Kursy dofinansowane, szkolenia z dofinansowaniem z UE, KFS, BUR, EFS...

 • Poznaj szkolenia i kursy z dofinansowaniem z UE i innych programów rozwojowych
 • Sprawdź program,ceny i zapisz się na kurs lub szkolenie przez Internet!
Rozwiń Interesują Cię szkolenia dofinansowane z UE, kursy z dofinansowaniem UE, kursy i szkolenia finansowane przez UE oraz szkolenia EFS? Zapoznaj się naszą bazą, w której znajdziesz szkolenie z dofinansowaniem UE, KFS, EFS..., kursy z dofinansowaniem online i stacjonarne (Warszawa, Katowice i Śląsk, Poznań, Wrocław, Łódź, Gdańsk i pomorskie, Kraków, Bydgoszcz, Szczecin, Lublin, Rzeszów...). Dowiedz się jakie są warunki dofinansowania na szkolenia i kursy dla samozatrudnionych, MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Zwiń

dofinansowane szkolenia

Szkolenia z dofinansowaniem: 504

 • już od 1 639 zł
1 639 zł
 • już od 1 532 zł
1 532 zł
 • już od 970 zł
970 zł
 • już od 679 zł
679 zł
 • już od 824 zł
824 zł
 • już od 679 zł
679 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 1 990 zł
1 990 zł
 • już od 2 290 zł
2 290 zł
 • już od 1 499 zł
1 499 zł
 • już od 1 790 zł
1 790 zł
 • już od 824 zł
824 zł
 • już od 970 zł
970 zł
 • już od 679 zł
679 zł
 • już od 824 zł
824 zł
Artykuł

Szkolenia z dofinansowaniem, kursy dofinansowane z UE, BUR, KFS, EFS...

Szkolenia z dofinansowaniem z UE i innych programów oraz kursy dofinansowane cieszą się niesłabnącą popularnością. Programy pozwalające na dofinansowanie do szkoleń w znaczącej większości finansowane są ze środków Unii Europejskiej, ewentualnie programów krajowych. Każdy z nas zapewne słyszał o możliwości uzyskania dofinansowania między innymi z Bazy Usług Rozwojowych (PARP), Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Europejskiego Funduszu Społecznego czy też innych funduszy UE. Sprawdź jakie kursy dofinansowane z UE oraz szkolenia z dofinansowaniem znaleźć można w naszej bazie.

Nasza baza pozwala wyszukać kursy dofinansowane przez UE, warsztaty finansowane z UE i szkolenia dofinansowane, na które można starać się o dofinansowanie z rozmaitego rodzaju funduszy celowych, takich jak EFS, KFS, BUR czy celowe fundusze UE. Chcąc uzyskać dofinansowanie na wskazane na liście szkolenie, kurs lub warsztaty należy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronie każdego szkolenia. Opiekun szkolenia przygotuje dla Państwa informacje o jakie dofinansowanie można starać się na dane szkolenie oraz co zrobić, aby uzyskać dofinansowanie.

Spis treści:

 1. Szkolenia dofinansowane z UE, kursy z dofinansowaniem UE
 2. Szkolenia dofinansowane z KFS, kursy dofinansowane KFS
 3. Szkolenia EFS, kursy EFS
 4. Program Wiedza Edukacja Rozwój
Szkolenia dofinansowane z UE, kursy z dofinansowaniem UE

Jednym z głównych programów pozwalających na uzyskanie dofinansowania do szkolenia czy kursu był program "Inwestycja w kapitał ludzki". Wraz z jego zakończeniem szkolenia dofinansowane z UE stały się mniej dostępne, co nie oznacza że tego typu szkoleń finansowanych z UE czy innych instytucji zupełnie brakuje na rynku. Wciąż szkolenia unijne dofinansowywane są z innych programów, takich jak Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój czy Polska Cyfrowa. Warto również pamiętać, że możliwe jest staranie się o dofinansowanie szkolenia z Funduszu Pracy, zwłaszcza dla osób bezrobotnych, ale też dla osób zatrudnionych, zwłaszcza takich które:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • pobierają rentę szkoleniową lub świadczenie szkoleniowe,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.
Szkolenia dofinansowane z KFS, kursy dofinansowane KFS

KFS, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy. KFS powstał na bazie środków Funduszu Pracy, a jego zadaniem jest zapewniać wsparcie w kształceniu ustawicznym pracodawców oraz pracowników, a dzięki temu zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby, których kompetencje są nieadekwatne do szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Celem postawione przed KFS realizowane są poprzez umożliwienie uzyskania dofinansowania na szkolenia pracowników, na kursy zawodowe i warsztaty rozwojowe.

Szkolenia EFS, kursy EFS

Czym jest program EFS? EFS był jednym z największych funduszy strukturalnych UE – dysponował on blisko 10% całkowitego budżetu UE, które dla zapewnienia spójności społecznej i podniesienia konkurencyjności lokowane były głównie w mniej rozwiniętych regionach, w tym w Polsce. Środki EFS przeznaczane były między innymi na tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy w UE poprzez współfinansowanie krajowych, regionalnych i lokalnych projektów i programów, których zadaniem było przyczynić się do zwiększenia stopy zatrudnienia, polepszenia jakości miejsc pracy oraz jakości kadr, a także do poprawy integracji na rynku pracy, na szczeblu krajowym i regionalnym.

EFS w latach 2007–2013, przebiegał pod hasłem „Inwestycja w kapitał ludzki”, a w jego ramach odbył się cały szereg szkoleń, kursów czy konferencji dofinansowanych ze środków EFS, w których udział wzięło łącznie kilkadziesiąt milionów osób w całej Europie, z czego znaczna część w Polsce. Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020 objął projekty ukierunkowane na kilka głównych celów:

 • poprawę aktywności i zdrowia starzejącego się społeczeństwa oraz wzmocnienie rynku pracy,
 • zwalczanie dyskryminacji, integrację społeczności marginalizowanych,
 • poprawę dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich wykorzystania w społeczeństwie i gospodarce,
 • poprawę jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia zrównoważonego,
 • inwestowanie w usprawnienie oraz efektywność administracji publicznej,
 • poprawę dostępu do pracy dla osób szukających zatrudnienia, integrację na rynku pracy, samozatrudnienie oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

W ramach EFS zorganizowanych zostało wiele szkoleń, kursów i warsztatów edukacyjnych zorientowanych na rozwój kapitału ludzkiego. Aktualnie program tej został zakończony, ale dofinansowanie do szkoleń otrzymać można z szeregu innych programów organizowanych przez Unię Europejską, która pozostaje głównym i największym źródłem finansowania na szkolenia i kursy.

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Program Wiedza Edukacja Rozwój był jednym z najważniejszych programów realizowanych w ramach EFS w latach 2014-2020 na poziomie krajowym. Podstawowym celem programu było osiągnięcie wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej. Zadania realizowane w ramach tego programu koncentrowały się na rozwiązaniach systemowych, projektach pilotażowych oraz działaniach o zasięgu ogólnokrajowym. W ramach programu główne cele to:

 • wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników,
 • wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (tzw. lifelong learning),
 • wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.
Szkolenia z dofinansowaniem, kursy dofinansowane z UE, BUR, KFS, EFS...
Szkolenia dofinansowane, kursy dofinansowane: UE, EFS, KFS...

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie dofinansowane lub kurs z dofinansowaniem!