Zdalne zarządzanie projektami z wykorzystaniem PRINCE2, PMBoK, AGILE. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Zdalne zarządzanie projektami z wykorzystaniem PRINCE2, PMBoK, AGILE. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

Dlaczego warto wziąć udział?

Nowoczesne zarządzanie projektami to szeroka dziedzina i zbiór praktycznych umiejętności, dlatego umiejętne ich dostosowanie i sprawne wykorzystanie w praktyce na różnych szczeblach zarządzania gwarantują sukces projektu. Uczestnicy podczas warsztatów rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania projektami i ograniczeniami oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, komunikacji i monitorowania realizacji złożonych przedsięwzięć.

Uczestnicy będą wiedzieli:
• Kto jest odpowiedzialny za realizacje projektu i na czym polega właściwe zarządzanie interesariuszami i ich potrzebami.
• W jaki sposób definiować zakres projektu w oparciu o oczekiwania odbiorców i jak na ich bazie tworzyć poprawne wymagania dotyczące zakresu projektu.
• Jak skutecznie wykorzystać koncepcje i techniki zarządzania projektem.
• Jak zorganizować zespół projektowy i zadbać o właściwą komunikację.
• Jak zarządzać ryzykiem poprzez dobieranie odpowiednich narzędzi i technik zarządczych.
• Jak przeprowadzić i zakończyć projekt z sukcesem uwzględniając takie wymiary jak: czas, budżet, zakres, jakość, ryzyko i korzyści.
• Jak zastosować metodykę zarządzania projektami do realizacji własnych projektów.
• W jaki sposób wykorzystać narzędzia IT do poprawnego planowania przedsięwzięć projektowych.
• Jak zautomatyzować monitorowanie realizacji projektu.

Uczestnicy będą potrafili:
• Inicjować, planować i organizować realizację przedsięwzięć projektowych.
• Stawiać realne i wymierne cele, aby zapewnić korzystne dla przedsiębiorstwa efekty.
• Opracować: zakres projektu, harmonogram jego realizacji oraz plan komunikacji i zapewnienia jakości.
• Określać i alokować wymagane zasoby ludzkie, finansowe oraz rzeczowe.
• Zastosować właściwe techniki komunikacyjne w zależności od interesariuszy projektu.
• Opracować system kontroli i monitorowania projektu.
• Właściwie monitorować postępy prac i konstruktywnie wpływać na zespół projektowy.
• Wykorzystać szanse i analizować zagrożenia w oparciu o stworzone harmonogramy.
• Oceniać posiadane rezerwy i optymalnie wykorzystać potencjał własnych zespołów.

Kto powinien wziąć udział?

Program szkolenia przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie skutecznego organizowania i zdalnego zarządzania projektami. Głównymi adresatami są więc specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Program szkolenia

rogram szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

 

