eNotices2: poznaj system oraz zasady publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych

 • Sprawdź czym jest system eNotices2 oraz dowiedz się jak go używać
 • Wybierz praktyczne warsztaty, szkolenie lub kurs z systemu eNotices2
 • Zapisz się na zajęcia przez Internet!
Artykuł

Kursy, szkolenia i warsztaty z obsługi systemu eNotices2

Zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej platformą dedykowaną do publikowania ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz innych postępowaniach unijnych jest eNotices2. Warto poznać ten system, dowiedzieć się kto jest obowiązany publikować w nim ogłoszenia oraz zdobyć praktyczne umiejętności związane z jego obsługą. Możliwe jest to między innymi poprzez szkolenia online, krusy oraz warsztaty skierowane do Zamawiających.

Co to jest eNotices2?

System eNotices 2 to platforma elektroniczna stworzona w ramach Unii Europejskiej, służąca do przesyłania ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz innych ogłoszeń związanych z procedurami unijnymi. Jest to narzędzie umożliwiające transparentne publikowanie informacji o zamówieniach oraz dostęp do nich dla wszystkich zainteresowanych stron, takich jak potencjalni wykonawcy, dostawcy czy usługodawcy.

Główne funkcje Systemu eNotices 2 obejmują:

 • System umożliwia instytucjom publicznym oraz organizacjom sektora publicznego publikowanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych zgodnie z przepisami prawa unijnego.
 • Potencjalni wykonawcy mogą za pomocą eNotices2 łatwo uzyskać dostęp do ogłoszeń o zamówieniach, co wspiera otwarty i konkurencyjny charakter procesów zamówień publicznych.
 • System eNotices 2 zapewnia zgodność z europejskimi standardami dotyczącymi publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych, co ułatwia porównywanie i analizowanie różnych ofert.
 • Platforma wspiera instytucje publiczne w spełnianiu wymagań dotyczących publikacji ogłoszeń, zapewniając jednocześnie spójność i przejrzystość procesów zamówień publicznych na poziomie europejskim.
 • eNotices 2 umożliwia integrację z innymi systemami informatycznymi, co ułatwia zarządzanie danymi oraz monitorowanie postępów w procedurach zamówień publicznych.

System eNotices 2 jest istotnym narzędziem w ramach unijnych procedur zamówień publicznych, przyczyniającym się do zwiększenia przejrzystości, efektywności i uczciwości tych procesów.

Od kiedy obowiązuje eNotices?

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 (e-formularze) od 25 października 2023 r. do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej należy stosować wyłącznie formularze udostępniane w ramach systemu eNotices2.

Szkolenia eNotices2

Szkolenie z przygotowania pełnego ogłoszenia w eNotices 2 jest dedykowane osobom odpowiedzialnym za publikację ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz inne ogłoszenia w ramach procedur unijnych. Ma na celu zapoznanie uczestników z funkcjonalnościami i wymaganiami tego systemu oraz umożliwienie im skutecznego korzystania z platformy w celu publikacji kompletnych ogłoszeń.

Forma szkolenia może być różnorodna, zazwyczaj odbywa się w formie praktycznych warsztatów lub szkoleń online, organizowanych przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe zajmujące się tematyką zamówień publicznych.

W programie szkolenia omawiane są następujące kwestie:

 • Przegląd funkcji i możliwości platformy eNotices 2, w tym procedury rejestracji, logowania i podstawowych ustawień konta.
 • Omówienie procesu tworzenia ogłoszenia o zamówieniu publicznym w systemie eNotices 2, w tym wymaganych informacji i dokumentów, takich jak opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału, kryteria oceny ofert itp.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące formatowania treści ogłoszenia, zgodności z wymaganiami prawno-unijnymi oraz techniczne aspekty przesyłania ogłoszeń w systemie.
 • Jak zarządzać publikowanymi ogłoszeniami, ich edycją, wycofywaniem lub aktualizacją w przypadku zmian.
 • Wymagania prawne dotyczące publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Unii Europejskiej, zasady przejrzystości i równego traktowania wykonawców.
 • Analiza rzeczywistych przykładów ogłoszeń oraz omówienie dobrych praktyk w przygotowywaniu ogłoszeń w systemie eNotices 2.

Szkolenie z przygotowania pełnego ogłoszenia w eNotices 2 ma na celu zapewnienie uczestnikom praktycznych umiejętności i wiedzy potrzebnej do skutecznego korzystania z systemu, co przyczynia się do sprawnego i zgodnego z przepisami publikowania ogłoszeń o zamówieniach publicznych na poziomie unijnym.

Szkolenia i kursy eNotices2 – kwestie praktyczne

 • Zwyczajowo szkolenie z systemy eNotices2 trwa jeden dzień wykładowy, a więc około 6 godzin merytorycznych.
 • Zajęcia realizowane są w większości online i mają typowo warsztatowy charakter z ćwiczeniami, w trakcie których uczestnicy przygotowują ogłoszenie.
 • Koszt szkolenia różni się w zależności od organizatora czy czasu trwania, ale przeciętne szkolenie czy warsztaty eNotices2 kosztuje od 550 do nawet 1100 złotych netto za osobę.

Do kogo kierowane są szkolenia, warsztaty i kursy z eNotices2?

Kursy poświęcone systemowi skierowane są do Zamawiających. Zamawiający w kontekście zamówień publicznych to instytucje publiczne lub inne podmioty prawa publicznego, które zamawiają usługi, dostawy lub roboty budowlane na potrzeby publiczne. Mogą to być na przykład:

 • Administracja publiczna: Państwowe i lokalne instytucje administracyjne, np. ministerstwa, urzędy gminne, agencje rządowe.
 • Jednostki sektora publicznego: Organizacje działające w sektorze publicznym, np. szpitale, uczelnie publiczne, zakłady użyteczności publicznej.
 • Podmioty gospodarcze z sektora publicznego: Przedsiębiorstwa, które są w pełni lub w znacznej mierze finansowane lub kontrolowane przez instytucje publiczne.

Zamawiający mają obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych, które regulują procedury zakupów publicznych na poziomie krajowym lub unijnym. Ich rolą jest m.in. zapewnienie transparentności, uczciwości i efektywności procesów zamówień, aby zapewnić równy dostęp wszystkim wykonawcom do możliwości ubiegania się o kontrakty publiczne.

Kursy, szkolenia i warsztaty z obsługi systemu eNotices2
Powiadomienia

Zostaw swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych szkoleniach z systemu eNotices2.