Cash flow: baza szkoleń i kursów z zarządzania przepływami pieniężnymi!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów dotyczących zarządzania cash flow
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów dotyczących zarządzania cash flow
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia cash flow
Przewiń stronę

Szkolenia cash flow: 12

 • Warszawa, 22 - 23 lutego 2021
 • już od 3250 PLN
już od 3250 PLN
 • Warszawa, 24 lutego - 18 marca 2014
 • już od 1890 PLN
już od 1890 PLN
 • Katowice, 20 lutego 2014
 • już od 799 PLN
już od 799 PLN
 • Katowice, 20 marca 2015
 • już od 799 PLN
już od 799 PLN
Artykuł

Cash flow

Zastanawiasz się, w jaki sposób eksperci określają potencjał inwestycyjny oraz wartość rynkową danej firmy lub instytucji? Często wystarczy krótka analiza składanych przez nią sprawozdań finansowych, a przede wszystkim sekcji związanej z cash flow. Czym dokładniej jest przepływ środków pieniężnych? Jakie ma znaczenie? W jaki sposób ująć cash flow w raportach? Oto najważniejsze informacje.

Czym jest cash flow?
Cash flow (przepływ środków finansowych) to jedna z kluczowych sekcji sprawozdań finansowych składanych zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) przez jednostki stosujące tzw. pełną księgowość. W sektorze prywatnym są to przede wszystkim spółki z o.o. oraz spółki akcyjne.

Prezentuje się tutaj dane związane z faktycznymi przepływami pieniędzy – a więc wszystkimi środkami, które w danym roku obrotowym wpłynęły na konto firmy oraz z niego wypłynęły. Informacje, które może uzyskać ekspert, przeglądając informacje o cash flow, pozwalają mu znacznie efektywniej ocenić realną sytuację finansową organizacji niż na podstawie bilansu zysków i strat. Możliwe bowiem, że firma – mimo dodatniego bilansu na koniec roku – de facto poniosła straty, ponieważ wydała więcej niż zarobiła.
 
Z czego składa się rachunek przepływu środków pieniężnych?
Organizacje, które są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego, muszą je przedstawić w przejrzysty, ustrukturyzowany sposób. Dotyczy to również sekcji poświęconej cash flow. Trzy główne części odnoszą się do trzech głównych źródeł przepływów. Są to:
 1. przepływy netto z prowadzonej działalności operacyjnej – są to wszystkie wpływy, które pochodzą z podstawowej działalności organizacji, czyli głównie produkcji oraz sprzedaży towarów oraz usług. Do tej grupy zalicza się:
  • zysk operacyjny uzupełniony o amortyzację, po odjęciu podatku – tj. przepływy brutto,
  • przepływy brutto uzupełnione o zmiany kapitału pracującego oraz pozostałych aktywów i pasywów operacyjnych, czyli przepływy netto,
  • zmianę należności i zobowiązań, a zatem samą zmianę kapitału pracującego.
 2. przepływy netto z działalności inwestycyjnej – chodzi o przychody oraz wydatki związane z prowadzonymi inwestycjami, np. rozbudową parku maszynowego, floty pojazdów czy budową nowej siedziby etc.,
 3. przepływy netto z działalności finansowej – chodzi np. o emisję akcji i obligacji, zaciągnięte kredyty czy inne środki pozyskane na działalność z zewnątrz.
Dodatkowo ta sekcja sprawozdania finansowego wymaga ujęcia:
 • przepływów pieniężnych netto razem (po zsumowaniu przepływów z trzech głównych części),
 • bilansową zmianę stanu środków pieniężnych, pod warunkiem, że występuje,
 • wysokość środków pieniężnych na początku i na końcu okresu rozliczeniowego.
Jak przeprowadza się badanie cash flow?
Badanie cash flow może być przeprowadzone jedną z dwóch metod: pośrednią lub bezpośrednią.

Ta pierwsza oznacza konieczność zestawienia wszystkich grup wpływów oraz wydatków krok po kroku. Pozwala na bardzo precyzyjne przedstawienie informacji o tym, jak wyglądał przepływ środków finansowych w organizacji. Jednak zwłaszcza w firmach, w których liczba realizowanych transakcji oraz ich wartości są bardzo wysokie, wykonanie sprawozdania tą metodą może być poważnym wyzwaniem dla odpowiedzialnych za jego przygotowanie – zarówno czasowym, jak i logistycznym.

Dlatego w większości firm stosuje się metodę pośrednią. Punktem odniesienia przy sporządzaniu raportu tą techniką jest zysk netto, wobec którego dokonuje się korekty kosztów, nazywane często „oczyszczaniem wyniku finansowego”. Warto pamiętać, że są one konieczne, ponieważ działalność każdej organizacji generuje określone koszty, które choć nie pociągają za sobą pieniężnego wydatku, wpływają na ostateczne wyniki finansowe. Mowa tutaj zarówno o korektach z działalności operacyjnej (amortyzacja, zyski i straty z tytułu różnic kursowych, dywidendy itp.), jak również obrotowej (np. zmiana stanu rezerw, zapasów, należności, zobowiązań krótkoterminowych itp.). Ich dokonanie zwiększa poziom rzetelności raportu pod kątem merytorycznym oraz podnosi jego wiarygodność.
 
Sprawozdanie cash flow – kto powinien je sporządzić?
Za sporządzenie sprawozdania finansowego z działalności firmy co do zasady odpowiada jej zarząd. Może on jednak wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przygotowanie raportu – może to być np. główny księgowy przedsiębiorstwa, ale także zewnętrzna firma realizująca usługi konsultingowe i pokrewne.

Warto zadbać o to, aby informacje o cash flow były przygotowane w rzetelny sposób. Są one często analizowane m.in. przez potencjalnych kontrahentów, inwestorów, a także kredytodawców i mogą mieć ogromny wpływ na odbiór pozycji firmy na rynku.
Cash flow