Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//seminarium/high-performance-leadership-hpl-75535-id14655

Informacje o seminarium

 • High Performance Leadership (HPL)


  ID seminarium: 75535
  Typ: Seminaria
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin seminarium:

  Adres seminarium:

  brak danych

  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  64 godz., 8 dni

  17-18.12.2020 Sesja I
  14-15.01.2021 Sesja II
  28-29.01.2021 Sesja III
  11-12.02.2021 Sesja IV
 • Organizator seminarium:

  IBD Business School Sp. z o.o.
  ul. Panieńska 9
  03-704 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
IBD Business School Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Seminaria

Opis seminarium

Informacje podstawowe o seminarium:

Dzięki udziałowi w programie uczestnicy:

- poznają proces i mechanizmy budowania zaufania i autorytetu w zespołach

- wzmocnią skuteczność w budowaniu dobrych relacji w zespole przy jednoczesnej dbałości o realizację celów biznesowych

- pogłębią umiejętność diagnozy motywacji pracownika

- nabędą doświadczenie w wykorzystaniu katalogu motywatorów dostosowanych do indywidualnych pracowników

- pogłębią samoświadomość własnych stylów zarządzania i ról podejmowanych jako przełożony

- wzmocnią umiejętność stosowania narzędzi zabezpieczania trudnych emocji w sytuacjach konfliktowych

- rozwiną umiejętność stosowania konstruktywnych taktyk wywierania wpływu w konfliktach

- rozwiną sprawność w prowadzeniu trudnych rozmów menedżerskich: bieżącego feedbacku; rozmowy okresowej oceniającej i rozwojowej

- rozwiną umiejętność radzenia sobie ze zmianami i prowadzenia zespołów w procesie ciągłych zmian

- pogłębią umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami menedżerskimi

Seminarium skierowane jest do:

 • dyrektorów działów i departamentów,
 • menedżerów zarządzających zespołami,
 • kierowników projektów,
 • liderów zespołów projektowych
 • właścicieli firm.

Program seminarium:

SESJA I. PRZYWÓDZTWO DLA REZULTATÓW. BĄDŹ LIDEREM!

Kluczowe cele sesji to:

 • Wzmacnianie kompetencji przywódczych – jak buduje się autorytet lidera?
 • Budowanie w zespole odpowiedzialności za jakość i wyniki pracy
 • Jak zarządzać pracownikami o różnym poziomie kompetencji i zaangażowania?
 • Ja rozwijać swój leadership?
 • Nabycie umiejętności przekazywania pracownikom rzetelnej i motywującej informacji zwrotnej
 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmów menedżerskich

Symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie

Wybrani uczestnicy wcielają się w rolę inżynierów ekspertów, a jednocześnie menedżerów, którzy mają doprowadzić do prawidłowego zmontowania makiety procesora wg zasad opisanych w instrukcji. Menedżerowie nie mogą jednak osobiście montować sprzętu – mają zarządzić podległym zespołem wykonawczym, który zajmie się montażem. Czy zespół będzie chętny, ambitny i zmotywowany do pracy?

Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • Co to znaczy zarządzić zespołem w taki sposób, aby zespół podążał za liderem?
 • Jakie formy komunikacji lidera są najbardziej skuteczne?
 • W jaki sposób przekonać zespół i konstruktywnie wywierać wpływ na innych?
 • Jakie są role zespołowe i w jaki sposób na nie reagować?
 • Jak powstają konfliktowe sytuacje, wynikające z niewłaściwej komunikacji lidera?

 

Zasady dobrego szefa

 • Zadania menedżera – poziom wizji, misji, wartości, kultury organizacyjnej
 • Po czym poznać dobrego szefa?
 • Żelazne zasady menedżerów:
  • zasada zbieżności – cele pracownika zbieżne z celami organizacji
  • zasada sprawiedliwości – sprawiedliwość proceduralna, brak „równych
   i równiejszych
  • zasada wszechstronności – ceniony jest potencjał
 • Dobry szef to skuteczny szef – jak to osiągnąć?
 • Zasady, reguły, standardy pracy – menedżerskie kontraktowanie zasad w zespole
 • Nagrody i kary za trzymanie się/łamanie reguł: kiedy i jak stosować

