Zamówienia publiczne w zakresie obronności i bezpieczeństwa - jak w praktyce stosować przepisy i minimalizować ryzyka

O szkoleniu

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa to szczególny obszar Prawa zamówień publicznych, który rządzi się odmiennymi zasadami i specyfiką wynikającą ze szczególnych obostrzeń w realizacji tego rodzaju zamówień. Szkolenie poruszające tę tematykę:

 • umożliwi praktyczne zapoznanie się z przepisami w tym zakresie,
 • pokaże w syntetycznym ujęciu, jak użytkować je i minimalizować ryzyka w realizacji zamówień tego rodzaju.

Nowości i różnice w stosunku do zamówień klasycznych pokazane zostaną w sposób przejrzysty z uwzględnieniem zasady efektywności.

Cel szkolenia:

 • przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do przygotowania i realizacji postępowania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – zarówno od strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy zainteresowanego tego rodzaju zamówieniami,
 • zapoznanie uczestników z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych ze zm.,
 • wykazanie różnic i odmienności dla postępowań z dziedziny obronności i bezpieczeństwa w stosunku do zamówień tzw. klasycznych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Na szkoleniu uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę na temat realizacji zamówień dotyczących obronności, w szczególności dowiedzą się:

 • o specyficznych rozwiązaniach w realizacji postępowań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa,
 • jakie mogą wystąpić potencjalne problemy z interpretacją nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście tego rodzaju postępowań,
 • jak zapobiegać niewłaściwej interpretacji nowych przepisów w porównaniu do starych rozwiązań w obszarze objętym tematem szkolenia,
 • jak analizować ryzyka w obszarze zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa,
 • jakie są rekomendacje i dobre praktyki w omawianym zakresie tematycznym.

Szkolenie odpowie na pytania: Co nowego? Co po staremu? Co podobnie? Jakie to ma znaczenie dla Wykonawców i dla Zamawiających? Jak - w związku z wszystkimi zmianami - Zamawiający i Wykonawcy mają poprawnie postępować?

Kto powinien wziąć udział?
 • Pracownicy jednostek zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych - w szczególności realizacji zamówień w  dziedzinie obronności i bezpieczeństwa,
 • Osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych - w szczególności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa,
 • Osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych - w szczególności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa,
 • Wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych - w tym Wykonawcy składający ofertę w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Wprowadzenie do problematyki zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w nowej ustawie

 • Definicja zamówienia w  dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 • Specyfika zamówień w  dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 • Progi zamówień w  dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 • Zamówienia podprogowe w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 1. Zakres wyłączonych przepisów w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 2. Zakres stosowanych przepisów w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 3. Zamówienia mieszane i reżim ustawy w kwalifikacji zamówień
 4. Stosowanie przepisów o usługach priorytetowych i niepriorytetowym
 5. Ułatwienie w przypadku zamówień o charakterze niepriorytetowym

Przygotowanie postępowania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

 • Organizacja udzielania zamówień publicznych - odpowiedzialność za postępowanie o udzielenie zamówienia,
 • Zasady udzielania zamówień publicznych,
 • Wstępne konsultacje rynkowe,
 • Szacowanie wartości zamówienia,
 • Opis przedmiotu zamówienia – szczególne zasady,
 • Przedmiotowe środki dowodowe,
 • Klasyfikacja przedmiotu zamówienia – zamówienia mieszane,
 • Ogłoszenia i dokumenty zamówienia,
 • Ustalanie niektórych warunków zamówienia,
 • Komunikacja Zamawiającego i Wykonawcy – szczególne zasady,
 • Wykonawcy i wspólne składanie ofert,
 • Dokumentowanie przebiegu postępowania - szczególne zasady,
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – szczególne podstawy wykluczenia Wykonawców,
 • Obowiązek ochrony informacji niejawnych ciężący na Wykonawcach
 • Podmiotowe środki dowodowe.

Uprawnienia Zamawiającego niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa informacji

DZIEŃ II

Zasady składania i otwarcia ofert i odmienności przepisów dla zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

 • otwarcie ofert
 • obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu
 • ocena ofert
 • wybór najkorzystniejszej oferty
 • zakończenie postępowania
 1. Wstępne ogłoszenie informacyjne – specyfika dla zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
  Tryby udzielania zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa specyfika dla zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa: przegląd trybów – syntetyczne omówienie przepisów; praktyczne schematy procedur dopuszczalnych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 2. Krąg Wykonawców zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 3. Umowa ramowa w zamówieniach – szczególne przepisy
 4. Uprawnienia Zamawiającego dla zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 5. Umowy w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 6. Środki ochrony prawnej
 7. Źródła informacji o zamówieniach publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 8. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości

Czas trwania

10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW).

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!