1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
• Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
• Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
• Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.
2. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PODEJŚCIE KLASYCZNE I AGILE.
• Dlaczego stosować metody zarządzania projektami?
• Cykl życia projektu - model procesowy (różnice i zasady łączenia różnych podejść klasycznych z podejściami Agile).
• Analiza środowiska i udziałowców – kluczowi interesariusze projektu i ich wymagania.
• Struktura organizacyjna projektu – przykłady różnych rozwiązań.
• Główne pułapki i typowe błędy w realizacji projektów.
3. KONTEKST I ORGANIZACJA PROJEKTU.
• Techniki tworzenia wizji projektu:
o Test windy.
o Koleżeńska Jednomyślność.
o Przyszła notka prasowa.
o Opakowanie.
• Deklaracja zakresu projektu i analiza wstępna wymagań.
• Uzasadnienie biznesowe projektu.
• Ocena projektu – przegląd głównych miary efektywności.
4. ZESPOŁY WIRTUALNE – MAPA WARTOŚCI DLA ORGANIZACJI.
• Krytyczne czynniki sukcesu dla zespołów wirtualnych.
• Techniczne aspekty przekraczania granic współpracy.
• Mity i fakty czołowych zespołów wirtualnych.
• Jak stworzyć zespół wirtualny? – praktyczne wskazówki.
• Budowanie zaufania w zespołach wirtualnych
• Dynamika zespołu wirtualnego – czyli jak wykorzystać klasyczny model formowania zespołu w nowej rzeczywistości.
5. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I KOMUNIKACJĄ.
• Plan komunikacji – główne zasady jego opracowania.
• Struktura Organizacyjna Projektu:
o Zespół zarządzania projektem.
o Role i obowiązki zespołu projektowego.
o Komitet sterujący: Przewodniczący, Główny Dostawca, Główny Użytkownik,
o Kierownik Projektu
o Kierownik zespołu wykonawczego i Zespół wykonawczy.
o Nadzór i Wsparcie.
o Projekt w środowisku Klient-Dostawca.
• Macierz obowiązków – model RACI.
• Funkcje w zespole projektowym – rozpoznanie i dostosowanie zadań.
• Elementy przywództwa dla Kierownika Projektu i Zespołu Projektowego.
6. KLUCZOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z BUDOWANIEM ZESPOŁU ROZPROSZONEGO LOKALIZACYJNE.
• Rola lidera w zespole wirtualnym– zadania lidera i narzędzia, którymi dysponuje.
• Budowanie zespołów wysokiej skuteczności, wykorzystanie ról zespołowych.
• Trudne sytuacje w prowadzeniu spotkania zespołu projektowego.
• Niezbędne warunki efektywnej pracy zespołu podczas spotkań.
• Proces podejmowania decyzji w zespole projektowym.
• Motywowanie i ocenianie członków zespołu projektowego.
• Pozytywne podejście do współpracy.
• Konstruktywne reakcje i postawy.
7. FAZY ROZWOJU ZESPOŁU PROJEKTOWEGO – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA KIEROWNIKA PROJEKTU.
• Role zespołowe.
• Faza orientacji i zależności.
• Faza konfliktu i buntu.
• Faza spójności i współpracy w grupie.
• Faza celowej i świadomej aktywności grupy.
• Faza końcowa.
8. INICJACJA PROJEKTU.
• Zrozumienie roli kierownictwa wyższego szczebla.
• Ocena potrzeb biznesowych.
• Wybór projektów w organizacji (wskaźnik opłacalności, wartość bieżąca netto, okres zwrotu).
• Opracowanie celów projektu zgodnie z zasadą SMART i modelem POTI.
• Formuła realizacyjna projektu.
• Uzasadnienie biznesowe projektu.
• Określanie wymagań realizacyjnych - dokument wymagań projektu.
• Opracowanie karty projektu.
9. PLANOWANIE PROJEKTU - ZAKRES, BUDŻET, CZAS, JAKOŚĆ, KORZYŚCI, RYZYKO.
• Planowanie zakresu.
• Zasoby niefinansowe w projekcie.
• Struktura podziału pracy (WBS):
o Tworzenie struktury podziału pracy.
o Metoda ścieżki krytycznej.
o Wykres Gantta.
o Uwzględnianie czynności zarządczych i zarządzania ryzykiem w planie i harmonogramie.
o Bilansowanie zasobów.
o Określanie kolejności działań,
o Zależności pomiędzy zadaniami i ich relacje.
• Definiowanie produktów projektu:
o Zarządzanie wytwarzaniem produktów projektu.
o Technika planowania opartego na produktach.
o Struktura podziału produktów projektu.
o Diagram następstwa produktów.
• Szacowanie budżetu i czasu realizacji– przegląd głównych technik i poziomów dokładności.
• Macierz kompromisów projektowych.
• Planowanie w podejściu Agile i jego konsekwencje w zakresie dostarczania potencjału.
• Zasady angażowania interesariuszy w pozyskiwanie i modelowanie wymagań.
10. MONITOROWANIE I REALIZACJA PROJEKTU.
• Plany bazowe i ich wykorzystanie przez zespół projektowy.
• Kształtowanie zespołu projektu – czyli jak osiągnąć zaplanowane rezultaty.
• Zarządzanie zmianami i ich wpływ na kryteria sukcesu.
• Sprawozdawczość wykonania – monitoring realizacji projektu.
• Audyt, ocena i monitorowanie wykonania zakresu projektu:
o Kamienie milowe.
o Analiza trendu kamieni milowych.
o Ocena wpływu zmian na zdefiniowane kamienie milowe.
• Metodyka ratowania zagrożonych projektów.
• Zarządzanie zagadnieniami i zmianami w projekcie.
11. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
• Cele i korzyści zarządzania ryzykiem.
• Zarządzanie ryzykiem na tle zarządzania organizacją:
o Poziom strategiczny.
o Poziom programu.
o Poziom projektu.
o Poziom operacyjny.
• Czym jest ryzyko, niepewność, prawdopodobieństwo?
o Sposoby określania prawdopodobieństwa.
o Błędy szacowania.
• Źródła ryzyka dla poszczególnych szczebli zarządzania organizacją.
• Zadania menedżerów związane z zarządzaniem ryzykiem.
• Proces zarządzania ryzykiem:
o Identyfikowanie kontekstu.
o Identyfikacja ryzyka.
o Ocena zagrożeń i szans.
o Planowanie reakcji na ryzyko.
o Wdrożenia wybranej reakcji.
o Komunikacja w projekcie w kontekście zarządzania ryzykiem.
• Dokumenty (produkty zarządcze) wspierające zarządzanie ryzykiem.
12. ROZLICZANIE I ZAMKNIĘCIE PROJEKTU.
• Weryfikacja zakresu i akceptacja (odbiór) przez klienta.
• Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów.
• Przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów.
• Rozliczanie projektu i przedstawienie osiągniętych rezultatów głównym interesariuszom projektu.
13. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – PODSUMOWANIE.
• Omówienie metodyk zarządzania projektami.
• Organizacje i instytucje związane z zarządzaniem projektami.
• Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
• Zakończenie szkolenia.

 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Jest ekspertem w zakresie zarządzania projektami. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest  z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada kilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Akredytowany trener metodyki PRINCE2? (PRINCE2? Approved Trainer). Specjalizacja: zarządzanie projektami, wykorzystanie metodyk zarządzania projektami PCM, PMBoK, PRINCE2, Agile, SCRUM do optymalizacji działań biznesowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-
-
-

Rejestracja

szkolenie online
zł netto
1 435
+23% VAT
Cena zawiera:
  • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 480 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  • Ulica i nr: Libelta 1a/2
  • Kod pocztowy: 61-706
  • Miejscowość: Poznań
  • Numer NIP: 7772616176

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań, Polska Libelta 1a/2

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań, Polska
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. SEMPER Szkolenia to instytucja głównie specjalizująca się w real...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!