Szkolenia dofinansowane z UE, KFS, BUR, EFS...

 • Poznaj szkolenia i kursy z dofinansowaniem z UE i innych programów rozwojowych
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
dofinansowane szkolenia

Szkolenia z dofinansowaniem: 153

 • Kraków, 22 czerwiec 2022
 • 890 zł
890 zł
 • Łódź, 8 czerwiec 2022
 • 890 zł
890 zł
Artykuł

Szkolenia i kursy dofinansowane: BUR, KFS, EFS, UE...

Szkolenia i kursy dofinansowane cieszą się coraz większą popularnością. Programy pozwalające na dofinansowanie do szkoleń w znaczącej większości finansowane są ze środków Unii Europejskiej, ewentualnie programów krajowych. Każdy z nas zapewne słyszał o możliwości uzyskania dofinansowania między innymi z Bazy Usług Rozwojowych (PARP), Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Europejskiego Funduszu Społecznego czy też innych funduszy UE. Sprawdź jakie kursy dofinansowane z UE oraz szkolenia z dofinansowaniem znaleźć można w naszej bazie?

Nasza baza pozwala wyszukać kursy, warsztaty i szkolenia, na które można starać się o dofinansowanie z rozmaitego rodzaju funduszy celowych, takich jak EFS, KFS, BUR czy fundusze unijne. Chcąc uzyskać dofinansowanie na wskazane na liście szkolenia, kursy i warsztaty należy wypełnić formularz kontaktowy. Firma szkoleniowa przygotuje dla Państwa informacje o jakie dofinansowanie można starać się na dane szkolenie oraz co zrobić, aby uzyskać dofinansowanie.

Szkolenia dofinansowane z UE, kursy z dofinansowaniem UE

Jednym z głównych programów pozwalających na uzyskanie dofinansowania do szkolenia czy kursu był program "Inwestycja w kapitał ludzki". Wraz z jego zakończeniem szkolenia dofinansowane z UE stały się mniej dostępne, co nie oznacza że tego typu szkoleń finansowanych z UE czy innych instytucji zupełnie brakuje na rynku. Wciąż szkolenia unijne dofinansowywane są z innych programów, takich jak Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój czy Polska Cyfrowa. Warto również pamiętać, że możliwe jest staranie się o dofinansowanie szkoleń z Funduszu Pracy, zwłaszcza dla osób bezrobotnych, ale też dla osób zatrudnionych, zwłaszcza takich które:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • pobierają rentę szkoleniową lub świadczenie szkoleniowe,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.
Szkolenia finansowane z BUR, szkolenia PARP, BUR szkolenia

BUR, czyli Baza Usług Rozwojowych. Baza prowadzona jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a jej zadaniem jest ułatwianie dotarcia do szkoleń  dofinansowanych głównie z funduszy unijnych. Platforma zawiera szkolenia oraz kursy zawodowe, a także usługi coachingu, mentoringu oraz studia podyplomowe, na które możemy uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet do 80%. Grono beneficjentów mogących starać się o dofinansowanie jest ograniczone i ulega zmianiom, ale są to przede wszystkim osoby samozatrudnione, mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy i ich pracownicy oraz osoby poszukujące pracy powyżej 50-ego roku życia lub o niskich kwalifikacjach. Na niższe wsparcie mogą liczyć też średnie firmy pod warunkiem, że spełniają określone kryteria. PARP prowadzi również projekt o nazwie Akademia PARP, kórego celem jest podnoszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Akademia PARP zawiera bezpłatne i darmowe kursy i szkolenia na podstawowe tematy związane z prowadzeniem biznesu oraz przedsiębiorczością.

Szkolenia dofinansowane z KFS, dofinansowanie kursów z KFS

KFS, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy. KFS powstał na bazie środków Funduszu Pracy, a jego zadaniem jest zapewniać wsparcie w kształceniu ustawicznym pracodawców oraz pracowników, a dzięki temu zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby, których kompetencje są nieadekwatne do szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Celem postawione przed KFS realizowane są poprzez umożliwienie uzyskania dofinansowania na szkolenia, na kursy i warsztaty.

Szkolenia EFS, kursy EFS

Czym jest program EFS? EFS był jednym z największych funduszy strukturalnych UE – dysponował on blisko 10% całkowitego budżetu UE, które dla zapewnienia spójności społecznej i podniesienia konkurencyjności lokowane były głównie w mniej rozwiniętych regionach, w tym w Polsce. Środki EFS przeznaczane były między innymi na tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy w UE poprzez współfinansowanie krajowych, regionalnych i lokalnych projektów i programów, których zadaniem było przyczynić się do zwiększenia stopy zatrudnienia, polepszenia jakości miejsc pracy oraz jakości kadr, a także do poprawy integracji na rynku pracy, na szczeblu krajowym i regionalnym.

EFS w latach 2007–2013, przebiegał pod hasłem „Inwestycja w kapitał ludzki”, a w jego ramach odbył się cały szereg szkoleń, kursów czy konferencji dofinansowanych ze środków EFS, w których udział wzięło łącznie kilkadziesiąt milionów osób w całej Europie, z czego znaczna część w Polsce.

Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020 objął projekty ukierunkowane na kilka głównych celów:

 • poprawę aktywności i zdrowia starzejącego się społeczeństwa oraz wzmocnienie rynku pracy,
 • zwalczanie dyskryminacji, integrację społeczności marginalizowanych,
 • poprawę dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich wykorzystania w społeczeństwie i gospodarce,
 • poprawę jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia zrównoważonego,
 • inwestowanie w usprawnienie oraz efektywność administracji publicznej,
 • poprawę dostępu do pracy dla osób szukających zatrudnienia, integrację na rynku pracy, samozatrudnienie oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

W ramach EFS zorganizowanych zostało wiele szkoleń, kursów i warsztatów edukacyjnych zorientowanych na rozwój kapitału ludzkiego. Aktualnie program tej został zakończony, ale dofinansowanie do szkoleń otrzymać można z szeregu innych programów organizowanych przez Unię Europejską, która pozostaje głównym i największym źródłem finansowania szkoleń i kursów.

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Program Wiedza Edukacja Rozwój był jednym z najważniejszych programów realizowanych w ramach EFS w latach 2014-2020 na poziomie krajowym. Podstawowym celem programu było osiągnięcie wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej. Zadania realizowane w ramach tego programu koncentrowały się na rozwiązaniach systemowych, projektach pilotażowych oraz działaniach o zasięgu ogólnokrajowym. W ramach programu główne cele to:

 • wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników,
 • wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (tzw. lifelong learning),
 • wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.
Szkolenia i kursy dofinansowane: BUR, KFS, EFS, UE...
Szkolenia dofinansowane: KFS, UE, EFS, BUR

Zapisz się i otrzymuj raz w tygodniu powiadomienie o nowych szkoleniach dofinansowanych dodanych na stronie!