Radosław Skrzynecki

Kosztorysowanie w budownictwie: podstawy i metody

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się tematowi kosztorysowania w budownictwie. Poznamy podstawy i metody tego procesu oraz dowiemy się, jakie są korzyści z umiejętnego oszacowania kosztów. Kosztorysowanie to kluczowy element każdego projektu budowlanego i inwestycji budowlanej, który pozwala na rzetelną i dokładną ocenę wydatków związanych z realizacją prac.

Kosztorysowanie robót budowlanych

Czym jest kosztorysowanie robót budowlanych?

Kosztorysowanie robót budowlanych to proces określania kosztów związanych z realizacją konkretnej budowy lub projektu budowlanego. Jest to szczegółowy dokument, który zawiera szacunkowe lub dokładne koszty wszystkich elementów potrzebnych do zrealizowania danego projektu budowlanego.

Podstawowym celem kosztorysowania jest oszacowanie całkowitego kosztu budowy, co umożliwia planowanie budżetu, alokację zasobów oraz negocjacje z wykonawcami. Kosztorysowanie może być przeprowadzane na różnych etapach projektu, począwszy od wstępnego szacunku kosztów na etapie koncepcyjnym, aż do bardziej szczegółowego kosztorysowania na etapie wykonawczym.

W procesie kosztorysowania brane są pod uwagę różne czynniki, takie jak materiały budowlane, praca wykwalifikowanych pracowników, maszyny i urządzenia, koszty związane z infrastrukturą i instalacjami, koszty administracyjne oraz zysk wykonawcy.

Kosztorysowanie może być przeprowadzane przez specjalistów znających branżę budowlaną, takich jak kosztorysanci budowlani, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w przygotowywaniu kosztorysów budowlanych zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami.

Etapy kosztorysowania w budownictwie

Kosztorysowanie w budownictwie obejmuje kilka kluczowych etapów, które są niezbędne do oszacowania kosztów. Kosztorysowanie zaczyna się od przygotowania przedmiaru robót, czyli szczegółowego opisu prac, które będą wykonywane w ramach projektu. Przedmiar robót zawiera informacje dotyczące ilości materiałów, czasu pracy, sprzętu oraz innych czynników niezbędnych do wykonania danej czynności. Następnie, na podstawie przedmiaru robót, można przystąpić do kalkulacji kosztorysowej, czyli oszacowania kosztów związanych z wykonaniem poszczególnych prac. Na tym etapie uwzględnia się ceny materiałów, koszty wynagrodzeń pracowników, koszty maszyn i narzędzi, a także inne wydatki związane z realizacją projektu.

Etapy kosztorysowania robót budowlanych

Mogą one oczywiście różnić się w zależności od konkretnego projektu i preferencji wykonawcy i inwestora.

 1. Zbieranie danych: Pierwszym etapem jest zebranie wszystkich niezbędnych danych dotyczących projektu, takich jak specyfikacje techniczne, plany budowlane, listy materiałów i urządzeń, oraz wszelkie inne informacje dotyczące wymagań klienta.

 2. Analiza projektu: W tej fazie analizuje się wszystkie aspekty projektu, w tym wymagania techniczne, wybór materiałów i technologii, oraz wszelkie szczególne wymagania klienta.

 3. Szacowanie kosztów: Na podstawie zebranych danych i analizy projektu przystępuje się do szacowania kosztów poszczególnych elementów robót budowlanych, włączając w to koszty materiałów, pracy, maszyn, podwykonawców, koszty administracyjne oraz inne koszty związane z realizacją projektu.

 4. Przygotowanie dokumentacji: Na tym etapie przygotowuje się szczegółową dokumentację kosztorysową, która zawiera wszystkie informacje dotyczące szacowanych kosztów, wraz z wyjaśnieniami i uzasadnieniami.

 5. Weryfikacja i korekta: Przed przedstawieniem kosztorysu klientowi lub przystąpieniem do realizacji projektu, dokonuje się weryfikacji i ewentualnych korekt kosztorysu, aby upewnić się, że wszystkie elementy zostały uwzględnione i że koszty są rzetelnie oszacowane.

