Cash flow: baza szkoleń i kursów z zarządzania przepływami pieniężnymi!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów dotyczących zarządzania cash flow
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia cash flow
Przewiń stronę

Szkolenia cash flow: 29

 • Warszawa, 8 - 9 listopada 2021
 • już od 2925 PLN
już od 2925 PLN
 • Online, 3 - 5 sierpnia 2021
 • już od 450 PLN
już od 450 PLN
Artykuł

Cash flow: szkolenia i kursy

Zastanawiasz się, w jaki sposób eksperci określają potencjał inwestycyjny oraz wartość rynkową danej firmy lub instytucji? Często wystarczy krótka analiza składanych przez nią sprawozdań finansowych, a przede wszystkim sekcji związanej z cash flow. Czym dokładniej jest przepływ środków pieniężnych? Jakie ma znaczenie? W jaki sposób ująć cash flow w raportach? Jak rozwijać wiedzę z zakresu przepływów pieniężnych uczestnicząc w kursach i szkoleniach z cash flow?

Czym jest cash flow?

Cash flow (przepływ środków finansowych) to jedna z kluczowych sekcji sprawozdań finansowych składanych zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) przez jednostki stosujące tzw. pełną księgowość. W sektorze prywatnym są to przede wszystkim spółki z o.o. oraz spółki akcyjne. Prezentuje się tutaj dane związane z faktycznymi przepływami pieniędzy – a więc wszystkimi środkami, które w danym roku obrotowym wpłynęły na konto firmy oraz z niego wypłynęły. Informacje, które może uzyskać ekspert, przeglądając informacje o cash flow, pozwalają mu znacznie efektywniej ocenić realną sytuację finansową organizacji niż na podstawie bilansu zysków i strat. Możliwe bowiem, że firma – mimo dodatniego bilansu na koniec roku – de facto poniosła straty, ponieważ wydała więcej niż zarobiła. Szerze informacje dotyczące cash flow można uzyskać poprzez specjalistyczne szkolenia z przepływów pieniężnych organizowane w całej Polsce stacjonarnie oraz w formule szkoleń cash flow online.

Z czego składa się rachunek przepływu środków pieniężnych?

Organizacje, które są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego, muszą je przedstawić w przejrzysty, ustrukturyzowany sposób. Dotyczy to również sekcji poświęconej cash flow. Trzy główne części odnoszą się do trzech głównych źródeł przepływów. Są to:

 1. przepływy netto z prowadzonej działalności operacyjnej – są to wszystkie wpływy, które pochodzą z podstawowej działalności organizacji, czyli głównie produkcji oraz sprzedaży towarów oraz usług. Do tej grupy zalicza się:
  • zysk operacyjny uzupełniony o amortyzację, po odjęciu podatku – tj. przepływy brutto,
  • przepływy brutto uzupełnione o zmiany kapitału pracującego oraz pozostałych aktywów i pasywów operacyjnych, czyli przepływy netto,
  • zmianę należności i zobowiązań, a zatem samą zmianę kapitału pracującego.
 2. przepływy netto z działalności inwestycyjnej – chodzi o przychody oraz wydatki związane z prowadzonymi inwestycjami, np. rozbudową parku maszynowego, floty pojazdów czy budową nowej siedziby etc.,
 3. przepływy netto z działalności finansowej – chodzi np. o emisję akcji i obligacji, zaciągnięte kredyty czy inne środki pozyskane na działalność z zewnątrz.

Dodatkowo ta sekcja sprawozdania finansowego wymaga ujęcia:

 • przepływów pieniężnych netto razem (po zsumowaniu przepływów z trzech głównych części),
 • bilansową zmianę stanu środków pieniężnych, pod warunkiem, że występuje,
 • wysokość środków pieniężnych na początku i na końcu okresu rozliczeniowego.
Jak przeprowadza się badanie cash flow?

Badanie cash flow może być przeprowadzone jedną z dwóch metod: pośrednią lub bezpośrednią.

Ta pierwsza oznacza konieczność zestawienia wszystkich grup wpływów oraz wydatków krok po kroku. Pozwala na bardzo precyzyjne przedstawienie informacji o tym, jak wyglądał przepływ środków finansowych w organizacji. Jednak zwłaszcza w firmach, w których liczba realizowanych transakcji oraz ich wartości są bardzo wysokie, wykonanie sprawozdania tą metodą może być poważnym wyzwaniem dla odpowiedzialnych za jego przygotowanie – zarówno czasowym, jak i logistycznym.

Dlatego w większości firm stosuje się metodę pośrednią. Punktem odniesienia przy sporządzaniu raportu tą techniką jest zysk netto, wobec którego dokonuje się korekty kosztów, nazywane często „oczyszczaniem wyniku finansowego”. Warto pamiętać, że są one konieczne, ponieważ działalność każdej organizacji generuje określone koszty, które choć nie pociągają za sobą pieniężnego wydatku, wpływają na ostateczne wyniki finansowe. Mowa tutaj zarówno o korektach z działalności operacyjnej (amortyzacja, zyski i straty z tytułu różnic kursowych, dywidendy itp.), jak również obrotowej (np. zmiana stanu rezerw, zapasów, należności, zobowiązań krótkoterminowych itp.). Ich dokonanie zwiększa poziom rzetelności raportu pod kątem merytorycznym oraz podnosi jego wiarygodność.

Sprawozdanie cash flow (sprawozdanie z przepływów pieniężnych) – kto powinien je sporządzić?

Za sporządzenie sprawozdania finansowego z działalności firmy co do zasady odpowiada jej zarząd. Może on jednak wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przygotowanie raportu – może to być np. główny księgowy przedsiębiorstwa, ale także zewnętrzna firma realizująca usługi konsultingowe i pokrewne. Warto zadbać o to, aby informacje o cash flow były przygotowane w rzetelny sposób. Są one często analizowane m.in. przez potencjalnych kontrahentów, inwestorów, a także kredytodawców i mogą mieć ogromny wpływ na odbiór pozycji firmy na rynku oraz jej wiarygodność. 

Szkolenia cash flow - cele szkolenia

Celem szkolenia cash flow jest kompleksowe zapoznanie uczestników z rachunkiem przepływów pieniężnych oraz technikami jego sporządzania, często z użyciem programu Excel lub innych narzędzi wspierających. Szkolenia cash flow mają często postać warsztatową i opartą o ćwiczenia pozwalającą zaprezentować zarówno przykłady całościowe, gdzie od A do Z omawiana jest technika sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych, jak i przykłady cząstkowe pozwalające zapoznać się i nabyć praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia rachunku cash flow: od istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji, poprzez metody sporządzania cash flow i narzędzia wykorzystywane w pracy. Udział w szkoleniu cash flow pozwala zatem dowiedzieć się:

 • dlaczego zyski nie zawsze równają się gotówce w kasie przedsiębiorstwa?
 • jakie są relacje pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat?
 • jak sprawnie sporządzić rachunek przepływów pieniężnych?
 • jak czytać rachunek przepływów pieniężnych i na tej podstawie rozumieć kondycję finansową firmy?
 • jak przy pomocy cash flow stworzyć system wczesnego ostrzegania o pogorszeniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa?
 • jak zapobiegać problemom z płynnością finansową?

Dzięki warsztatowej formie szkoleń uczestnicy nie tylko zyskują dostęp do najświeższej wiedzy i budują praktyczne umiejętności sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, ale dostają do swojej dyspozycji narzędzia wspierające ich w codziennej pracy, takie wzory sprawozdania z przepływów pieniężnych czy oparte o program MS Excel narzędzie do szybszego przygotowania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Terminy i program szkolenia Cash Flow, szkolenia rachunek przepływów pieniężnych itp.

Informacje o terminach zaplanowanych szkoleń cash flow można znaleźć na górze strony. Baza szkoleń cash flow pozwala zapoznać się ze szkoleniami, warsztatami i kursami organizowanymi przez kilkadziesiąt firm szkoleniowych z całego kraju. Wszystkie oferty zawierają informacje o programie szkolenia, trenerach i plrelegentach prowadzących wykłady i ćwiczenia oraz o cenach szkoleń i kursów cash flow. Pozwala to porównać poszczególne oferty zarówno pod względem programu zajęć, jak i proponowanych cen szkoleń. 

W ofercie dostępne są zarówno:

 • Warsztaty i szkolenia cash flow klasyczne/stacjonarne, realizowane na żywo w sali szkoleniowej. Tego typu szkolenia i warsztaty znajdziemy głównie w największych miastach. Prym w szkoleniach cash flow wiodą Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Lublin i Rzeszów.
 • Szkolenia cash flow online - realizowane przez Internet, za pośrednictwem platform do wideokonferencji (np. Zoom czy Microsoft Teams). Ich zaletą jest możliwość dołączenia do grupy szkoleniowej, ale bez potrzeby odbywania podróży służbowych. Zajęcia wciąż prowadzone są na żywo co stwarza możliwość dopytania trenera czy prowadzącego zajęcia o szczegóły danego zagadnienia, co przy tematyce cash flow ma duże znaczenie.
 • Kursy cash flow online - realizowane w postaci kursów e-learning. Z reguły składają się one z szeregu nagrań wideo przeplatanych z ćwiczeniami, wzorami dokumentów itp. Ich istotnym ograniczeniem jest brak możliwości konsultacji, zadawania pytań czy wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia. Istotną zaletą jest cena. Kursy online z cash flow polecane są zwłaszcza osobom chcącym poznać podstawy sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

W obszarze szkoleń cash flow dostępne są również szkolenia i kursy weekendowe, a także szkolenia wyjazdowe organizowane w miejscach takich jak Zakopane, Kołobrzeg, Kazimierz Dolny czy Karpacz. Pozwala to połączyć przyjemne z pożytecznym i zyskać wysoką efektywność uczenia się. Spotykane są również szkolenia cash flow dla niefinansistów oraz szkolenia z czytania i interpretacji sprawozdań finansowych.

Cash flow: szkolenia i kursy