Anna Franiak

Co to jest pomoc de minimis, jakie są jej limity?

Z naszego artykułu dowiesz się co to jest pomoc de minimis, jaka jest definicja pomocy de minimis oraz jakie są limity pomocy de minimis w 2022 roku. Pomoc publiczna w krajach UE jest ściśle uregulowana przez odpowiednie rozporządzenia Komisji Europejskiej oraz prawo krajowe, które ulegają regularnym zmianom. Dowiedz się czym jest pomoc publiczna, pomoc de minimis oraz jakie są aktualne limity pomocy de minimis.

Pomoc de minimis

Co to jest pomoc de minimis? Jaka jest definicja pomocy de minimis? Pomoc de minimis to forma wsparcia przedsiębiorców, która nie podlega zgłoszeniu do Komisji Europejskiej. Z założenia jest to pomoc o stosunkowo niewielkiej wartości, która zakłóca konkurencji na rynku wspólnotowym oraz pozostaje bez wpływu na na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

Definicja pomocy de minimis zawarta jest w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Pomoc de minimis jest niezwykle interesującą formą wsparcia, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc de minimis może zostać udzielona w wielu formach. Do najczęściej spotykanych form pomocy de minimis należą:

 • jednorazowe dotacje na inwestycje,
 • kredyty i pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach,
 • umorzenia zobowiązań publicznych (np. podatków, składek ZUS…),
 • szkolenia i usługi doradcze,
 • jednorazowa amortyzacja.

Szczegółowa definicja pomocy de minimis zawarta w traktacie podkreśla, że pomoc taka może być udzielona, gdyż nie spełnienia wszystkich przesłanek określonych w art. 107 ust. 1 TFUE, którego nadrzędnym celem jest ochrona wolnej konkurencji na wewnętrznym rynku UE.

Pomoc publiczna a pomoc de minimis

Wiele osób zastanawia się czym jest pomoc publiczna a czym pomoc de minimis? Co do zasady pomoc publiczna w UE jest zakazana poza jasno określonymi w unijnym prawie wyjątkami. Celem tego typu regulacji jest zapewnienie równych zasad konkurencji i dostępu do rynku wewnętrznego dla wszystkich przedsiębiorców unijnych, bez względu na kraj ich pochodzenia.

Pomoc publiczna jest definiowana jako ingerencja państwowych instytucji, która polega na przyznaniu pomocy w dowolnej formie przynoszącej korzyści pojedynczemu przedsiębiorstwu bądź ich grupom. Pomoc taka co do zasady podlega notyfikacji Komisji Europejskiej i jej zatwierdzeniu. Od reguły tej istnieją jednak całkiem liczne reguły, a pomoc de minimis jest jednym z najczęściej stosowanych wyjątków od tej właśnie zasady.

Pomoc de minimis limity

W prawie europejskim istnieją jasno zdefiniowane limity pomocy de minimis. Limity pomocy de minimis określa rozporządzenie 1407/2013, a ich wysokość może podlegać okresowej aktualizacji. Limit wskazuje kwotę pomocy, jaką państwo może udzielić podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat. Jakie są limity pomocy de minimis w 2022 roku?

Aktualne limity pomocy de minimis:

 • 100 tys. EUR brutto w przypadku firm zajmujących się drogowym transportem towarów,
 • 200 tys. EUR brutto w przypadku pozostałych firm, które nie są wyłączone z uzyskania pomocy de minimis.

Jeśli przedsiębiorstwo zajmuje się drogowym transportem towarów, ale jest to tylko jeden z elementów świadczonych usług (np. usługi przeprowadzkowe zawierające transport drogowy), wówczas podlega progowi dopuszczalnej pomocy wynoszącej 200 tys. EUR. Usługi tego typu występują w rozporządzeniu pod pojęciem usług zintegrowanych. Warto jednak pamiętać, że pomoc de minimis nie może być wykorzystana w celu nabycia pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

Jak obliczać limity pomocy de minimis?

Zasadą udzielania pomocy de minimis jest również przejrzystość pomocy pozwalająca na dokładnie obliczenie jej wartości, bez względu na formę udzielenia pomocy de minimis.