 6. Prezentacja klientowi: Ostateczny kosztorys jest przedstawiany klientowi w celu zatwierdzenia i negocjacji.

 7. Aktualizacja: W miarę postępów w realizacji projektu, kosztorys może być aktualizowany w razie zmiany warunków lub dodatkowych wymagań klienta.

Podsumowując, etapy kosztorysowania robót budowlanych obejmują zbieranie danych, analizę projektu, szacowanie kosztów, przygotowanie dokumentacji, weryfikację i korektę, prezentację klientowi oraz ewentualną aktualizację kosztorysu w trakcie realizacji projektu.

Techniki kosztorysowania

Istnieje kilka technik i metod kosztorysowania robót budowlanych, których zastosowanie przynosi określone korzyści, jak i mankamenty. Jedną z podstawowych technik jest metoda porównawcza, która polega na porównaniu kosztów podobnych prac wykonanych. Dzięki temu można oszacować koszty na podstawie doświadczeń ze zbliżonych projektów. Inną popularną techniką jest metoda szacunkowa, która opiera się na wykorzystaniu statystyk, danych historycznych oraz wskaźników kosztowych. Metoda ta pozwala na szybkie oszacowanie kosztów na podstawie dostępnych informacji. Wreszcie, warto wspomnieć o metodzie inżynierskiej, która polega na dokładnym obliczeniu kosztów poszczególnych prac na podstawie analizy technicznej i specyfikacji projektu.

Kosztorys budowlany - jak go sporządzić?

Metody kosztorysowania

 • Metoda kosztorysowa wg. cen jednostkowych: Polega na określeniu kosztów poszczególnych elementów robót budowlanych na podstawie cen jednostkowych (np. koszt za metr kwadratowy ściany) pomnożonych przez ilość wykonanych prac.

 • Metoda kosztorysowa wg. ryczałtu: Polega na określeniu całkowitego kosztu budowy na podstawie wcześniejszych doświadczeń i szacunków, bez szczegółowego rozłożenia kosztów na poszczególne elementy.

 • Metoda kosztorysowania oparta na analizie historycznej: Wykorzystuje się dane historyczne z wcześniejszych projektów budowlanych o podobnej skali i charakterze, aby oszacować koszty aktualnego projektu.

 • Metoda kosztorysowania parametrycznego: Polega na opracowaniu modeli matematycznych lub algorytmów, które uwzględniają różne parametry projektu (np. powierzchnia budynku, liczba pomieszczeń) w celu generowania szacunkowych kosztów.

 • Metoda kosztorysowania bazująca na analizie danych rynkowych: Opiera się na analizie aktualnych cen materiałów budowlanych, usług wykonawców oraz innych czynników rynkowych w celu oszacowania kosztów.

 • Metoda kosztorysowania oparta na zasadach BIM (Building Information Modeling): Wykorzystuje modelowanie informacji o budynkach do generowania kosztorysów, co umożliwia bardziej dokładne oszacowanie kosztów na podstawie szczegółowych danych dotyczących projektu.

Wybór odpowiedniej metody kosztorysowania zależy od specyfiki projektu, dostępnych danych, preferencji wykonawcy oraz wymagań klienta. Często stosuje się kombinację różnych metod w celu uzyskania najbardziej rzetelnych i dokładnych kosztorysów.

Baza techniczna i normatywna kosztorysowania w budownictwie

Chcąc dokładnie oszacować koszty budowy, niezbędna jest aktualna baza techniczna i normatywna. Baza techniczna i normatywna kosztorysowania w budownictwie to zbiór danych, informacji, norm i wytycznych używanych do opracowywania kosztorysów budowlanych. Obejmuje ona różnorodne informacje dotyczące materiałów budowlanych, technologii budowlanych, norm bezpieczeństwa i jakości, stawek robocizny, kosztów materiałów, maszyn i sprzętu, oraz wszelkich innych czynników mających wpływ na koszty związane z realizacją projektów budowlanych.

