Anna Franiak

Job crafting, czyli jak stymulować zaangażowanie i satysfakcję z pracy?

Job crafting przynosi korzyści zarówno dla pracowników, ale również dla pracodawców. Pozwala on pracownikom dostosowywać swoje stanowiska pracy do własnych potrzeb i preferencji, co przekłada się na zwiększone zaangażowanie i satysfakcję zawodową. Pracodawcy, którzy wspierają tę inicjatywę, mogą cieszyć się lojalnością, innowacyjnością i lepszymi wynikami w swojej organizacji. Zapraszamy do zapoznania się czym jest job crafting, czyli modelowanie pracy.

Co to jest job crafting?

Job crafting to koncepcja z zakresu zarządzania i psychologii organizacji, która odnosi się do sposobu, w jaki pracownicy kształtują lub dostosowują swoje stanowiska pracy w celu zwiększenia ich satysfakcji zawodowej, zaangażowania i efektywności. Jest to proces, w którym pracownicy świadomie modyfikują elementy swojej pracy, takie jak zadania, relacje z innymi osobami i sposób wykonywania pracy, aby dostosować je do swoich indywidualnych preferencji i umiejętności.

Job crafting pomaga budować zaangażowane zespoły

Job crafting tłumaczy się na język polski jako modelowanie pracy. Celem modelowania jest sprawienie, że pracownik widzi większy sens w swojej pracy i wykonywanych obowiązkach, a dzięki temu możliwe jest osiągnięcie wyższego zaangażowania pracownika w pracę.

Job crafting może obejmować różne działania, takie jak:

 1. Zmiana zakresu obowiązków: pracownicy mogą prosić o dodatkowe zadania lub przekazywać niektóre ze swoich obowiązków innym osobom, aby bardziej dopasować pracę do swoich zainteresowań i kompetencji.

 2. Tworzenie nowych relacji: pracownicy mogą budować nowe kontakty i relacje w miejscu pracy, które pomagają im w realizacji celów zawodowych i osobistych.

 3. Modyfikacja sposobu wykonywania pracy: osoby pracujące nad sobą mogą zmieniać swoje podejście do wykonywania zadań, eksperymentować z nowymi metodami pracy i dążyć do efektywniejszych procesów.

 4. Dostosowywanie środowiska pracy: pracownicy mogą wprowadzać zmiany w swoim otoczeniu pracy, aby czuć się bardziej komfortowo i produktywnie, na przykład poprzez personalizację przestrzeni biurowej, swoich stanowisk pracy itp.

 5. Włączanie wartości i celów: job crafting może polegać na identyfikowaniu sposobów, jakie mogą sprawić, że praca może być bardziej zgodna z wartościami i celami osobistymi pracownika.

 6. Rozwijanie kompetencji: pracownicy mogą aktywnie inwestować w rozwijanie swoich umiejętności i kompetencji, aby lepiej wykonywać swoje obowiązki i rozwijać się zawodowo.

Job crafting jest procesem dynamicznym i indywidualnym, który może różnić się w zależności od osoby i kontekstu pracy. Badania sugerują, że pracownicy, którzy zaangażowani są w job crafting, mogą doświadczać większej satysfakcji zawodowej, zaangażowania w pracę i lepszych wyników zawodowych. Jednakże, nie zawsze jest to możliwe lub efektywne we wszystkich organizacjach i na wszystkich stanowiskach pracy, dlatego warto zwrócić uwagę na konkretne warunki i kulturę pracy w danym miejscu pracy.

Skąd wziął się job crafting?

Koncepcja job craftingu była rozwijana przez różnych badaczy i naukowców zajmujących się psychologią pracy i zarządzaniem. Jednak to Amy Wrzesniewski, Jane Dutton i ich współpracownicy odegrali kluczową rolę w opracowaniu i rozpowszechnieniu tego terminu oraz koncepcji.

Amy Wrzesniewski, profesor psychologii organizacji na Yale University, i Jane Dutton, profesor psychologii organizacji na University of Michigan, wspólnie badały i publikowały prace na temat job craftingu od wczesnych lat 2000. Ich badania skupiały się na sposobach, w jakie pracownicy mogą dostosowywać swoje stanowiska pracy do swoich potrzeb i preferencji, a także na wpływie tego na ich zaangażowanie w pracę i satysfakcję zawodową.

W miarę rozwoju tej koncepcji, inni badacze i eksperci zaczęli również wnosić swój wkład, rozszerzając teorię i badania nad job craftingiem. Dzięki temu job crafting stał się ważnym obszarem badań w psychologii pracy i zarządzaniu, a także znalazł zastosowanie w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju organizacji, pomagając pracodawcom zrozumieć, jak wspierać pracowników w dostosowywaniu swojej pracy do własnych potrzeb i celów.

