Regulamin dla Organizatorów szkoleń, kursów, konferencji...

 • Zapoznaj się z Regulaminem dla organizatorów szkoleń, kursów i konferencji
 • Poznaj szczegółowe zasady regulujące funkcjonowanie Konta Organizatora
 • Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy

 

Artykuł

Regulamin dla Organizatorów

Niniejszy Regulamin szczegółowo omawia zasady korzystania z Konta Organizatora w naszym serwisie.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis eventis.pl jest platformą z ogłoszeniami dotyczącymi szkoleń, kursów, konferencji, kongresów i tym podobnych wydarzeń o charakterze merytorycznym.
 2. Niniejszy Regulamin dla Organizatorów określa rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu eventis.pl na rzecz Organizatorów Wydarzeń.
 3. Po akceptacji Regulaminu dla Organizatorów przez Organizatora Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na jego rzecz usług. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu dla Organizatorów i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu wypowiedzenia bądź odstąpienia od Umowy przez Organizatora lub Usługodawcę. Miejscem zawarcia Umowy jest Warszawa, zgodnie z adresem siedziby Usługodawcy.

§2 Definicje

Na potrzeby Regulaminu poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin dla Organizatorów – niniejszy regulamin Serwisu.
 2. Regulamin dla użytkowników – regulamin dla Użytkowników Serwisu dostępny na stronie https://eventis.pl/regulamin.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie https://eventis.pl.
 5. Usługodawca – HG Events Poland z siedzibą w Warszawie (04-395) przy ul. Siennickiej 22/22, adres poczty elektronicznej: biuro(at)eventis.pl, NIP: 5431832044, REGON: 140195067.
 6. Konto organizatora – usługa elektroniczna polegająca na prowadzeniu na rzecz Organizatora konta w Serwisie, umożliwiającego umieszczanie na łamach serwisu profilu Organizatora oraz organizowanych przez niego Wydarzeń oraz otrzymywanie Zapytań od Użytkowników Serwisu oraz umożliwiające Użytkownikom dokonanie Rejestracji na wydarzenie organizowane przez Organizatora.
 7. Rejestracja na wydarzenie – bezpłatna dla Użytkownika usługa polegająca na wysłaniu w jego imieniu do Organizatora Wydarzenia i Usługodawcy formularza Rejestracji na wydarzenie, które podlega przyjęciu bądź odrzuceniu przez Organizatora w zależności od stosowanych przez niego zasad, dostępności miejsc itp. bez gwarancji akceptacji zgłoszenia przez Organizatora.
 8. Zapytania – bezpłatna usługa polegająca na wysłaniu w imieniu Użytkownika do Organizatora Wydarzenia oraz do Usługodawcy formularza zapytania dotyczącego Wydarzenia lub Organizatora.
 9. Wydarzenie – dowolne wydarzenie zorganizowane przez Organizatora, takie jak szkolenie, kurs, warsztat, seminarium, forum, konferencja, kongres, targi itp. zamieszczone w Serwisie.
 10. Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Usługodawcę umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Organizator – podmiot, który zaakceptował Regulamin dla Organizatorów oraz posiada aktywne Konto organizatora w Serwisie.

§3 Usługi świadczone na rzecz Organizatorów

Rejestracja konta

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie na rzecz Organizatorów usługę o nazwie Konto organizatora.
 2. W celu rejestracji Konta organizatora Organizator musi:
  1. Wypełnić formularz rejestracyjny, dostępny na stronie internetowej https://eventis.pl/company/add, podając wymagane w formularzu dane na temat Organizatora, dane logowania itp.
  2. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem dla Organizatorów oraz zasadami przetwarzania danych osobowych i zaakceptować jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na w formularzu rejestracji.
  3. Ustalić hasło do konta spełniające wymagania określone przez Usługodawcę.
  4. Potwierdzić chęć założenia Konta organizatora poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail wskazany przez Organizatora w trakcie zakładania konta.
  5. Poczekać na weryfikację podanych danych przez Usługodawcę i aktywowanie Konta Organizatora, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo swobodnego decydowania o akceptacji Organizatora.
 3. Do korzystania z Serwisu i Konta organizatora niezbędny jest komputer lub inne urządzenie (np. smartphone, tablet) pozwalające na korzystanie z sieci Internet za pomocą przeglądarki stron WWW (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari) oraz poczta elektroniczna.

