Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach finansowanych z EFS+ na lata 2021-2027

O warsztatach

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają odpowiedzi na poniższe pytania, co pomoże im sprawniej wykonywać obowiązki zawodowe:

 • Czy można udzielić pomoc de minimis dużemu przedsiębiorstwu?
 • Czy w przypadku wsparcia pracowników gmin, NGO wystąpi pomoc publiczna?
 • Kto może tworzyć miejsca office sharing, by nie wystąpiła pomoc publiczna?
 • Jakie wydatki może ponieść beneficjent/realizator projektu/wnioskodawca w związku z tworzeniem miejsce office sharing i czy takie wydatki będą pomocą publiczną, kiedy i dla kogo w zależności od rodzaju beneficjenta?
 • Czy korzystanie z miejsc OS jest pomocą publiczną i dla kogo w zależności od uczestnika (osoby pracujące, umowa o pracę i inne umowy z własnej inicjatywy korzystające z miejsc, osoby samozatrudnione prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą)? Jeśli jest, to w jaki sposób wycenić wartość udzielonej pomocy?
 • Czy beneficjent projektu OS może pobierać opłaty za korzystanie z utworzonych miejsc, a jeśli tak, to na jakich zasadach? Koszty rzeczywiste funkcjonowania (energia, woda, śmieci, ogrzewanie, ochrona, recepcja, zużycie materiałów typu toner, papier) lub koszty zryczałtowane? Czy jeśli beneficjent nie będzie pobierał opłat lub opłaty nie pokryją wszystkich kosztów, to wydatki na opłaty będą stanowić pomoc publiczną dla uczestników?
 • Czy można transferować pomoc publiczną oraz /lub pomoc de minimis w projektach EFS+?
Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do pracowników Wojewódzkich Urzędów Pracy, Departamentów Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędów Marszałkowskich oraz urzędów centralnych (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) zaangażowanych we wdrażanie oraz zarządzanie Europejskich Funduszem Społecznym w perspektywie 2021-2027.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do kadry menedżerskiej, dyrektorów finansowych, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, finansów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów handlowych, a także do pracowników banków.

Program warsztatu

DZIEŃ I

Identyfikacja pomocy publicznej/de minimis na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu

 • pojęcie działalności gospodarczej
 • pojęcie korzyści ekonomicznej
 • pozostałe przesłanki identyfikujące pomoc publiczną/de minimis
 • przypadki wykluczające występowanie pomocy publicznej/de minimis
 • pomoc publiczna a przedsiębiorstwa ekonomii społecznej: Zalecenie Rady z 13.06.2023 r. w sprawie opracowania zasad ramowych gospodarki społecznej; kontekst UOIG

Możliwość wystąpienia pomocy publicznej/de minimis w ramach typów projektów zaplanowanych w Celu szczegółowym 4 (EFS+)

 • poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy (…)
 • modernizacja instytucji i służb rynków pracy
 • wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy
 • wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia
 • poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy
 • wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia
 • wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich
 • wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia
 • wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów
 • zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej
 • wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Identyfikacja pomocy publicznej/de minimis na etapie realizacji projektu (stosowanie mechanizmu monitorowania oraz wycofania)

 • pojęcie tzw. działalności pomocniczej (działalności gospodarczej nieprzekraczającej ustanowionego przez Komisję Europejską progu)
 • mechanizm wyliczania wartości pomocy publicznej/de minimis podlegającej legalizacji lub zwrotowi
 • legalizacja pomocy publicznej/de minimis w sytuacji, gdy działalność gospodarcza wzrośnie w stosunku do niegospodarczej ponad ustanowiony pułap

DZIEŃ II

 1. Pomoc publiczna a pomoc de minimis – różnice w odniesieniu do projektów finansowanych z EFS+
 2. Poziomy udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis; specyfika przypadków transferowania pomocy publicznej lub pomocy de minimis
 3. Mechanizm udzielania pośredniej pomocy de minimis uczestnikom projektu, w szczególności z kontekście projektów partnerskich
 4. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027
 • koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą
 • poziomy intensywności pomocy
 • obliczanie pomocy publicznej/de minimis na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie
 • rozliczania projektów objętych pomocą publiczną/de minimis na etapie realizacji
 • rodzaje wkładu własnego, zasady jego wnoszenia i rozliczania
 • dokumentacja udzielonej pomocy
 1. Zasady udzielania pomocy de minimis od 01 stycznia 2024 r; nowe rozporządzenie Komisji ws. stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis
 2. Krajowe procedury związane z udzielaniem pomocy publicznej/de minimis określone w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w tym funkcjonowanie aplikacji SHRiMP/SUDOP/SRPP
 3. Omówienie pytań szczegółowych przesłanych przez uczestników szkolenia

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 09.00-15.00

Prelegenci

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!