Szkolenia i kursy z zarządzania projektami z całej Polski w jednym miejscu!

Szukasz szkoleń i kursów z zarządzania projektami? Świetnie, prezentujemy bazę szkoleń, kursów oraz warsztatów z zarządzania projektami odbywających się w całej Polsce wraz z informacjami o ich terminie, programie, a także z sylwetkami prelegentów oraz cenami z tytułu uczestnictwa. Rejestracja udziału online!

Szukasz szkoleń i kursów z zarządzania projektami? Świetnie, prezentujemy bazę szkoleń, kursów oraz warsztatów z zarządzania projektami odbywających się w całej Polsce wraz z informacjami o ich terminie, programie, a także z sylwetkami prelegentów oraz cenami z tytułu uczestnictwa. Rejestracja udziału online!

szkolenia z zarządzania projektami
Przewiń stronę

Szkolenia z zarządzania projektami: 19

  • Online, 19 - 20 października 2020
  • już od 1460 PLN
już od 1460 PLN
  • Online, 8 - 9 października 2020
  • już od 1460 PLN
już od 1460 PLN
  • Online, 28 - 29 września 2020
  • już od 437 PLN
już od 437 PLN
  • Warszawa, 27 - 28 sierpnia 2020
  • już od 1750 PLN
już od 1750 PLN
  • Warszawa, 16 października 2015
  • już od 650 PLN
już od 650 PLN
Artykuł

Zarządzanie projektami w firmie

Szybciej, taniej, z lepszą jakością – konkurencja rynkowa mnoży wymagania wobec projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa. Nic więc dziwnego, że potrzebne są nowoczesne metody zarządzania projektami, pozwalające realizować je w sposób maksymalnie efektywny. Warto z nich korzystać, zachowując jednak zdrowy rozsądek i ostrożność, bo nie wszystkie z pozoru genialne wynalazki sprawdzają się w praktyce tak, jak może się wydawać.

Podstawowa struktura projektowa

Projekt to nic innego jak rozłożone w czasie przedsięwzięcie realizowane dla osiągnięcia jakiegoś celu. Może to być stworzenie czegoś nowego, postawienie budynku, utworzenie przedsiębiorstwa czy racjonalizacja jakiegoś procesu. Do tego celu powoływany jest zespół projektowy – grupę pracowników i (lub) współpracowników, która po zakończeniu realizacji projektu zostanie rozwiązana.

Zarządzanie projektem obejmuje wszystkie czynności związane z realizacją: pomysł i zapoczątkowanie projektu, planowanie, wykonywanie planu, nadzorowanie wykonywania obowiązków, wreszcie – zakończenie. Osiągnięciu założonych celów powinna służyć metodyka projektu, a więc zasady postępowania na każdym etapie realizacji. Osoba zarządzająca danym projektem to z angielska project manager, a po polsku kierownik projektu.

Podobno pierwszym w historii projektem zrealizowanym z wykorzystaniem specjalnej struktury był amerykański Project Manhattan, czyli skonstruowanie bomby atomowej. Doświadczenia zebrane w toku wykonywania tego przedsięwzięcia wykorzystano później w największych programach amerykańskiej administracji lat powojennych, m.in. w kosmonautyce i dotyczącym jej wyścigu z ZSRR.

Teoria powstała po latach

Zaczęło się więc od praktyki, wykorzystywanej m.in. w hollywoodzkich studiach filmowych. Na teorię przyszło jednak poczekać aż do początku lat 60. ubiegłego wieku. Za prekursora uważany jest Amerykanin John Stanley Baumgartner, autor wydanej w 1963 roku książki Project Management. W miarę jak projekty stawały się coraz bardziej skomplikowane, powstawały kolejne teorie zarządzania, rozpowszechniane stopniowo w świecie zachodnim. Do Polski dotarły dopiero po roku 1989, kiedy działalność rozpoczynały u nas zagraniczne firmy. W rezultacie dziś znane są rozmaite metodyki zarządzania projektami, wśród których najpopularniejsze to PMBOK, Prince 2, Scrum oraz TenStep.