Jak dobrać styl zarządzania do pracownika

 • Czym jest Przywództwo Sytuacyjne?
 • Elastyczność stylu kierowania – jak ją kształtować i jak trafnie wykorzystywać
  w działaniu z pracownikami
 • Dojrzałość pracownika – charakterystyka, diagnoza
 • Film – ćwiczenie w diagnozowaniu poziomu dojrzałości pracowników
 •  „Motywacyjny katalog zachowań menedżerskich” – jakie moje działania menedżerskie motywują pracowników o różnym typie dojrzałości zawodowej
 • Skuteczne narzędzia transferu odpowiedzialności

Jak zwiększyć efektywność rozmów menedżerskich

 • Feedback codzienny, bieżący i cykliczny jako silny impuls do rozwoju zawodowego
 • Udzielanie i otrzymywanie bieżącej informacji zwrotnej
 • Formułowanie konstruktywnych uwag krytycznych
 • Wyrażanie szacunku i uznania
 • Przebieg rozmowy z pracownikami o różnym poziomie zaangażowania

 

SESJA II. BUDOWANIE EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU. PRZEKAZUJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kluczowe cele sesji to:

 • Umiejętność jasnego formułowania i skutecznego komunikowania celów i zadań
 • Rozwinięcie umiejętności rozróżniania wagi zadań i formułowania priorytetów działania
 • Wzmacnianie kompetencji budowania w zespole odpowiedzialności za jakość i wyniki pracy
 • Nabycie umiejętności przekazywania pracownikom rzetelnej i motywującej informacji zwrotnej
 • Zrozumienie/doświadczenie mechanizmów komunikacyjnych podczas realizacji zadań przez menadżera i zespół
 • Umiejętność elastycznego zarządzania pracownikami o różnym poziomie kompetencji i zaangażowania?

Rewizja własnych przekonań związanych z realizacją celów firmy

 • Kwestionariusz „Realizacja celów firmy w codziennej praktyce”
 • Przełamanie stereotypów dotyczących realizowania celów firmy poprzez przegląd własnych przekonań i zderzenie ich z opiniami innych. W zamyśle ma to przygotować uczestników na przyjęcie nowych rozwiązań i standardów pracy.

Zarządzanie przez cele

 • Firma, strategia, zarządzanie – wstęp
 • Podstawowe elementy ZPC
 • Definiowanie celów
 • Zasada SMART – miary i algorytmy dla celów
 • Planowanie, delegowanie i monitoring realizacji celów – działania korygujące
 • Kryteria oceny poziomu realizacji celów
 • Rodzaje celów: indywidualne i wspólne
 • Cele korporacyjne

Wyznaczania pracownikom celów, zadań, standardów realizacji

 • Dobrze sformułowany cel
 • Kaskadowanie celów
 • Sposoby ustalania celów dla pracowników
 • Motywacja ukryta w celu
 • Kryteria rozliczenia z zadań
 • Sceptycyzm wobec celów
 • Przekazywanie celów pracownikom – sprawdzenie zrozumienia
 • „Jednominutowe cele” – praktyczne ćwiczenia w ustalaniu celów w oparciu o poznane zasady
 • Klarowne definiowanie i formułowanie oczekiwań
 • Przekazywanie zadań, delegowanie
 • obawy przed delegowaniem
 • korzyści z delegowania
 • co, komu, kiedy i jak delegować

Kontrolowanie realizacji celów, zadań i standardów

 • Proces kontroli i jego znaczenie
 • Rodzaje kontroli: prewencyjna, bieżąca i po fakcie
 • Cechy skutecznego systemu kontroli
 • Dysfunkcjonalna strona kontroli
 • Przygotowanie się do informacji zwrotnej – fakty
 • Koncentracja na efektach pracy a nie na osobowości pracowników
 • Feedback codzienny, bieżący i cykliczny jako silny impuls do budowania zaangażowania
  i odpowiedzialności pracowników
 • Jak informować o błędach w sposób konstruktywny, motywujący (+/-)
 • Pozytywny i negatywny feedback – sztuka mobilizowania pracowników do realizacji standardów, celów i zadań
 • 5 sposobów reagowania na problemy z dotrzymywaniem realizacją celów, zadań
  i standardów

SESJA III. BUDOWANIE MOTYWACJI I COACHING MENEDŻERSKI. BUDUJ ZAANGAŻOWANIE

Kluczowe cele sesji to:

 • Wzmocnienie kompetencji efektywnego budowania zaangażowania u pojedynczych pracowników i w zespołach
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie zapobiegania i przezwyciężania demotywacji
 • Wzmacnianie umiejętności praktycznego stosowania pozafinansowych metod motywowania do pracy
 • Nabycie wiedzy, dotyczącej motywujących zachowań w wybranych rolach menedżerskich
 • Wzmocnienie świadomości konsekwencji orientacji na zadania i na ludzi w komunikacji i strategii lidera
 • Podniesienie świadomości w zakresie istoty i roli coachingu w pracy lidera
 • Rozwój umiejętności adekwatnego i praktycznego wykorzystania zasad i narzędzi coachingowych w codziennej pracy
 • Rozwój umiejętności stosowania stylu coachingowego w codziennej pracy

Co motywuje ludzi do pracy?

 • Wprowadzenie do zagadnienia motywacji i demotywacji
 • Czynniki w środowisku pracy, na które ma wpływ menedżer – wpływające na poziom motywacji pracownika
 • Czym jest „wyzwanie” i „napięcie motywacyjne” i na czym polega ich motywacyjna rola
 • Analiza aspektów motywacyjnych i demotywacyjnych

Katalog motywatorów – praktyczne metody motywowania

 • Mapowanie motywatorów zespołu – autodiagnoza – co mnie i zespół motywuje, co mnie i zespół demotywuje
 • Tabela kosztu i zysku – analiza pozafinansowych czynników motywujących
 • „Uderzenie w motywację” – wskazanie zachowań budujących lub osłabiających motywację i zaangażowanie
 • Analiza czynników obniżających motywację wewnętrzną – moje własne cele a cele narzucone z zewnątrz  – jak menedżer może pobudzać motywacje wewnętrzną
 • Analiza wypowiedzi pracowników i diagnoza ich potencjału motywacyjnego

Jak rozmawiać z pracownikiem, aby stymulować jego napięcie motywacyjne

 • Coachingowy styl kierowania jako skuteczne narzędzie motywacji i rozwoju pracownika
 • Identyfikacja różnic pomiędzy stylem coachingowym i stylem zadaniowym –
  w odbiorze pracownika i w odbiorze menedżera.
 • Pełnienie funkcji coacha-lidera a wzrost jakości i efektywności pracy pracowników.
 • Zastosowanie stylu coachingowego w motywowaniu pracowników
 • Zastosowanie stylu coachingowego w rozwijaniu samodzielności pracownika
 • Trudności w rozmowach coachingowych.
 • Pułapki coacha i wymagania wobec menedżera – coacha.

Motywujące narzędzia coachingowe

 • Słuchanie i zadawanie pytań w coachingowym stylu kierowania
 • Typy pytań i ich wpływ na motywację i zaangażowanie pracownika.
 • „Koło pytań” – zadawanie angażujących i motywujących pytań w praktyce. Ewaluacja skuteczności poszczególnych pytań.
 • Technika GROW jako schemat rozmowy menedżerskiej z użyciem stylu coachingowego:
 • Jak w praktyce stosować model GROW w rozmowie z pracownikiem.
 • Model STAR w rozmowie coachingowej

SESJA IV. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM I ZMIANĄ. WALKA CZY WSPÓŁPRACA – JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY W ZESPOLE I PRZEPROWADZAĆ ZESPÓŁ PRZEZ ZMIANĘ

Kluczowe cele sesji to:

 • Zdobycie wiedzy o typach konfliktów i metodach ich rozwiązywania
 • Nabycie umiejętności stosowania menedżerskich narzędzi rozwiązywania problemów w zespołach pracowniczych
 • Nabycie umiejętności stosowania skutecznych technik radzenia sobie z emocjami napięciem własnym i zespołu w sytuacjach konfliktowych i zmian
 • Zdobycie umiejętności stosowania konstruktywnych, niemanipulacyjnych taktyk wywierania wpływu
 • Dobór skutecznych działań menedżerskich do określonych faz zmian, przez które przechodzi zespół
 • Indywidualne reakcje pracowników na zmiany (doświadczenia przejścia przez zmiany charakterystyczne dla pojedynczych ludzi)
 • Pogłębianie zdolności pokonywania własnych ograniczeń w sytuacji zmian

Symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie

„Kredyt zaufania” jest grą, pomagającą zrozumieć mechanizmy powstawania sytuacji konfliktowych oraz umożliwiającą doświadczenie strategii rozwiązywania konfliktów, mocy komunikacji i wywierania wpływu w trudnych sytuacjach.