Baza techniczna zawiera informacje dotyczące materiałów, sprzętu, norm i wytycznych, które są niezbędne do wykonania prac. Natomiast baza normatywna określa jednostkowe ceny materiałów i robocizny oraz inne wskaźniki potrzebne do kalkulacji kosztów.

Baza techniczna i normatywna może być skompilowana przez różne instytucje, organizacje branżowe, urzędy, lub być oparta na krajowych lub międzynarodowych standardach i przepisach budowlanych.

Jakie informacje może zawierać baza techniczna i normatywna?

 • Normy budowlane: Określające wymagania techniczne i jakościowe dotyczące różnych elementów budowlanych, np. jakość betonu, wymagania dotyczące izolacji termicznej, wytrzymałość materiałów.

 • Katalogi materiałów: Zawierające informacje na temat rodzajów i właściwości materiałów budowlanych, ich parametrów technicznych, dostępności na rynku oraz cen.

 • Stawki robocizny: Określające koszty zatrudnienia pracowników budowlanych o różnych kwalifikacjach oraz koszty ich pracy w zależności od regionu i specyfiki projektu.

 • Cenniki materiałów: Zawierające aktualne ceny materiałów budowlanych, co umożliwia oszacowanie kosztów materiałów potrzebnych do realizacji projektu.

 • Koszty maszyn i sprzętu: Informacje na temat kosztów wynajmu lub użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi potrzebnych do wykonania robót budowlanych.

 • Wskazówki dotyczące technologii budowlanych: Informacje na temat najlepszych praktyk i technologii stosowanych w budownictwie, które mogą wpływać na koszty oraz jakość wykonania.

Baza techniczna i normatywna kosztorysowania jest niezbędnym narzędziem dla osób odpowiedzialnych za opracowywanie kosztorysów budowlanych, ponieważ umożliwia im dokładne i rzetelne oszacowanie kosztów na podstawie obowiązujących standardów i przepisów branżowych.

Przepisy prawne regulujące proces kosztorysowania w budownictwie

Proces kosztorysowania w budownictwie podlega przepisom prawnym, które regulują sposób sporządzania kosztorysów oraz warunki ich akceptacji. Obecnie obowiązujące przepisy dotyczą m.in. prawa zamówień publicznych, które określa zasady i procedury związane z realizacją inwestycji publicznych. Kosztorysy w przypadku zamówień publicznych muszą spełniać określone wymagania i być zgodne z obowiązującymi przepisami.

W Polsce proces kosztorysowania w budownictwie podlega przede wszystkim przepisom prawnym zawartym w ustawach, rozporządzeniach oraz normach technicznych:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Jest to podstawowa ustawa regulująca wszystkie kwestie związane z budownictwem w Polsce. Określa ona m.in. zasady wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązki wykonawców w zakresie kosztorysowania.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie dokumentacji budowlanej. Określa szczegółowe wymogi dotyczące dokumentacji budowlanej, w tym zawartość i formę kosztorysów.

 • Polskie Normy Budowlane (PN-B). Normy techniczne stanowiące wytyczne dotyczące wielu aspektów budownictwa, w tym metodologii kosztorysowania oraz norm i zaleceń dotyczących materiałów i technologii budowlanych.

 • Instrukcje i wytyczne organizacji branżowych. Takie jak Instrukcje Kosztorysowe w budownictwie (np. Instrukcja Kosztorysowa w Budownictwie PKWiU).

 • Krajowe Kodeksy Budowlane. Kodeksy określające specyficzne normy i zasady postępowania w zakresie budownictwa, które mogą mieć wpływ na proces kosztorysowania.

 • Umowy i przetargi publiczne. W przypadku projektów realizowanych na zlecenie instytucji publicznych, proces kosztorysowania może podlegać dodatkowym przepisom dotyczącym zamówień publicznych, zawartym w ustawach takich jak Prawo zamówień publicznych.

