurze zakupowej, a zgody korporacyjne
 • Szacowanie wartości zakupu i rozpoznanie ceny
 • Kryterium oceny ofert skierowanych do przedsiębiorstwa
 • Wybór najkorzystniejszej oferty
 • Jakie są skutki naruszenia procedury zakupowej?
 • Odpowiedzialność pracowników i kardy zarządzającej za naruszenie procedury zakupowej

UMOWA SPRZEDAŻY I UMOWA DOSTAWY

 • Określenie ceny w umowie zakupowej
 • Termin na wydanie rzeczy kupującemu
 • Dostawa rzeczy i chwila wydania
 • Zwłoka z odebraniem lub zwłoka z zapłatą ceny
 • Rękojmia za wady fizyczne dostarczonych rzeczy
 • Zakres odpowiedzialności sprzedawcy i chwila powstania wad
 • Zgłoszenie reklamacji – procedura, treść, skutki
 • Obowiązek wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad
 • Gwarancja przy sprzedaży – udzielenie gwarancji i obowiązki gwaranta 

TERMINY ZAPŁATY W TRANSAKCJA HANDLOWYCH ORAZ NIEDOZWOLONE PRAKTYKI PO NOWELIZACJI USTAWY

 • Oświadczenie o posiadaniu statutu dużego przedsiębiorcy według nowych zasad
 • Jakie terminy zapłaty mogą byś stosowane na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych?
 • Harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego
 • Zbadanie towaru lub usługi a termin płatności
 • Termin płatności rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela
 • Rekompensata za koszty odzyskiwania należności
 • Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych – konsekwencje

SKUTKI NIEWYKONANIA LUB WADLIWEGO WYKONANIA UMOWY ZAKUPOWEJ

 • Jakie postanowienia w zakresie odpowiedzialności mogą być w umowie zakupowej?
 • Niezachowanie należytej staranności
 • Opóźnienie i zwłoka – różnica i skutki
 • Zastępcze wykonanie umowy zakupowej
 • Kara umowna – wysokość i możliwość stosowania
 • Zadatek i zaliczka oraz przedpłata
 • Odstąpienie od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego

16.00 – Zakończenie 1. dnia szkolenia​

DZIEŃ 2 / 30 SIERPNIA 2024

8.30 – Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
9.00 – Rozpoczęcie szkolenia

ROLA ZAKUPÓW STRATEGICZNYCH W FIRMIE – ZARZĄDZANIE KATEGORIAMI A PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ I NEGOCJACJE

 • Wartość dodana w zakupach – co to jest i jak ją wygenerować?
 • Dlaczego podejście strategiczne jest ważne na każdym etapie procesu zakupowego?
 • Kim jest kupiec strategiczny i czy warto, żeby jednocześnie pełnił funkcje taktyczne i operacyjne?

STRATEGIA FIRMY A STRATEGIE KATEGORII ZAKUPOWYCH – POWIĄZANIE, CELE STRATEGICZNE, STRATEGIA I JEJ WDROŻENIE

 • Jaki wpływ mają zakupy na realizowanie celów strategicznych firmy?
 • W jaki sposób kaskadować cele i założenia strategii – z poziomu organizacji do poziomu kategorii zakupowej?
 • Jak wdrażać strategię kategorii, żeby przynosiła oczekiwane rezultaty?

ZMIANY I MEGA TRENDY NA RYNKU ZAKUPÓW – DIGITALIZACJA (AI, ROBOTYZACJA, ONE-DATA), ESG (W TYM REGULACJE PRAWNE BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCE)

 • AI w zakupach – dla kogo szansa, dla kogo zagrożenie?
 • Czy robotyzacja w procesie zakupowym to fanaberia, czy konieczność?
 • ESG – rozłożenie na czynniki pierwsze E-S-G i poszukiwanie zastosowania w zakupach
 • Jak zarządzać zielonymi zakupami i nie nabierać się na greenwashing?

