Szkolenia i kursy z prawa budowlanego w całej Polsce!

 • Zapoznaj się ze szkoleniami i kursami stacjonarnymi i online z prawa budowlanego 
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział poprzez formularz rejestracji online
 • Zapoznaj się ze szkoleniami i kursami stacjonarnymi i online z prawa budowlanego 
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział poprzez formularz rejestracji online
szkolenia prawo budowlane
Przewiń stronę

Szkolenia z prawa budowlanego: 99

Artykuł

Podstawowe informacje z zakresu Prawa budowlanego

Prawo budowlane, czyli Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) - najważniejsza polska ustawa dotycząca projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania oraz rozbiórki obiektów budowlanych, a także określająca sposoby i zakres działania organów administracji publicznej w powyższym zakresie.

W ustawie uregulowano również zagadnienia:

 • dotyczące miejsc realizacji inwestycji budowalnych,
 • dotyczące sposobów uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę,
 • enumeracji rodzajów robót budowlanych i budów niewymagających pozwolenia na budowę,
 • opisu zasad oddawania obiektów budowlanych do użytkowania
 • ochrony środowiska podczas działań związanych z wykonywaniem rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów i ich utrzymania,
 • prowadzenia działalności zawodowej osób związanych z budownictwem (w tym przede wszystkim tematykę uzyskiwania uprawnień do wykonywania funkcji w budownictwie, czyli tzw. uprawnień budowlanych),
 • związane z odpowiedzialnością karną i zawodową osób związanych z budownictwem,
 • prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego,
 • zasadami postępowania w wypadku zaistnienia katastrofy budowlanej.

Ustawa Prawo Budowlane składa się z 11 rozdziałów:

 • Rozdział 1: Przepisy ogólne
 • Rozdział 2: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
 • Rozdział 3: Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
 • Rozdział 4: Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
 • Rozdział 5: Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
 • Rozdział 6: Utrzymanie obiektów budowlanych
 • Rozdział 7: Katastrofa budowlana
 • Rozdział 8: Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
 • Rozdział 9: Przepisy karne
 • Rozdział 10: Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
 • Rozdział 11: Przepisy przejściowe i końcowe.

Szczegółową wiedzę z zakresu prawa budowlanego i prowadzenia procesów inwestycyjnych w budownictwie mogą Państwo zdobyć w trakcie szkoleń i kursów organizowanych w całej Polsce. Listę szkoleń i kursów budowlanych znajdą Państwo powyżej artykułu. Jeśli interesują Państwa szkolenia z zamówień publicznych w budownictwie zachęcamy do zapoznania się z listą wydarzeń o tej tematyce.

Jakie budowy i budowle nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę?

Ustawa Prawo Budowlane wymienia, że uzyskania pozwolenia budowlanego nie wymagają:

 • budowa budynków mieszkalnych wolnostojących, których obszar oddziaływania mieści się na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
 • budowa parterowych, wolnostojących budynków gospodarczych, takich jak garaże, altany, oranżerie, ogrody zimowe, ganki itp. przy czym ich powierzchnia nie może przekraczać 35 m2, a maksymalna dopuszczalna na działce liczba nie może przekraczać dwóch obiektów tego typu na każde 500 m2 powierzchni posesji,
 • budowa obiektów gospodarczych powiązanych z produkcją rolną, stanowiących uzupełnienie zabudowy zagrodowej w ramach działki siedliskowej,
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności dobowej do 7,5 m3,
 • budowa bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe o pojemności nie większej niż 10 m3,
 • budowa przydomowych basenów oraz oczek wodnych o powierzchni nie przekraczającej 50 m2,
 • budowa miejsc parkingowych i postojowych dla samochodów osobowych w liczbie nie większej niż 10 stanowisk,
 • budowa obiektów małej architektury oraz ogrodzeń,
 • budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych w sposób trwały z gruntem, przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu budowlanym.
Jakie są najnowsze propozycje nowelizacji Prawa budowlanego?

Ustawa Prawo budowlane jest jedną z najczęściej zmienianych i nowelizowanych ustaw. Prace nad jej zmianą trwają również obecnie. Proponowane zmiany, to m.in.:

 • przywrócenie architektom i inżynierom budowlanym możliwości starania się o uprawnienia budowlane,
 • dopuszczenie możliwości budowy domów wolno stojących na podstawie zgłoszenia, gdy obszar oddziaływania budynku mieści się w całości na działce i/lub gdy ma on wpływ na działki sąsiednie, ale otrzyma się zgodę sąsiadów.

