Kryteria oceny ofert a warunki udziału w postępowaniu w kontekście wymagania przez zamawiającego od wykonawców określonego doświadczenia

O warsztatach

Procedura zamówienia publicznego zmierza do wyboru najkorzystniejszej oferty, od wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania zamówienia. Kluczowym dla udzielenia zamówienia publicznego jest określenie przez Zamawiającego, w odpowiedni sposób, warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert.

Zapraszamy na szkolenie, na którym szczegółowo omawiamy warunki udziału w postępowaniu, przesłanki wykluczeń, kryteria oceny ofert, w oparciu o orzecznictwo KIO.

Zagadnienia będące przedmiotem szkolenia są istotne zarówno z punktu widzenia zamawiającego jak i wykonawców uczestniczących w przetargu.

Cele szkolenia:

 • omówienie procesu konstruowania warunków udziału w postępowaniu
 • wyjaśnienie kryteriów oceny ofert zgodnie z przepisami ustawy Pzp
 • przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie możliwości wpływania na zamawiającego, w zakresie kształtowania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
 • przekazanie wiedzy w zakresie dokumentowania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Dlaczego warto wziąć udział?
 • zdobycie wiedzy i umiejętności konstruowania warunków udziału w postępowaniu oraz pozacenowych kryteriów oceny ofert 
 • opanowanie umiejętności dokumentowania spełniania warunków oraz kryteriów oceny ofert przez Wykonawców, 
 • nabycie umiejętności związanych z konstruowaniem warunków udziału w postępowaniu w sposób, który nie narusza zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji, a jednocześnie pozwala uzyskać oferty od wykonawców kompetentnych 
 • zapoznanie się z warunkami udziału w postępowaniu, przesłankami wykluczeń, kryteriami oceny ofert – zostanie to szczegółowo omówione w trakcie szkolenia w oparciu o orzecznictwo KIO
Kto powinien wziąć udział?
 • zamawiający i prowadzący procedury przetargowe
 • wykonawcy uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Program warsztatu

DZIEŃ I

 Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji – art. 16 Pzp 

 Warunki udziału w postępowaniu:

 • zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
 • uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
 • sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
 • zdolności techniczne lub zawodowe

Analiza warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, dobre praktyki, naruszenia, nieprawidłowości 

Podmiot trzeci a warunki udziału w postępowaniu: 

 • podmiot trzeci i dokumentowanie spełnienia warunków 
 • podmiot trzeci jako podwykonawca 

Podmiotowe środki dowodowe w zakresie warunków udziału w postępowaniu 

Możliwości wpływania wykonawców na zapisy dotyczące warunków udziału w postępowaniu:

 • zapytania do zamawiającego 
 • złożenie środków ochrony prawnej 

Realizacja umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę, który korzystał z potencjału podmiotu trzeciego w zakresie doświadczenia lub potencjału osobowego

Warunki udziału w postepowaniu, a konsorcjum:

 • możliwość ustanowienia odmiennych wymagań w stosunku do konsorcjum 
 • orzecznictwo TSUE /ETS dotyczące doświadczenia wykonawców  

DZIEŃ II

Przesłanki wykluczenia z postępowania podstawowe

Przesłanki wykluczenia z postępowania fakultatywne

Brak potwierdzenia spełniania warunków jako podstawa odrzucenia oferty – obowiązek uzasadnienia odrzucenia oferty przez Zamawiającego 

Wadium w postępowaniu i jego funkcje

Kryteria oceny ofert pozacenowe:

 • jak skonstruować kryterium oceny ofert, doświadczenie wykonawcy, doświadczenie personelu kluczowego wykonawcy 
 • weryfikacja doświadczenia wykonawcy jako kryterium oceny ofert 
 • kryteria pozacenowe: aspekty społeczne oraz aspekty środowiskowe 

Kryterium oceny ofert, a warunki udziału w postępowaniu 

Czy umowa o zamówienie publiczne może ulec zmianie w zakresie parametru ocenianego w ramach kryterium oceny ofert

Kryterium doświadczenia w postępowaniu, a podmiot trzeci:

 • czy można korzystać z podmiotu trzeciego w zakresie doświadczenia jako kryterium oceny ofert  
 • analiza orzecznictwa KIO 

Jak złożyć odwonienie na dyskryminacyjne zapisy Specyfikacji Warunków Zmówienia 

Podsumowanie szkolenia, pytania, dyskusje

Czas trwania

10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.

Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych.

Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!