Dlaczego organizacje decydują się na wspieranie procesów modelowania pracy, czyli job crafting?

Pracodawcy mogą mieć wiele powodów do wspierania job craftingu w swoich organizacjach, gdyż może on być źródłem szeregu korzyści dla pracowników oraz dla samej organizacji. Oto kilka głównych korzyści, które mogą wynikać z promowania tej praktyki:

 1. Zwiększenie zaangażowania pracowników. Pracownicy, którzy mogą dostosowywać swoje stanowiska pracy do swoich indywidualnych preferencji, potrzeb i umiejętności, często odczuwają większe zaangażowanie w pracę. Zaangażowani pracownicy są bardziej lojalni wobec firmy, bardziej produktywni i skłonni do dłuższego pozostawania w organizacji. Rośnie ich lojalność, a także dużo częściej wskazują oni miejsca pracy pozwalające na dostosowanie miejsca pracy do własnych potrzeb, jako takie, które szanują ich potrzeby, pozwalają na samorealizację i lepiej zachowują równowagę pomiędzy życiem zawodowym, a osobistym.

 2. Poprawa satysfakcji zawodowej. Job crafting pozwala pracownikom dostosować swoje stanowiska pracy do swoich osobistych celów i wartości, co może skutkować większą satysfakcją zawodową. Zadowoleni pracownicy są bardziej skłonni do pozostawania w miejscu pracy i mogą przyczyniać się do lepszych wyników organizacji. Pracownicy postrzegają miejsce pracy jako dobrze dopasowane do nich, co zwiększa ich lojalność.

 3. Zwiększenie innowacyjności. Pracownicy, którzy mają możliwość modyfikowania swojej pracy, mogą być bardziej kreatywni i innowacyjni. Mogą eksperymentować z nowymi rozwiązaniami i podejściami, co może przynosić korzyści organizacji poprzez wprowadzanie nowych pomysłów i udoskonalanie procesów. Możliwość dostosowania pracy i metod jej wykonywania zmusza pracowników do poszukiwania innowacji, które usprawniają i ułatwiają wykonywanie codziennych obowiązków.

 4. Lepsze dopasowanie do kompetencji. Poprzez dostosowywanie pracy do swoich umiejętności i zainteresowań, pracownicy mogą lepiej wykorzystywać swoje kompetencje. To może skutkować lepszym wykonywaniem obowiązków i osiąganiem lepszych wyników. Pracownicy poprzez job crafting mogą zdecydować, że ich w pracy będzie więcej obowiązków wymagających np. kreatywności, jeśli czują że to ich mocna strona.

 5. Redukcja wypalenia zawodowego. Job crafting może pomóc w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, ponieważ pozwala pracownikom unikać nadmiernego obciążenia obowiązkami, które ich przerastają. Poprzez możliwość wprowadzania zmian w pracy i sposobach jej realizowania pracownicy mogą również unikać monotonii pracy, która może prowadzić do spadku motywacji.

 6. Większa elastyczność i adaptacyjność. Wspieranie job craftingu może sprawić, że organizacja stanie się bardziej elastyczna i dostosowana do zmian w otoczeniu biznesowym. Pracownicy, którzy dostosowują swoje stanowiska pracy, mogą łatwiej reagować na nowe wyzwania i zmiany w firmie. Często obserowany jest również wzrost odporności pracowników na trudne zmiany pojawiające się w otoczeniu, gdyż pracownicy wiedzą, że będą mogli poprawić swoją pracę poprzez jej przemodelowanie.

 7. Lepsza retencja pracowników. Pracownicy, którzy mogą kształtować swoje stanowiska pracy, są bardziej zadowoleni z pracy i bardziej związani z organizacją, co może przyczynić się do zmniejszenia rotacji pracowników i kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników. Organizacja zyskuje na lojalności pracowników, stwarza też większe bariery do porzucenia stanowiska pracy, zwłaszcza jeśli konkurenci nie oferują możliwości dostosowania pracy do potrzeb i preferencji pracownika.

Warto zaznaczyć, że wspieranie job craftingu wymaga elastyczności i otwartości ze strony pracodawców oraz odpowiedniego zarządzania, aby zagwarantować, że zmiany dokonywane przez pracowników nie wpłyną negatywnie na efektywność organizacji. W przypadku skomplikowanych lub strategicznych stanowisk pracy, pewne aspekty pracy mogą być niezmienne, ale w miarę możliwości warto pozwolić pracownikom na dostosowanie innych aspektów swojej pracy.

Jak jeszcze organizacje mogą wpływać na zaangażowanie pracowników?