Przepisy te określają standardy, procedury i wymagania dotyczące kosztorysowania w budownictwie, mające na celu zapewnienie rzetelności, przejrzystości i zgodności kosztorysów z obowiązującymi normami i przepisami. Osoby pracujące w branży budowlanej w Polsce muszą być zaznajomione z tymi przepisami oraz stale monitorować ich zmiany, aby prawidłowo wykonywać proces kosztorysowania i spełniać wszystkie wymogi prawne.

Jakie programy komputerowe wykorzystuje się w procesie kosztorysowania?

W procesie kosztorysowania w budownictwie wykorzystuje się różnorodne programy komputerowe, które umożliwiają efektywne zarządzanie danymi, obliczanie kosztów oraz tworzenie profesjonalnej dokumentacji kosztorysowej.

Najpopularniejsze programy wspierające kosztorysowanie używane w Polsce:

 • Norma PRO. Jest to jeden z najpopularniejszych programów kosztorysowych w Polsce. Pozwala on na szybkie i precyzyjne tworzenie kosztorysów budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami oraz analizowanie kosztów poszczególnych elementów budowy.

 • CEBUD. Program kosztorysowy, który umożliwia opracowywanie szczegółowych kosztorysów inwestorskich oraz kosztorysów ofertowych. Zapewnia także możliwość zarządzania dokumentacją projektową i kontrolę kosztów w trakcie realizacji inwestycji.

 • ASTA Powerproject. To narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala na tworzenie harmonogramów prac budowlanych i śledzenie postępów w realizacji projektu. Może być również wykorzystywane do zarządzania kosztami i zasobami.

 • AutoCAD. Program do projektowania technicznego, który może być wykorzystywany do tworzenia rysunków technicznych, planów budowlanych oraz modeli trójwymiarowych, co umożliwia precyzyjne określenie ilości i rodzaju potrzebnych materiałów.

 • Microsoft Excel. Choć nie jest to dedykowane oprogramowanie kosztorysowe, Excel jest często wykorzystywany do tworzenia prostych kosztorysów budowlanych, szczególnie przez mniejsze firmy budowlane.

 • REVIT. To narzędzie do projektowania architektonicznego i budowlanego oparte na technologii BIM (Building Information Modeling), które umożliwia integrację danych projektowych z kosztorysami i automatyczne generowanie kosztorysów na podstawie modeli 3D.

 • BIM360. Platforma do zarządzania projektem i współpracy zespołowej, która umożliwia integrację danych projektowych z kosztorysami, zarządzanie dokumentacją oraz komunikację zespołu.

Te programy pomagają w procesie kosztorysowania poprzez automatyzację obliczeń, integrację danych projektowych, zapewnienie spójności dokumentacji oraz usprawnienie pracy zespołowej. Wybór konkretnego programu zależy od potrzeb i preferencji użytkownika oraz specyfiki projektu budowlanego.

Skąd czerpać wiedzę o kosztorysowaniu?

Istnieje wiele źródeł, z których można czerpać wiedzę na temat kosztorysowania, prawa budowlanego, prowadzenia inwestycji budowlanych oraz zamówień publicznych. Jednym z najpopularniejszych źródeł wiedzy i umiejętności praktycznych są liczne szkolenia, kursy, warsztaty i konferencje branżowe poświęcone budownictwu.

Szkolenia i kursy poświęcone kosztorysowaniu, prawu budowlanemu, prowadzeniu inwestycji budowlanych oraz zamówieniom publicznym odgrywają istotną rolę w procesie doskonalenia zawodowego dla osób pracujących w branży budowlanej, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych specjalistów. Dają one możliwość zdobycia aktualnej wiedzy, poszerzenia umiejętności praktycznych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co przekłada się na skuteczniejsze i bardziej efektywne wykonywanie zadań związanych z kosztorysowaniem i zarządzaniem inwestycjami budowlanymi.

Rekomendowane wydarzenia dla osób zajmujących się kosztorysowaniem

 • Szkolenia i kursy z kosztorysowania - to dedykowane programy edukacyjne, które mają na celu zapoznanie uczestników z metodami, narzędziami i zasadami kosztorysowania w budownictwie oraz przygotowanie ich do efektywnego opracowywania kosztorysów budowlanych.

