Zarządzanie projektami w oparciu o współpracę zespołową

O szkoleniu

Projekty istniały już wieki temu. Projektem była wyprawa Kolumba w poszukiwaniu nowego lądu, projektem było zaprojektowanie i budowa Sagrada Familia przez Antonio Gaudiego. Dziś nadal realizujemy projekty zarówno prywatne jak i zawodowe, zarówno małe jak i duże.

Najczęściej zarządzamy i realizujemy projekty intuicyjnie, czego efektem jest poczucie, że jednak o wielu sprawach nie pomyśleliśmy. Aby zaplanować sukces nie wystarczy określenie zasobów, trzeba jeszcze połączyć wszystkie elementy wpływające na niego, przewidzieć różne scenariusze, a wszystko to by osiągnąć zmianę która da się zmierzyć i ocenić na podstawie jednolitych kryteriów. W ten sposób powstało myślenie projektowe. Zdefiniowane działanie, przygotowane i zaplanowane, łączące wiele powiązanych wspólnym problemem spraw, skupione na efekcie i realizacji określonych celów, mające wywołać sprecyzowaną zmianę, nazywane jest projektem.

Szkolenie ma na celu przeprowadzić uczestników przez poszczególne etapy projektu. Od zdefiniowania celu projektu oraz określenia odbiorców projektu poprzez tworzenie planu działania, określenie terminu realizacji projektu i terminów pośrednich, określenia osób, które powinny być zaangażowane do projektu, planowania niezbędnych zasobów i budżetu. Uczestnicy w trakcie szkolenia poznają narzędzia służące do monitorowania postępów i kontrolowania realizacji projektu, a także uwzględnienia ryzyka.
Szkolenie pozwoli zrozumieć, że zarządzanie projektami nie jest skomplikowane, a stosowanie określonych zasad może przynieść korzyści i zapewnić sukces w biznesie.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Umiejętność przewidywania i rozpoznawania ryzyk w projekcie oraz umiejętne im zapobieganie
 • Umiejętność tworzenia mapy kluczowych interesariuszy i pozyskiwania ich dla projektu
 • Nabycie umiejętności budowy zespołu projektowego skupionego wokół wspólnego celu
 • Poznanie narzędzi skutecznego przypisywania ról członkom zespołu, ustalenie odpowiedzialności
 • Poznanie narzędzi budowy planu komunikacji w projekcie
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do:

 • Project managerów
 • Liderów projektów
 • Członków zespołów projektowych

Program szkolenia

MODUŁ I. ZDEFINIOWANIE PROJEKTU, OKREŚLENIE JEGO SPECYFIKI

 • Definiowanie projektu - omówienie najważniejszych procesów, technik i rozwiązań wykorzystywanych przy inicjowaniu projektu
 • Trzy główne elementy składające się na projekt
 • Definiowanie celu i sensu projektu
 • Zidentyfikowanie i określenie ograniczeń projektu
 • Umiejętne radzenie sobie z niewiadomymi na etapie planowania

MODUŁ II. OKREŚLENIE ODBIORCÓW PROJEKTU

 • Tworzenie listy i charakterystyki odbiorców projektu
 • Identyfikowanie projektodawców, wspierających i obserwatorów projektu
 • Zastosowanie różnych metod angażowania odbiorców
 • Maksymalizacja korzyści  zaangażowania odbiorców

MODUŁ III. BUDOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

 • Rola Kierownika Projektu - omówienie zakresu odpowiedzialności, praw, obowiązków, pożądanych kompetencji, umiejętności i cech
 • Expose Kierownika Projektu - zawiązanie zespołu
 • Określenie ról i zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu
 • Umiejętne dopasowania do zadań właściwych osób
 • Określenie wymaganej wiedzy i umiejętności jaką powinni posiadać członkowie zespołu projektowego
 • Określenie wymaganego poziomu zaangażowania
 • Identyfikowanie potrzebnych pracowników na macierzy zasobów ludzkich

MODUŁ IV. PRACA ZESPOŁOWA W PROJEKCIE

 • Spotkania statusowe zespołu i ich cel - przepływ informacji i motywowanie do osiągania wyników (częstotliwość, czas trwania, agenda, zaangażowanie i rola uczestników)
 • Spotkania robocze - harmonogram, cele, zaangażowanie i rola uczestników
 • Świętowanie sukcesów

MODUŁ V. TWORZENIE PLANU DZIAŁANIA. PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI PROJEKTU

 • Planowanie projektu - analiza i omówienie kluczowych rozwiązań i narzędzi wykorzystywanych przy planowaniu pracy
 • Hierarchiczny podział projektu przy użyciu struktury podziału pracy (Work Breakdown Structure - WBS)
 • Tworzenie i prezentacja struktury podziału prac w projekcie
 • Identyfikacja obszarów ryzyka w trakcie planowania prac
 • Szacowanie czasu trwania działań
 • Opracowanie harmonogramu projektu
 • Różne rodzaje kosztów związane z projektem
 • Trzy etapy przygotowania budżetu projektu

