Szkolenia i kursy z zarządzania projektami z całej Polski w jednym miejscu!

 • Sprawdź terminy warsztatów, szkoleń i kursów z zarządzania projektami
 • Wybierz szkolenie dla siebie, zarejestruj się na nie online!
Rozwiń Szukasz szkoleń i kursów z zarządzania projektami (Project Management)? Świetnie, w naszej bazie szkoleń, kursów oraz warsztatów z zarządzania projektami zgromadziliśmy szereg szkoleń online oraz tradycyjnych szkoleń otwartych odbywających się w całej Polsce. Wszystkie kursy poświęcone zarządzaniu projektami publikujemy wraz z informacjami o ich terminach, programie zajęć, a także z sylwetkami prelegentów oraz cenami z uczestnictwa. Rejestracji udziału moższe dokonać całkowicie online! Zwiń

szkolenia z zarządzania projektami

Szkolenia z zarządzania projektami: 193

już od 1700 PLN
 • Online, 10-11 marzec 2022
 • już od 1500 PLN
już od 1500 PLN
 • Online, 10-11 marzec 2022
 • już od 1500 PLN
już od 1500 PLN
 • Online, 3-4 marzec 2022
 • już od 1400 PLN
już od 1400 PLN
 • Online, 1-2 marzec 2022
 • już od 1200 PLN
już od 1200 PLN
Artykuł

Zarządzanie projektami w firmie: szkolenia i kursy dla kierowników projektów

Szybciej, taniej, z lepszą jakością – konkurencja rynkowa mnoży wymagania wobec projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa. Nic więc dziwnego, że potrzebne są nowoczesne metody zarządzania projektami, pozwalające realizować je w sposób maksymalnie efektywny. Dowiedz się jak szkolenia, kursy i praktyczne warsztaty poświęcone różnym metodykom zarządzania projektami mogą pomóc twojej firmie zdobyć przewagę konkurencyjną.

Projekt i zarządzanie projektem (Project Management)

Projekt to nic innego jak rozłożone w czasie przedsięwzięcie realizowane dla osiągnięcia jakiegoś celu. Może to być stworzenie czegoś nowego, postawienie budynku, utworzenie przedsiębiorstwa czy racjonalizacja jakiegoś procesu. Do tego celu powoływany jest zespół projektowy – grupę pracowników i (lub) współpracowników, która po zakończeniu realizacji projektu zostanie rozwiązana. Zarządzanie projektem obejmuje wszystkie czynności związane z realizacją: pomysł i zapoczątkowanie projektu, planowanie, wykonywanie planu, nadzorowanie wykonywania obowiązków, wreszcie – zakończenie. Osiągnięciu założonych celów powinna służyć metodyka projektu, a więc zasady postępowania na każdym etapie realizacji. Osoba zarządzająca danym projektem to z angielska project manager, a po polsku kierownik projektu.

Podobno pierwszym w historii projektem zrealizowanym z wykorzystaniem specjalnej struktury był amerykański Project Manhattan, czyli skonstruowanie bomby atomowej. Doświadczenia zebrane w toku wykonywania tego przedsięwzięcia wykorzystano później w największych programach amerykańskiej administracji lat powojennych, m.in. w kosmonautyce i dotyczącym jej wyścigu z ZSRR.

Teoria powstała po latach

Zaczęło się więc od praktyki, wykorzystywanej m.in. w hollywoodzkich studiach filmowych. Na teorię przyszło jednak poczekać aż do początku lat 60. ubiegłego wieku. Za prekursora uważany jest Amerykanin John Stanley Baumgartner, autor wydanej w 1963 roku książki Project Management. W miarę jak projekty stawały się coraz bardziej skomplikowane, powstawały kolejne teorie zarządzania, rozpowszechniane stopniowo w świecie zachodnim. Do Polski dotarły dopiero po roku 1989, kiedy działalność rozpoczynały u nas zagraniczne firmy. W rezultacie dziś znane są rozmaite metodyki zarządzania projektami, wśród których najpopularniejsze to PMBoK, Prince 2, Scrum, Lean, Kanban oraz TenStep.

Jakich popularnych metodyk projektowych nauczymy się na kursach i szkoleniach z zarządzania projektami?

WATERFALL - Waterfall to klasyczna, nazywana też tradycyjną, metodologia zarządzania projektami. Zgodnie z metodyką Waterfall w celu skutecznej realizacji projektu, niezbędne jest podzielenie projektu na etapy: analizę i realizację. Kluczem do sukcesu projektu jest zaplanowanie poszczególnych prac oraz trzymanie się terminów, założonego zakresu projektu oraz realizacja zadań krok po kroku w wyznaczonej podczas analizy i planowania kolejności.