Wartość pomocy de minimis wylicza się w postaci tzw. ekwiwalentu dotacji brutto. Co to jest ekwiwalent dotacji brutto (w skrócie EDB)? Przez ekwiwalent dotacji brutto należy rozumieć kwotę pomocy, którą otrzymałby podmiot, gdyby pomoc udzielona była w formie dotacji (bez uwzględnienia podatku dochodowego).

Przykładowo:

 • gdy pomoc udzielana jest w postaci ulgi podatkowej, EDB obliczany jest jako różnica pomiędzy kwotą podatku należnego, a kwotą podatku po przyznaniu pomocy;
 • gdy pomoc udzielana jest w postaci pożyczki lub kredytu EBD równy jest różnicy między wysokościami rat spłacanymi od kredytu lub pożyczki udzielonych na zasadach rynkowych, a wysokością rat spłacanych od kredytu lub pożyczki udzielonej na zasadach preferencyjnych.

Oczywiście to tylko przykłady obliczania EBD, czyli ekwiwalentu dotacji brutto. Szczegółowe regulacje i metody obliczania EBD poznać można zapisując się na szkolenia pomoc publiczna i pomoc de minimis organizowane online oraz stacjonarnie w całej Polsce. Szkolenia takie pozwalają poznać zasady przyznawania pomocy de minimis, sposoby ubiegania się o pomoc de minimis, a także metody liczenia limitów i inne praktyczne kwestie związane z udzielaniem pomocy publicznej.

Definicja jednego podmiotu gospodarczego

Istotną trudność w obliczaniu limitu pomocy de minimis stwarza też definicja jednej jednostki gospodarczej/jednego podmiotu gospodarczego, która została przyjęta w rozporządzeniu 1407/2013, zwłaszcza że różni się ona od definicji MŚP. Czym to jest jedna jednostka gospodarcza lub jeden podmiot gospodarczy? Jeden podmiot gospodarczy obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane w co najmniej jeden ze sposobów:

 • jeden podmiot gospodarczy posiada w drugim podmiocie większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
 • jeden podmiot gospodarczy jest uprawniony do wyznaczenia lub odwołania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego drugiego podmiotu,
 • jeden podmiot gospodarczy posiada dominujący wpływ na drugi podmiot na mocy umowy lub aktu założycielskiego,
 • jeden podmiot gospodarczy, który jest akcjonariuszem/wspólnikiem/członkiem w drugim podmiocie, kontroluje samodzielnie/zgodnie z porozumieniem zawartym innymi akcjonariuszami/wspólnikami/członkami większość praw głosu w drugim podmiocie.
Branże wyłączone z pomocy de minimis

Rozporządzenie nr 1407/2013 zawiera również katalog podmiotów i sytuacji, w których udzielenie pomocy de minimis jest niemożliwe. Katalog branż wyłączonych z pomocy de minimis obejmuje:

 • podmioty z sektora rybołówstwa, akwakultury oraz zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych,
 • podmioty z sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeśli:
  • wysokość pomocy ustalana jest w oparciu o cenę lub ilość tego typu produktów nabywanych od producentów podstawowych objętych pomocą,
  • przyznanie pomocy będzie prowadziło do przekazania jej nawet w niewielkiej części producentom podstawowym,
  • pomoc wykorzystana miałaby być na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich,
  • przyznanie pomocy uzależnione jest od pierwszeństwa korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

Otrzymując pomoc de minimis przedsiębiorca otrzymuje również potwierdzenie jej udzielenia umożliwiające kontrolę limitów pomocy. Potwierdzenie zawiera datę udzielenia pomocy, jej wysokość oraz podstawę prawną udzielenia pomocy.

