Digitalizacja dokumentacji

O seminarium

W obecnych czasach tworzymy dokumenty elektroniczne i przechodzimy na elektroniczne nimi zarządzanie. Niestety w niektórych przypadkach polskie prawo dalej obliguje do tworzenia dokumentacji papierowo, w toku działalności instytucji chcemy też wcześniej wytworzoną i gromadzoną w postaci papierowej dokumentację zabezpieczyć i udostępniać w postaci cyfrowej (własnym pracownikom lub użytkownikowi zewnętrznemu). Temu właśnie służy digitalizacja. Aby spełniła swoje zadanie musimy wytypować dokumentację zgodnie z potrzebami instytucji, odpowiednio ją przygotować, zeskanować na odpowiednim sprzęcie i w odpowiednich parametrach – i mądrze nią zarządzać. W trakcie szkolenia podpowiemy jak to zrobić i jak uniknąć błędów na wszystkich etapach procesu digitalizacji dokumentacji.

Celem szkolenia jest zapoznanie osób rozpoczynających/wykonujących digitalizację dokumentacji w instytucji z wszystkimi etapami procesu digitalizacji, pokazanie jego aspektów merytorycznych i technicznych oraz problemów przy udostępnianiu i korzystaniu z dostępnych na rynku programów wspierających takie zadanie.

Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa:

 • pracownicy archiwów państwowych,
 • pracownicy archiwów zakładowych,
 • pracownicy urzędów, korzystający z dokumentacji historycznej,
 • pracownicy instytucji kultury digitalizujący zbiory własnej instytucji,
 • osoby zainteresowane nowymi technologiami,
 • genealodzy przystępujący do programów zabezpieczania dokumentacji poprzez digitalizację.

Program seminarium

 1. Typowanie i przygotowanie dokumentacji do digitalizacji:
  • Digitalizacja – wprowadzenie do zagadnienia.
  • Projekt/zadanie – DIGITALIZACJA.
  • Typowanie dokumentacji do digitalizacji (odrębne potrzeby w urzędach, w innych jednostkach organizacyjnych, w archiwach zakładowych, w archiwach państwowych, w bibliotekach, w muzeach).
  • Przesłanki typowania dokumentacji do digitalizacji.
  • Przygotowanie dokumentacji do procesu digitalizacji.
  • Niezbędne zabiegi konserwatorskie przed digitalizacją.
  • Paginacja/foliacja dokumentacji, sygnatury i numery inwentarzowe.
  • Przykładowe wytyczne do digitalizacji.
  • Przykłady źle wykonanej digitalizacji (względy merytoryczne).
  • Zasady udostępniania dokumentacji i materiałów archiwalnych a digitalizacja (ochrona danych osobowych, ochrona dóbr osobistych, ochrona wizerunku, prawo autorskie, itp.).
 2. Techniczne aspekty digitalizacji:
  • Normatywy regulujące digitalizację.
  • Digitalizacja jako proces.
  • Technologie digitalizacji i rodzaje skanerów.
  • Konwencja opisu kopii wzorcowych w archiwach państwowych – Struktura katalogów i nazewnictwo plików.
  • Skanowanie - parametry i formaty zapisu.
  • Obróbka graficzna i kontrola jakości.
  • Przygotowanie i udostępnienie kopii cyfrowych..
  • Zabezpieczenie kopii wzorcowych.
  • Proces digitalizacji w ramach odpłatnej usługi zewnętrznej.
  • Na styku EZD i digitalizacji.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Iwona Fischer

Historyk - archiwista z wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową; absolwentka Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierunek historia. Ukończone studia podyplomowe z zakresu archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Historii i Archiwistyki) oraz Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej). Specjalizuje się w tematyce opracowania różnych rodzajów materiałów archiwalnych oraz wartościowania dokumentacji.
Pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie, obecnie na stanowisku kierownika Oddziału IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w., odpowiedzialnym za sprawy udostępniania, gromadzenia i opracowania dokumentacji oraz promocji zasobu. Członek Komisji Metodycznej, Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji i Zespołu Zakupów Materiałów Archiwalnych w Archiwum Narodowym w Krakowie. W kadencji 2011-2016 Przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w Warszawie (m.in. opracowanie nowych wskazówek dot. porządkowania i wartościowania akt osobowych). Trener na kursach kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia (od 2004 r.) w ramach działalności Archiwum Państwowego/Narodowego w Krakowie; od 2012 r. we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTIA) w Krakowie, gdzie w 2013 r. została uhonorowana tytułem Wykładowca Roku. Szkoli z zakresu archiwistyki, metodyki archiwalnej i zarządzania dokumentacją - w skali lokalnej i ogólnopolskiej. Współpracowała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie przy opracowywaniu egzaminów na technika – archiwistę. Szkoli według własnego autorskiego programu kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia.
Wykładowca akademicki – prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa archiwalnego oraz zarządzania archiwum zakładowym w ramach specjalizacji archiwalnej na kierunku historia, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (lata 2006-2011); obecnie na studiach podyplomowych Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Komunikacji Społecznej, Instytut Bibliotekoznawstwa).
Autorka artykułów i publikacji dot. metodyki archiwalnej m.in.: Przekazywanie akt do archiwów państwowych – praktyka, problemy, raport o stanie przekazywania; Konsekwencje wartościowania i selekcji dokumentacji masowej dla użytkowników archiwów; Problem wartościowania dokumentacji w świetle potrzeb użytkowników archiwów państwowych; Wielopostaciowa forma dokumentu – sposób postępowania z załącznikami do akt (załączniki elektroniczne, audio, wideo, biologiczne).
Aktywny uczestnik konferencji i seminariów krajowych i międzynarodowych z zakresu historii, historii Krakowa, archiwistyki, metodyki archiwalnej. Autorka i kustosz kilku wystaw historycznych i archiwalnych. Miłośnik Krakowa, członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, autorka licznych artykułów dot. historii tego miasta.

Daniel Florek

Absolwent wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej (2017), kierunku informatyka. Od czerwca 2011 r. zatrudniony w Archiwum Narodowym w Krakowie na stanowisku informatyka. Od 2012 roku pełni funkcję koordynatora ds. digitalizacji zasobu Archiwum. No co dzień zajmuje się digitalizacją od strony praktycznej oraz koordynacją projektów digitalizacyjnych.
W latach 2013-2018 współpracował z Narodowym Archiwum Cyfrowym m.in. jako członek grupy roboczej projektującej oraz testującej narzędzia wspomagające proces digitalizacji w archiwach państwowych.
Jest konsultantem dla wielu podmiotów w obszarze doboru technologii oraz sprzętu do digitalizacji, kopiowania archiwaliów, zapisu oraz udostępniania kopii cyfrowych. Aktywnie uczestniczy w warsztatach, konferencjach, sympozjach poświęconych procesowi digitalizacji oraz długoterminowego przechowywania zasobów cyfrowych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
za zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena podstawowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!