AGILE - Agile nie jest sam w sobie metodyką zarządzania projektami, a raczej pewną filozofią opisującą podejście do realizacji projektów. Filozofia ta została wyrażona w manifeście Agile. Zakłada się w nim że w projekcie mogą i powinny pojawiać się zmiany w trakcie realizacji projektu, co pozwala wprowadzić dużą dozę elastyczności i realizować w projektach produkty i usługi lepiej dopasowane do potrzeb użytkownika końcowego oraz zapobiegać dostarczaniu produktów niespłeniających oczekiwań, poprzez umożliwienie zmiany zakresu projektu. Na kanwie manifestu Agile powstał cały szereg zwinnych metodyk zarządzania projektami. Najpopularniejsze z nich to:

 • SCRUM - metodyka powszechnie wykorzystywana w procesach tworzenia oprogramowania, opierająca się na szeregu małych iteracji zwanych Sprintami. Żaden z nich nie powinien trwać dłużej niż miesiąc. Nie ma tu precyzyjnego określania ról poszczególnych członków zespołu – uczestnicy sami porządkują swoje działania. Praca zaczyna się od zgromadzenia wymagań użytkownika w postaci historyjek, z których każda jest jakąś cechą całości. Właściciel produktu dba o zrozumienie wymogów, nie ingeruje jednak w sposób ich spełniania.
 • LEAN - to nie tylko metodyka, ale też filozofia, której kluczowym przesłaniem jest praca mądrzejsza, a nie trudniejsza. Lean definiuje rzeczy, które należy wykorzenić ze swojej pracy, aby podnieść produktywność. Są to Muda, Mura i Muri.
 • KANBAN - metodyka zarządzania projektami, którą z powodzeniem możemy stosować w każdej dziedzinie biznesu. Pochodząca z Japonii tablica Kanban służy do wizualnego rozbijania projektu na zadania i sprawdzania statusu każdego zadania.

PRINCE2 - czyli metodyka zarządzania projektami oparta na produktach (wcześniej Projects in Controlled Environments). Główne cechy projektów realizowanych według PRINCE2 to ściśle określony i skończony czas trwania projektu, dobrze zdefiniowane i możliwe do zmierzenia produkty wytwarzane w projekcie, jasno określone działania niezbędne do budowy produktów, przydzielone i ściśle określone zasoby projektu oraz dobrze zdefiniowana struktura organizacyjna zespołu projektowego ze ścisłym zakresem obowiązków każdej z ról występujących w projekcie. Uczestnicy projektu muszą mieć precyzyjnie określone kompetencje, a także dysponować wiedzą o celach projektu i metodach jego realizacji. Kryteria powodzenia w Prince2 to zakres, termin, koszt i jakość. Projekt dzieli się na etapy, z których każdy zawiera trzy elementy: technikę, komponenty i procesy. Etapy mogą być specjalistyczne, techniczne lub dotyczące zarządzania. Ponadto Prince2 zawiera procedury awaryjne.

PMBOK - standard zarządzania projektami opracowany i opublikowany przez Project Management Institute. W metodyce PMBOK zakłada się że każdy projekt posiada swój cykl życia, czyli szereg następujących po sobie etapów, w których znajduje się projekt od chwili jego inicjacji, aż do jego zamknięcia/zakończenia. Pięć etapów projektu wg PMBOK to etapy: inicjowania, planowania, realizacji, monitorowania i kontroli oraz zakończenia projektu. Metodyka ta zorientowana jest na kreatywność i zadanie stworzenia czegoś niepowtarzalnego, absolutnie nowego. Ogromna odpowiedzialność spoczywa tu na kierowniku projektu, który powinien dysponować wiedzą pozwalającą na nadzorowanie każdego uczestnika. Osoba taka powinna przejść odpowiednie szkolenie i uzyskać certyfikat PMI.

TenStep, czyli opracowana przez wspomnianą już organizację PMI metodyka dziesięciu kroków: definicji pracy, którą trzeba wykonać, planowania i budżetowania, zarządzania terminami i finansami, zarządzania zagadnieniami krytycznymi, zmianą, komunikacją, ryzykiem, ludźmi jakością oraz pomiarami. W rzeczywistości jednak TenStep to nie jedna, a cała grupa metodyk tworzących spójny system.

Jakie jeszcze metodyki zarządzania projektami spotykamy?

