Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

• Szkolenia inwestycje budowlane 2020, kursy z prawa inwestycji budowlanych

Wyświetlone wszystkie (86)
1
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

• Szkolenia inwestycje budowlane 2020, kursy z prawa inwestycji budowlanych • Szkolenia inwestycje budowlane 2020, kursy z prawa inwestycji budowlanych

Wyświetlone wszystkie (86)
1
Zobacz również

Inwestycje budowlane

Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej jesteśmy świadkami prawdziwego rozkwitu w dziedzinie inwestycji budowlanych, zwłaszcza inwestycji dokonywanych na podstawie zamówień publicznych i finansowanych bądź współfinansowanych z funduszy unijnych. Tego typu inwestycje realizowane są w systemie zamówień publicznych, a uzyskanie takiego zamówienia wymaga udziału w przetargu i spełnienia szeregu wymogów prawnych, kapitałowych i organizacyjnych.

Prowadzenie inwestycji budowlanych w Polsce reguluje Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – określa ona najważniejsze zasady z zakresu projektowania inwestycji budowlanych, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie. Polskie prawo budowlane uzależnia możliwość rozpoczęcia inwestycji budowlanej, a właściwie robót budowlanych od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, chyba że dane przedsięwzięcie zostało w ustawie wyłączone z obowiązku uzyskania pozwolenia. Listę wyłączeń znajdziemy w artykule 29 ustawy.

Na każdym etapie procesu budowlanego jego uczestnicy (w szczególności inwestor, wykonawca, podwykonawcy, projektanci) spotykają się z zagadnieniami prawnymi, których właściwa znajomość i zastosowanie ma decydujące znaczenie dla sprawnej realizacji inwestycji budowlanej zaczynając od etapu planowania inwestycji, po jej realizację i zakończenie aż do upływu okresu rękojmi i gwarancji.

Zmiany w inwestycjach budowlanych w 2020 roku

1 stycznia 2017 r. w życie weszła jedna z większych nowelizacji Prawa Budowlanego, które normuje zasady prowdzenia inwestycji budowlanych. 13 lutego 2020 r. Sejm zatwierdził kolejną nowelizację prawa budowlanego, odrzucając większość poprawek zaproponowanych przez Senat. W założeniu ustawodawców nowe prawo budowlane pozwoli wdrożyć prostsze i szybsze zasady prowadzenia procesu inwestycyjnyego w budownictwie, co pozytywnie może przełożyć się m.in. wzrost liczby oddawanych mieszkań i domów. Jednym z głównych celów wprowadzanych zmian jest deregulacja. 

"W 2019 r. oddano do użytkowania ponad 200 tys. mieszkań, czyli najwięcej od 1980 roku. Chcemy utrzymać ten trend, bo Polacy potrzebują mieszkań. Nowe Prawo budowlane przyczyni się do tego, ponieważ  usprawni cały proces inwestycyjny." – mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Wybrane zmiany zapowiedziane w Nowym Prawie Budowlanym:
  • ograniczenie liczby dokumentów składanych na początku procesu inwestycyjnego, m.in. poprzez przygotowywanie projektu technicznego dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę,
  • uproszczona procedura legalizacji samowoli budowlanych zakładająca, że właściciel uniknie opłaty legalizacyjnej o ile zgłosi do nadzoru budowlanego co najmniej 20-letnią samowolę budowlaną i przedstawi ekspertyzę techniczną, potwierdzającą możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
  • zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia będą inwestycje zmierząjące do zainstalowania biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, paczkomatów itp. do wysokości 3 metrów,
  • zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę będą też inwestorzy budujący instalacje gazowe wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, niecki dezynfekcyjne, oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3, urządzeń melioracji wodnej oraz stawy i zbiorniki wodne o powierzchni do 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położone w całości na gruntach rolnych.

Szkolenia inwestycje budowlane 2020

Lista proponowanych zmian w prawie budowlanym, które zmienią warunki prowadzenia inwestycji budowlanych w 2020 roku jest większa. Warto zainteresować się szkoleniami z prowadzenia inwestycji budowlanych, które ze względu na praktyczne ćwiczenia oraz możliwość uzyskania komentarza i konsultacji eksperta mogą stanowić dobrą drogę zapoznania się z wprowadzanymi zmianami.

Realizacja inwestycji budowlanych opiera się nie tylko o prawo budowlane, ale również odpowiednie zapisy prawa cywilnego, przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego, niektóre aspekty prawa bankowego i ubezpieczeniowego, a także prawo ochrony środowiska, prawo wodne i prawo i procedurę administracyjną.

Ze względu na złożoność prawną prowadzenia inwestycji budowlanych na rynku rozwinęła się szeroka oferta szkoleń i kursów pozwalających uzyskać wiedzę z ww. obszaru, w trakcie których specjaliści ds. procesu inwestycyjnego mogą zapoznać się z najważniejszymi uregulowaniami oraz praktyką. Również takie tematy jak kontrola i audyt procesu budowlanego oraz zawieranie kontraktów na roboty budowlane zgodnych ze standardami FIDIC wymagają ciągłego aktualizowania wiedzy ze względu na zmieniające się otoczenie prawne.

Polecamy Państwa uwadze również szkolenia z analizy projektów inwestycyjnych.