Zamówienia publiczne i prawo zamówień publicznych - szkolenia i kursy!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów z zamówień publicznych i PZP w całej Polsce
 • Sprawdź program szkoleń, kursów i warsztatów oraz koszty uczestnictwa
 • Zarejestruj swój udział online!
 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów z zamówień publicznych i PZP w całej Polsce
 • Sprawdź program szkoleń, kursów i warsztatów oraz koszty uczestnictwa
 • Zarejestruj swój udział online!
szkolenia zamówienia publiczne
Przewiń stronę

Szkolenia z zamówień publicznych: 339

Artykuł

Kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne to odpłatne umowy, zawierane między podmiotem publicznym a wykonawcą, których przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zasady ich udzielania uregulowane są w Prawie Zamówień Publicznych (PZP), które jest jedną z najobszerniejszych i najczęściej zmienianych dziedzin prawa w Polsce - nie dziwi więc ogroma popularność szkoleń z zamówień publicznych, które pozwalają nadążyć za zmianami w PZP. Dowiedz się jak ubiegać się o zamówienia publiczne i jakie szkolenia z zamówień publicznych cieszą się szczególną popularnością.

Od 2004 roku zasady udzielania zamówień publicznych są określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z dnia 29 stycznia 2004 r.), która zastąpiła ustawę o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1994 r. nr 76, poz. 344 z dnia 10 czerwca 1994 r.). Ustawa ta jest implementacją do prawa polskiego przepisów dyrektyw Unii Europejskiej, w szczególności 2004/18/WE, 2004/17/WE, 89/665/EWG i 92/13/EWG. Prawo zamówień publicznych to szczegółowy zespół rozwiązań formalnych i procedur dotyczących wydatkowania środków publicznych, czyli głównie zasad i sposobów wyboru wykonawców oraz warunków zawierania umów.

Do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym organizowania przetargów publicznych) są zobowiązane podmioty z sektora finansów publicznych, ale również inne podmioty kontrolowane przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli dokonują one nabycia dostaw, robót budowlanych lub usług.

Podstawowe zasady prawidłowego udzielania zamówień publicznych to:

 • Zasada uczciwej konkurencji – postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinny być przeprowadzane w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji
 • Zasada równości – wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie powinny być traktowane na równych zasadach i prawach
 • Zasada bezstronności i obiektywizmu – reguła ta zakazuje uczestniczenia w postępowaniu osób związanych z wykonawcą
 • Zasada jawności – oznacza, że istotne informacje i dokumenty z postępowania powinny być powszechnie dostępne i jawne
 • Zasada prymatu trybów przetargowych – określająca, że przetarg nieograniczony i ograniczony mają pierwszeństwo w procedurach dotyczących zamówień

Istnienie tych zasad sprawia, że wykonawcom przysługują określone prawa (m.in. do zgłaszania protestów, składania odwołania, domagania się wyjaśnień i informacji w związku z opisem przedmiotu zamówienia, składania zapytań i otrzymania odpowiedzi…). Wykonawca musi również spełniać wiele warunków, na tych samych zasadach, jak inny wykonawcy – np. może być zobowiązany do przedstawienia dokumentacji, udowodnienia, że nie posiada zaległości wobec ZUS, czy też podatkowych wobec Urzędu Skarbowego itp.

Główną instytucją publiczną dbającą o prawidłowe funkcjonowanie systemu zamówień publicznych w Polsce jest Urząd Zamówień Publicznych. Zadania UZP to między innymi:

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych,
 • opracowywanie analiz działania systemu zamówień publicznych w Polsce,
 • propagowanie wiedzy z zakresu zamówień publicznych, w tym poprzez organizowanie szkoleń, kursów, konferencji i warsztatów oraz prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie elektronicznego Biuletynu Zamówień Publicznych,
 • nadzór nad funkcjonowaniem środków ochrony prawnej w ramach procedur odwoławczych,
 • prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień publicznych.

Ze względu na złożoność tematyki zamówień publicznych i nowelizacje PZP niezbędne jest szkolenie pracowników zajmujących się tą tematyką, zwłaszcza w firmach budowlanych, podejmujących się wykonania inwestycji infrastrukturalnych, w informatyce i IT, służbie zdrowia, projektach UE czy instytucjach kultury. Powyżej przedstawione kursy i warsztaty pozwalają poznać PZP zarówno od strony zamawiającego, jak i wykonawcy i są zgodne ze stanem prawnym zamówień publicznych na 2019 rok. Centra szkoleniowe znajdują się w wielu miejscach w Polsce, m.in.: Warszawa, Poznań, Białystok, Rzeszów, Gdańsk, Kraków, Kielce.

