Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD)

O warsztatach

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z pojęciem elektronicznego zarządzania dokumentacją, obiegiem i archiwizacją dokumentów w systemie EZD.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do: pracowników tych urzędów i instytucji, które jako podstawowy lub wspomagający sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przyjęły bądź zamierzają przyjąć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

Program warsztatu

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
 2. Rodzaje współczesnej dokumentacji
  • Dokument elektroniczny
  • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
  • Dokumentacja tworząca akta spraw i nietworząca akta spraw
  • Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu
   • przesyłki przekazane pocztą elektroniczną.
   • przesyłki na nośniku papierowym.
   • przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych.
   • przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP
 3. Podstawowy system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania - System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
  • Pojęcia i ważne terminy.
  • Akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.
  • Koordynator czynności kancelaryjnych - zadania w EZD.
  • Interoperacyjność znaku sprawy.
  • Akta sprawy w EZD.
 4. Czynności kancelaryjne w systemie EZD
  • Zadania punktów kancelaryjnych.
   • otwieranie przesyłek wpływających – wyjątki.
   • rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki.
   • odwzorowanie cyfrowe (skanowanie) – wyjątki.
   • wprowadzanie meta danych.
   • tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie.
   • prowadzenie składu informatycznych nośników danych.
   • wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.
   • przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.
   • wysyłka pisma papierowego i elektronicznego.
  • Zadania kierowników komórek organizacyjnych.
   • dekretacja pisma – wyjątki.
   • akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa).
   • podpisanie pisma podpisem elektronicznym.
   • podpisanie pisma podpisem odręcznym.
  • Zadania prowadzących sprawy.
   • zakładanie spraw.
   • uzupełnianie metadanych.
   • prowadzenie kompletnych akt sprawy.
   • sporządzanie projektów pism.
   • dokonywanie akceptacji.
 5. Korespondencja wewnętrzna w EZD
  • Udostępnianie pism
  • Przekazywanie pism
 6. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji komórek organizacyjnych w EZD
 7. Archiwizacja akt spraw zakończonych w EZD.
  • Organizacja i zadania archiwum zakładowego (składnicy akt)
  • Lokal archiwum zakładowego (składnicy akt).
  • Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego (składnicy akt).
  • Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
  • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym.
  • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym (składnicy akt).
  • Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego (składnicy akt).
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
  • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

Czas trwania

10.00-14.00

Prelegenci

Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 16-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.
Posiada ponad 9-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził ponad 3100 godz. kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!