Korzystanie z konta

 1. Po prawidłowym założeniu Konta organizatora Organizator otrzymuje możliwość zalogowania się na konto i umieszczenia w Serwisie:
  1. profilu Organizatora, czyli wizytówki internetowej zawierającej nazwę Organizatora, jego dane adresowe, opis prowadzonej działalności itp.;
  2. informacji o organizowanych wydarzeniach, takich jak szkolenia, kursy, warsztaty, webinary, seminaria, konferencje, fora, kongresy czy targi;
  3. otrzymywania Zapytań dotyczących Organizatora oraz umieszczonych w Serwisie Wydarzeń Organizatora;
  4. otrzymywania formularzy Rejestracji na Wydarzenie od Użytkowników Serwisu stanowiących zapytanie ofertowe dotyczące możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu.
 2. Zabronione jest udostępnianie przez Organizatora loginu i hasła do Konta organizatora jakiejkolwiek osobie trzeciej. Organizator zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z konta i jest odpowiedzialny wobec Użytkowników i Usługodawcy za wszystkie szkody wyrządzone w wyniku korzystania z konta.
 3. Organizator nie może przenieść prawa do Konta organizatora na inną osobę bądź podmiot bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Organizator nie może edytować następujących danych na Koncie organizatora: nazwa i adres firmy, numer NIP, główne dane kontaktowe wyświetlane na profilu Organizatora. Chcąc dokonać zmian ww. danych zobowiązany jest skontaktować się z Usługodawcą poprzez wiadomość e-mail bądź wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego w Serwisie.

§4 Opłaty z tytułu korzystania z Konta organizatora

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu dla Organizatorów Usługodawca udostępnia dwa rodzaje Kont organizatora w Serwisie: Prime i Premium – różniące się zakresem świadczonych usług oraz zasadami odpłatności.
 2. Konto Prime do odwołania prowadzone jest nieodpłatnie pod warunkiem umieszczenia linku zwrotnego do Serwisu na stronie internetowej Organizatora i umożliwia:
  1. umieszczanie na łamach Serwisu profilu Organizatora,
  2. umieszczenie na łamach Serwisu informacji o organizowanych przez Organizatora Wydarzeń (max. 10 Wydarzeń),
  3. otrzymywanie Zapytań od Użytkowników Serwisu dotyczących zarówno Organizatora, jak i jego Wydarzeń,
  4. otrzymywanie od Użytkowników formularzy Rejestracji na wydarzenie organizowane przez Organizatora stanowiących zapytanie ofertowe.
 3. Konto Premium prowadzone jest odpłatnie, a wysokość odpłatności strony ustalają każdorazowo w drodze indywidualnych negocjacji. Konto Premium umożliwia:
  1. dostęp do wszystkich usług objętych pakietem Prime, przy czym limit liczby Wydarzeń, które Organizator może umieścić w Serwisie wynosi max. 500 Wydarzeń;
  2. dodatkowe usługi polegające na promocji, wyróżnieniu i pozycjonowaniu oferty Organizatora oraz profilu Organizatora w Serwisie celem maksymalizacji zainteresowania Użytkowników ofertą Organizatora;
  3. dodatkowe usługi polegające na promocji i sprzedaży oferty Organizatora poprzez inne kanały (np. mailingi, rozmowy handlowe...) celem maksymalizacji zainteresowania Użytkowników ofertą Organizatora.
 4. Usługodawca nie gwarantuje w żaden sposób, że Użytkownik wyrazi zgodę na zawarcie umowy uczestnictwa w Wydarzeniu. Usługi są świadczone przez Usługodawcę we własnym imieniu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług dostępnych w Serwisie, a także zmiany zasad i wysokości odpłatności dostępu do usług bez wcześniejszego uprzedzenia, a także do świadczenia usług różniących się od tych oferowanych na podstawie niniejszego Regulaminu. Przy czym wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać Organizatora w ciągu 7 dni od zawiadomienia o wprowadzonych zmianach, o ile Organizator nie wypowie Umowy.

