Konferencja: XXI KONGRES ABI Wiedza u źródeł ABI 2017 – PRZYGOTOWANIE DO FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/xxi-kongres-abi-wiedza-u-zrodel-abi-2017-przygotowanie-do-funkcji-inspektora-ochrony-danych-68615

Informacje o konferencji

 • XXI KONGRES ABI Wiedza u źródeł ABI 2017 – PRZYGOTOWANIE DO FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH


  ID konferencji: 68615
  Typ: Konferencje
  Branża/temat:
 • Adres konferencji:

  Chlewiska - Manor House
  Czachowskiego 56,
  Chlewiska
  woj. mazowieckie
 • Termin konferencji:

  Data: 27-28.04.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator konferencji:

  European Network Security Institute Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na XXI Kongres ABI, który planowany jest w dniach 27 – 28 kwietnia 2017 r., w Pałacu Odrowążów, w Chlewiskach, a którego tematem przewodnim będą przygotowanie do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych oraz przygotowanie do wdrożenia i stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Pozostał ostatni rok przygotowań do stosowania RODO oraz przygotowania się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Przygotowywać się powinni zarówno osoby pełniące funkcje ABI, jak i Administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające (procesorzy). Równolegle ABI powinien brać udział w przygotowaniu swojego podmiotu do wykonywania obowiązków wynikających z RODO, w tym w szczególności dotyczących zabezpieczania danych osobowych.

Podczas Kongresu omówimy krok po kroku i przedyskutujemy szczegółowo zagadnienia i problemy związane z inspektorem ochrony danych, biorąc pod uwagę realizację wytycznych Grupy Roboczej Artykułu 29, które zostały opublikowane w grudniu 2016 r.
Zajmiemy się także omówieniem podejścia do wykonywania kluczowych obowiązków RODO oraz potrzebą stworzenia i zakresem nowej dokumentacji przetwarzania i ochrony danych. Omówimy również bieżące problemy w wykonywaniu funkcji ABI oraz projekty legislacyjne dotyczące przyszłości funkcji ABI w Polsce.

Nie zabraknie też okazji do kuluarowych dyskusji z ekspertami oraz ABI z różnych organizacji. Dyskusje i wystąpienia na Kongresie poprowadzą eksperci praktycy, w tym doświadczeni ABI. Szczegółowa agenda tematyczna.

Konferencja skierowana jest do:

Kongres ABI to najważniejsze doroczne spotkanie środowiska Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w Polsce, organizowane od 1999 r., na którym omawiane i dyskutowane są najważniejsze bieżące i praktyczne problemy realizacji zadań i obowiązków ochrony danych osobowych w podmiotach ze sfery publicznej i prywatnej, w tym wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.

Program konferencji:

Dzień pierwszy (27.04.2017 r.):


Otwarcie Kongresu: 10.00 – 17.00
Panele dyskusyjne: 10.15 – 17.00


1. Panel dyskusyjny „Inspektor ochrony danych”.

-Wyznaczenie inspektora – obowiązek czy fakultatywność:
--kto i w jakich sytuacjach musi wyznaczyć inspektora?
--jak stosować kryteria „głównej działalności”, „dużej skali” oraz ----„regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą” przy ustalaniu obowiązku wyznaczenia inspektora?
--wyznaczanie jednego inspektora w grupach kapitałowych oraz dla kilku organów lub podmiotów publicznych.
-Status inspektora:
--niezależność i zakaz karania inspektora;
--wsparcie inspektora przez ADO;
--konflikty interesów.
--Tajemnica inspektora.
--Zakres obowiązków inspektora:
--zadania główne wynikające z art. 39 RODO;
--możliwości wykonywania innych zadań.
-Procedury związane z funkcjonowaniem inspektora, w -szczególności:
--informowanie i monitorowanie;
--kontaktowanie się z osobą, której dane dotyczą;
--kontaktowanie się z organem nadzorczym;
--udział we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych;
--udział w zawiadomieniach o naruszeniach ochrony danych osobowych;
--udział w ocenie skutków dla ochrony danych oraz uprzednich konsultacjach.
-Inspektor jako punkt kontaktowy dla podmiotów danych - udział inspektora w realizacji praw osób, których dane dotyczą:
rodzaje uprawnień;
--zakres obowiązków inspektora;
--ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ADO lub przetwarzającego.
--Podejście inspektora do wykonywania obowiązków z uwzględnianiem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych.

