Zarządzanie przepływami gotówki i gospodarowanie gotówką (Cash-flows management i cash management) w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa

O szkoleniu

Cashflows management - zarządzanie pieniężnymi przepływami i strumieniami gotówki zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu Szkolony będzie umiał zarządzać pieniężnymi konsekwencjami utrzymywania aktywów takich jak majątek trwały, środki pieniężne, należności i zapasy w sposób generujący przepływy i kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywistości.

Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Jako szkolenie z zakresu finansów, buduje ono wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy. Celem tego finansowego szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii - użytecznej praktycznie wiedzy i wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi zarządzania finansami i bezpieczeństwem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do zarządzania przepływami pieniężnymi, rachunku wolnych przepływów pieniężnych istotnych od strony finansowej i podejmowania decyzji wpływających na wolne przepływy pieniężne.

Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących zarządzaniu gotówką i jej przepływami, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa a też mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania przepływami jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencje decyzji w zakresie gotówki zamrożonej i gotówki uwalnianej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Usprawnienie decyzji dotyczących procesów wpływających na tworzenie strategii zarządzania przepływami pieniężnymi i strumieniami gotówki
 • Zapoznanie się z prezentacją podstaw problematyki zarządzania przepływami i zarządzania gotówką. Poznanie elementów fundamentalnych dla prawidłowego zarządzania cashflow i gotówką zamrożoną w przedsiębiorstwie
 • Wzrost wrażliwości pracowników zaangażowanych w proces sprzedaży, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia oraz przedstawicieli niefinansowej kadry kierowniczej na wpływ ich decyzji w wzrost bogactwa właścicieli, ale i zasobów zamrożonej gotówki
 • Zrozumienie mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem bezpieczeństwem finansowym i wartością zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesów
Kto powinien wziąć udział?
 • wszystkich pracowników mających znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo
 • menedżerów finansowych, jak i niefinansowych z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce, jak i administracji publicznej
 • osób które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem przepływami pieniężnymi i gotówką zachodzących w przedsiębiorstwie
 • przedsiębiorców i osób rozpoczynających samodzielne zarządzanie finansami
 • osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi
 • pracowników decyzyjnych mających wpływ na operacje w przedsiębiorstwach nastawionych na wynik ekonomiczny i pracowników mających pośredni lub bezpośredni wpływ na strategiczne decyzje w organizacjach nonprofit i for-profit
 • małych i średnich przedsiębiorcyów i ich pracowników chcących zrozumieć jak poprawić produktywność i efektywność decyzji i działań w procesie funkcjonowania firmy
 • szkolenie z założenia jest prowadzone w sposób przystępny dla osób, które na co dzień zajmują się innymi zagadnieniami niż cashflow, gotówka, cash management, zarządzanie płynnością, planowanie finansowe, sprawozdawczość, rachunkowość i finanse

Program szkolenia

MODUŁ I. CEL CASH MANAGEMENT I CASHFLOW MANAGEMENT W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM I JEGO PRZEPŁYWAMI PIENIĘŻNYMI

 • Przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów gotówki - free cash flows creation
 • Wzbogacanie i budowanie wartości przedsiębiorstwa
 • Koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa
 • Poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa

MODUŁ II. DŁUGOTERMINOWE STRATEGIE FINANSOWANIA I DECYZJE W ZAKRESIE CASH MANAGEMENT I CASHFLOW MANAGEMENT (ZARZĄDZANIA GOTÓWKĄ I ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWAMI PIENIĘŻNYMI)

 • Docelowa struktura kapitału finansującego - optimal capital structure i towarzyszące jej cashflow / prognozowane przepływy pieniężne, szacowanie finansowego wpływu przepływów pieniężnych związanych z kosztem kapitałów obcych i kosztem kapitału własnego, szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów gotówki, ocena opłacalności i ryzyka w oparciu o miary szacujące efektywność przepływów pieniężnych: NPV, IRR, wykres IOS – investment opportunities schedule, wykres MCC – marginal cost of capital, optymalny / docelowy budżet inwestycyjny

