Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach

O szkoleniu

Zarządzanie procesem zaopatrzenia to ciągłe jego doskonalenie. Dużą rolę w tym procesie stanowi szukanie sposobów zwiększania niezawodności i redukcji kosztów. Ważne jest, aby cele wyznaczone dla procesu zaopatrzenia były zbieżne z celami nadrzędnymi - celami przedsiębiorstwa. Patrzenie na firmę przez pryzmat pojedynczych działów (wysp) a nie całości może prowadzić do zjawiska suboptymalizacji. W czasie zajęć zostaną omówione przykłady zagrożenia takim zjawiskiem. Dużą wagę przykładamy do praktycznych aspektów szkolenia. Zajęcia zorganizowane są w formie powiązanych ze sobą analiz przypadków i konkretnych ćwiczeń stanowiących logiczną spójną całość.

Zakres szkolenia podzielony jest na moduły powiązane ze sobą. Moduł pierwszy stanowi fundament wiedzy teoretycznej dla następnych czterech ("gdzie jesteśmy"). W modułach omawiane są narzędzia i zasady ich stosowania. Obszary oddziaływania procesu zaopatrzenia ułożone są według logicznej kolejności wynikającej z organizacji procesów przedsiębiorstwa. W każdym module jest część dotycząca modernizacji procesów i narzędzi do ich poprawy ("gdzie będziemy"). Dla każdego obszaru prezentowane są narzędzia do określania i optymalizacji kosztów oraz wyliczane są efekty ekonomiczne proponowanych działań.

Najważniejszym efektem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i praktycznej umiejętności zastosowania narzędzi zwiększającej efektywność procesu zaopatrzenia i zmniejszające jego koszty.

Procesy zaopatrzenia i realizacji zakupów warunkują ciągłość zarówno procesów produkcji jak i sprzedaży. Zarządzanie gospodarką materiałową decyduje o planowej realizacji procesów produkcyjnych, rzutując na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Koordynacja gospodarki materiałowej, zapasów, transportu i realizacji dostaw (niejednokrotnie w systemie Just in Time lub Just in Sequence) z potrzebami produkcji, wymaga od menedżerów specjalistycznej wiedzy logistycznej oraz wiedzy z zakresu finansów, controllingu i zarządzania. Znaczący udział kosztów materiałowych i zaopatrzenia w produkcie finalnym, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i rynków materiałów oraz dobór metod współpracy z dostawcami. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów ds. zaopatrzenia wzrasta wraz z postrzeganiem znaczenia procesów zaopatrzenia, w planowej realizacji procesów gospodarczych przedsiębiorstwa - głównie procesów produkcji i sprzedaży (obsługi klienta). Całokształtem działań zaopatrzenia należy tak sterować, aby przedsiębiorstwa mogły szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany planów produkcji lub dystrybucji, w konsekwencji zmian zachodzących na rynku.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do:
• dyrektorów oraz kierowników ds. zaopatrzenia lub zakupów,
• specjalistów ds. zaopatrzenia w przedsiębiorstwach,
• branżystów i kupców, analityków rynków surowcowo-materiałowych,
• koordynatorów zaopatrzenia i gospodarki materiałowej,
• kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, zarządzających:
• zapasami,
• logistyką produkcji i przepływem materiałów,
• controllingiem materiałowym, zaopatrzenia oraz optymalizacją i efektywnością gospodarki materiałowej.

Program szkolenia

Moduł pierwszy - analiza stanu obecnego.

Wprowadzenie:

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu łańcucha dostaw i jego analizy. Poznają zasady analizy procesów i budują przykładową (opartą na swoich danych) mapę relacji oraz mapę procesu zaopatrzenia lub zakupu. W dalszej części analizują  połączenia z procesami zewnętrznymi (dostawcy, transport) i wewnętrznymi (produkcja, planowanie, magazyny) ze szczególnym uwzględnieniem przepływów informacji i ryzyka zakłóceń. Podsumowaniem modułu pierwszego jest rozbudowane ćwiczenie w którym uczestnicy przeprowadzają samodzielną analizę efektywności łańcucha dostaw, wyliczają koszty przejścia przez łańcuch dostaw i wskazują obszary w których należy przeprowadzić optymalizacje (omówione w kolejnych modułach). 