 • Szkolenia z PZP i zamówień publicznych - to wydarzenia stacjonarne i online, które mają na celu zapoznanie uczestników z przepisami prawa dotyczącymi zamówień publicznych, procedurami postępowania oraz praktycznymi aspektami prowadzenia i obsługi zamówień publicznych przez instytucje publiczne oraz wykonawców.

 • Konferencje dotyczące budownictwa - to rozmaite wydarzenia branżowe, podczas których eksperci, praktycy i przedstawiciele instytucji publicznych omawiają najnowsze regulacje prawne, procedury i wyzwania związane z budownictwem, prawem budowlanym oraz praktykami zarządzania inwestycjami budowlanymi. Uczestnicy mogą zdobyć aktualną wiedzę, wymienić doświadczenia i nawiązać kontakty z innymi profesjonalistami z branży budowlanej.

Podsumowanie

Kosztorysowanie w budownictwie jest nieodłącznym elementem procesu inwestycyjnego. Poprzez dokładne oszacowanie kosztów, można zaplanować budżet i uniknąć nieprzewidzianych wydatków. Opracowanie profesjonalnego kosztorysu wymaga znajomości podstawowych technik oraz dostępu do aktualnej bazy technicznej i normatywnej. Dlatego warto skorzystać z usług specjalistów w dziedzinie kosztorysowania, którzy posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę.

Radosław Skrzynecki

Radosław Skrzynecki

Redaktor Eventis.pl

Posiadam wieloletnie doświadczenie redaktorskie w obszarach prawa, zarządzania strategicznego, kontroli jakości oraz ochrony środowiska. Skupiam się głównie na wyzwaniach branż takich jak budownictwo, przemysł i produkcja, motoryzacja oraz TSL. W swoich artykułach staram się w sposób prosty pisać o nawet najbardziej złożonych kwestiach, które mają wpływ na działanie firm w powyższych sektorach i obszarach.

Polecane wydarzenia

Athenasoft sp. z o.o.

Kosztorysowanie od podstaw w programie Norma EXPERT/STANDARD

 • już od 1 550 zł
 • już od 1 550 zł
Zapisz się
Athenasoft sp. z o.o.

Kosztorysowanie w programie Norma EXPERT/STANDARD

 • już od 1 200 zł
 • już od 1 200 zł
Zapisz się

Zarządzanie projektem budowlanym

 • już od 450 zł
 • już od 450 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Jak wdrożyć nowego pracownika? 6 najważniejszych zasad
20 lutego 2024
Jak wdrożyć nowego pracownika? 6 najważniejszych zasad

Konkurencyjny rynek pracy wymaga od firm nie tylko znajdowania talentów, ale też ich efektywnego wdrażania i zatrzymywania. Pomóc w tym może dobrze zorganizowany proces onboardingowy.

Czytaj więcej
Technologie budowania stron internetowych. Co jest na topie?
20 lutego 2024
Technologie budowania stron internetowych. Co jest na topie?

Technologie używane do tworzenia nowoczesnych stron zmieniają się wraz z rosnącymi oczekiwaniami użytkowników oraz zmieniającymi się standardami w internecie. Sprawdź jakie technologie są obecnie na topie.

Czytaj więcej
Fintech - co to jest? Kiedy z niego korzystamy?
15 lutego 2024
Fintech - co to jest? Kiedy z niego korzystamy?

Fintech, czyli technologie finansowe, rewolucjonizują sposób, w jaki świadczone są usługi finansowe. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Zobacz w jaki sposób FinTech wpływa na codzienne życie.

Czytaj więcej
Czym jest ESG i jak wpływa na działalność firm i organizacji?
14 lutego 2024
Czym jest ESG i jak wpływa na działalność firm i organizacji?

Termin ESG stał się w ostatnich latach jednym z najczęściej dyskutowanych w świecie biznesu oraz administracji publicznej. Warto dowiedzieć się czym jest ESG, jak wypływa na biznes, jak wyznaczać i raportować spełnienie celów ESG.

Czytaj więcej