Anna Gajewska

Mobbing i dyskryminacja w pracy

Edytowany: 07.06.2021
Przewiń do bazy szkoleń i konferencji

Miejsce pracy bezwzględnie powinno być środowiskiem bezpiecznym, wolnym od strachu i upokorzeń. Pracodawca ma obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracowników oraz zapewniania odpowiedniej atmosfery. Mobbing czy dyskryminacja w pracy mają negatywny wpływ zarówno na personel, jak i na funkcjonowanie całego zakładu. Dowiedz się, jak definiuje się te pojęcia i upewnij się, że tworzysz odpowiednie środowisko dla swojego personelu.

Czym jest mobbing i jak mu przeciwdziałać?

Definicję mobbingu można znaleźć chociażby w Kodeksie pracy. Jest to działanie lub zachowanie obejmujące różne formy nękania psychicznego pracownika. Przez mobbing rozumie się m.in. zastraszanie, poniżanie, ośmieszanie, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu pracowników oraz wszelkie inne działania wywołujące zaniżoną samoocenę, szczególnie w zakresie przydatności zawodowej. Pracownik poddawany mobbingowi, jeśli wystąpi u niego rozstrój zdrowia z tego powodu, może wkroczyć na drogę prawną, aby domagać się zadośćuczynienia od pracodawcy. Co ważne, za mobbing zawsze odpowiada pracodawca – nawet, jeśli mobbing był stosowany przez innego pracownika (np. przez menedżera w stosunku do podwładnego). Oznacza to, że zadaniem pracodawcy jest przeciwdziałanie wszelkim sytuacjom, które noszą znamiona mobbingu. Jak to robić? Bardzo ważne jest edukowanie pracowników w zakresie odpowiedniego postępowania, jeśli staną się ofiarami takich zachowań lub działań. Należy zapewnić możliwość dyskretnego poinformowania pracodawcy o tego typu sytuacjach. Warto również zadbać o dogłębne szkolenia dla menedżerów oraz sprecyzować kompetencje pracowników, wdrożyć system zarządzania konfliktami, błyskawicznie i stanowczo reagować na wszelkie przejawy mobbingu. Sprawdź listę szkoleń poświęconych mobbingowi w portalu Eventis.pl.

Dyskryminacja w pracy – czym różni się od mobbingu?

Dyskryminacja w pracy może, ale nie musi występować w parze z mobbingiem. Ma związek z nierównym traktowaniem pracowników i w przeciwieństwie do mobbingu może być zdarzeniem jednorazowym. Może też dotyczyć osoby dopiero ubiegającej się o pracę w organizacji. Najczęściej mamy do czynienia z dyskryminacją ze względu na:

  • płeć,
  • wiek,
  • niepełnosprawność,
  • rasę, pochodzenie etniczne,
  • narodowość,
  • religię,
  • przekonania polityczne,
  • orientację seksualną.

Zdarza się również, że pracownicy są dyskryminowani ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

Zapobieganie dyskryminacji również należy do obowiązków pracodawcy oraz jest jednym z podstawowych zadań menedżerów. Warto przy tym pamiętać, że może ona mieć zarówno charakter jawny i bezpośredni, jak i pośredni. Ważne jest jasne określenie stanowiska organizacji wobec zachowań będących przejawem nierównego traktowania i zapewnienie ofiarom możliwości dyskretnego zgłoszenia problemu. Podobnie jak w przypadku mobbingu warto szkolić pracowników i dawać pozytywny przykład własną postawą. Dzięki temu szanse na stworzenie przyjaznego środowiska pracy są znacznie większe.

Anna Gajewska

Anna Gajewska

Redaktor Eventis.pl

Interesuję się przede wszystkim tematyką rozwoju osobistego, budowania kompetencji z zakresu budowania zespołów, motywowania pracowników, efektywnej komunikacji, rozwoju inteligencji emocjonalnej i treningu asertywności, a także tematami radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, organizacją czasu pracy i pokrewnymi tematami.

Polecane wydarzenia