§5 Obowiązki Organizatora

 1. W trakcie korzystania z Serwisu oraz Usług Organizator zobowiązany jest:
  1. do dostarczenia informacji zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd oraz ponosi pełną odpowiedzialność za podanie danych osobowych bądź innych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich,
  2. do uzyskania uprzedniego upoważnienia od osób trzecich, o ile Organizator zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek informacje dotyczące osób trzecich – w takim przypadku Organizator oświadcza, że został upoważniony do umieszczenia tych informacji przez osoby trzecie oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z powyższym działaniem,
  3. do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób i podmiotów trzecich, w tym powstrzymania się od używania obraźliwych treści, niezależnie od tego do kogo są one kierowane,
  4. do powstrzymania się od umieszczania w Serwisie jakichkolwiek materiałów nielegalnych, pornograficznych lub innych, które naruszają obowiązujące przepisy prawa,
  5. do powstrzymania się od przesyłania niezamówionej informacji handlowej do Użytkowników bądź Organizatorów, jak też do Usługodawcy,
  6. do nie wypełniania w sposób automatyczny jakichkolwiek formularzy w Serwisie, jak też wykonywania automatycznych zapytań w Serwisie, w tym powodujących zakłócenie jego funkcjonowania lub utrudnienia w dostępie do Serwisu,
  7. do nie kopiowania materiałów opublikowanych w Serwisie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy za wyjątkiem prawa do cytowania,
  8. do powstrzymania się od wszelkich działań mogących powodować straty ekonomiczne bądź wizerunkowe Usługodawcy,
  9. do poszanowania prawa własności intelektualnej i nie umieszczania w Serwisie informacji, do których Organizator nie posiada praw,
  10. do umieszczania w Serwisie materiałów unikalnych i o wysokiej wartości merytorycznej,
  11. do nie umieszczania w Serwisie danych kontaktowych, obejmujących numery telefonów, faksu, adresy e-mail czy adresu strony WWW w polach nie przeznaczonych na tego typu informacje,
  12. do stosowania cen oraz polityki rabatowej na dodawane przez siebie wydarzenia nie gorszej niż na własnych stronach internetowych oraz niezwłącznego aktualizowania cen i polityki rabatowej zamieszczonej w serwisie w przypadku ich zmiany,
  13. od niezwłocznego usuwania Wydarzeń, na które Organizator nie przyjmuje zgłoszeń bądź oznaczania ich statusem Brak miejsc dostępnym w koncie Organizatora.

§6 Reklamacje

 1. Organizator może złożyć reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług objętych Umową, przez Usługodawcę za pomocą:
  • wiadomości e-mail wysyłanej na adres: biuro(at)eventis.pl,
  • listem przesłanym pocztą tradycyjną na adres: Serwis eventis.pl, ul. Siennicka 22/22, 04-395 Warszawa.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w najkrótszym możliwym terminie, nie przekraczającym 30 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia.
 3. Informację o rozpatrzeniu reklamacji Organizator otrzyma drogą e-mailową.

§7 Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w Serwisie jest Usługodawca. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały opisane w Regulaminie dla Użytkowników dostępnym na stronie https://eventis.pl/regulamin.
 2. Z chwilą otrzymania Zapytania bądź Rejestracji na wydarzenie Organizator na mocy Regulaminu dla Użytkowników oraz niniejszej Umowy udostępnia Organizatorowi dane osobowe Użytkownika zebrane w Serwisie. Od momentu udostępnienia Organizator staje się niezależnym od Usługodawcy administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO i przetwarza je na własne ryzyko. Organizator od momentu udostępnienia danych osobowych Użytkownika zobowiązuje się przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO.
 3. Udostępnione dane osobowe Organizator może przetwarzać wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Zapytanie Użytkownika oraz w celu przedstawienia Użytkownikowi propozycji zawarcia umowy dotyczącej uczestnictwa w Wydarzeniu, którego dotyczyło Zapytanie bądź Rejestracja na wydarzenie.
 4. Po otrzymaniu danych Użytkownika, najpóźniej przy pierwszym kontakcie z Użytkownikiem Organizator zobowiązuje się poinformować Użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych oraz przekazać wszystkie informacje wymagane przez art. 14 RODO i inne mające zastosowanie przepisy prawa.
 5. Organizator zobowiązuje się, że usunie trwale wszystkie dane osobowe Użytkownika w terminie 90 dni od ich udostępnienia, chyba że w tym czasie uzyska samodzielną podstawę do przetwarzania danych osobowych (np. zawrze z Użytkownikiem umowę uczestnictwa w Wydarzeniu). Organizator na każde żądanie Usługodawcy zobowiązuje się w ciągu 5 dni roboczych złożyć oświadczenie w żądanej przez Usługodawcę formie o tym, czy usunął dane osobowe, czy przetwarza je nadal, a jeżeli tak to na jakiej podstawie.
 6. Organizator oświadcza, że wdrożył rozwiązania organizacyjne i techniczne, o których mowa w art. 24 i 32 RODO i innych przepisach obowiązującego prawa, i że będzie w sposób należyty realizować obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych, o których mowa w RODO i w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa i poufności odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe będzie przetwarzał w związku z udostępnieniem ich przez Usługodawcę.
 7. Organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Usługodawcę o wszystkich kontrolach uprawnionych organów lub skargach Użytkowników mających związek z udostępnieniem Organizatorowi danych osobowych na podstawie Umowy.
 8. Organizator zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności za wszelkie naruszenia RODO lub innych obowiązujących przepisów w zakresie danych osobowych, powstałe na skutek działania lub zaniechania Organizatora od chwili udostępnienia Organizatorowi danych osobowych Użytkownika.