MODUŁ III. BUDŻETOWANIE GOTÓWKI, STEROWANIE STRUMIENIAMI GOTÓWKOWYMI I PLANOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 • Modele wyznaczania minimalnego - buforowego poziomu gotówki
 • Model VB-LCL w oparciu o prognozę cashflow / prognozowanie przepływów pieniężnych - modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki
 • Stan znanych nadmiarów wpływów gotówki CIF i mniejszych wypływów gotówki COF: model Beranka i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 • Stan znanych niedoborów wpływów gotówki CIF i nadmiaru wypływów gotówki COF: model Baumola-Alaisa-Tobina i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 • Stan całkowicie nieznanych i nieprzewidywalnych przyszłych wpływów gotówki CIF i wypływów gotówki COF: model Millera-Orra i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 • Stan częściowo znanych przyszłych wpływów gotówki CIF i wypływów gotówki COF: model Stone’a i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 • Stan modelowanych historycznie wpływów gotówki CIF i wypływów gotówki COF: model Behlera i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 • Przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę

MODUŁ IV. CASH MANAGEMENT I PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W CYKLU OPERACYJNYM - ASPEKTY BIEŻĄCE ZARZĄDZANIA CASHFLOW

 • 10 kroków tworzenia wartości
 • Optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w trakcie tworzenia i utrzymywania zapasów
 • Modele zarządzania zapasami = inventory management i towarzyszące im przepływy pieniężne
 • Modele oparte o koncept ABC i towarzyszące im przepływy pieniężne
 • Model VB-EOQ i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 • Model VB-POQ i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 • Optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w procesie zarządzania należnościami
 • Podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości) i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 • Koszty opóźnień płatności - w jakich warunkach warto płacić w terminie

MODUŁ V. PYTANIA PRAKTYCZNE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I CASH MANAGEMENT - OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU I KUMULOWANIA GOTÓWKI W DECYZJACH DŁUGOTERMINOWYCH

 • Czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników? Analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 • Outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić)? - ocena i diagnoza z perspektywy przepływów pieniężnych
 • Czy zamieniać pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić? Analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 • Jak zmienią się długoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcingu? - ocena z perspektywy przepływów pieniężnych

MODUŁ VI. ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ FINANSOWYCH ŹRÓDEŁ PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I ZARZĄDZANIE GOTÓWKOWYMI EFEKTAMI DECYZJI FINANSOWYCH: WIĘCEJ DŁUGU CZY WIĘCEJ KAPITAŁU WŁASNEGO?

Czas trwania

I dzień: 10:00-17:00
II dzień: 09:00-16:00

Szczegółowy harmonogram do uzgodnienia

Prelegenci

Grzegorz Michalski

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego, ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego, ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek: Leksykon zarządzania finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu (razem z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, i innych. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Także autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych.

Wykształcenie:

 • Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2015)
 • Doktor habilitowany finansów, bankowości i inwestycji (2014)
 • Doktor nauk ekonomicznych (2002)
 • Magister – specjalizacja finanse i bankowość (1998)
 • Technik, tartacznictwo i wyroby drzewne (1993)

Obszary specjalizacji:

 • Zarządzanie finansami
 • Finanse menedżerskie
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Kapitał pracujący netto,
 • Strategie zarządzania gotówką,
 • Zarządzanie skarbem (treasury management),
 • Ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie kapitałem obrotowym (value-based working capital management).

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Szkolenie w siedzibie Klienta
za grupę do 10 os.
8 640
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • Do podanej ceny szkolenia zostaną doliczony koszty logistyczne uzależnione od lokalizacji miejsca szkolenia.
 • W przypadku chęci realizacji szkolenia poza siedzibą firmy, na Państwa życzenie, przedstawimy kilka propozycji obiektów w których mogłoby się ono odbyć.
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Jeżeli jesteś zainteresowany podniesieniem kompetencji swoich pracowników zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do szkoleń.
REALIZUJEMY SZKOLENIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH i POZYSKANYCH PRZEZ KLIENTA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS).

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Avenhansen Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Podłącze 31
 • Kod pocztowy: 30-218
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6772295062

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków, Polska ul. Podłącze 31

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków, Polska
ul. Podłącze 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!