• Szkolenia inwestycje budowlane, kursy z prawa inwestycji budowlanych
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

• Szkolenia inwestycje budowlane, kursy z prawa inwestycji budowlanych

Wyświetlone szkolenia i kursy: wszystkie (186)
1

• Szkolenia inwestycje budowlane, kursy z prawa inwestycji budowlanych • Szkolenia inwestycje budowlane, kursy z prawa inwestycji budowlanych

Wyświetlone szkolenia i kursy: wszystkie (186)
1
Zobacz również

Inwestycje budowlane - od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej jesteśmy świadkami prawdziwego rozkwitu w dziedzinie inwestycji budowlanych, zwłaszcza inwestycji dokonywanych na podstawie zamówień publicznych i finansowanych bądź współfinansowanych z funduszy unijnych. Tego typu inwestycje realizowane są w systemie zamówień publicznych, a uzyskanie takiego zamówienia wymaga udziału w przetargu i spełnienia szeregu wymogów prawnych, kapitałowych i organizacyjnych.

Inwestycje budowlane w Polsce reguluje Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – określa ona najważniejsze zasady z zakresu projektowania inwestycji budowlanych, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie. Polskie prawo budowlane uzależnia możliwość rozpoczęcia inwestycji budowlanej, a właściwie robót budowlanych od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, chyba że dane przedsięwzięcie zostało w ustawie wyłączone z obowiązku uzyskania pozwolenia. Listę wyłączeń znajdziemy w artykule 29 ustawy.

Na każdym etapie procesu budowlanego jego uczestnicy (w szczególności inwestor, wykonawca, podwykonawcy, projektanci) spotykają się z zagadnieniami prawnymi, których właściwa znajomość i zastosowanie ma decydujące znaczenie dla sprawnej realizacji inwestycji budowlanej zaczynając od etapu planowania inwestycji, po jej realizację i zakończenie aż do upływu okresu rękojmi i gwarancji.

Realizacja inwestycji budowlanych opiera się nie tylko o prawo budowlane, ale również odpowiednie zapisy prawa cywilnego, przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego, niektóre aspekty prawa bankowego i ubezpieczeniowego, a także prawo ochrony środowiska i prawo i procedurę administracyjną.

Ze względu na złożoność prawną prowadzenia inwestycji budowlanych na rynku rozwinęła się szeroka oferta szkoleń i kursów pozwalających uzyskać wiedzę z ww. obszaru, w trakcie których specjaliści ds. procesu inwestycyjnego mogą zapoznać się z najważniejszymi uregulowaniami oraz praktyką. Również takie tematy jak kontrola i audyt procesu budowlanego oraz zawieranie kontraktów na roboty budowlane zgodnych ze standardami FIDIC wymagają ciągłego aktualizowania wiedzy ze względu na zmieniające się otoczenie prawne.


Newsletter