 • Critical Path Method czyli metoda ścieżki krytycznej
 • Six Sigma czyli Sześć Sigma
 • Rapid Applications Development (zwana również RAD)

Nietrudno zauważyć, że wszystkie te zbiory zasad są do siebie podobne. Kto realizuje jakieś poważne przedsięwzięcie, musi je zaplanować, rozdzielić zadania, nadzorować ich wykonywanie oraz ocenić efekty. Doświadczenia zdobyte w toku realizacji projektu bardzo często przydają się przy kolejnych. Poszczególne fazy i etapy można różnie nazywać, ale zasadnicze zręby są zawsze takie same, różnice tkwią w szczegółach.

Wdrażanie systemu zarządzania projektami

System zarządzania projektami warto wdrożyć wtedy, gdy wewnątrz firmy zauważalne są istotne problemy organizacyjne, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają skuteczną realizację zakładanych celów. Widać to na przykłady, gdy pracownikom brakuje jednolitej wiedzy na temat oczekiwań stawianych projektom, gdy nie ma jasnego podziału obowiązków, a struktura zarządzająca nie radzi sobie z koordynacją prac. Sygnałami do wdrożenia są też takie zjawiska jak nieosiąganie oczekiwanych korzyści, brak jasnych definicji biznesowych przedsięwzięcia, niesprecyzowane jasno cele, plany i zakresy, wreszcie – nieuzasadnione przekraczanie budżetów i niedotrzymywanie harmonogramu prac. Wdrożenie projektu można wykonać własnymi siłami lub przy zaangażowaniu wyspecjalizowanej firmy. Początkiem powinno być określenie, w jaki sposób i na jakich zasadach nowe projekty mają być inicjowane. Kolejny krok to ustalenie zasad, według których mają postępować kierownicy projektów w poszczególnych fazach realizacji, od specyfikacji projektowej poprzez harmonogram, budżet, zasoby, ryzyko i raportowanie aż po zamknięcie projektu. Kierownictwo firmy powinno zdecydować kolejno o koncepcji działania systemu, wdrożeniu narzędzi, projekcie pilotażowym oraz wdrożeniu systemu wraz z procedurami, audytem i controllingiem oraz szkoleniami.

Firma lub indywidualny konsultant zaangażowany do pomocy przy wdrożeniu powinien zadbać o przydzielanie zadań i planowanie pracy zespołu projektowego, narzędzia analizy, modele projektowe, tworzenie pytań i zagadnień do opracowania przez członków zespołu, dyskusje i warsztaty. Jego zadaniem jest też wspieranie zespołu w sprawach metodologii, wszelkiego rodzaju konsultacje, rejestrowanie ustaleń oraz tworzenie regulaminu organizacji projektu. Tak powstała procedura powinna zostać następnie sprawdzona w projekcie pilotażowym. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie powinny być na tym etapie dostatecznie przeszkolone, by nie tylko wykonywać swoją podstawową pracę, ale i tworzyć oraz wdrażać udoskonalenia systemu zarządzania projektami optymalne dla danego przedsiębiorstwa.

Szkolenia z zarządzania projektami (szkolenia Project Management), kursy z zarządzania projektami

Podniesieniu kompetencji zespołu i poszczególnych jego członków w zakresie zarządzania projektami, komunikacji w zespole projektowym czy z zakresu narzędzi wspierających realizację projektów służyć mogą specjalistyczne szkolenia oraz kursy z zarządzania projketami. Szkolenia project management organizowane są zarówno w formule szkoleń internetowych, jak i typowych szkoleń stacjonarnych realizowanych w sali szkoleniowej. Szkolenia stacjonarne z zarządzania projektami znajdziemy przede wszystkim w dużych miastach, gdzie zapotrzebowanie na nie jest największe, takich jak Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Szczecin, Lublin, Gdańsk, Katowice czy Rzeszów. Osoby zamieszujące lub zatrudnione poza dużymi ośrodkami miejskimi korzystać mogą ze szkoleń online realizowanych w formule zajęć na żywo. Szkolenie project management online pozwala na zachowanie kontaktu z prowadzącym i innymi uczestnikami szkolenia. Podstawy z zakresu zarządzania projektami, metodyk zarządzania projektami czy struktury projektowej zdobywać można również na internetowych kursach - są one realizowane na platformach do nauczania online i mają postać zarówno kursów wideo i multimedialnych, jak też pokazów prezentacji wraz z ćwiczeniami. Niewąpliwą zaletą jest umiarkowana cena tego typu kursów z zarządzania projektami.