Podsumowanie

Co to jest pomoc de minimis? Pomoc de minimis to pomoc publiczna dla przedsiębiorców, która ze względu na swój charakter i ograniczoną wysokość nie podlega zgłoszeniu do Komisji Europejskiej. Jakie są limity pomocy de minimis? Co do zasady obowiązują dwa limity pomocy de minimis, do 100 tys. EUR oraz do 200 tys. EUR w okresie 3 lat. Co to jest ekwiwalent dotacji brutto i do czego służy? Ekwiwalent dotacji brutto to kwota pomocy, którą otrzymałby przedsiębiorca, gdyby pomoc udzielona była w formie dotacji. EDB służy do wyliczania wartości pomocy de minimis, gdy jest ona udzielana w postaci innych niż dotacja form. Jakie są najczęstsze formy pomocy de minimis? Zaliczamy do nich dotacje (np. na inwestycje), preferencyjne kredyty i pożyczki, umorzenie zobowiązań publicznych, szkolenia i usługi doradcze, jednorazowa amortyzacja.

Pomoc de minimis może być interesującą formą pomocy publicznej zwłaszcza z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw, czyli tzw. MŚP. Chcąc ubiegać się o pomoc de minimis warto zapoznać się z regulacjami prawnymi w tym zakresie, podmiotami uprawnionymi do jej otrzymania, a także poznać aktualnie obowiązujące limity pomocy de minimis.

Anna Franiak

Anna Franiak

Redaktor Eventis.pl

Specjalizuję się w obszarach finansów, rachunkowości, rynków kapitałowych, bankowości, ubezpieczeń i prawa. Moje doświadczenie pozwala mi śledzić i analizować najnowsze trendy oraz zmiany w tych dziedzinach, co umożliwia mi dostarczanie czytelnikom aktualnych i wartościowych informacji. W mojej pracy stawiam na ciągłe pogłębianie wiedzy. Oprócz tego, skupiam się na przekazywaniu istotnych aspektów zmieniającego się prawa, które mają wpływ na prowadzenie działalności w różnych sektorach.

Polecane wydarzenia

J.G.Training

Szkolenie 3-dniowe z pomocy publicznej. Modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027. Zmiany ogłoszone 23.06.2023 r.

 • już od 2 340 zł
 • od 2 340 zł
Zapisz się
J.G.Training

Pomoc de minimis na nowych zasadach od 1.01.2024 r. – warunki dopuszczalności oraz zasady udzielania pomocy de minimis

 • już od 1 690 zł
 • od 1 690 zł
Zapisz się
J.G.Training

Legalizacja pomocy publicznej z wykorzystaniem mechanizmu monitorowania i wycofania

 • już od 940 zł
 • od 940 zł
Zapisz się
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

 • już od 1 154 zł
 • od 1 154 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Cechy nauczania języka angielskiego w szkole Novakid
19 czerwca 2024
Cechy nauczania języka angielskiego w szkole Novakid

Nauka języka angielskiego może być nie tylko skuteczna, ale też ciekawa i przyjemna. Warto jednak wybrać szkołę języka angielskiego, która przykłada szczególną uwagę do metodologii nauczania.

Czytaj więcej
Jak zakup followersów na Instagramie może przyczynić się do sukcesu Twojego konta?
4 czerwca 2024
Jak zakup followersów na Instagramie może przyczynić się do sukcesu Twojego konta?

Zakup followersów na Instagramie to coraz popularniejsza strategia wśród osób pragnących szybko zwiększyć swoją widoczność na tej platformie. Czy warto to robić?

Czytaj więcej
Psychologia w biznesie – studia I stopnia. Kto powinien się na nie zapisać?
4 czerwca 2024
Psychologia w biznesie – studia I stopnia. Kto powinien się na nie zapisać?

Relacje interpersonalne odgrywają ogromną rolę w życiu prywatnym i w biznesie. Studia Psychologia w biznesie pozwalają zbudować kompetencje niezbędne do skutecznego zarządzania.

Czytaj więcej
Ajurweda: indyjski system medycyny naturalnej
17 maja 2024
Ajurweda: indyjski system medycyny naturalnej

Dowiedz się co to jest ajurweda, jakie są zasady ajurwedy oraz jakie korzyści dla zdrowia może przynieść życie w zgodzie z zasadami ajurwedy oraz praktykowanie zabiegów zalecanych przez ten naturalny system medycyny.

Czytaj więcej