Najważniejsze metodyki projektowe

PMBOK to metodyka opracowana przez Project Management Institute (PMI) – międzynarodową organizację z siedzibą w USA. Obejmuje ona pięć etapów: inicjowania, planowania, realizacji, monitorowania i kontroli oraz zakończenia projektu. Zorientowana jest na kreatywność i zadanie stworzenia czegoś niepowtarzalnego, absolutnie nowego. Ogromna odpowiedzialność spoczywa tu na kierowniku projektu, który powinien dysponować wiedzą pozwalającą na nadzorowanie każdego uczestnika. Osoba taka powinna przejść odpowiednie szkolenie i uzyskać certyfikat PMI. Z kolei metodyka Projects in Controlled Environments znana jest od 1996 roku jako Prince2. Obejmuje pryncypia, tematy i siedem procesów – od przygotowania projektu po zakończenie. Uczestnicy projektu muszą mieć precyzyjnie określone kompetencje, a także dysponować wiedzą o celach projektu i metodach jego realizacji. Kryteria powodzenia w Prince2 to zakres, termin, kosz i jakość. Projekt dzieli się na etapy, z których każdy zawiera trzy elementy: technikę, komponenty i procesy. Etapy mogą być specjalistyczne, techniczne lub dotyczące zarządzania. Ponadto Prince2 zawiera procedury awaryjne.

Rosnącą popularnością cieszy się w Polsce metodyka Scrum, polegająca na realizacji przebiegów, zwanych też sprintami. Żaden z nich nie powinien trwać dłużej niż miesiąc. Nie ma tu precyzyjnego określania ról poszczególnych członków zespołu – uczestnicy sami porządkują swoje działania. Praca zaczyna się od zgromadzenia wymagań użytkownika w postaci historyjek, z których każda jest jakąś cechą całości. Właściciel produktu dba o zrozumienie wymogów, nie ingeruje jednak w sposób ich spełniania.

Pozostaje TenStep, czyli opracowana przez wspomnianą już organizację PMI metodyka dziesięciu kroków: definicji pracy, którą trzeba wykonać, planowania i budżetowania, zarządzania terminami i finansami, zarządzania zagadnieniami krytycznymi, zmianą, komunikacją, ryzykiem, ludźmi jakością oraz pomiarami. W rzeczywistości jednak TenStep to nie jedna, a cała grupa metodyk tworzących spójny system.

Nietrudno zauważyć, że wszystkie te zbiory zasad są do siebie podobne. Kto realizuje jakieś poważne przedsięwzięcie, musi je zaplanować, rozdzielić zadania, nadzorować ich wykonywanie oraz ocenić efekty. Doświadczenia zdobyte w toku realizacji projektu bardzo często przydają się przy kolejnych. Poszczególne fazy i etapy można różnie nazywać, ale zasadnicze zręby są zawsze takie same, różnice tkwią w szczegółach.

A może nie metodyka, lecz dobre praktyki?

Nie każda firma realizuje projekty na miarę zbudowania bomby atomowej czy choćby Airbusa 320. Nie zawsze i nie wszędzie potrzebne są więc skomplikowane systemy, których opanowanie wymaga uczestnictwa w szkoleniach i studiowania literatury. Bardzo często wystarczą po prostu dobre praktyki – zdroworozsądkowe zasady planowania, realizowania zadań i kontrolowania efektów. Wiadomo zatem, że aby projekt miał realne szanse realizacji, powinien być konkretny, wymierny, osiągalny, istotny i określony w czasie. Nie jest żadną tajemnicą, że najpierw planuje się ogólnie całość przedsięwzięcia, a potem szczegóły. Dobry menedżer wie, że przydatne bywają codzienne, ale krótkie spotkania robocze, a także zwyczaj honorowania postępów w projekcie drobnymi bonusami, jak choćby wspólny posiłek gdzieś, gdzie dają dobrze zjeść.

Wnikliwa kontrola na każdym etapie plus właściwa komunikacja między uczestnikami projektu, ograniczenie dokumentacji wyłącznie do tej naprawdę niezbędnej plus analiza zakończonego projektu to właśnie dobre, praktyczne zasady, zdolne zastąpić zawiłe teorie specjalistów.