Job crafting to oczywiście tylko jedna z wielu technik pozwalających podnosić zaangażowanie pracowników oraz stymulować satysfakcję z wykonywanej pracy. Istnieje wiele różnych metod i technik, które pracodawcy mogą wykorzystać do wpływania na zaangażowanie pracowników. Oto kilka przykładów:

 1. Klarowna komunikacja i celowanie w cele organizacji. Pracownicy są bardziej zaangażowani, gdy rozumieją cele i cele organizacji oraz widzą, jak ich własna praca przyczynia się do osiągnięcia tych celów. Pracodawcy powinni zapewnić jasną i regularną komunikację wewnętrzną dotyczącą strategii i celów firmy, a jedną z pomocnych technik może być opracowanie mizji, wizji i wartości, którymi organizacja kieruje się w prowadzonej działalności.

 2. Rozwój zawodowy. Dostarczanie pracownikom okazji do nauki, rozwoju i zdobywania nowych umiejętności może zwiększyć ich zaangażowanie. Inwestycje w szkolenia, programy rozwoju i wsparcie w rozwoju kariery są kluczowe dla zaangażowania oraz budowania poczucia własnej wartości. Pracownicy, którzy otrzymują wsparcie w rozwoju zawodowym i osobistym chętniej podejmują się nowych wyzwań, jak też charakteryzują się dużo wyższą lojalnością i dłużej pozostają w organizacji, jednocześnie nie ulegając rutynie czy wypaleniu zawodowemu.

 3. Sprawiedliwość organizacyjna. Pracownicy są bardziej zaangażowani, gdy postrzegają organizację jako sprawiedliwą. Sprawiedliwa polityka wynagrodzeń, awansów i podziału obowiązków jest ważna dla utrzymania zaufania i zaangażowania pracowników. Pracownicy powinni znać zasady, którymi kieruje się organizacja przydzielając zadania, awanse, jak też zasoby.

 4. Zarządzanie relacjami. Pozytywne relacje w miejscu pracy są kluczowe dla zaangażowania pracowników. Pracodawcy mogą promować otwarte i konstruktywne relacje między pracownikami, a także między pracownikami a przełożonymi. Kluczowe jest również wyposażenie organizacji i pracowników w umiejętność zarządzania konfliktem, który wymaga z jednej strony otwartości na krytykę, a z drugiej umiejętności przekazywania jej w sposób konstruktywny i nie raniący. Konstruktywny konflikt może być źródłem siły zespołów oraz ich innowacyjności.

 5. Równowaga między pracą a życiem osobistym. Zapewnienie pracownikom możliwości utrzymania równowagi między pracą a życiem osobistym jest istotne. Elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej i wsparcie w radzeniu sobie z nadmiernym stresem są ważne. Organizacje, które dbają o wellbeing oraz work-life balance cieszą się wysokim uznaniem współczesnych pracowników, zwłaszcza tych reprezentujących najmłodsze pokolenia.

 6. Uznawanie i nagradzanie. Wyszukiwanie sposobów uznawania i nagradzania pracowników za ich wysiłek i osiągnięcia może zwiększyć ich motywację i zaangażowanie. To może obejmować zarówno finansowe, jak i niematerialne nagrody, takie jak pochwały, nagrody, czy także rozwijanie kultury wdzięczności. Uznanie i nagrody powinny pochodzić nie tylko od przełożonych, ale przede wszystkim od współpracowników.

 7. Zarządzanie czasem i zadaniami. Pomoc pracownikom w efektywnym zarządzaniu czasem i zadaniami może zredukować stres i zwiększyć efektywność. Dobre zarządzanie czasem może pomóc pracownikom w uniknięciu przeciążenia obowiązkami. Pomocne mogą być również automatyzacja pracy, jak też wprowadzanie narzędzi wspierających wykonywanie codziennych czynności, na przykład rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji.

 8. Zbieranie opinii i angażowanie pracowników. Dostarczanie pracownikom okazji do wyrażania swoich opinii, pomysłów i zastrzeżeń oraz uwzględnianie ich wkładu w procesie podejmowania decyzji może zwiększyć poczucie przynależności i zaangażowania. Systemy pomysłów pracowniczych, programy racjonalizatorskie mają w tym obszarze szczególnie wysoki potencjał.

 9. Zadania o wysokim znaczeniu i wyzwaniach. Dostarczanie pracownikom zadań, które są ciekawe, wymagające i dają możliwość rozwoju, może zwiększyć ich zaangażowanie w pracę. Poczucie znaczenia zadań, które wykonywane są przez pracowników ma fundamentalne znaczenie dla zaangażowania.