Realizowane zagadnienia:

 1. Łańcuch dostaw - podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania.
 2. Zaopatrzenie jako łącznik pomiędzy dostawcami a przedsiębiorstwem.
 3. Łańcuch wewnętrzny - rola i zadania zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
 4. Relacje pomiędzy procesami zakupów i zaopatrzenia a innymi procesami przedsiębiorstwa.
 5. Wskaźniki - co mierzyć , gromadzenie danych, interpretacja wyników, automatyzacja pomiarów.
 6. Analiza cykli w łańcuchu dostaw, obliczenie kosztów przejścia.

7.     Wnioski i zadania dla kolejnych modułów.

Moduł drugi - zapasy i narzędzia ich optymalizacji.

Wprowadzenie:

Omówienie na praktycznych przykładach mechanizmów zarządzania zapasami w dwóch oddzielnych systemach: pull i push (popyt zależny i niezależny) - zastosowanie odpowiednich narzędzi to klucz do sukcesu. W czasie praktycznych ćwiczeń uczestnicy pracują z systemami opartymi na mechanizmach MRP i DRP, połączenie planu produkcji z zapotrzebowaniem materiałowym - sterowanie zapasem na podstawie planów produkcji i dostępnych zapasów. W warunkach popytu niezależnego zostaną omówione podstawy prognozowania i wpływu jakości prognoz na poziom zapasów. Jak optymalizować wielkość partii kupowanych lub produkowanych - omówienie narzędzi pozwalających uzyskać niski koszt gromadzenia (dostaw) i utrzymania zapasu.  Odrębnym  omawianym zagadnieniem jest określenie i optymalizacja zapasu bezpieczeństwa, uwzględniającego zarówno zmienność popytu jak i jakość dostaw. Podsumowaniem modułu będzie ćwiczenie w którym uczestnicy będą samodzielnie sterować poziomem zapasu wybranego indeksu, celem ćwiczenia będzie zarówno uzyskanie wysokiego poziomu obsługi (POK1 i POK2) jak również możliwie niskiego całkowitego kosztu zarządzania zapasami. 

Realizowane zagadnienia:

 1. Czynniki mające wpływ na zapasy.
 2. Koszty zapasów - składniki, metody gromadzenia danych o kosztach.
 3. Współczynnik kosztu utrzymania zapasu - gdzie szukać danych.
 4. Punkt rozdziału - projektowanie zapasu dla wybranych komponentów.
 5. Popyt zależny - projektowanie zapasu.
 6. MRP i DPR - powiązania w łańcuchu dostaw.
 7. Popyt niezależny - czynniki zewnętrzne.
 8. Prognozy i plany - różnice i mechanizmy.
 9. Zapas bezpieczeństwa - kształtowanie i optymalizacja.

10.  Optymalizacja zapasu w warunkach popytu niezależnego.

Moduł trzeci - dostawcy , wybór, ocena współpraca i rozwój.

Wprowadzenie:

Wybór i ocena dostawców to kluczowe elementy w procesie zaopatrzenia. W module uczestnicy budują analizę dostawców wg różnych kryteriów. Na podstawie przygotowanych danych przeprowadzą analizy ABC wg kryteriów istotnych dla procesu zaopatrzenia.  Omawiane są strategie współpracy dla wybranych towarów / dostawców - JiT, VMI. Na przykładach nowoczesnych strategii współpracy z dostawcami przedstawiane są korzyści i zagrożenia.  Kanban - czy system elektroniczny - jak uzyskać efekt synergii narzędzi LEAN i możliwości nowoczesnych systemów informatycznych. Przedstawiony jest potencjał EDI - jak usprawnić wymianę informacji z dostawcami i wewnątrz firmy, automatyzacja procesu awizacji dostaw.  Analiza TCO dostawcy - przykład kalkulacji pełnych kosztów współpracy z dostawcą, Ćwiczenie w którym uczestnicy porównują w kalkulacji różnych dostawców i określą koszty całkowitej współpracy z dostawcą.