§8 Przetwarzanie danych osobowych Organizatorów

 1. W celu zawarcia oraz wykonania Umowy Usługodawca przetwarza dane osobowe Organizatora podane przez Organizatora podczas zakładania Konta organizatora oraz w Koncie Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy jest HG Events Poland z siedzibą w Warszawie (04-395) przy ul. Siennickiej 22/22, adres poczty elektronicznej: biur(at)eventis.pl, NIP: 5431832044, REGON: 140195067 („Usługodawca”).
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro(at)eventis.pl.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Organizatora:
  1. W celu realizacji praw i obowiązków Usługodawcy wynikających z Umowy, w szczególności poprzez administrowanie Kontem organizatora w Serwisie, świadczenie na rzecz Organizatora usług, realizację postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  2. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w tym na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków i realizacji praw, a także prowadzenia rozliczeń, statystyk, raportowania i celach archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 5. W sytuacjach określonych powyżej, w których podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, czyli podstawa wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Organizatorowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania jego danych osobowych w określonych celach. Usługodawca zaprzestanie przetwarzania w celu objętym sprzeciwem, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw lub wolności Organizatora wskazanych w sprzeciwie lub przetwarzanie danych objęte sprzeciwem będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 6. Zakres danych osobowych Organizatora objętych przetwarzaniem obejmuje: dane wskazane przez Organizatora w formularzu rejestracji i w Koncie organizatora, dane dotyczące numerów IP urządzeń, z których Organizator loguje się do Serwisu, numer rachunku bankowego oraz ewentualnie inne dane podane przez Organizatora w trakcie realizacji Umowy, niezbędne do jej realizacji.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa dotyczących przedawnienia roszczeń. Usługodawca usunie dane osobowe najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po upływie okresu przedawnienia wszystkich roszczeń jakie mogą wynikać z Umowy, z uwzględnieniem zdarzeń przerywających bieg przedawnienia.
 8. Usługodawca może udostępniać dane osobowe Organizatora podmiotom trzecim, w tym Użytkownikom, a także innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi niezbędne do realizacji Umowy, dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, audytorom, kancelariom prawnym lub podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do poprawiania swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane osobowe Organizatora mogą podlegać profilowaniu pod kątem ustalenia kryteriów udostępniania Organizatorowi konkretnych usług lub dopasowania odpowiednich programów rabatowych lub promocji.

§9 Przekazywanie informacji handlowej

 1. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje po uzyskaniu zgody Organizatora.
 2. Organizator może cofnąć wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail z wycofaniem zgód na adres biuro(at)eventis.pl bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 3. Wycofanie opisane w ust. wcześniejszym będzie skutkowało zamknięciem Konta Organizatora w Serwisie w związku z brakiem możliwości świadczenia usług, w tym Konta organizatora.

§10 Polityka „cookies”, wymagania techniczne, logi serwera

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.
 2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień Organizatora oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Organizatora danych związanych z korzystaniem z Serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Organizatorów i odwiedzających Serwis na potrzeby Usługodawcy.
 3. Organizator może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu może okazać się utrudnione bądź niemożliwe.
 4. Organizator może uzyskać dostęp do swoich danych zawartych w plikach „cookies” poprzez odnalezienie ich na dysku komputera oraz w każdej chwili je usunąć.
 5. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest i przechowywane w logach serwera, które obejmują m.in. adres IP Organizatora, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 6. Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§11 Zasady odpowiedzialności