Jakie inne szkolenia i kursy z zarządzania warto rozważyć?
Czego można nauczyć się na kursach i szkoleniach z zarządzania projektami?

Kursy, warsztaty i szkolenia dotyczące zarządzania projektami (szkolenia project management) pozwalają między innymi:

 • samodzielnie zarządzać projektami bez względu na ich skalę i stopień skomplikowania,
 • poznać różnorodne metodyki zarządzania projektami: zwinne, hybrydowe i tradycyjne (Agile, PMBoK, Scrum, KANBAN, Waterfall...),
 • efektywnie zarządzać realizacją zadań w projektach,
 • przygotowywać trafne harmonogramy projektów oraz realizować zadania zgodnie z założonymi terminami,
 • realizować projekty na czas, zgodnie z jakością i budżetem,
 • wykorzystywać nowoczesne narzędzia do zarządzania projektem i komunikacją w zespole projektowym,
 • tworzyć kompletną i przyjrzystą dokumentację projektową,
 • wspierać sprawną komunikację w projekcie oraz dobierać styl zarządzania zespołem do potrzeb projektu,
 • organizować efektywne spotkania zespołu projektowego i ceremonie zarządzania projektem,
 • szacować wartość biznesową oraz koszty projektu z użyciem różnorodnych metod,
 • wdrażać system śledzenia efektów i postępów w projekcie wraz z towarzyszącymi wskaźnikami/KPI,
 • zorganizować pracę biura zarządzania projektami (PMO) oraz portfolio projektów.
A może nie metodyka zarządzania projektem, lecz dobre praktyki?

Nie każda firma realizuje projekty na miarę zbudowania bomby atomowej czy choćby Airbusa 320. Nie zawsze i nie wszędzie potrzebne są więc skomplikowane systemy, których opanowanie wymaga uczestnictwa w szkoleniach i studiowania literatury. Bardzo często wystarczą po prostu dobre praktyki – zdroworozsądkowe zasady planowania, realizowania zadań i kontrolowania efektów. Wiadomo zatem, że aby projekt miał realne szanse realizacji, powinien być konkretny, wymierny, osiągalny, istotny i określony w czasie. Nie jest żadną tajemnicą, że najpierw planuje się ogólnie całość przedsięwzięcia, a potem szczegóły. Dobry menedżer wie, że przydatne bywają codzienne, ale krótkie spotkania robocze, a także zwyczaj honorowania postępów w projekcie drobnymi bonusami, jak choćby wspólny posiłek gdzieś, gdzie dają dobrze zjeść.

Wnikliwa kontrola na każdym etapie plus właściwa komunikacja między uczestnikami projektu, ograniczenie dokumentacji wyłącznie do tej naprawdę niezbędnej plus analiza zakończonego projektu to właśnie dobre, praktyczne zasady, które zawsze warto stosować, bez względu na przyjętą metodykę zarządzania projektami.

Szkolenia zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami w firmie: szkolenia i kursy dla kierowników projektów
Zarządzanie projektami

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Agile mindset
10 lipca 2021
Agile mindset

Metodyki zwinne zgodne z manifestem Agile szturmem zdobywają biznes. Czym jest Agile, jak przestawić organizację na zwinne metodyki i myślenie?

Czytaj więcej
Metodyki zarządzania projektami – kompendium wiedzy
25 marca 2021
Metodyki zarządzania projektami – kompendium wiedzy

Coraz więcej firm inwestuje w zespoły zarządzające projektami - ich sprawne działanie może być kluczem do wygranej na mocno konkurencyjnym rynku. Poznaj Scrum, Prince2 oraz PMBoK.

Czytaj więcej
Kim jest menedżer?
17 stycznia 2022
Kim jest menedżer?

Dowiedz się kim jest menedżer i jakie role menedżerskie spełnia? Sprawdź jakie umiejętności menedżerskie są najważniejsze w pracy współczesnych managerów i dowiedz się jak je rozwijać poprzesz szkolenia i kursy menedżerskie.

Czytaj więcej
Incoterms 2020 - Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020
20 grudnia 2021
Incoterms 2020 - Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020

Sprawdź czym są Międzynarodowe Warunki Handlowe Incoterms® 2020 oraz jakie zmiany zaszły w regułach Incoterms® 2020 względem wersji 2010. Pobierz PDF z regułami Incoterms® 2020.

Czytaj więcej
Szkolenia z zarządzania projektami

Zostaw e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o nowych szkoleniach i kursach z zarządzania projektami!