MODUŁ VI. SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 • Realizacja i kontrola projektu - przegląd procesów i technik wykorzystywanych do skutecznego i systematycznego kontrolowania przebiegu działań projektowych
 • Systemy zarządzania informacją
  • monitorowanie wykonania harmonogramu
  • monitorowanie nakładów pracy
  • monitorowanie wydatków
 • Wykorzystanie systemu kontroli w praktyce
 • Wprowadzanie zmian w trakcie trwania projektu

MODUŁ VII. KOMUNIKACJA W PROJEKCIE

 • Komunikacja jednokierunkowa i dwukierunkowa
 • Wybór odpowiedniego środka komunikacji
  • raporty pisemne
  • e-maile
  • wykorzystanie technologii komunikacyjnych w zespołach wirtualnych
  • spotkania
 • Przygotowywanie planu komunikacji
 • Rozmowa dyscyplinująca, feedback pozytywny i rozwojowy

MODUŁ VIII. ZAMKNIĘCIE PROJEKTU

 • Omówienie najważniejszych elementów procesu zamykania, weryfikacji i oceny zrealizowanych projektów
 • Wczesne przygotowywanie się do zamknięcia projektu
 • Przechodzenie członków zespołu do nowych zadań
 • Analizowanie rezultatów: ocena projektowa

Czas trwania

I dzień: 10:00 - 17:00
II dzień: 09:00 - 16:00

Szczegółowy harmonogram do uzgodnienia

Prelegenci

Agnieszka Nowicka-Przyborska

Dyplomowany trener biznesu. Doświadczony menager w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze B2B oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach: Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu.

W trakcie szesnastoletniego doświadczenia zawodowego odpowiedzialna za: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie siecią placówek, negocjowanie kontraktów kluczowych dla firmy w zakresie sprzedaży oraz promocji i reklamy, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, członek zespołów projektowych (mapowanie procesów, sprzedaż cross sell, restrukturyzacja firmy), kreowanie i realizacja działań marketingowych, nadzorowanie badań i analiz rynku, realizacja zadań rzecznika prasowego, budowanie wizerunku firmy. Odpowiedzialna za rozwój kompetencji pracowniczych, sprawną komunikację i pracę zespołów.

Autor publikacji w wydawnictwach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu zarządzania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmie.

Kilkukrotny prelegent na konferencjach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu:

 • Strategicznych aspektów zarządzania; 
 • Oceny pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i szans jej wzmocnienia na rynku usług o dynamicznie rozwijającej się konkurencji; 
 • Korzyści wprowadzenia systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz programów lojalnościowych; 
 • Perspektyw utrzymania pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.

Autor referatu i prelegent podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Temat pracy: „Innowacyjna gospodarka, a kultura uczenia się przez całe życie”.

Od 2014 roku wykładowca dwóch przedmiotów, z zakresu historii mody i wpływu kultury, historii i warunków gospodarczo - geograficznych na strój, na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdyni.

Wykładowca Marketingu Usług Badawczych na studiach podyplomowych Menedżer Projektu Badawczo - Rozwojowego na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
Trener biznesu współpracujący ze Startup Gdynia oraz Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Konsultant i doradca biznesowy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Doradztwo biznesowe w zakresie zarządzania firmą, wsparcie w zakresie rekrutacji pracowników, pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstwa. Opracowywanie strategii biznesowych, planów marketingowych, wyznaczania celów strategicznych i wdrażania systemu zarządzania przez cele.

Obszary specjalizacji:

Trener biznesu z zakresu: przywództwa, zarządzania sytuacyjnego, zarządzania przez cele, zarządzania projektami, zarządzania zespołem, wystąpień publicznych, komunikacji kryzysowej, marketingu wizerunku, budowania zespołu, komunikacji w zespole, motywacji, obsługi klienta, zarządzania czasem, etykiety w biznesie, kreowania wizerunku w biznesie. Wiedza i umiejętności związane z budowaniem wizerunku biznesowego, etykiety w biznesie i dress code nabyte w trakcie praktyki zawodowej związanej z wieloletnim kontaktem z klientem korporacyjnym. Przygotowanie merytoryczne poparte uczestnictwem w wykładach z zasad protokołu dyplomatycznego z konsulem Polski w Szwecji. Absolwentka Szkoły Stylu Moniki Jaruzelskiej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Szkolenie w siedzibie Klienta
za grupę do 12 os.
6 870
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • Do podanej ceny szkolenia  zostaną doliczony koszty logistyczne uzależnione od lokalizacji miejsca szkolenia.
 • W przypadku chęci realizacji szkolenia poza siedzibą firmy, na Państwa życzenie, przedstawimy kilka propozycji obiektów w których mogłoby się ono odbyć.
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłącze 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Jeżeli jesteś zainteresowany podniesieniem kompetencji swoich pracowników zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do szkoleń.
REALIZUJEMY SZKOLENIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH i POZYSKANYCH PRZEZ KLIENTA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS).

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Avenhansen Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Podłącze 31
 • Kod pocztowy: 30-218
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6772295062

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłącze 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!