Radosław Skrzynecki

Brygadzista – kto to jest brygadzista, jaki ma zakres obowiązków i ile zarabia?

Brygadzista jest kluczową postacią w wielu branżach i przedsiębiorstwach, pełniącą funkcję łącznika między zarządem a pracownikami wykonującymi bezpośrednio zadania. Jest to osoba odpowiedzialna za koordynację i nadzór nad pracą zespołu, a także za realizację celów i zadań określonych przez kierownictwo. Warto przyjrzeć się bliżej kim jest brygadzista, jaki ma zakres obowiązków oraz gdzie może znaleźć zatrudnienie i ile średnio zarabia?

Brygadzista na hali produkcyjnej

Kto to jest Brygadzista?

Kim jest brygadzista? Brygadzista to pracownik, który kieruje i nadzoruje pracę grupy pracowników, zwykle wykonujących podobne zadania – najczęściej w obszarze produkcji lub usług (np. montażu). Jest to osoba, która posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy przez podwładnych, a także umiejętności kierowania zespołem i organizacji pracy. Brygadzista jest często pierwszym punktem kontaktowym dla pracowników w przypadku problemów lub pytań dotyczących ich pracy.

Brygadzista inaczej. Zamiennie do nazwy Brygadzista używa się nazw takich jak Kierownik Brygady, Lider zespołu, Lider liniowy, Menedżer Produkcji, Mistrz Produkcji, Sztygar (w górnictwie), a czasami też Superwizor (w usługach, obsłudze klienta, sprzedaży).

Czy brygadzista to kierownik? Brygadzistach uchodzi często za stanowisko kierownicze, ale warto pamiętać, że to co odróżnia brygadzistę od zwyczajowego kierownika to jego osobiste zaangażowanie w wykonywanie pracy razem z pracownikami.

Jak zostać brygadzistą? Chcąc zostać brygadzistą, potrzebne są doświadczenie w danej branży, umiejętności kierownicze, odpowiedzialność i sumienność, a także dobre umiejętności komunikacyjne. Wykształcenie kierunkowe może być atutem przy rekrutacji na stanowisko brygadzisty, a także posiadanie dodatkowych uprawnień, np. prawa jazdy kat. B lub certyfikatów z zakresu bezpieczeństwa pracy. Warto również rozwijać swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach, np. szkoleniu dla brygadzistów, liderów czy kierowników produkcji.

Jaką rolę pełni Brygadzista? Zakres obowiązków.

Rola brygadzisty jest bardzo istotna w procesie produkcyjnym lub realizacji usług. Jest to osoba, która bezpośrednio nadzoruje pracę zespołu, dbając o to, aby wszyscy członkowie brygady wiedzieli, co mają robić i jak to robić. Brygadzista jest także odpowiedzialny za kontrolę jakości wykonywanej pracy, a także za przestrzeganie przepisów zdrowotnych i bezpieczeństwa pracy. Ponadto, brygadzista jest często zaangażowany w szkolenia i doskonalenie umiejętności pracowników.

Podstawowe obowiązki i zadania brygadzisty

Do podstawowych obowiązków i zadań brygadzisty należą:

 1. Planowanie i organizowanie pracy zespołu (brygady): Brygadzista przydziela zadania poszczególnym pracownikom, ustala harmonogram pracy i dbając o to, aby wszyscy wiedzieli, co mają robić i kiedy.
 1. Nadzór i kontrola pracy: Brygadzista nadzoruje pracę zespołu, kontrolując jakość wykonywanych zadań i dbając o to, aby wszyscy pracownicy pracowali zgodnie z ustalonymi standardami i przepisami.
 1. Komunikacja z kierownictwem: Brygadzista jest łącznikiem między zarządem czy kierownictwem a pracownikami. Przekazuje informacje i zalecenia kierownictwa pracownikom, a także przekazuje informacje o problemach i potrzebach zespołu kierownictwu.
 1. Szkolenia i doskonalenie umiejętności pracowników: Brygadzista często jest zaangażowany w szkolenia i doskonalenie umiejętności pracowników, aby zapewnić, że wszyscy członkowie zespołu mają niezbędne umiejętności do wykonywania swojej pracy.
 1. Przestrzeganie przepisów zdrowotnych i bezpieczeństwa pracy: Brygadzista jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów zdrowotnych i bezpieczeństwa pracy (BHP) przez wszystkich pracowników.

Kompetencje Brygadzisty

Brygadzista powinien posiadać następujące kompetencje:

 • Umiejętności kierowania zespołem: Brygadzista powinien umieć efektywnie kierować zespołem, motywować pracowników i rozwiązywać konflikty. Umiejętności kierowania zespołem są niezbędne dla brygadzisty, ponieważ jest on odpowiedzialny za koordynację i nadzór nad pracą zespołu.
 • Przydzielanie zadań. Zarówno w produkcji, na budowie, jak i w usługach montażowych brygadzista musi między innymi potrafić przydzielać zadania poszczególnym pracownikom, uwzględniając ich umiejętności i doświadczenie. Przydzielając zadania brygadzista musi także uwzględniać dostępność narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania zadania, a więc zaplanować prace.
 • Motywowanie pracowników. Brygadzista musi umieć motywować pracowników do wykonywania ich zadań. Może to oznaczać udzielanie pochwał i wyróżnień za dobrą pracę, ustalanie celów i wskazywanie na postępy w ich osiąganiu, a także zapewnienie odpowiednich warunków pracy i narzędzi do wykonania zadania. Brygadzista powinien mieć również umiejętności wskazywania niedociągnięć i pomagać pracownikowi wyeliminować je z codziennej pracy.
 • Rozwiązywanie konfliktów. Brygadzista musi umieć rozwiązywać konflikty między pracownikami. Może to oznaczać prowadzenie rozmów mediacyjnych, ustalanie kompromisów i podejmowanie decyzji w sprawach spornych. Wymaga to umiejętności obserwacji, zachowania obiektywizmu oraz wysokich umiejętności komunikowania się z członkami brygady. Rozwiązywanie konfliktów wymaga również umiejętności zbudowania autorytetu i posłuchu wśród pracowników.
 • Delegowanie zadań. Brygadzista musi umieć efektywnie delegować zadania, aby zapewnić, że wszyscy pracownicy mają odpowiednią ilość pracy do wykonania. Delegowanie zadań może także pomóc w rozwoju umiejętności pracowników i zwiększeniu ich zaangażowania w pracę. Z czasem umożliwia też osiąganie większej samodzielności przez poszczególnych pracowników, a co za tym idzie wyższą efektywność pracy.
 • Komunikacja z zespołem. Brygadzista musi utrzymywać dobrą komunikację z zespołem, aby zapewnić, że wszyscy pracownicy wiedzą, co mają robić i kiedy. Komunikacja może odbywać się poprzez spotkania zespołowe, jak też rozmowy indywidualne, a nawet komunikaty pisemne. Brygadzista dba, aby pracownicy wiedzieli wszystko co jest niezbędne do poprawnego wykonywania swoich obowiązków.
 • Rozwijanie umiejętności zespołu. Brygadzista musi dbać o rozwój umiejętności zespołu, aby zapewnić, że wszyscy pracownicy mają niezbędne umiejętności do wykonywania swojej pracy. Może to oznaczać organizowanie szkoleń, udzielanie instrukcji i wsparcia w trakcie pracy, a także zapewnienie możliwości praktycznego nabywania doświadczenia.
 • Komunikacja z kierownictwem. Brygadzista jest łącznikiem pomiędzy zarządem i kierownictwem, a pracownikami brygady. Powinien więc zapewniać komunikację dwustronną: pracowników informować o decyzjach i celach kierownictwa, a kierownictwu dostarczać informacje o potrzebach pracowników, warunkach pracy, postępach itp.
 • Umiejętności organizacyjne: Brygadzista powinien umieć efektywnie planować i organizować pracę zespołu. Może to obejmować planowanie zmian zespołów, planowanie godzin pracy i przerw, przydzielanie odpowiedniej liczby pracowników i narzędzi do wykonania konkretnych zadań, decydowanie o kolejności wykonywania zadań, aby osiągnąć wysoką efektywność…
 • Umiejętności techniczne: Brygadzista powinien posiadać wiedzę i umiejętności techniczne niezbędne do wykonywania pracy przez podwładnych. Nadzorowanie pracy wymaga wiedzy z danego obszaru, którym zajmuje się brygada – może to być produkcja, montaż, budownictwo itp. Bez wiedzy technicznej brygadzista nie mógłby efektywnie kontrolować jakości wykonywanej pracy oraz rozumieć czy wykonanie jej w danym czasie i z użyciem danych zasobów (ludzkich, narzędziowych, organizacyjnych…) jest w ogóle możliwe.
 • Umiejętności w zakresie zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracy: Brygadzista powinien posiadać wiedzę o przepisach zdrowotnych i bezpieczeństwa pracy, a także umiejętności niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Jest on główną osobą, która nadzoruje czy prace wykonywane są zgodnie ze sztuką, w sposób minimalizujący ryzyko i możliwość wystąpienia wypadków. Kontroluje też czy pracownicy brygady stosują się do ustalonych sposobów pracy, procedur itp.

Gdzie pracują brygadziści?

Stanowisko brygadzisty jest najczęściej spotykane w branżach produkcyjnych i budowlanych, gdzie wymagana jest koordynacja i nadzór nad pracą dużych zespołów pracowników. Jednakże, brygadziści są także spotykani w wielu innych branżach, takich jak usługi, transport, logistyka i inne, gdzie wymagana jest koordynacja pracy zespołu.

