Baza danych o odpadach w 2023 roku - warsztaty przy komputerach

O warsztatach

Podczas warsztatów skupimy się na omówieniu i pokazaniu poszczególnych funkcjonalności systemu BDO, a także postaramy się wyjaśnić wątpliwości w tym zakresie. Forma warsztatów przy komputerach umożliwia ćwiczenia praktyczne i rozwiązywanie problemów w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z narzędziem jakim jest baza BDO.

Na warsztatach część teoretyczna ograniczona jest do minimum, dlatego jest to szkolenie skierowane do osób, które mają już wiedzę w zakresie ewidencji odpadów w BDO i które zajmują się obsługą bazy BDO, wystawianiem KPO i KEO oraz rocznych sprawozdań.

Cele szkolenia:

 • uzupełnienie wiedzy w zakresie odpowiedzialności w gospodarowaniu odpadami wytwórców, transportujących i przejmujących odpady, pośredników i sprzedawców odpadów,
 • rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi bazy BDO i prowadzenia sprawozdawczości w bazie BDO,
 • przekazanie informacji o najnowszych zmianach w ustawie o odpadach i ustawach powiązanych, wprowadzających nowe terminy sprawozdawcze oraz zmiany w ewidencji odpadowej jak i zmiany w zakresie magazynowania odpadów,
 • wyjaśnienie wątpliwości i uzyskanie pomocy w sytuacjach problematycznych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy będą ćwiczyć:

 • wystawianie KPO i KEO, KPOK i KEOK i pozostały karty ewidencji,
 • wpisywanie się do rejestru jako podlegający pod opłatę produktową i opłatę recyklingową i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 • dodawanie miejsc prowadzenia działalności,
 • składanie aktualizacji,
 • dodawanie uprawnień użytkownikom bazy,
 • jak działać w przypadku awarii bazy BDO,
 • sprawozdawczość poprzez BDO.

Na szkoleniu powiemy także o funkcji kontrolnej BDO – BDO jako element kontroli podmiotów.

Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy firm odpowiedzialni za ewidencję i sprawozdawczość środowiskową, pracownicy instytucji, jednostek handlowych i usługowych podlegających pod wpis do bazy BDO, pracownicy firm gospodarujących odpadami.

Program warsztatu

 1. Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami wprowadzone zmianą ustawy z 11 sierpnia 2021r.
 2. Podział odpadów na komunalne, przemysłowe, opakowaniowe i inne – katalog odpadów.
 3. Omówienie zasad magazynowania odpadów, najnowsza zmiana wprowadzona w ustawie z 11 sierpnia 2021 r.
 4. Przekazywanie odpadów i odpowiedzialności zgodnego z najnowszymi przepisami prawnymi.
 5. Rejestr BDO – jak weryfikować podmioty odbierające odpady w celu przeniesienia odpowiedzialności  (transportujący, zbierający, przetwarzający, pośrednik, sprzedawca).
 6. Aktualizacja wpisów w bazę BDO (dodawanie miejsc wytwarzania odpadów, kodów odpadów, spójnych z prowadzoną działalnością, użytkowników).
 7. Zmiany od 1 stycznia 2021 r. dotyczące magazynowania odpadów, wprowadzenie etykiet na odpady niebezpieczne oraz najnowsze zmiany wydłużenia czasu magazynowania wprowadzone ustawą z 11 sierpnia 2021 r. 
   
 8. Baza BDO i jej funkcjonalność:
  • logowanie do systemu BDO – użytkownik główny i podrzędny, różnice uprawnień,
  • miejsca prowadzenia działalności – sposób dodawania,
  • nawigacja w systemie BDO – wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przyjmujący),
  • omówienie poszczególnych modułów.
    
 9. Karty przekazania odpadów:
  • kto jest wytwórcą odpadów (przekazującym) umowy, usługi, serwisy,
  • przekazywanie odpadów (tworzenie KPO w systemie),
  • omówienie poszczególnych etapów KPO – od planowania do potwierdzenia transportu,
  • potwierdzenie transportu i rola transportującego,
  • dane dotyczące rodzaju i masy odpadów (odpowiedzialność i właściwe kodowanie odpadów),
  • korekty KPO oraz wycofywanie KPO z systemu,
  • transport odpadów, warunki jego prowadzenie, wpis do rejestru, wytwórca przewożący wytworzone przez siebie odpady,
  • najnowsze zmiany w systemie.
    
 10. Karty ewidencji odpadów:
  • tworzenie KEO (wytwarzanie, przetwarzanie i przekazywanie odpadów),
  • rodzaje przyjęć odpadów, rodzaje przekazania odpadów (warsztat wprowadzanie danych do KEO),
  • stany magazynowe – powiązane z ewidencją i sprawozdawczością,
  • najnowsze zmiany w systemie.
    
 11. Sprawozdawczość w bazie BDO
  • sprawozdania w BDO (roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami).
    
 12. Gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie:
  • podpisywanie umów na odbiór odpadów,
  • jakie odpady należy oddawać,
  • selektywna zbiórka odpadów komunalnych,
  • konsekwencje łamania prawa miejscowego.
    
 13. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych.
 14. Najnowsze zmiany w gospodarce komunalnej dla przedsiębiorstw.
 15. Planowane zmiany w bazie BDO.
 16. Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

9.00-15.00

Prelegenci

TRENER I

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

TRENER II

Specjalista z zakresu ochrony środowiska, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Ekspert w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Swoje doświadczenie zdobył dzięki wieloletniemu nadzorowi i pracy na rzecz podmiotów z sektora prywatnego, m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, przy budowie połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem oraz pracy na rzecz organizacji odzysku opakowań. Zajmuje się bezpośrednim nadzorem nad realizacją obowiązków środowiskowych przez firmy handlowe, produkcyjne i usługowe, uzyskiwaniem stosownych pozwoleń sektorowych również dla podmiotów gospodarujących odpadami.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Uczestnicy będą korzystać z własnego dostępu do bazy BDO (profil zaufany, aktualne hasło i login do bazy) - prosimy o zabranie na szkolenie tych danych. By uniknąć problemów z zalogowaniem podczas szkolenia, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie poprawności nadanych haseł dostępu.

W przypadku utraty hasła do BDO, należy odzyskać je za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, do którego wysyłany był wniosek rejestracyjny.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!