Każdy z graczy reprezentuje firmę zrzeszoną w konsorcjum z firmami innych graczy. Najtrudniejsze zadanie stoi przed uczestnikami w momencie, gdy zdobędą kontrakt – trzeba wówczas uzgodnić między wszystkimi podział zysków i zadań. Wszystko, jak to w świecie biznesu, odbywa się w sytuacji silnej presji czasu.

Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • Na czym polega klasyczny konflikt: tzw. konflikty rzeczywiste i konflikty pozorne
 • Czapę konfliktową i eskalację konfliktu,
 • Rozwój sytuacji konfliktowej w czasie i sposoby zapobiegania,
 • Sytuację konfliktową w rozumieniu presji czasu i napięcia emocjonalnego,
 • Doświadczenie sposobu podejmowania decyzji pod presją czasu i emocji,
 • Zarządzanie emocjami,
 • Sposób komunikowania się z innymi w sytuacji konfliktu

Jak powstają konflikty? Zrozumieć przyczyny, by zapobiegać

 • Konflikt jako zadanie menedżera, czy konflikt może być wartościowy?
 • Metody identyfikowania konfliktów: konflikt pozorny vs. konflikt rzeczywisty
 • Koło konfliktów – jak rozpoznać typ konfliktu
 • Analiza procesu powstawania i przekształcania się konfliktów: czym jest „czapa konfliktowa”
 • Dynamika procesu powstawania konfliktu i jego etapy – wnioski menedżerskie
 • Kiedy zapobiegać konfliktom, a kiedy je wzmacniać?

Style rozwiązywania konfliktów

 • Test – autodiagnoza
 • Style rozwiązywania konfliktów: warunki, cele, konsekwencje
 • Jak nadawać komunikaty zgodnie z regułą „miękko wobec ludzi, twardo wobec problemu?
 • Jak korygować zachowania osób w konfliktach, nie uderzając w osobę i nie niszcząc relacji?
 • Konstruktywnie i manipulacyjne taktyki wywierania wpływu – diagnoza, wzmacnianie i korekta
 • Rozpoznawanie manipulacji i radzenie sobie

Zmiana – jako źródło napięć i konfliktów

 • Rozpoznawanie i klasyfikowanie różnych postaw emocjonalnych wobec zmian.
 • Typy trudnych reakcji i emocji w zmianie – charakterystyka i sposoby radzenia sobie
 • Mapa zaangażowania jako technika diagnozowania stopnia napięcia emocjonalnego
  i zaangażowania członków zespołu w zmiany
 • Emocje sprzyjające zmianie – jak je wykorzystać, jak je wywołać

Zarządzanie emocjami zespołu w zmianie

 • Analiza indywidualnych i organizacyjnych barier blokujących elastyczność w reagowaniu na zmiany
 • Lider jako bufor emocjonalny – co to oznacza?
 • Rola komunikacji w redukowaniu napięć, konfliktów, oporu wobec zmian
 • Typy komunikatów w różnych fazach zmiany – katalog i ćwiczenia
 • Poziom motywacji a efektywność działania w zmianie
 • Budowanie zaangażowania pracowników w zmianę
 • Wybrane narzędzia motywowania do zmiany
 • Praktyczne wskazówki we wprowadzaniu zmian

Informacje o prelegentach:

Włodzimierz K. Buśkiewicz - senior konsultant/ senior trener

Krzysztof Groszyk - senior trener/ senior konsultant

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Małgorzata Klimowicz - senior konsultant/ senior trener

Beata Kozyra - wykładowca

Marzena Kostelecka - trener/ konsultant/ coach

Aureliusz Leżeński - senior trener/ coach

dr Hanna Macyra - trener, konsultant, coach

Ewa Mentel - trener

Witold Mockałło - senior, coach

Maciej Polański - senior trener

Elżbieta Sawczyn - senior trener/ senior konsultant

Andrzej Stępień - trener/ coach

dr Michał Szulawski - senior trener/ coach/ konsultant

Wojciech Zatorski - trener

 

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 6500 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie stacjonarne
 • 5858 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie online

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 6 900 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.


Wydarzenie: High Performance Leadership (HPL)