• Szkolenia inwestycje budowlane, kursy z prawa inwestycji budowlanych
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

• Szkolenia inwestycje budowlane, kursy z prawa inwestycji budowlanych

Wyświetlone wszystkie (192)
1

• Szkolenia inwestycje budowlane, kursy z prawa inwestycji budowlanych • Szkolenia inwestycje budowlane, kursy z prawa inwestycji budowlanych

Wyświetlone wszystkie (192)
1
Zobacz również

Inwestycje budowlane - od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej jesteśmy świadkami prawdziwego rozkwitu w dziedzinie inwestycji budowlanych, zwłaszcza inwestycji dokonywanych na podstawie zamówień publicznych i finansowanych bądź współfinansowanych z funduszy unijnych. Tego typu inwestycje realizowane są w systemie zamówień publicznych, a uzyskanie takiego zamówienia wymaga udziału w przetargu i spełnienia szeregu wymogów prawnych, kapitałowych i organizacyjnych.

Inwestycje budowlane w Polsce reguluje Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – określa ona najważniejsze zasady z zakresu projektowania inwestycji budowlanych, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie. Polskie prawo budowlane uzależnia możliwość rozpoczęcia inwestycji budowlanej, a właściwie robót budowlanych od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, chyba że dane przedsięwzięcie zostało w ustawie wyłączone z obowiązku uzyskania pozwolenia. Listę wyłączeń znajdziemy w artykule 29 ustawy.

Na każdym etapie procesu budowlanego jego uczestnicy (w szczególności inwestor, wykonawca, podwykonawcy, projektanci) spotykają się z zagadnieniami prawnymi, których właściwa znajomość i zastosowanie ma decydujące znaczenie dla sprawnej realizacji inwestycji budowlanej zaczynając od etapu planowania inwestycji, po jej realizację i zakończenie aż do upływu okresu rękojmi i gwarancji.

Realizacja inwestycji budowlanych opiera się nie tylko o prawo budowlane, ale również odpowiednie zapisy prawa cywilnego, przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego, niektóre aspekty prawa bankowego i ubezpieczeniowego, a także prawo ochrony środowiska i prawo i procedurę administracyjną.

Ze względu na złożoność prawną prowadzenia inwestycji budowlanych na rynku rozwinęła się szeroka oferta szkoleń i kursów pozwalających uzyskać wiedzę z ww. obszaru, w trakcie których specjaliści ds. procesu inwestycyjnego mogą zapoznać się z najważniejszymi uregulowaniami oraz praktyką. Również takie tematy jak kontrola i audyt procesu budowlanego oraz zawieranie kontraktów na roboty budowlane zgodnych ze standardami FIDIC wymagają ciągłego aktualizowania wiedzy ze względu na zmieniające się otoczenie prawne. 

Polecamy Państwa uwadze również szkolenia analiza projektów inwestycyjnych.