Przykładowe branże i obszary, w których pracują brygadziści oraz zakres obowiązków między innymi brygadzisty na budowie, brygadzisty produkcji i brygadzisty magazynu.

Budownictwo, budowa:

 • Nadzorowanie prac budowlanych na różnych etapach projektu, od wykopów po wykończenia.
 • Przydzielanie zadań pracownikom i dbanie o ich terminowe wykonanie.
 • Kontrola jakości wykonywanych prac i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 • Współpraca z kierownikiem budowy i innymi brygadzistami.
 • Zapewnianie dostępności materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania prac.

Produkcja, hala produkcyjna:

 • Nadzorowanie procesów produkcyjnych i dbanie o ich efektywność.
 • Przydzielanie zadań pracownikom i motywowanie ich do pracy.
 • Kontrola jakości produkowanych wyrobów.
 • Raportowanie o postępach prac kierownictwu.
 • Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy na stanowiskach roboczych.

Energetyka, utilities:

 • Nadzorowanie prac montażowych, serwisowych i konserwacyjnych sieci energetycznych.
 • Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy na stanowiskach roboczych i podczas prac w terenie.
 • Kontrola jakości wykonywanych prac.
 • Współpraca z zespołami ds. eksploatacji i dyspozytorni.
 • Raportowanie awarii, napraw, postępów w wykonywanych pracach.

Magazyn, składowisko:

 • Nadzorowanie przyjmowania, składowania i wydawania towarów.
 • Przydzielanie zadań pracownikom i dbanie o ich terminowe wykonanie.
 • Kontrola stanu magazynowych zapasów.
 • Organizowanie transportu towarów.
 • Współpraca z działem sprzedaży i obsługi klienta.

Handel:

 • Nadzorowanie pracy sprzedawców i dbanie o dobrą obsługę klienta.
 • Przydzielanie zadań pracownikom i motywowanie ich do pracy.
 • Kontrola stanu zapasów towarowych.
 • Raportowanie o wynikach sprzedaży kierownictwu.
 • Dbanie o porządek i estetykę w miejscu sprzedaży.

Usługi:

 • Nadzorowanie pracy zespołu świadczącego usługi, np. sprzątania, remontu, pielęgnacji terenów zielonych.
 • Przydzielanie zadań pracownikom i dbanie o ich terminowe wykonanie.
 • Kontrola jakości świadczonych usług.
 • Obsługa klienta i rozwiązywanie jego problemów.
 • Współpraca z podwykonawcami.

Ile zarabia brygadzista?

Zarobki brygadzisty w Polsce różnią się w zależności od branży, doświadczenia, wykształcenia i regionu. Poniżej przedstawiamy medianę wynagrodzeń brutto dla dwóch przykładowych stanowisk:

Brygadzista na budowie:

 • Mediana: 6 050 PLN
 • 25% najniżej zarabiających: poniżej 5 190 PLN
 • 25% najlepiej zarabiających: powyżej 7 230 PLN

Brygadzista produkcji:

 • Mediana: 6 600 PLN
 • 25% najniżej zarabiających: poniżej 5 660 PLN
 • 25% najlepiej zarabiających: powyżej 7 980 PLN

Brygadzista magazynu:

 • Mediana: 5 123 PLN
 • 25% najniżej opłacanych brygadzistów magazynu zarabia mniej niż 4 250 PLN
 • 25% najlepiej opłacanych brygadzistów magazynu zarabia więcej niż 6 200 PLN

Powyższe dane należy jednak traktować jako orientacyjne, gdyż zarobki brygadzisty są mocno zróżnicowane, a na ich wysokość wpływ mają między innymi:

 • Branża: Wyższe zarobki można uzyskać w branżach takich jak budownictwo, energetyka i górnictwo.
 • Firma: Firmy z kapitałem zagranicznym, a także firmy duże z reguły oferują wyższe zarobki brygadzistom niż małe i krajowe przedsiębiorstwa.
 • Doświadczenie: Im większe doświadczenie, tym wyższe wynagrodzenie.
 • Wykształcenie: Wyższe wykształcenie może być atutem przy rekrutacji na stanowisko brygadzisty i może skutkować wyższym wynagrodzeniem. Zwłaszcza w branżach wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej o procesie produkcyjnym czy montażowym. Również szkolenia mogą sprzyjać uzyskaniu wyższego wynagrodzenia.
 • Region: W dużych miastach i aglomeracjach zarobki brygadzistów są zazwyczaj wyższe niż w mniejszych miejscowościach.
 • Odpowiedzialność: Brygadziści, którzy nadzorują duże zespoły lub wykonują bardziej wymagające zadania, mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie.