Szkolenia z zamówień publicznych online i stacjonarnie, szkolenia Prawo Zamówień Publicznych

Na rynkuznajdziemy kilka rodzajów szkoleń i kursów dotyczących zamówień publicznych, główne z nich to m.in.:

 • szkolenia z prawa zamówień publicznych i jego nowelizacji,
 • kursy dotyczące elektronizacji zamówień publicznych,
 • szkolenia zamówienia publiczne dla zamawiających,
 • szkolenia zamówienia publiczne dla wykonawców,
 • kursy Specjalista ds. zamówień publicznych,
 • szkolenia audyt i kontrola zamówień publicznych,
 • zamówienia publiczne w praktyce: szkolenia dla początkujących i dla zaawansowanych,
 • kurs zamówienia publiczne dla początkujących.

W wielu firmach ze względu na złożoność tej tematyki powstały dedykowane stanowiska o nazwie Specjalista ds. Zamówień Publicznych, których zadaniem jest śledzenie zmian w PZP oraz sprawne ubieganie się o zamówienia publiczne. Szkolenia PZP pozwolą Państwu kompleksowo zapoznać się z tą złożoną i wymagającą aktualnej wiedzy tematyką - wiele z nich ma postać praktycznych warsztatów i kursów pomagających szybko wdrożyć się w tematykę, zwłaszcza gdy pojawia się nowelizacja PZP. Warsztaty odbywają się w całej Polsce, główne miasta, w których znajdziemy tego typu warsztaty to: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice (zobacz też szkolenia na Śląsku), Poznań, Lublin, Szczecin, Bydgoszcz i Gdańsk. Kursy te występują w wersji dla początkujących oraz dla zaawansowanych. Niektóre z nich są bezpłatne bądź dofinansowane z funduszy unijnych. Od czasu epidemii koronawirusa wiele ze szkoleń i kursów z zamówień publicznych organizowanych jest online, zajęcia odbywają się na żywo, więc uczestnicy mają możliwość bazpośredniego kontaktu z trenerem i zadawania pytań czy rozwiania wątpliwości.

Jakie instytucje publiczne zobowiązane są do zamówień publicznych?

Do stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych zobowiązane są m.in.:

 • Jednostki z sektora finansów publicznych (samorządy, sądy, zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie, administracja i inne organy władzy publicznej).
 • Podmioty prawa publicznego (przede wszystkim przedsiębiorstwa publiczne, których celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, np. zakłady komunalne).
 • Podmioty udzielające zamówień na roboty budowlane o dużej wartości, które są finansowane w ponad 50% ze środków publicznych.
 • Tzw. zamawiający sektorowi (podmioty świadczące usługi podobne do przedsiębiorstw publicznych, ale nie niezależne od państwa).
Czy wszystkie instytucje publiczne zobowiązane są do stosowania zamówień publicznych?

Nie wszystkie. Istnieją przypadki, w których stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych jest wyłączone całkowicie lub częściowo ze stosowania np.:

 • gdy przedmiotem zamówienia są zadania związane z obronnością,
 • w przypadku realizacji zadań wymagających zachowania tajemnicy państwowej, gdy wymaga tego istotny interes publiczny lub interes państwa,
 • w przypadku realizacji zadań NBP związanych z realizacją polityki pieniężnej, prowadzeniem rachunków bankowych, obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa,
 • niektóre zamówienia Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • zamówienia z zakresu zakupu czasu antenowego czy usług arbitrażowych lub pojednawczych,
 • umowy z zakresu prawa pracy (zobacz też: szkolenia prawo pracy).
Kto może być wykonawcą w ramach zamówienia publicznego?

Wykonawcami mogą być:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne (np.: spółki akcyjne, spółki z o.o., fundacje),
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane do stosowania Prawa zamówień publicznych (np. spółki osobowe).

Wykonawcy mogą występować pojedynczo lub wspólnie, tworząc konsorcja firm. Potencjalny wykonawca musi spełniać jednak wiele warunków szczegółowo określonych w danym postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu muszą być jednakowe, równe i jawne dla wszystkich potencjalnych wykonawców. Warsztaty dla wykonawców to spotkania, w trakcie których mogą Państwo rozbudować wiedzę na temat wymagań dotyczących udziału.

Jakie są progi zamówień wymagające stosowania Prawa zamówień publicznych (PZP)?