 1. Prawem właściwym dla Serwisu, Usługodawcy i niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Kwestie sporne Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze postępowania mediacyjnego. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy, a w przypadku sporu z Konsumentem przez sąd właściwy według przepisów ogólnych.
 3. Pełna odpowiedzialność dotycząca Wydarzenia leży wyłącznie po stronie jego Organizatora. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Organizatorami. Użytkownicy oraz Organizatorzy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu Serwisu.
 4. Informacje na temat Organizatorów oraz Wydarzeń, w tym terminów, kosztów udziału w wydarzeniu itp. są określane przez Organizatora bądź Serwis. Pomimo dołożenia wszelkich starań Serwis nie gwarantuje ich aktualności i poprawności, co nie może stanowić podstaw do wysuwania jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku dostępu do pozostałych materiałów informacyjnych dostępnych w Serwisie.
 5. Usługodawca w przypadku odnotowania, że dane dotyczące Organizatora bądź Wydarzeń Organizatora są nieaktualne, niepoprawne bądź niekompletne zastrzega sobie prawo do ich samodzielnego skorygowania bądź uzupełnienia na podstawie publicznie dostępnych informacji (np. na stronie internetowej Organizatora), na co Organizator wyraża zgodę.
 6. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu prawidłowego wykonania Usług, jednakże ze względu na niemożliwą do całkowitego wyeliminowania zawodność komunikacji elektronicznej nie gwarantuje jej niezawodnego i nieprzerwanego wykonania (np. niezakłóconego działania Konta organizatora). Maksymalna odpowiedzialność Usługodawcy z tego tytułu jest ograniczona do wysokości opłat za używanie Konta organizatora poniesionych przez organizatora w ostatnich 12 miesiącach kalendarzowych.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do Serwisu, np. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne i związane z udoskonalaniem Serwisu, przy czym przerwy nie przekraczające 5% rocznego czasu dostępności Konta organizatora nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Organizatora.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Organizatora lub Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez Usługodawcę.
 10. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Organizatora oraz Użytkownika nieprawdziwych danych w Serwisie.

§12 Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia miesiąca następnego po złożeniu wypowiedzenia.
 3. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia przed zakończeniem jej trwania z ważnych powodów. Za ważne powody Strony uznają w szczególności:
  1. podjęcie przez Usługodawcę decyzji o zaprzestaniu prowadzenia Serwisu;
  2. naruszenie przez Organizatora zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników;
  3. likwidację lub ogłoszenie upadłości przez jedną ze Stron w granicach określonych przepisami prawa;
  4. sądowy lub administracyjny nakaz rozwiązania Umowy;
  5. dokonanie rejestracji na rzecz Organizatora będącego osobą prawną lub spółką kapitałową nie posiadającą osobowości prawnej przez osobę nie posiadającą stosownego pełnomocnictwa do dokonania rejestracji;
  6. brak akceptacji przez Organizatora nowej treści niniejszego Regulaminu, pod warunkiem przesłania Organizatorowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy z tego powodu w terminie 7 dni od otrzymania treści zmienionego Regulaminu.
  7. Usługodawca może również wypowiedzieć Umowę w razie naruszenia przez Organizatora postanowień niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
 4. W momencie wygaśnięcia Umowy Organizator traci możliwość dostępu do Konta organizatora.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 6. Wypowiedzenia Umowy Strony mogą dokonać drogą korespondencji e-mail.
 7. Zmiana Regulaminu wiąże Organizatora, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Organizator nie wypowiedział Umowy w terminie 7 dni od dostarczenia. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, zmiany Regulaminu dla Organizatorów mogą wejść w życie wcześniej.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści dostępne w Serwisie stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Możesz skontaktować się z Usługodawcą:
  1. pisząc na adres: Serwis eventis.pl, Warszawa (04-395), ul. Siennicka 22/22,
  2. wysyłając e-mail na adres: biuro(at)eventis.pl.
 3. Aktualna wersja Regulaminu dla Organizatorów jest zawsze dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://eventis.pl/regulamin-dla-organizatorow.
Regulamin dla Organizatorów
Kontakt

Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wybierz temat
Uzupełnij pole
Podaj prawidłowy adres email
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

22 350 66 14 w godzinach: 09:00-17:00 w dni: pn-pt
Eventis.pl 04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Regon: 140195067 NIP: 543-183-20-44
Bądź na bieżąco

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Przełam bariery kariery w kadrach, płacach i HR z Akademią Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego
2 kwietnia 2024
Przełam bariery kariery w kadrach, płacach i HR z Akademią Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Obszar kadr i płac ulega szybkim i głębokim przemianom. Częste zmiany przepisów oraz rosnące oczekiwania pracowników sprawiają, że specjaliści ds. kadr i płac potrzebują nieustannie się rozwijać i podnosić kompetencje.

Czytaj więcej
Dyrektywa Maszynowa: jak uzyskać znak CE?
19 marca 2024
Dyrektywa Maszynowa: jak uzyskać znak CE?