Praca brygadzisty: pytania i odpowiedzi

Czym jest system rotacyjny?

Brygady pracują najczęściej w systemie rotacyjnym. System rotacyjny to sposób organizacji pracy, w którym brygady pracują na zmiany w cyklach, zwykle co kilka dni lub tygodni. System ten jest stosowany w wielu branżach, takich jak produkcja, budownictwo i usługi, aby zapewnić ciągłą pracę i obsługę klienta w ciągu całej doby.

Co to jest czterobrygadówka?

System czterobrygadowy to jeden z typów systemu rotacyjnego, w którym cztery brygady pracują na zmiany w cyklu czterodniowym. Każda brygada pracuje przez trzy dni, a następnie ma jeden dzień wolny. Po czterech cyklach, czyli po 12 dniach, brygady zmieniają się kolejność i rozpoczynają nowy cykl.

Ilu ludzi może mieć brygadzista?

Zgodnie z polskimi przepisami, brygadzista nie ma określonego limitu ilości pracowników, którymi może kierować. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie (Dz.U. 2016 poz. 1124) określa jedynie, że za brygadę lub zmianę uważa się zespół składający się z nie więcej niż 20 robotników. Oznacza to, że brygadzista może kierować jedną brygadą lub zmianą.

W praktyce liczba pracowników, którymi kieruje brygadzista, waha się od kilku do kilkunastu osób. Najczęściej spotykane są brygady liczące od 5 do 10 pracowników.

Podsumowanie

Brygadzista jest kluczową postacią w wielu branżach i przedsiębiorstwach, pełniącą funkcję łącznika między zarządem a pracownikami wykonującymi bezpośrednio zadania. Jest to osoba odpowiedzialna za koordynację i nadzór nad pracą zespołu, a także za realizację celów i zadań określonych przez kierownictwo. Brygadzista powinien posiadać umiejętności kierowania zespołem, umiejętności organizacyjne, komunikacyjne, techniczne oraz w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Stanowisko brygadzisty jest najczęściej spotykane w branżach produkcyjnych i budowlanych, ale także w wielu innych branżach, gdzie wymagana jest koordynacja pracy zespołu.

Radosław Skrzynecki

Radosław Skrzynecki

Redaktor Eventis.pl

Posiadam wieloletnie doświadczenie redaktorskie w obszarach prawa, zarządzania strategicznego, kontroli jakości oraz ochrony środowiska. Skupiam się głównie na wyzwaniach branż takich jak budownictwo, przemysł i produkcja, motoryzacja oraz TSL. W swoich artykułach staram się w sposób prosty pisać o nawet najbardziej złożonych kwestiach, które mają wpływ na działanie firm w powyższych sektorach i obszarach.

Polecane wydarzenia

Grupa Szkoleniowa SOLBERG Sp. z o.o.

Zarządzanie zespołem produkcyjnym - szkolenie dla mistrzów, liderów i brygadzistów

 • już od 990 zł
 • od 990 zł
Zapisz się

Product Management (zarządzanie produktem)

 • już od 1 000 zł
 • od 1 000 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Ajurweda: indyjski system medycyny naturalnej
17 maja 2024
Ajurweda: indyjski system medycyny naturalnej

Dowiedz się co to jest ajurweda, jakie są zasady ajurwedy oraz jakie korzyści dla zdrowia może przynieść życie w zgodzie z zasadami ajurwedy oraz praktykowanie zabiegów zalecanych przez ten naturalny system medycyny.

Czytaj więcej
Biznes i kariera na LinkedIn – dlaczego nie może Cię tam zabraknąć?
15 maja 2024
Biznes i kariera na LinkedIn – dlaczego nie może Cię tam zabraknąć?

Media społecznościowe są nieodłączną częścią budowania firmy oraz swojej pozycji zawodowej. Dowiedz się jak wykorzystać LinkedIn, największą platformę społecznościową dla profesjonalistów.

Czytaj więcej
Czym są kryptowaluty - Poradnik o walutach cyfrowych!
15 maja 2024
Czym są kryptowaluty - Poradnik o walutach cyfrowych!

Rozwój światowych rynków finansowych postępuje w bardzo szybkim tempie. Nieodłączną częścią tego rynku stały się też kryptowaluty, które mogą być ciekawym środkiem płatniczym oraz cechują się wysokim potencjałem do rozwoju.

Czytaj więcej
Reklamy Google Ads - dowiedz się o nich tego, co istotne!
10 maja 2024
Reklamy Google Ads - dowiedz się o nich tego, co istotne!

Handel internetowy to wciąż rozwijająca się branże, ale też charakteryzująca się dużą konkurencją. Bez odpowiedniej promocji trudno jest dotrzeć do klientów, dlatego warto poznać reklamy Google Ads.

Czytaj więcej