Co do zasady zamówienia i konkursu (przetargi publiczne) wymagają kontrakty, których wartość przekracza równowartość 30000 euro (bez podatku VAT). Przy zamówieniach do 30 tys. euro podmioty zamawiające zobowiązane są jedynie do przestrzegania innych przepisów, w tym m.in. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i ustawy o finansach publicznych. Wiele instytucji decyduje się jednak nawet w przypadku zamówień poniżej kwoty 30 000 euro przeprowadzić postępowanie zbliżone do zasad obowiązujących w zamówieniach publicznych na podstawie wewnętrznych regulacji. Warsztaty dla zamawiających to dobry sposób na rozbudowę wiedzy pracowników odpowiedzialnych za zamawianie robót budowlanych, dostaw i usług.

Obowiązują również progi zamówień unijnych, które aktualnie wynoszą:

W przypadku robót budowlanych:

 • 5 548 000 euro – niezależnie od rodzaju zamawiającego i charakteru zamówienia.

W przypadku dostawy i usługi:

 • 144 000 euro – próg podstawowy obowiązujący jednostki sektora publicznego,
 • 221 000 euro – próg dotyczy m.in.: samorządu terytorialnego, uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych.
 • 443 000 euro – obowiązuje w przypadku udzielania zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

W przypadku usług społecznych:

 • 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
 • 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.
Jakie są tryby udzielania zamówień publicznych (przetargi publiczne)?
 • Przetarg nieograniczony – w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie oferty mogą złożyć wszyscy zainteresowani wykonawcy.
 • Przetarg ograniczony – w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy mogą złożyć wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a następnie oferty mogą złożyć jedynie wykonawcy zaproszeni do składania ofert.
 • Negocjacje z ogłoszeniem – po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, które nie zawierają ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do złożenia ofert. Tryb ten stosowany jest w sytuacji, gdy w przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym lub dialogu konkurencyjnym wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie uległy istotnej zmianie oraz gdy roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub innowacyjne.
 • Negocjacje bez ogłoszenia – zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do złożenia ofert. Tryb stosowany gdy w przetargu nieograniczonym albo ograniczonym nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty, wszystkie oferty zostały odrzucone lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni – jednocześnie opis zamówienia pozostał nie zmieniony.
 • Dialog konkurencyjny – zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do złożenia ofert.
 • Zamówienie z wolnej ręki – zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Tryb stosowany, gdy dane usługi są świadczone na rynku tylko przez jednego wykonawcę bądź w przypadku przeprowadzenia konkursu, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki.
 • Zapytanie o cenę – zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Tryb stosowany, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne.
 • Licytacja elektroniczna – przy pomocy formularza internetowego pozwalającego wprowadzić potrzebne dane, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej analizie i klasyfikacji.
 • Partnerstwo innowacyjne – w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do złożenia ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do złożenia ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych, które są niedostępne na rynku.
Kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Kursy i szkolenia z prawa zamówień publicznych

Dowiedz się jak działa baza szkoleń, warsztatów i kursów z zamówień publicznych.
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Rynek szkoleniowy oferuje wiele szkoleń z zamówień publicznych. Są one realizowane zarówno w postaci szkoleń stacjonarnych, jak i szkoleń online. Osobną kategorię stanowią kursy online realizowane na platformach do e-learningu. Zachęcamy do porównania ofert i sprawdzenie nie tylko formuły prowadzenia zajęć, ale także do szczegółowego porównania programu zajęć oraz cen oferowanych przez poszczególne firmy szkoleniowe. Pozwala to wybrać najlepszą aktualnie dostępną ofertę szkolenia. Dla Twojej wygody zebraliśmy wyżej oferty szkoleń i kursów z zamówień publicznych od kilkunastu organizatorów z całego kraju.

To bardzo proste! Porównaj oferty szkoleń i kursów dostępne powyżej, a następnie wypełnij formularz rejestracyjny. Trafi on bezpośrednio do organizatora, który skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić rejestrację i przekazać informacje organizacyjne. Pamiętaj, rejestracja za pośrednictwem serwisu Eventis.pl na szkolenia jest całkowicie bezpłatna (płacisz tylko cenę za udział w szkoleniu lub kursie dla jego organizatora), a daje Ci pełne bezpieczeństwo!

Oczywiście! Jeśli nie udało Ci się znaleźć odpowiedniego szkolenia, potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej oferty lub chcesz zamówić szkolenie zamknięte, wystarczy że skontaktujesz się z nami, a pomożemy znaleźć Ci dobrego partnera do realizacji szkolenia dla Ciebie!