Całościowa nowelizacja Prawa budowlanego uchwalona została w 2019 roku, ale od tego czasu ustawa była już nowelizowana i na pewno pojawią się propozycje kolejnych zmian już wkrótce.

Czy przebudowa domu jednorodzinnego wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego?

W ostatnich latach wprowadzono szereg nowelizacji ustawy Prawo budowlane, które dotyczyły sytuacji, w których uzyskanie pozwolenia budowlanego na przebudowę nie jest wymagane. I tak, aby przebudowa nie wymagała pozwolenia należy pamiętać, że nie możemy ingerować w przegrody zewnętrzne budynku oraz ich elementy konstrukcyjne. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek dla przebudowy domu jednorodzinnego i nawet, gdy ingerujemy w przegrody zewnętrzne bądź elementy konstrukcyjne, ale przebudowa nie doprowadzi do zwiększenia obszaru oddziaływania budynku, to uzyskanie pozwolenia nie jest wymagane.

Również gdy chcemy wykonać prace takie jak ocieplenie budynku (o wysokości nieprzekraczającej 25m2) czy zamontować urządzenia fotowoltaiczne (do mocy 40kW), kolektor słoneczny wolnostojący bądź pompę ciepła nie musimy starać się o pozwolenie.

Pełną listę sytuacji, w których pozwolenie nie jest wymagane zawiera artykuł 29 ust. 2 ustawy.

Czym jest prawo budowlane?

Prawo budowlane - to dział prawa administracyjnego zajmujący się regulowaniem zagadnień związanych ze wszystkimi etapami budowy budynków i budowli. Głównym celem istnienia przepisów budowlanych jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona zdrowia publicznego, ochrona praw i interesów konsumentów, uregulowanie zasad prowadzenia procesu budowlanego.

Jakie są najważniejsze akty prawa budowlanego w Polsce?

Najważniejszym aktem regulującym zasady prowadzenia inwestycji budowlanych w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) wraz ze wszystkimi zmianami. Jest to jeden z najobszerniejszych i złożonych aktów prawnych, jednocześnie bardzo często nowelizowany (niemalże każdego roku) ze względu na jego znaczenie praktyczne oraz szybko zmieniającą się rzeczywistość prowadzenia robót budowlanych. Zachęcamy do zapoznania się z listą szkoleń z prawa budowlanego dostępną powyżej artykułu.

Krótka historia prawa budowlanego w Polsce

Pierwszy akt prawny, który można uznać za pierwszą kompleksową próbę uregulowania zasad prowadzenia inwestycji budowlanych powstał 16 lutego 1928 roku. Było to rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o "prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli". Już wtedy prawo to charakteryzowało się niezwykłą obszernością, ponieważ przepis liczył aż 422 artykuły. Trzeba jednak przyznać, że rozporządzenie to dotyczyło szerszego obszaru niż dzisiejsza Ustawa Prawo Budowlane (zawarte w nim były również przepisy o gospodarce nieruchomościami, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie przeciwpożarowej, drogach publicznych czy też prawa lokalowego.

Miejsce rozporządzenia zajęła ustawa Prawo budowlane z 31 stycznia 1961 roku. Ustawa została znacząco odchudzona, ale jednocześnie udało się osiągnąć wysoki poziom adekwatności do ówczesnych realiów, bo pomimo zaledwie 96 artykułów, ustawa ta nie wymagała częstych nowelizacji. Aż do 1975 roku nowelizowano ją zaledwie 2 razy.

Od 1 marca 1975 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo budowlane. Jej uchwalenie było odpowiedzią na szybko postępujące zmiany w gospodarce i silnym ożywieniem budowlanym, zwłaszcza w obszarze inwestycji budowlanych o ogromnej skali. Zawierała zaledwie 71 artykułów i m.in. likwidowała funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego (przejściowo, aż do nowelizacji w 1981 roku), znosiłą egzaminy przy nabywaniu uprawnień budowlanych itd.

Przejście od gospodarki socjalistycznej, centralnie planowanej, pod koniec lat 80. i na początku lat 90. wymusiło przygotowanie nowej kompleksowej Ustawy Prawo budowlane, która została przyjęta 7 lipca 1994 roku przez Sejm i weszła w życie 1 stycznia 1995 roku. Od tamtej pory jest to jedna z najczęściej nowelizowanych ustaw.

Inne szkolenia powiązane z prawem budowlanym

Polecamy również szkolenia z zawierania kontraktów FIDIC, które są coraz powszechniej stosowane w praktyce zamówień publicznych na roboty budowlane dostępnych w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Łodzi i innych miejscach w całej Polsce.

Podstawowe informacje z zakresu Prawa budowlanego