MIEJSCE STRATEGII W PROCESIE ZAKUPOWYM – PROCES ZAKUPOWY I ROLA BUDOWY STRATEGII W PROCESIE

 1. Poziom strategiczny (budżetowanie, planowanie, formułowanie strategii kategorii zakupowych, SRM)
 2. Poziom taktyczny (przygotowanie postępowania zakupowego, wejście na rynek, negocjacje, podpisanie umowy)
 3. Poziom operacyjny (realizacja umowy i jej rozliczanie, reklamacje)
 • W jaki sposób zarządzać strategią kategorii?
 • Jak strategię kategorii wykorzystać w poszczególnych postępowaniach zakupowych?
 • Czy strategia kategorii ma zastosowanie na etapie realizowania i rozliczania dostaw?

SKUTECZNE PLANOWANIE ZAKUPÓW – WPŁYW NA DŁUGOTERMINOWE KORZYŚCI

 • Budżetowanie roczne w firmie a plan zakupowy – czy to jest to samo?
 • Jak planować, kiedy królują zapotrzebowania ad-hoc?
 • Kogo angażować w planowanie zakupów, żeby plan przekładał się na efekt?

ZARZĄDZANIE INTERESARIUSZAMI: KLIENTAMI WEWNĘTRZNYMI/ PARTNERAMI BIZNESOWYMI ORAZ ZARZĄDZENIE RELACJAMI Z DOSTAWCAMI (W TYM TYPY RELACJI Z DOSTAWCAMI) I SEGMENTACJA DOSTAWCÓW

 • Jak mapować interesariuszy dla zakupów?
 • Jak zarządzać poszczególnymi grupami interesariuszy?
 • Czy SRM (zarządzanie relacjami z dostawcami) warto skupiać na kluczowych dostawcach?
 • Jak zarządzać dostawcami w segmencie C (TSM jako element SRM)?

RAPORTOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA KATEGORII ZAKUPOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI KALKULOWANIE OSZCZĘDNOŚCI W KATEGORII

 • Czy efektywność w zakupach to tylko oszczędności?
 • W jaki sposób mierzyć wskaźniki cenowe i pozacenowe?
 • Jak liczyć oszczędności w dobie rosnących cen?

15.00 – Zakończenie szkolenia

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

mec. Romana Pietruk

RADCA PRAWNY, SPECJALIZUJE SIĘ W TEMACIE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH, OBSŁUGI ORGANÓW SPÓŁKI, ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, POPRAWY EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ.

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Prowadzi szkolenia od ponad 17 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

 

Łukasz Mazurowski
PROFITIA Management Consultants

EKSPERT PROCESÓW ZAKUPOWYCH, OPTYMALIZACJI KOSZTÓW ORAZ USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNO - PROCESOWYCH

Ekspert procesów zakupowych, optymalizacji kosztów oraz usprawnień organizacyjno – procesowych, Partner Zarządzający PROFITIA Management Consultants, Prezes Zarządu wiodącego operatora Grup Zakupowych BATNA Group.

Posiada 10.letnie doświadczenie w usprawnieniach zakupowych, budowie nowych organizacji zakupowych, usprawnianiu efektywności procesów, organizacji i narzędzi zakupowych wiodących firm środkowoeuropejskich w tym firm energetycznych, paliwowych, instytucji finansowych, firm telekomunikacyjnych oraz instytucji publicznych, interim manager, konsultant, ekspert.

Specjalizuje się̨ w: sourcingu, zakupach grupowych, strategii zakupowych. Doświadczenie zdobywał w Accenture, gdzie zajmował się̨ obsługą polskich i międzynarodowych klientów z Sektora surowców aturalnych/energii/ ropy/gazu.

W A.T. Kearney, jako menedżer realizował projekty w zakresie optymalizacji zakupów. W Chinach prowadził własną działalność gospodarczą. Prowadził projekty zakupowe mające przede na celu: poprawę efektywność w zakupach poprzez wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań procesowych oraz organizacyjnych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Zarządzanie i Marketing, University of Mainz, Polsko – Niemieckie Forum Akademickie; Swedish Institute Management Program – Swedish Institute Stockholm.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Radisson Hotel & Suites

Gdańsk

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
3 074
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 3 170 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena promocyjna
przy zgłoszeniu 3 tyg. przed terminem
2 589
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 670 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
 • Kod pocztowy: 00-545
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010991220

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska ul. Marszałkowska 58 lok. 15

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!