XVII Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

O szkoleniu

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Letniej Szkoły Biura Zarządu i Rady Nadzorczej.

Jak w poprzednich latach, także w tym roku warsztaty poprowadzą wybitni eksperci zajmujący się kwestiami efektywnej obsługi organów korporacyjnych.

Szkoła Biura Zarządu Langas Group to wiedza, wymiana praktycznych doświadczeń oraz efektywne rozwiązania sprawdzone w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych oraz zweryfikowane przed sądami.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści

 • Poznasz „wielką piątkę” rządowej nowelizacji prawa spółek
 • Przeanalizujesz Nowy Ład, Tarczę Antyputinowską, ustawę o Obronie Ojczyzny i ich wpływ na działania Biur Zarządów
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki, jakie czynności należy podjąć w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych
 • Dowiesz się, jakie zmiany weszły w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych w 2022 r.
 • Poznasz ryzyka i sposoby zabezpieczenia w zakresie odpowiedzialności Dyrektora/Pracownika Biura Zarządu
 • Dowiesz się, co zmieniła ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Nauczysz się oceniać, czy spółka spełnia przesłanki do złożenia wniosku o upadłość, restrukturyzację
Kto powinien wziąć udział?

Uczestnicy

 • Kierownicy i menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Kierownicy działów organizacyjno-prawnych,
 • Szefowie komórek nadzoru właścicielskiego,
 • Managerowie w biurach obsługi organów spółki,
 • Dyrektorzy departamentów prawnych

Program szkolenia

Program

DZIEŃ 1 / 7 LIPCA 2022

9.30         Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00       Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: mec. Monika Drab

DYREKTOR/PRACOWNIK BIURA ZARZĄDU W OGNIU NOWELIZACJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Rola oraz pozycja w spółce – rola pasywna czy rola aktywna?
 • Jak korzystnie zatrudnić się w Biurze Zarządu?
 • Nowy Ład, Tarcza Antyputinowska, ustawa o Obronie Ojczyzny i ich wpływ na działania Biur Zarządów!
 • Odpowiedzialność Dyrektora/Pracownika Biura Zarządu – poznaj ryzyka i sposoby zabezpieczenia!
 • Jak działać na co dzień pracując w Biurze Zarządu, aby nie narażać siebie i członków zarządu na odpowiedzialność majątkiem prywatnym?

WSPÓŁPRACA BIURA ZARZĄDU Z DYREKTOREM FINANSOWYM ORAZ DYREKTOREM HR

 • Najbardziej krytyczne sytuacje, które możesz „uratować” dla spółki jako Dyrektor/Pracownik Biura Zarządu
 • Dyrektor finansowy, dyrektor HR pełnomocnikiem spółki kapitałowej – zagrożenia

WYBÓR FORMY ZATRUDNIENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ, USTALANIE WYNAGRODZENIA ORAZ INNYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA PRACY POD RZĄDAMI NOWYCH PRZEPISÓW

 • Podstawy prawne pełnienia funkcji członka zarządu: powołanie, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menadżerskie. Kadencja zarządu, granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów
 • Skutki rezygnacji i odwołania członka zarządu
 • Rozwiązanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i kontraktów menadżerskich
 • Zakazy konkurencji dla managerów
 • Case study: Umowa o pracę czy kontrakt menedżerski, co teraz korzystniejsze oraz wpływ na Biura Zarządów

WADEMECUM UMÓW DLA BIUR ZARZĄDÓW

 • Przesłanki ważności umów handlowych i skutki podpisania umowy przez spółkę nieprawidłowo reprezentowaną
 • Jak dokonać wyboru sposobu zabezpieczenia umowy? Jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie?
 • Specyfika poszczególnych umów cywilnoprawnych; określenie obowiązków i uprawnień stron umów cywilnoprawnych; przykłady poprawnych klauzul umownych w umowach handlowych
 • Podstawowe zasady dotyczące wykonania umów
 • Co zmieniła ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa?
 • Case study: Przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych

ZA CO ODPOWIADA MANAGER – CASE STUDIES

 • Schemat odpowiedzialności, który wpływa na każdy podpis członka zarządu
 • Kompendium wiedzy o odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • Jakie są najgroźniejsze obszary odpowiedzialności?
 • Poznasz najważniejszy dla członka zarządu przepis w k.s.h.
 • Czy ekspertyzy zlecane na zewnątrz chronią zarząd czy nie?
 • Kto odpowiada za finanse spółki, gdy członkowie zarządu nie są finansistami?

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ZARZĄDZIE – CASE STUDIES

 • Członek Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezes ds. Personalnych – czy to dobre rozwiązania?
 • Jak zorganizować sensowny podział obowiązków w zarządzie?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA, SOLIDARNA, SUBSYDIARNA

 • Co kryje się pod tymi pojęciami w praktyce i jaki masz wpływ na te cechy  odpowiedzialności członków zarządu jako Dyrektor/Pracownik Biura Zarządu?

TWÓJ ZARZĄD NIE NARUSZA PRAWA, ALE PODEJMUJE RYZYKOWNE DECYZJE NA CO DZIEŃ

 • Orzecznictwo, które wpłynie na Twój sposób pracy dla Zarządu
 • Rola i Odpowiedzialność szefa szefów – prezesa zarządu

OCHRONA PRYWATNEGO MAJĄTKU CZŁONKÓW ZARZĄDU I ROLA BIUR ZARZĄDÓW- CASE STUDIES

 • Dlaczego Twoi szefowie – członkowie zarządu każdej godziny, każdego dnia ryzykują (zazwyczaj nieświadomie) swoim majątkiem prywatnym?
 • Co zrobić, aby nigdy komornik nie zapukał do ich drzwi za sprawy spółki?
 • Polisy D&O – wszystko co o nich Biuro Zarządu powinno wiedzieć
 • Jak działać na co dzień w Biurze Zarządzie, aby pomóc członkom zarządu nie narażać swojej rodziny i majątku?
 • Do czego służy votum separatum?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI I ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI I ROLA BIUR ZARZĄDÓW – CASE STUDIES

 • Jak ocenić, czy spółka spełnia przesłanki do złożenia wniosku o upadłość, restrukturyzację?
 • Sposoby zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności za długi spółki

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNICZYM I ROLA BIUR ZARZĄDÓW

 • Jakie zastosować procedury w spółce, aby zminimalizować ryzyko tej odpowiedzialności?
 • Dyskryminacja płacowa, mobbing i naruszenie zasad nierównego traktowania – przykłady z rynku, które pogrąży zarządy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA MANAGERÓW I ROLA BIUR ZARZĄDÓW

 • Poznasz przepis, który doprowadza do utraty wolności
 • Jak postępować, aby widmo odpowiedzialności karnej nie było realne również dla Ciebie?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA/ZUS I ROLA BIUR ZARZĄDÓW

 • Sposoby uwolnienia się członków zarządu od odpowiedzialności za zaległości podatkowe/składki ZUS spółki

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WEKSLOWA – CASE STUDIES

 • Jak należy podpisać się na wekslu firmowym, aby nie odpowiadać majątkiem osobistym?
 • Historie managerów, którzy przez brak wiedzy stracili dorobek życia. Jak tego uniknąć?

ZAKAZ KONKURENCJI

 • Klauzula, która zapewnia wypłatę ustalonego odszkodowania za zakaz konkurencji

REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU – CASE STUDIES

 • Pułapka prawna, która powoduje problemy członków zarządu
 • Jak poprawnie redagować rezygnację z funkcji członka zarządu?

REGULAMIN ZARZĄDU KODEKSEM DROGOWYM DLA BIUR ZARZĄDÓW

 • Jakie zapisy mogą uratować zarząd a jakie pogrążyć?
 • Wytyczne co do treści regulaminu zarządu
 • Wytyczne co do poprawnej treści uchwał podejmowanych przez zarząd

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Mechanizmy chroniące kadrę zarządzającą w spółce


16.00 – Zakończenie 1. dnia zajęć

DZIEŃ 2 / 8 LIPCA 2022

08.30      Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00      Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: mec. Anna Adamczyk

NOWELIZACJA KSH – PRAWO HOLDINGOWE, CZYLI „WIELKA PIĄTKA” RZĄDOWEJ NOWELIZACJI PRAWA SPÓŁEK

 • Grupa spółek – pojęcie, uczestnictwo i rejestracja
 • Zmiana definicji spółki dominującej
 • Wiążące polecenie spółki dominującej
 • Kiedy spółka ma prawo do wydawania wiążących poleceń i komu? Prawidłowy sposób wydawania wiążących poleceń
 • Odmowa wykonania wiążącego polecenia – czy możliwa i za jaką „cenę”?
 • Odpowiedzialność za skutki wykonania i wydania polecenia
 • Odpowiedzialność za wykonanie polecenia wyrządzającego spółce zależnej szkodę – kto ponosi? Jak się od niej uwolnić?
 • Zmiany w obowiązkach sprawozdawczości rady nadzorczej przez wprowadzenie elementów, które powinny się znaleźć w sprawozdaniu
 • Prawo rady nadzorczej do żądania, by sporządzić lub przekazać informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia przez dookreślenie kręgu podmiotów, do którego rada nadzorcza może kierować żądania, a także określenie terminu do wykonania żądania
 • Zasady sporządzania protokołów zarządu i rady nadzorczej po nowemu
 • Modyfikacja zasad zwoływania posiedzeń rady nadzorczej
 • Zasada biznesowej oceny ryzyka – nowość, czy usankcjonowanie praktyki?
 • Business judgement rule – czy obowiązuje w polskim systemie prawnym? Praktyka orzecznicza – przykłady. Jak udowodnić prawidłowość decyzji biznesowej?

DEMATERIALIZACJA AKCJI – FUNKCJONOWANIE REJESTRU W PRAKTYCE

 • Rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
 • Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy
 • Jawność rejestru
 • Świadectwo rejestrowe i utrata ważności świadectwa rejestrowego
 • Nabycie akcji – sprzedaż, dziedziczenie, itd.
 • Okres ochronny praw udziałowych do 03.2026 r.
 • Zmiany w zakresie wypłaty dywidendy

 ELEKTRONICZNY KRS W PRAKTYCE

 • Od dnia 1.07.2021 – system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • Zasady składnia wniosków do KRS
 • Zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • Zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • Elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • Przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • Informacje o obwieszczeniach

CO Z SYGNALISTAMI? PROJEKT USTAWY WDROŻENIOWEJ UTKNĄŁ A TERMIN DYREKTYWY UNIJNEJ UPŁYNĄŁ – STOSOWAĆ CZY CZEKAĆ? – WPŁYW NA PODEJMOWANE DZIAŁANIA PRZEZ SPÓŁKI

 • Dyrektywa vs projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających nadużycia
 • Definicja sygnalisty, kim jest? Jak ocenić dobrą wiarę osoby zgłaszającej?
 • Trzy procedury zgłaszania nieprawidłowości – o co chodzi i jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi kanałami?
 • Środki ochrony prawnej sygnalistów
 • Domniemanie działań odwetowych w przypadku sporu sądowego – jak skutecznie zbierać materiał dowodowy, aby móc odeprzeć zarzuty stosowania odwetu?
 • Minimalne obowiązki dla spółek

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH – ZMIANY W USTAWIE O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

 • Zakres podmiotów objętych obowiązkiem weryfikacji i ujawnienia danych beneficjenta rzeczywistego m. in. o fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie
 • Zakres danych, jakie należy ujawnić w CRBR
 • Instytucje zobowiązane do badania statusu beneficjenta
 • Dodatkowe uprawnienia kontrolne Ministra Finansów
 • Obowiązek odnotowywania rozbieżności

 DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE – NOWY OBOWIĄZEK DLA SPÓŁEK W 2022

 • Jakie czynności należy podjąć w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych, które regulują zasady przepływu korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi (w szczególności sądy i urzędy) a innymi podmiotami, w tym także przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na podstawie wpisu do CEiDG oraz spółkami prawa handlowego?

ZMIANY W ZAKRESIE PODPISYWANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W 2022 R.

 • Nowelizacja ustawy o rachunkowości, istotnie zmieniająca zasady podpisywania sprawozdań finansowych

KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH

 • Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego dzięki uruchomieniu Krajowego Rejestru Zadłużonych
 • Czym jest KRZ?
 • Jakie dane podlegają ujawnieniu w nim?
 • W jaki sposób spółki mogą z niego skorzystać?

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

 • Jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów?
 • Nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania
 • Nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach
 • Nowy obowiązek sporządzenia i zgłoszenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty
 • Postępowanie prowadzone przez UOKiK w sprawie nadmiernego opóźniania się w płatnościach
 • Administracyjne kary pieniężne za nadmierne opóźnianie się w płatnościach

SPRAWNY SYSTEM PEŁNOMOCNICTW W FIRMIE

 • Podstawowe błędy popełniane przy wystawianiu pełnomocnictw
 • Na co należy zwrócić uwagę udzielając pełnomocnictwa?
 • Kto może być pełnomocnikiem?
 • Udzielanie dalszych pełnomocnictw przez pełnomocników
 • Czy pełnomocnictwo jest ważne pomimo odwołania z funkcji osoby udzielającej pełnomocnictwa?


16.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

 • Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej to seria specjalnie dobranych prelekcji i dyskusji oraz warsztatów, analizy kazusów, przepisów prawa oraz orzecznictwa.
 • Każdy z 2 modułów prowadzony jest przez innego eksperta, ale wszystkie tworzą wyjątkową całość, budującą szczególne, specjalistyczne kwalifikacje niezbędne w pracy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej.

Czas trwania

9:30-16:00

Prelegenci

mec. Monika Drab

Jest radcą prawnym od 2004 r., partnerem w kancelarii prawnej Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Sp.p.

Ma ponad 20 lat doświadczenia jako wykładowca. Około 80 dni w roku spędza z kadrą menedżerską i zarządzającą, dzieląc się rzetelną i co najważniejsze praktyczną wiedzą biznesową i prawną. Rocznie szkoli kilka tysięcy członków zarządów, dyrektorów i specjalistów.

Jej pasją i specjalizacją zawodową są procesy sądowe z zakresu prawa cywilnego, prawa umów oraz prawa pracy.

Podkreśla, że jest dumna ze swojej skuteczności. Angażuje maksimum energii i czasu w każdy proces sądowy, a wiele lat doświadczenia sprawia, że Jej szkolenia mają zawsze wymiar praktyczny.

mec. Romana Pietruk

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Prowadzi szkolenia od ponad 17 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Sopot ****

81-715 Sopot

ul. J.J. Haffnera 88

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 783
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 870 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena promocyjna
Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 02.06.2023
2 492
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 570 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
 • Kod pocztowy: 00-545
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010991220

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska ul. Marszałkowska 58 lok. 15

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!