Dieta intuicyjna- optymalna forma samodzielnego oraz efektywnego dbania o własne zdrowie

O seminarium

Edukacja jest optymalną ścieżką dla zdobycia samodzielności. Prelekcja dietetyka, pedagoga, nauczyciela oraz trenera osobistego ma na celu wyposażenie uczestników w cenną wiedzę pomocną w samodzielnym działaniu na korzyść własnego zdrowia. Treść prelekcji jest oparta na zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowym w domu lekarskim w Pasewalku i Berlinie (w Niemczech) z pacjentami z rożnymi schorzeniami oraz kilkuletniej współpracy z lekarzami i terapeutami medycyny holistycznej.

Prelegent oferuje wsparcie potencjału, w który każdy z nas został biologicznie wyposażony. Prelekcja zawiera praktyczne wskazówki dla zmiany diety na dietę aktywującą procesy ozdrowieńcze oraz wzmacniającą wewnętrzny potencjał.

Prelekcja wraz z dietetycznym poczęstunkiem zainspiruje do samodzielnego działania na korzyść zdrowia oraz wyposaży uczestnika w praktyczną wiedzę o skutecznych technikach dbania o zdrowie jelit oraz całego organizmu - wraz z instrukcją: jak przejść z modusu vivendi do modusu operandi.

Dlaczego warto wziąć udział?

Inwestycja we własny potencjał to optymalne rozwiązanie dla kłopotów zdrowotnych. Każde schorzenie ma swoją indywidualną, unikalną historię, która jest zaksięgowana w równie unikalnych komórkach ludzkich i nie tylko*. Skoro dostęp do tej niepowtarzalnej wiedzy posiada każda jednostka (Indywiduum), to w teorii ta sama jednostka jest w posiadaniu cennego klucza, jakim jest moc eliminacji zmaterializowanego objawu (schorzenia).

Jak więc teoria przkłada się na praktykę? 

To wydarzenie ma na celu przekazanie wiedzy w sposób zrozumiały o tym, jak wesprzeć własny potencjał wdrażając optymalną dla Indywiduum dietę, zgodną z naturą. Prelegent zainspiruje uczestników do samodzielnego działania na korzyść własnego zdrowia oraz wyposaży w wiedzę o skutecznych technikach dbania o zdrowie jelit oraz całego organizmu - wraz z instrukcją: jak przejść z modusu vivendi do modusu operandi.

 

Kto powinien wziąć udział?
 • Dla pragnących wprowadzić zmiany w diecie aktywujące procesy ozdrowieńcze
 • Dla poszukujących skutecznego wsparcia dla podjętego leczenia farmakologicznego przy schorzeniach takich jak: 

Choroby onkologiczne Choroby neurologiczne Choroby autoimmunologiczne Schorzenia kardiologiczne Ostre i przewlekłe bóle Symptomy wyczerpania Zaburzenia snu Urazy i choroby kości i zębów Zespół objawów depresyjnych Odczyny poszczepienne Potrzeba wypoczynku i regeneracji po chorobie SARS-CoV-2 (COVID) Niedobory witamin i minerałów

 • Dla orientujących się w medycynie naturalnej i chcących pogłębić wiedzę o odżywianiu zgodnym z naturą
 • Dla każdego, kto pragnie stać się swoim własnym kompetentnym ekspertem nie tylko w kwestii żywieniowej

Program seminarium

17:00 - 19:30 wykład 

 

Czas trwania

17:00 ok. 2,5 h

Prelegenci

Rozalia Kind, dietetyk, nauczyciel, student Fitoterapii i Zielarstwa na Uczelni Medycznej w Poznaniu, prowadzi Pogodny Gabinet- Autoryzowany Gabinet 150 MHz wg. Dietera Broersa oraz Centrum Holistycznego Doradztwa Zdrowotnego przy ul: Stanisława Kostki 13 A, Szczecin

 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Fizjoterapii Holistycznej SANTE

70-307 Szczecin

ul: Królowej Jadwigi 10/1

woj. zachodniopomorskie

Rejestracja

Cena standardowa
69
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

§1 Postanowienia Ogólne

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w wydarzeniu, organizowanym w dniu 25.05.2024 w (adres w załączniku), przez firmę Holistic Solutions, zarejestrowaną w I Urzędzie Skarbowym, z numerem NIP 8512714652.
 2. Każda osoba, która dokonała rezerwacji miejsca na wydarzeniu lub przebywa na terenie, na którym prowadzone jest wydarzenie zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa konferencji poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na konferencji i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzane jest wydarzenie, a także urządzeń znajdujących się na nim.