 10. Przywództwo i wzorce zachowań. Przywództwo oparte na zaufaniu, inspirujące i prowadzące przez przykład może znacznie wpłynąć na zaangażowanie pracowników. Przywódcy, którzy okazują zainteresowanie i wsparcie wobec swoich zespołów, zazwyczaj mają bardziej zaangażowanych pracowników.

Przyjęcie różnych podejść i strategii może być efektywne w zależności od unikalnych potrzeb i kultury organizacji oraz jej pracowników. Warto także pamiętać, że zaangażowanie pracowników to proces ciągły, który wymaga stałej uwagi i inwestycji. Job crafting może być częścią tego procesu oraz sposobem na zamanifesowanie, że organizacja myśli o wspieraniu zaangażowania i gotowa jest przeznaczać zasoby na osiągnięcie tego celu.

Podsumowanie

Job cratfing zdobywa coraz większą popularność we współczesnych organizacjach, ale warto pamiętać, że to nie jedyna metoda budowania zaangażowania pracowników. Kluczem jest zrozumienie, że zaangażowanie to proces wieloaspektowy, który wymaga różnych podejść. Regularna komunikacja, rozwijanie pracowników, sprawiedliwość organizacyjna, dobre zarządzanie czasem i zadaniami, jak również tworzenie przyjaznej kultury pracy, to tylko kilka z wielu możliwych strategii.

W rezultacie, tworzenie zaangażowanego zespołu wymaga stałego wysiłku i zaangażowania zarówno pracowników, jak i pracodawców. Jednak efekty są warte trudu, ponieważ zaangażowani pracownicy przyczyniają się do sukcesu organizacji, tworzą pozytywną atmosferę pracy i czują satysfakcję z własnego wkładu w osiągnięcie celów. Dlatego warto inwestować w zarządzanie zaangażowaniem pracowników, a job crafting może być jednym z narzędzi na tej drodze do sukcesu.

Anna Franiak

Anna Franiak

Redaktor Eventis.pl

Od kilku lat zajmuję się przygotowaniem materiałów merytorycznych dla czołowych polskich portali internetowych, a także na potrzeby prasy, radia i telewizji. Specjalizuję się w tematyce związanej z nowoczesnymi metodami marketingu, promocji oraz działań z zakresu Public Relations. Nie są mi obce tematy dotyczące psychologii reklamy, komunikacji wewnętrznej, wywierania wpływu czy też negocjacji oraz technik sprzedaży.

Polecane wydarzenia

Job Crafting - Nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy

 • już od 2 200 zł
 • już od 2 200 zł
Zapisz się
HIGH5 Training Group

JOB CRAFTING nowa metoda na budowanie satysfakcji z pracy

 • już od 1 490 zł
 • już od 1 490 zł
Zapisz się
Human Skills

Work Life Balance

 • już od 771 zł
 • już od 771 zł
Zapisz się
Human Skills

Work Life Balance

 • już od 868 zł
 • już od 868 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Jak znaleźć najlepsze sale konferencyjne?
28 listopada 2023
Jak znaleźć najlepsze sale konferencyjne?

Chcesz zorganizować konferencję i poszukujesz sprawdzonej sali konferencyjnej, która zapewni odpowiednią wygodę i oprawę dla twojego wydarzenia? Sprawdź jak znaleźć najlepsze sale konferencyjne.

Czytaj więcej
Jak otrzymać pożyczkę bez zdolności kredytowej?
20 listopada 2023
Jak otrzymać pożyczkę bez zdolności kredytowej?

Dowiedz się w jaki sposób banki oceniają zdolność kredytową oraz jak można poprawić swoją zdolność kredytową poprzez długoterminowe planowanie finansów, co pomoże uzyskać pożyczkę.

Czytaj więcej
Zawody przyszłości: jakie kursy i szkolenia zrobić, aby znaleźć pracę?
17 listopada 2023
Zawody przyszłości: jakie kursy i szkolenia zrobić, aby znaleźć pracę?

Rynek pracy ulega szybkim zmianom, w wyniku których powstają zawody przyszłości. Warto dowiedzieć się na jakie zawody zapotrzebowanie rośnie oraz sprawdzić jak można znaleźć zatrudnienie w przyszłościowym zawodzie.

Czytaj więcej
Jak efektywnie promować stowarzyszenie i fundację w Internecie?
9 listopada 2023
Jak efektywnie promować stowarzyszenie i fundację w Internecie?

Prowadzenie fundacji lub stowarzyszenia przynosi dużo satysfakcji, ale wymaga też wiedzy i zaangażowania. Jak przyciągnąć uwagę potencjalnych darczyńców i wolontariuszy w zatłoczonym cyfrowym świecie?

Czytaj więcej