Zamówienia publiczne dla zamawiających

O szkoleniu

  • zdobycie lub poszerzenie wiedzy, która pozwoli bezpiecznie poruszać się w pracy związanej ze stosowaniem pzp
  • poznanie najczęściej popełnianych błędów, ich skutów oraz możliwości obrony przed konsekwencjami
  • poznanie kierunków zmian proponowanych przez Urząd Zamówień Publicznych
Kto powinien wziąć udział?
  • menadżerowie
  • kadra kierownicza
  • pracownicy kadrowi

Program szkolenia

1. Wstęp do prawa zamówień publicznych
1.1. Pojęcie zamówienia publicznego
1.2. Regulacje prawne zamówień publicznych
1.2.1. Ustawa prawo zamówień publicznych
1.2.2. Ustawa o finansach publicznych
1.2.3. Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych inne
1.3. Zasady udzielania zamówień publicznych
1.4. Odpowiedzialność wydatkowania środków publicznych

2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2.1. Podmioty odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania (Kierownik zamawiającego, Komisja przetargowa, instytucje/osoby trzecie)
2.2. Rodzaje zamówień publicznych (dostawy, usługi, roboty)
2.3. Przygotowanie dokumentacji przetargowej (Ogłoszenie, SIWZ, Wzór umowy)
2.3.1. Ocena i decyzja co do trybu udzielenia zamówienia (ocena przesłanek podmiotowych i przedmiotowych, szacowanie wartości zamówienia, wybór trybu)
2.3.2. Tryb prowadzenia postępowania (przetarg ograniczony, przetarg nieograniczony, licytacja lub aukcja elektroniczna, negocjacje, zamówienie z wolnej ręki)
2.3.3. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków
2.3.4. Kryteria oceny ofert
2.3.5. Najczęściej popełniane błędy (m.in. podział zamówienia na części i łączenie zamówień, szacowanie wartości zamówienia, nieprawidłowości w przetargu ograniczonym, nieznajomość obowiązujących przepisów)
2.3.6. Naruszenie zasad uczciwej konkurencji a gwarancja wykonania zamówienia
2.4. Publikacja zamówienia publicznego
2.5. Przepisy budzące największe wątpliwości

3. Przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
3.1. Analiza i ocena dokumentacji przetargowej/zapytań ofertowych przez wykonawców
3.1.1. Zapytania co do treści SIWZ/Ogłoszenia
3.1.2. Odwołania na treść SIWZ/Ogłoszenia
3.2. Złożenie oferty i ocena złożonych ofert
3.2.1. Ważność złożonych ofert
3.2.2. Oferty podlegające wykluczeniu
3.3. Rozstrzygnięcie postępowania
3.3.1. Wybór najkorzystniejszej oferty
3.3.2. Unieważnienie postępowania
3.4. Postępowanie odwoławcze
3.4.1. Informacja o czynności niezgodnej z przepisami
3.4.2. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
3.4.3. Skarga do sądu
3.5. Podpisanie umowy
3.5.1. Warunki do podpisania umowy (gwarancja należytego wykonania, ubezpieczenie umowy, kosztorys wykonawczy)
3.5.2. Dopuszczalność zmian/uzupełnień w umowie przed jej podpisaniem
3.5.3. Umocowanie do zawarcia umowy
3.6. Udokumentowanie postępowania (protokół)
3.7. Przepisy budzące największe wątpliwości
3.8. Najczęściej popełniane błędy

4. Realizacja zamówienia publicznego
4.1. Obowiązki i uprawnienia stron wynikające z umowy
4.2. Obowiązki i uprawnienia stron wynikające z przepisów prawa
4.3. Hierarchia dokumentów składających się na umowę o zamówienie publiczne
4.4. Zasady wydatkowania środków publicznych w trakcie realizacji zamówienia
4.5. Dopuszczalność zmian umowy (art. 144 ustawy pzp)
4.5.1. Zmiany istotne i nieistotne
4.5.2. Możliwość i warunki wprowadzenia zmiany
4.6. Podwykonawcy w zamówieniu publicznym
4.7. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe

5. Kontrola zamówienia publicznego
5.1. Regulacje prawne i umowne dot. kontroli zamówień (z uwzględnieniem zmian do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wprowadzonych z dniem 11 lutego 2012 roku)
5.2. Podmioty uprawnione do kontroli zamówień publicznych
5.3. Kontrola ex ante i ex post
5.4. Sankcje za naruszenie zasad wydatkowania środków publicznych
5.5. Możliwości kwestionowania stanowiska organu kontrolnego przez zamawiającego

6. Ostatnie zmiany w pzp – praktyka stosowania 7. Pytania i podsumowanie szkolenia

Czas trwania

09:00-15:00

Prelegenci

Krzysztof Bień - radca prawny i ekonomista, przedsiębiorca, wieloletni autor i trener szkoleń z zamówień publicznych, niezależny doradca i audytor zewnętrzny podmiotów prawa publicznego pod kątem wydatkowania środków publicznych, członek komisji przetargowych, autor wielu dokumentacji przetargowych i procedur udzielania zamówień publicznych, na co dzień Parnter Zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych HERMAN LEX Bień i Gawrycki Spółka Partnerska.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

HERMAN EDUCATION

87-100 Toruń

Szosa Chełmińska 80/4

woj. kujawsko-pomorskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

HERMAN EDUCATION
87-100 Toruń
Młodzieżowa 31a
woj. kujawsko-pomorskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

HERMAN EDUCATION
87-100 Toruń Młodzieżowa 31a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!