Znak CE to oznaczenie umieszczane na produktach, które spełniają wymagania określone w przepisach UE dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Dotyczy on również maszyn zgodnie z Dyrektywą Maszynową.

Czytaj więcej
Tableau kurs - kompletny poradnik dla początkujących i zaawansowanych
19 marca 2024
Tableau kurs - kompletny poradnik dla początkujących i zaawansowanych

Tableau to lider w dziedzinie wizualizacji danych, który oferuje potężne i intuicyjne rozwiązania, które umożliwiają organizacjom wszystkich rozmiarów przekształcać surowe dane w łatwe do zrozumienia, interaktywne i atrakcyjne wizualizacje.

Czytaj więcej
Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce
19 marca 2024
Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce

Gospodarka opakowaniami jest istotna zarówno dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony środowiska, jak i funkcjonowania firm w wielu branżach. Warto poznać obowiązujące przepisy w tym obszarze.

Czytaj więcej
Co to jest pozycjonowanie i jak wpływa na Twój biznes?
12 marca 2024
Co to jest pozycjonowanie i jak wpływa na Twój biznes?

Wysoko konkurencyjne rynki wymagają wdrożenia zaawansowanych strategii marketingowych. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje pozycjonowanie - zarówno pozycjonowanie marki, jak i pozycjonowanie strony internetowej.

Czytaj więcej
Pozycjonowanie strony WWW: jak robić to dobrze?
11 marca 2024
Pozycjonowanie strony WWW: jak robić to dobrze?

Dobrze przygotowana strategia pozycjonowania wraz z odpowiednią wiedzą na temat optymalizacji strony WWW oraz promowania jej w sieci może przynieść wiele korzyści zarówno sklepom internetowym, jak i lokalnym biznesom.

Czytaj więcej
Na czym polega SMM, czyli Social Media Marketing?
6 marca 2024
Na czym polega SMM, czyli Social Media Marketing?

Social Media Marketing stwarza niepowtarzalną szansę dla marek i firm na nawiązanie relacji z potencjalnymi klientami. Jakie są zalety obecności w mediach społecznościowych, od czego zacząć?

Czytaj więcej
Bezpieczeństwo, prywatność i darmowy VPN
4 marca 2024
Bezpieczeństwo, prywatność i darmowy VPN

Internet i cyfrowe technologie towarzyszą nam każdego dnia przy wykonywaniu wielu czynności. Zapewnienie bezpieczeństwa w tym obszarze jest więc bardzo ważne. Warto poznać czym jest VPN.

Czytaj więcej
Wypalenie zawodowe: jego objawy, przyczyny, skutki i jak sobie z nim radzić?
28 lutego 2024
Wypalenie zawodowe: jego objawy, przyczyny, skutki i jak sobie z nim radzić?

Coraz więcej osób zmaga się z wypaleniem zawodowym, które przynosi poważne konsekwencje dla naszego zdrowia i życia zawodowego. Dowiedz się jak rozpoznać wypalenie i odróżnić je od zmęczenia oraz jak sobie z nim radzić?

Czytaj więcej
Podróże jako forma rozwoju osobistego i zawodowego – najlepsze szkolenia i kursy z branży turystycznej
27 lutego 2024
Podróże jako forma rozwoju osobistego i zawodowego – najlepsze szkolenia i kursy z branży turystycznej

Podróże od dawna fascynują ludzi z różnych miejsc i kultur. Oferują nie tylko możliwość odkrywania nowych miejsc, ale są też doskonałym narzędziem stymulującym rozwój osobisty i zawodowy.

Czytaj więcej
Jak wykorzystać pozycjonowanie lokalne w promocji firmy?
26 lutego 2024
Jak wykorzystać pozycjonowanie lokalne w promocji firmy?

Pozycjonowanie lokalne to specjalny tym pozycjonowania skierowanego do biznesów działających lokalnie, na terenie danej miejscowości, a nawet dzielnicy miasta. Dowiedz się czym jest i jak je prowadzić?

Czytaj więcej
Budowa własnego obiektu eventowego: kryteria, które warto rozważyć
26 lutego 2024
Budowa własnego obiektu eventowego: kryteria, które warto rozważyć

Obiekty eventowe, nawet tymczasowe, muszą spełniać normy techniczne i być konstruowane w zgodzie z przepisami prawa budowlanego. Warto dowiedzieć się jak efektywnie i w zgodzie z przepisami budować obiekty eventowe.

Czytaj więcej
Powiadomienia

Zostaw e-mail i raz w tygodniu otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!