Realizowane zagadnienia:

 1. Kryteria wyboru i oceny dostawcy - omówienie i praktyka stosowania.
 2. Modelowanie preferencji w ocenie dostawców.
 3. OTIF - przykład zastosowania , obliczania i automatyzacja wskaźnika.
 4. Określanie ryzyka współpracy z dostawcą – metoda oceny zagrożenie upadłością.
 5. JiT, VMI czy skład konsygnacyjny - zestawienie i porównanie zalet i wad rozwiązań.
 6. Automatyzacja procesu zaopatrzenia, systemy zamawiania i wymiany danych.
 7. Kanban - zastosowanie narzędzia sterowania przepływem materiału od dostawców.
 8. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesie zaopatrzenia.

9.     Kompleksowa ocena kosztów współpracy z dostawcą.

Moduł czwarty - optymalizacja transportu.

Wprowadzenie:

W czwartej części zostaną omówione zasadnicze obszary działań na styku zaopatrzenie - transport. Przeprowadzona jest analiza efektywności transportu. Stawiane jest pytanie: gdzie zwykle pojawiają się niepożądane zjawiska. Badany jest wpływ procesu zaopatrzenia na działanie transportu i magazynów. Uczestnicy samodzielnie obliczają koszty transportu w przeliczeniu na jednostki pracy przewozowej, analizują stopień wykorzystania dostępnych pojazdów. Podejmują decyzję kiedy i w jakim zakresie skorzystać z usług zewnętrznych, a kiedy bardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie transport własny. Ważnym elementem modułu jest samodzielne określanie optymalnej lokalizacji centrum przeładunkowego / kluczowego dostawcy / magazynu regionalnego (w zależności od potrzeb uczestników) w taki sposób żeby zminimalizować koszty transportu.

Realizowane zagadnienia:

 1. Zadania transportowe w procesie zaopatrzenia.
 2. Organizacja przepływu informacji, awizacja dostaw, automatyzacja procesu.
 3. Określanie kosztów transportu, zasady, narzędzia i metody obliczeń.
 4. Koszt transportu na wybranym przykładzie.
 5. Transport własny czy obcy, czynniki mające wpływ na wybór, punkt decyzyjny.
 6. Obliczenie momentu zmiany transport własny - transport obcy.
 7. Optymalizacja transportu - lokalizacja magazynów i/lub innych węzłów sieci transportowej

8.     Wskaźniki w procesach transportowych powiązane z zaopatrzeniem. 

Moduł piąty - planowanie i wdrażanie zmian.

Wprowadzenie:

Wszystkie analizy i działania powinny prowadzić do zmian w procesie zaopatrzenia i procesach powiązanych. Kluczem do sukcesu jest właściwe zaplanowanie , przygotowanie i wdrożenie zmian. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami, które ułatwiają ten trudny proces. Na podstawie własnych wyborów określają priorytety zmian z uwzględnieniem kluczowych czynników (ryzyko, wpływ na koszty, zarządzalność i inne). W podsumowaniu modułu przedstawione są zasady budowania zespołów wdrożeniowych i narzędzie wspierające pracę zespołów. Jako podsumowanie uczestnicy określają i planują działania, które wybrali do realizacji w swoim przedsiębiorstwie.

Realizowane zagadnienia:

 1. Zagrożenia przy wprowadzaniu zmian i metody ich minimalizacji.
 2. Wybór projektu - na czym się skupić.
 3. Ćwiczenie, macierz wyboru projektu, ocena kilku wybranych projektów.
 4. Zasady budowania zespołów wdrożeniowych.
 5. Narzędzia pracy grupowej, planowanie i realizacja zadań w zespołach.
 6. Plan wdrożenia - ćwiczenie, podsumowanie.

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni
10:00 - 17:00 - 1 dzień
9:00 - 16:00 - 2 i 3 dzień

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****

00-811 Warszawa

Towarowa 2

woj. mazowieckie

Hotel Novotel Centrum****

53-332 Wrocław

Powstańców Śląskich 7

woj. dolnośląskie

Hotel Mercure Poznań Centrum****

60-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 2110 zł.
1 810
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Progress Project Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Światowa 22
 • Kod pocztowy: 02-229
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5252382647

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa, Polska
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!