4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: "elektroniczne potwierdzenie rejestracji" oznacza indywidualną zgodę wejścia na wydarzenia;" osoby organizacyjne" oznacza osoby wyznaczone do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w wydarzeniu, w tym do kontroli uprawnień uczestników wydarzenia do wstępu na teren konferencji. "teren wydarzenia" oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest wydarzenie. Miejsce może zostać zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed konferencją. "uczestnik konferencji" lub "uczestnik" oznacza osobę uczestniczącą w konferencji na podstawie elektronicznego potwierdzenia rejestracji lub zaproszenia.

§2 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami konferencji mogą być osoby fizyczne lub osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedstawiciele instytucji naukowych, samorządowych oraz innych instytucji opieki zdrowotnej, których działalność jest związana z wspieraniem działalności prewencji i opieki zdrowotnej.

2. Wstęp uczestników na miejsce wydarzenia możliwy jest po wcześniejszym dokonaniu rejestracji na eventis.pl oraz, otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia rejestracji.

3. Rejestracji można dokonać w terminie do dnia 26.04.2024.

4. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. O możliwości udziału w wydarzeniu decyduje kolejność dokonania rejestracji.

5. Wstęp uczestników na wydarzeniu odbywa się na podstawie elektronicznego potwierdzenia rejestracji,

6. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w wydarzenia poprzez postępowanie według zasad wyszczególnionych przez podmiot pośredniczący w dokonaniu rezerwacji eventis.pl Ze względu na ograniczoną ilość miejsc ważne jest, by postępować zgodnie z Regulaminem.

7. Z chwilą dokonania rejestracji zgodnie z ust. 2 powyżej uczestnik konferencji: • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez firmę Holistic Solutions oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych. 

8. Zakazana jest odsprzedaż elektronicznych potwierdzeń rejestracji na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności elektronicznych potwierdzeń rejestracji, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

9. Organizator informuje, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne".

10. Elektroniczne potwierdzenie rejestracji upoważniające do wejścia na konferencję musi być uzyskane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Elektroniczne potwierdzenia rejestracji nabyte z naruszeniem postanowień Regulaminu mogą być unieważnione przez Organizatora.

§3 Przepisy porządkowe

1. Uczestnicy konferencji są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie Morskiego Centrum Nauki.

2. Uczestnicy konferencji mogą przebywać na terenie konferencji tylko w godzinach otwarcia oznaczonych przez Organizatora.

3. Fotografowanie, filmowanie, nagrywanie głosu oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stanowisk lub eksponatów w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody Organizatora.

4. Zabronione jest prowadzenie przez uczestników wydarzenia jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

5. W miejscu organizowanego wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób oraz bezpieczeństwa powszechnego, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego.

6. Uczestnikom konferencji nie wolno wnosić bagaży z wyjątkiem bagażu podręcznego. Za bagaż podręczny uważa się bagaż o maksymalnych wymiarach 35cm×20cm×20cm. Plecaki, torby, walizki o większych gabarytach należy oddać do szatni.

7. Uczestnikom konferencji nie wolno wnosić ani wprowadzać zwierząt. Wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych i słabowidzących. Takie zgłoszenie należy zastosować przy dokonaniu rejestracji. 

8. Uczestnicy konferencji mogą przebywać w miejscach udostępnionych przez Organizatora oraz poruszać się wyłącznie w oznaczonym przez Organizatora miejscu.

9. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w miejscu organizowanego wydarzenia.

10. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do wykonywania poleceń służb porządkowych, informacyjnych a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych.

11. Organizator zapewnia bezpłatny dostęp do szatni i toalet.

12. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek przez uczestnika, Organizator ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić z terenu wydarzenia:

• osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

• osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych i informacyjnych,

• osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

13. Służby porządkowe i informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4 Odpowiedzialność za szkody

1. Uczestnicy konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty).

5. Organizator odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie, z wyjątkiem rzeczy wartościowych (biżuteria, sprzęt fotograficzny itp.)

§5 Przepisy końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

2. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody uczestnika.

3. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego wydarzenia.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.

5. W przypadku sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim.

6. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

7. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej wydarzenia tj. www.eventis.pl

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: HOLISTIC SOLUTIONS
 • Ulica i nr: Stanisława Kostki 13 A
 • Kod pocztowy: 71-143
 • Miejscowość: Szczecin
 • Numer NIP: 8512714652

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

HOLISTIC SOLUTIONS
71-143 Szczecin, Polska Stanisława Kostki 13 A

Organizator

HOLISTIC SOLUTIONS
71-143 Szczecin, Polska
Stanisława Kostki 13 A
woj. zachodniopomorskie
W ramach swojej działalności, firma Holistic Solutions prowadzi gabinet porad dietetycznych, oferując usługi doradztwa żywieniowego. Holistic Solutions wspiera organizację wydarzeń edukacyjnych dla lekarzy oraz terapeutów. Organizuje także wyjazdy pr...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!