Wdrażanie systemu zarządzania projektami

System zarządzania projektami warto wdrożyć wtedy, gdy wewnątrz firmy zauważalne są istotne problemy organizacyjne, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają skuteczną realizację zakładanych celów. Widać to na przykłady, gdy pracownikom brakuje jednolitej wiedzy na temat oczekiwań stawianych projektom, gdy nie ma jasnego podziału obowiązków, a struktura zarządzająca nie radzi sobie z koordynacją prac. Sygnałami do wdrożenia są też takie zjawiska jak nieosiąganie oczekiwanych korzyści, brak jasnych definicji biznesowych przedsięwzięcia, niesprecyzowane jasno cele, plany i zakresy, wreszcie – nieuzasadnione przekraczanie budżetów i niedotrzymywanie harmonogramu prac. Wdrożenie projektu można wykonać własnymi siłami lub przy zaangażowaniu wyspecjalizowanej firmy. Początkiem powinno być określenie, w jaki sposób i na jakich zasadach nowe projekty mają być inicjowane. Kolejny krok to ustalenie zasad, według których mają postępować kierownicy projektów w poszczególnych fazach realizacji, od specyfikacji projektowej poprzez harmonogram, budżet, zasoby, ryzyko i raportowanie aż po zamknięcie projektu.

Kierownictwo firmy powinno zdecydować kolejno o koncepcji działania systemu, wdrożeniu narzędzi, projekcie pilotażowym oraz wdrożeniu systemu wraz z procedurami, audytem i controllingiem oraz szkoleniami.

Firma lub indywidualny konsultant zaangażowany do pomocy przy wdrożeniu powinien zadbać o przydzielanie zadań i planowanie pracy zespołu projektowego, narzędzia analizy, modele myślowe, tworzenie pytań i zagadnień do opracowania przez członków zespołu, dyskusje i warsztaty. Jego zadaniem jest też wspieranie zespołu w sprawach metodologii, wszelkiego rodzaju konsultacje, rejestrowanie ustaleń oraz tworzenie regulaminu organizacji projektu.

Tak powstała procedura zostaje następnie sprawdzona w projekcie pilotażowym. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie powinny być na tym etapie dostatecznie przeszkolone, by nie tylko wykonywać swoją podstawową pracę, ale i tworzyć oraz wdrażać udoskonalenia systemu optymalne dla danego przedsiębiorstwa.

Szkolenia z zarządzania projektami (Project Management), kursy z zarządzania projektami

Podniesieniu kompetencji zespołu i poszczególnych jego członków w zakresie zarządzania projektami, komunikacji w zespole projektowym czy z zakresu narzędzi wspierających realizację projektów służyć mogą specjalistyczne szkolenia oraz kursy z zarządzania projketami. Szkolenia z tzw. project management'u organizowane są zarówno w formule szkoleń internetowych, jak i typowych szkoleń stacjonarnych realizowanych w sali szkoleniowej. Szkolenia stacjonarne z zarządzania projektami znajdziemy przede wszystkim w dużych miastach, gdzie zapotrzebowanie na nie jest największe, takich jak Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Szczecin, Lublin, Gdańsk, Katowice czy Rzeszów. Osoby zamieszujące lub zatrudnione poza dużymi ośrodkami miejskimi korzystać mogą ze szkoleń online realizowanych w formule zajęć na żywo. Pozwala to na zachowanie kontaktu z prowadzącym i innymi uczestnikami szkolenia. Podstawy z zakresu zarządzania projektami, metodyk zarządzania projektami czy struktury projektowej zdobywać można również na internetowych kursach - są one realizowane na platformach do nauczania online i mają postać zarówno kursó wideo i multimedialnych, jak też pokazów prezentacji wraz z ćwiczeniami. Ich niewąpliwą zaletą jest umiarkowana cena.

Jakie inne szkolenia i kursy z zarządzania warto rozważyć?

metody zarządzania projektami

Zarządzanie projektami w firmie