Zamówienia publiczne dla zaawansowanych - szkolenie praktyczne. Najczęściej popełniane błędy i naruszenia w procedurach

O szkoleniu

Szkolenie obejmuje szereg istotnych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, szczególnie wzbudzających wątpliwości interpretacyjne, np.:

 • możliwość korzystania z podmiotu trzeciego w zakresie kryteriów oceny ofert,
 • skuteczność unieważnienia postępowania z uwagi na jego wady.

W trakcie szkolenia:

 • dokonamy analizy orzecznictwa krajowego i unijnego, wykładni praktycznych stosowania przepisów ustawy,
 • odniesiemy się do pojęcia nieprawidłowości w procedurach dofinansowanych ze środków unijnych.

Stawiamy na praktyczne aspekty stosowania przepisów ustawy Pzp. Szkolenie prowadzone jest w modelu interaktywnym z możliwością konsultacji w trakcie szkolenia.

Cele szkolenia:

 • Przekazanie wiedzy w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. stanowiącej podstawę krajowego systemu zamówień publicznych dla odbiorców zaawansowanych zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców
 • Wskazanie orzecznictwa oraz praktyk dotyczących stosowania przepisów ustawy Pzp
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uzyskanie i uzupełnienie wiedzy na wyższym poziomie w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r.
 • dokonanie analizy najczęściej występujących nieprawidłowości, a także wskazanie, w jaki sposób prawidłowo prowadzić postępowanie i unikać ryzyk naruszeń przepisów
 • skonfrontowanie praktyk zamawiających oraz wykonawców w procedurach o zamówienie publiczne
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy administracji publicznej, przedstawicieli wykonawców, instytucji kontrolnych
 • pracownicy podmiotów udzielających zamówień publicznych związani z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań przetargowych
 • radcy prawni obsługujący postępowania przetargowe
 • przedstawiciele wykonawców ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego

Program szkolenia

DZIEŃ I

Opis przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych

 • zamówienia podprogowe – z finansowaniem krajowym
 • zamówienia podprogowe z finansowaniem unijnym  
 • zamówienia podlegające ustawie Pzp

Przygotowanie postępowania – szacowanie wartości zamówienia

 • szacowanie dla robót budowlanych – odniesienie do obiektu budowlanego
 • szacowanie dla usług – usługi jednorodne
 • szacowanie dla dostaw – tożsamość przedmiotowa

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – naruszenia i nieprawidłowości w zakresie

 • podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – wykluczenia wykonawców nierzetelnych – analiza orzecznictwa KIO
 • warunki udziału w postępowaniu, udostępnienie zasobów,  podmiotowe środki dowodowe – analiza  orzecznictwa KIO
 • przedmiotowe środki dowodowe i ich funkcja w postępowaniu

Konsorcjum w postępowaniu

 • warunki udziału  w postępowaniu dla konsorcjum – art.117 ust.1
 • oświadczenie konsorcjum z art.117 ust.4
 • wyrok C-387/14 „Esaprojekt” a konsorcjum

Prawo opcji

 • prawo opcji jako element konstrukcyjny umowy
 • szacowanie wartości a prawo opcji
 • kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a prawo opcji
 • środki finansowe w budżecie zamawiającego a prawo opcji

DZIEŃ II

Rażąco niska cena

 • badanie rażąco niskiej ceny
 • dowody składanie przez wykonawców a tajemnica przedsiębiorstwa
 • odstąpienie od wezwania do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny 

Unieważnienie postępowania a wada niemożliwa do usunięcia

 • wada postępowania
 • unieważnienie zawartej umowy o zamówienia publiczne
 • orzecznictwo KIO w zakresie art. 255 pkt 6 Pzp

Wadium w formie niepieniężnej – Orzecznictwo KIO

Tryb zamówienia z wolnej ręki

 • jedyny wykonawca
 • udzielenie zamówienia na podstawie zamówienia z wolnej ręki po nieudanym postępowaniu konkurencyjnym – zmiany warunków zamówienia

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

 • forma umowy
 • zasady tworzenia umów
 • obowiązkowe elementy umowy
 • niedopuszczalne postanowienia umowne
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • zmiana treści umowy
 • podwykonawstwo, zasady jego powoływania i zmiany
 • klauzule waloryzacyjne

 Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp 

 • odwołanie do KIO
 • odwołanie – czy zamawiający jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na odwołanie

Pytania, dyskusja, omawianie przypadków, wyjaśnianie wątpliwości

Czas trwania

10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.

Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych.

Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!