2. Panel dyskusyjny: „Podejście do wykonywania głównych obowiązków RODO”.

-Współadministrator:
--sytuacje wspólnego (przez więcej co najmniej dwóch ADO) ustalania celów i sposobów przetwarzania danych;
--wymogi dotyczące treści uzgodnień co do zakresu odpowiedzialności administratorów dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO.
-Podmiot przetwarzający:
--wybór właściwego procesora;
--nowa treść umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i ich relacja do obecnych umów powierzenia.
-Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
--ograniczenie powoływania się na szczególny przepis prawa – wymogi wobec takiego przepisu;
--klauzula „prawnie uzasadnionego interesu” i jej relacja do „prawnie usprawiedliwionego celu”;
--podstawa przetwarzania danych dla organów i podmiotów publicznych.
-Zgoda na przetwarzanie danych:
--różnica w stosunku do obecnej zgody na przetwarzanie;
szczególny rodzaj zgody – „wyraźna zgoda” – sytuacje pozyskiwania oraz wymogi;
--możliwe sposoby pozyskiwania i wykazywania zgody;
--łączenie różnych celów przetwarzania w jednym oświadczeniu.
Realizacja obowiązku informacyjnego wobec osoby, której dane dotyczą:
--sposób realizacji oraz treść klauzul informacyjnych.
-Nowe uprawnienia osoby, której dane dotyczą:
--prawo do kopii danych;
--prawo do przenoszalności danych;
--prawo do ograniczenia przetwarzania.
-Wymogi dotyczące profilowania danych.

Biesiada ABI: od 19.00Dzień drugi (28.04.2017 r.):


Panele dyskusyjne: 10.00 – 14.30

1. Panel dyskusyjny: „Nowa dokumentacja przetwarzania i ochrony danych”.

-Rejestry czynności przetwarzania danych osobowych:
--doświadczenia różnych państw członkowskich UE dotyczące prowadzenia rejestrów operacji przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 95/46/WE;
--obowiązek prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych przez ADO oraz podmiot przetwarzający wynikający z RODO;
--jak rozpoznawać różne czynności przetwarzania danych?
--forma i sposób prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych.
-Polityki ochrony danych:
--czy każdy ADO powinien opracowywać polityki ochrony danych?
--jaki zakres powinny obejmować polityki ochrony danych?
--wykorzystanie dotychczasowej dokumentacji przetwarzania danych osobowych.
-Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:
--czy zgodnie z RODO należy nadawać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzić ewidencję osób upoważnionych?
-Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych:
dokumentowanie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

2. Panel dyskusyjny: „Aktualne problemy wykonywania funkcji ABI”

-Wykonywanie sprawdzeń zgodności przetwarzania danych na wezwanie GIODO.
-Projekty zmian przepisów prawa dotyczące przyszłości funkcji ABI.

Planowane zakończenie Kongresu: 15.00

Informacje o prelegentach:

Udział w dyskusjach potwierdzili:

Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu ENSI, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI

adw. dr Jan Byrski - Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Prof. Paweł Fajgielski – KUL

adw. Xawery Konarski – Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2730 - brutto

Cena zawiera:

Udział w Kongresie, wyżywienie (2 obiady, serwis kawowy w czasie wykładów, kolacja, nocleg w pokoju 2- os.,*)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

□ 270,00 zł brutto (250,00 zł netto – 8% VAT) – przejazd autokarem z Warszawy do Chlewisk (27.04.2017.) i z powrotem (28.04.2017 r.)

□ dodatkowy nocleg w pokoju 1-osobowym 26/27 kwietnia 2017 r. za dodatkową opłatą 400 zł brutto (370,37 zł netto – 8% VAT) (śniadanie w cenie noclegu)

□ dodatkowy nocleg w pokoju 2-osobowym 26/27 kwietnia 2017 r. za dodatkową opłatą 320 zł brutto (296,30 zł netto – 8% VAT) (śniadanie w cenie noclegu)

Rezygnacje, tylko w formie pisemnej, przyjmowane są do 20 dni przed planowanym terminem Kongresu. Po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane, co wiąże się z pokryciem przez Państwa pełnych kosztów uczestnictwa.

Wydarzenie: XXI KONGRES ABI Wiedza u źródeł ABI 2017 – PRZYGOTOWANIE DO FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH