Znajdź szkolenia BHP dla pracowników oraz kursy BHP online!

 • Sprawdź szkolenia BHP online i stacjonarne, kursy BHP, kursy inspektora BHP...
 • Porównaj ceny, wybierz szkolenie BHP dla pracowników lub siebie i zapisz się online!
Rozwiń Poszukujesz szkolenia BHP dla pracowników? Interesują Cię szkolenia BHP online oraz stacjonarne? Chcesz znaleźć kurs inspektora BHP i dowiedzieć się jaka jest jego cena? W naszej bazie szkoleń BHP zgromadziliśmy dziesiątki ofert szkoleń online oraz stacjonarnych z całej Polski, mamy szkolenia BHP Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin, Katowice, Bydgoszcz, Gdańsk, Opole, Białystok, Olsztyn, Radom, Rzeszów i wiele innych. Z nami sprawdzisz jaka jest cena dowolnego szkolenia BHP lub kursu BHP, w tym kursu na bhpowca, szkolenia wstępnego i okresowego dla pracowników. Po wybraniu kursu lub szkolenia z zakresu BHP, które spełnia najlepiej twoje potrzeby zapiszesz się na zajęcia poprzez nasz bezpłatny formularz rejestracji online! Zwiń

szkolenia BHP

Szkolenia BHP: 30

 • już od 600 zł
600 zł
 • już od 450 zł
450 zł
 • już od 1 200 zł
1 200 zł
 • już od 1 518 zł
1 518 zł
 • już od 596 zł
596 zł
 • już od 238 zł
238 zł
 • już od 600 zł
600 zł
 • już od 1 450 zł
1 450 zł
 • już od 550 zł
550 zł
 • już od 2 200 zł
2 200 zł
 • już od 1 200 zł
1 200 zł
 • już od 1 200 zł
1 200 zł
 • już od 1 300 zł
1 300 zł
 • już od 1 300 zł
1 300 zł
 • już od 1 500 zł
1 500 zł
Artykuł

Bezpieczeństwo i higiena pracy: szkolenia BHP, kursy BHP, kursy na inspektora BHP...

Zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z głównych obowiązków pracodawców. Zasady BHP dotyczą między innymi zapewnienia odpowiednich warunków pracy, szkoleń, oceny ryzyka zawodowego czy czynników szkodliwych. Jest to dość obszerny temat, ale warto trzymać rękę na pulsie, gdyż niedotrzymanie przepisów w tym zakresie może nieść za sobą poważne konsekwencje. Dowiedz się więcej o BHP, zasadach przeprowadzania  szkolenia BHP oraz jakie kursy BHP oraz kursy na inspektora BHP dostępne są na rynku!

Spis treści:

 1. BHP - definicja
 2. Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP
 3. Szkolenie BHP, kurs BHP – podstawowe informacje
 4. Zakres i zasady przeprowadzania szkolenia BHP
 5. Kiedy i jak często powinny się odbywać szkolenia BHP?
 6. Pandemia a szkolenia BHP
 7. Szkolenia BHP online i stacjonarnie
 8. Cena szkolenia BHP
 9. Kurs na Inspektora BHP, kurs na BHPowca
BHP - definicja

Co oznacza skrót BHP? BHP to skrót od wyrażenia „bezpieczeństwo i higiena pracy”. Co to jest BHP? BHP obejmuje wszystkie kwestie związane z zapewnieniem pracownikom odpowiednich warunków do wykonywania zadań służbowych. Obowiązek stosowania się do zasad BHP reguluje Kodeks Pracy, określając wytyczne dla pracodawcy, ale również dla pracownika. Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy, a pracownik do do przestrzegania przepisów oraz zasad BHP obowiązujących w danym miejscu.

Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP

Kodeks pracy wraz z pewnymi szczegółowymi rozporządzeniami (m.in. rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) określa obowiązki pracodawcy z zakresu BHP, do których należą:

 • organizowanie pracy w sposób, który zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnianie przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • reagowanie na powstające potrzeby z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doskonalenie poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników,
 • uwzględnianie ochrony zdrowia pracowników młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach działań profilaktycznych,
 • zapewnianie realizacji nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zagwarantowanie wykonywania zaleceń społecznego inspektora pracy,
 • cykliczne organizowanie szkoleń BHP.

Do zadań pracodawcy należy też ponoszenie wszelkich kosztów związanych z BHP. Oznacza to, że zabronione jest ich przenoszenie na pracownika. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są dość szczegółowe, a konkretne wytyczne zależą od branży czy trybu wykonywania obowiązków służbowych. Konieczne jest m.in. dokładne przystosowanie obiektu stanowiącego miejsce pracy do wymogów bezpieczeństwa pod względem m.in. ochrony przeciwpożarowej czy ochrony zdrowia. Ponadto w pomieszczeniach muszą panować odpowiednie warunki, np. temperatura czy oświetlenie.

Szkolenie BHP, kurs BHP – podstawowe informacje

Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa i higieny pracy są szkolenia BHP. Musi je przechodzić każdy pracownik – zarówno przed rozpoczęciem pracy w konkretnej firmie (szkolenia wstępne BHP), jak i później, szkolenia okresowe BHP. Szkolenia BHP muszą być przeprowadzane w określonych terminach, na koszt pracodawcy i w ramach czasu pracy. Częstotliwość oraz forma szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy uzależnione są od rodzaju stanowiska pełnionego przez pracownika. Ściśle określony jest również ich zakres – wymagane jest poruszenie wszelkich wymienionych w nim kwestii. Szkolenie BHP niepełne pod względem merytorycznym jest uważane za nieważne.

Co istotne, szkolenia BHP dotyczą nie tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale również tych pracujących w ramach umowy zlecenia oraz stażystów i pracowników czasowych. W przypadku zmiany pracodawcy pracownik nie zawsze musi ponownie odbywać szkolenie HP – jeśli zaświadczenie o jego odbyciu jest aktualne, a zakres merytoryczny obejmował te same zagadnienia (związane z obejmowanym stanowiskiem), można kolejne szkolenie BHP odbyć dopiero w terminie wskazanym na zaświadczeniu.

Warto pamiętać, że uchylanie się od obowiązków związanych z BHP stanowi złamanie prawa pracy i wiąże się z wysokimi karami finansowymi. Każdy wypadek związany z niedotrzymaniem zasad BHP generuje zaś konsekwencje karne dla pracodawcy. Warto zatem zadbać o odpowiedni poziom wiedzy pracowników kadr i płac, które najczęściej organizują szkolenia BHP w przedsiębiorstwach.

Zakres i zasady przeprowadzania szkolenia BHP

Prawo nakłada na pracodawców obowiązek organizacji szkolenia BHP wstępnego oraz okresowego, a na pracownika obowiązek ich przejścia. 

Szkolenia wstępne BHP. Zakres wstępnego szkolenia BHP obejmuje dwa główne moduły:

 • instruktaż ogólny – dotyczący podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • instruktaż stanowiskowy – dotyczący bezpiecznej pracy na stanowisku oraz zapoznania pracownika ze sprzętem, narzędziami itp.

Pierwszą część szkolenia prowadzi pracownik służby BHP, natomiast drugą zazwyczaj bezpośredni przełożony lub wyznaczony pracownik.

Szkolenia BHP okresowe mają zaś na celu zaktualizowanie wiedzy pracownika w zakresie BHP i ewentualnie przedstawienie mu nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych. Tematyka obejmuje obowiązki pracownika związane z BHP, zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz ochrony przed nimi, ergonomię pracy itp.

Co ważne, w przypadku firm zatrudniających ponad 100 osób obowiązkowe jest zatrudnienie specjalisty BHP. W mniejszych przedsiębiorstwach szkolenia pracowników może jednak prowadzić zewnętrzny podmiot. Coraz więcej firm decyduje się na to drugie rozwiązanie wraz z pełną obsługą BHP, dostrzegając liczne korzyści z takiego wyboru. Outsourcing w zakresie BHP zapewnia dostęp do rzetelnych usług związanych ze szkoleniami oraz audytami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także oceną ryzyka zawodowego czy pomocą w sprawie wypadków.

Kiedy i jak często powinny się odbywać szkolenia BHP?

Szkolenia BHP powinny być organizowane i prowadzone przez pracodawców bądź przez zewnętrzne jednostki szkoleniowe na zlecenie pracodawcy, przy czym pracodawca powinien powtarzać szkolenia BHP w czasie trwania stosunku pracy pracownika w celu utrwalenia wiedzy z tej dziedziny oraz przedstawienia ewentualnych zmian.

Częstotliwość szkoleń BHP uzależniona jest od rodzaju i warunków wykonywanej pracy:

 • Raz na 1 rok szkolenie BHP powinni przejść pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (duże zagrożenia dla zdrowia i duże zagrożenie wypadkowe). Szkolenie powinno mieć charakter instruktażu na stanowisku pracy oraz wykładu, a jego minimalny wymiar to 360 minut szkoleniowych.
 • Raz na 3 lata szkolenie BHP powinni przejść inni pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze, ale nie wykonujący prac szczególnie niebezpiecznych. Szkolenie ma charakter instruktażu na stanowisku pracy oraz wykładu, a jego minimalny wymiar to 360 minut szkolenniowych.
 • Raz na 5 lat szkolenie BHP powinien przejść pracodawca oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści, a także pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych. Zajęcia powinny mieć formę kursu lub seminarium BHP bądź samokształcenia kierowanego w wymiarze 720 minut.
 • Raz na 5 lat kurs BHP powinni przejść pracownicy służby BHP i osoby wykonujące zadania służby BHP w postaci kursu lub seminarium BHP bądź samokształcenia kierowanego w wymiarze 1440 minut, z czego 180 minut stanowić powinny ćwiczenia.
 • Raz na 5 lat szkolenie BHP powinni przejść pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie BHP. Zajęcia powinny mieć formę kursu lub seminarium BHP bądź samokształcenia kierowanego w wymiarze 360 minut.
 • Raz na 6 lat szkolenia BHP powinni przejść pracownicy administracyjno-biurowi, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka i inni, których nie wymieniono. Zajęcia powinny mieć formę kursu lub seminarium BHP bądź samokształcenia kierowanego w wymiarze 360 minut.

Szkoleń okresowych BHP nie muszą przechodzić pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawców zakwalifikowanych do grupy działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, a więc między innymi:

 • produkcja odzieży oraz skór i wyrobów ze skór wyprawianych,
 • produkcja komputerów, sprzętu elektronicznego i optycznego,
 • poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 • działalność instytucji finansowych i ubezpieczenia,
 • handel detaliczny, z wyjątkiem handlu pojazdami,
 • działalność detektywistyczna i ochroniarska,
 • działalność naukowa i techniczna,
 • kultura, rekreacja i rozrywka,
 • administracyjna obsługa biura,
 • obsługa rynku nieruchomości,
 • informacja i komunikacja,
 • edukacja i kształcenie,
 • transport lotniczy,
 • gastronomia.

Jakie szkolenia BHP dostępne w naszym serwisie są najczęściej poszukiwane? Są to głównie szkolenia BHP Warszawa, Łódź i Lublin, kurs inspektora BHP, szkolenie BHP online oraz kursy BHP online, szkolenia BHP pracowników Wrocław, Olsztyn i Szczecin. Oczywiście również wydarzenia w innych miastach dostępne są w katalogu szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy. Osobną kategorię stanowią konferencje BHP, które gromadzą osoby zawodowo zajmujące się tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podmioty dostarczające prodykty i usługi z zakresu BHP.

Pandemia a szkolenia BHP

W związku z sytuacją epidemiczną i koniecznością ograniczania kontaktów bezpośrednich ustawodawca zdecydował się wprowadzić zmiany w prawie pracy na czas epidemii. W ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695 z dn. 17 kwietnia 2020 r.) w art. 12e ust. 1 dopuszczono możliwość przeprowadzenia wstępnego szkolenia BHP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zmiany w zakresie szkoleń BHP wprowadzone w Ustawie:

 1. wstępne szkolenie BHP przeprowadzane zdalnie jest możliwe do przeprowadzania, ale taka możliwość nie dotyczy niektórych grup pracowników (art. 12e ust. 1), tj.:
  • pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach, na których występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
  • pracowników przenoszonych na stanowiska, o których mowa w ust. 1 i 2,
  • uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktykę studencką.
 2. obowiązek przeprowadzenia okresowych szkoleń BHP ulega wydłużeniu do 60. dnia od daty odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Oczywiście w sytuacji, gdy przeprowadzenie okresowego szkolenia BHP jest możliwe i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, warto aby było zorganizowane w pierwotnie wymaganym terminie. Decyzja w tym względzie należy jednak do pracodawcy.
Szkolenia BHP online i stacjonarnie

Szukając szkoleń BHP zachęcamy do skorzystania z bazy obejmującej kursy BHP oraz szkolenia BHP i dla inspektorów BHP dostępnej na górze strony. Baza zawiera kalendarz szkoleń, kursów i warsztatów poświęconych tematyce BHP organizowanych w całej Polsce przez kilkaset różnych firm szkoleniowych. Oferty szkoleń w bazie zawierają informacje o programie zajęć, sylwetkach prelegentów, a także cennik i szczegółowe informacje jaka jest cena danego szkolenia BHP lub kursu. W ofercie znajdą Państwo kursy BHP online oraz stacjonarne, organizowane we wszystkich dużych miastach w Polsce, takich jak: Warszawa, Kraków, Białystok, Olsztyn, Bydgoszcz, Gdańsk, Toruń, Poznań, Szczecin, Opole, Katowice, Rzeszów, Lublin, Wrocław, Łódź, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Radom, Kielce itp.

Cena szkolenia BHP

Nie sposób podać oficjalnego cennika szkoleń BHP. Ceny zależą bowiem od zakresu szkolenia, przyjętej formuły szkolenia (online, stacjonarne, kurs zdalny, szkolenie wstępne, okresowe...), organizatora i miejsca szkolenia z zakresu BHP. Dlatego warto skorzystać z bazy szkoleń BHP dostępnej na górze strony w celu porównania cen poszczególnych kursów i szkoleń. Krótka analiza wskazuje, że najtańsze są szkolenia BHP online oraz kursy z podstaw BHP. Droższe są szkolenia stacjonarne, chociaż i tutaj zróżnicowanie cen jest bardzo duże - ceny szkoleń BHP Lublin, Łódź, Rzeszów odbiegają od średniej krajowej w dół. Ceny szkolenia BHP Kraków, Wrocław, Katowice, Gdańsk i Poznań kształtują się w okolicach średniej, a ceny w Warszawie są powyżej średniej.

Kurs Inspektora BHP, kurs na BHPowca

Osobną kategorię stanowią kursy na Inspektora BHP znane jako kurs na BHPowca. Mają one za zadanie przygotować osobę szkoloną do pracy na stanowisku inspektora BHP, którego zatrudnienie jest obowiązkowe w przedsiębiorstwach i instytucjach zatrudniających powyżej 100 pracowników. Dodatkowo zgodnie z przepisami na każdych 600 pracowników musi być co najmniej jeden inspektor BHP, więc zapotrzebowanie na inspektoróa BHP na rynku pracy jest wysokie. Pracownik służby BHP może być zatrudniony jako inspektor, starszy inspektor, specjalista, starszy specjalista oraz główny specjalista. Chcąc rozpocząć pracę w zawodzie wystarczy wykształcenie średnie i tytuł technika BHP, który pozwala objać stanowisko inspektora. Po kursie czy studium inspektora BHP niezbędne jest przejście egzaminu, którego pozytywne zaliczenie uprawnia do otrzymania państwowego Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie Technik BHP.

Bezpieczeństwo i higiena pracy: szkolenia BHP, kursy BHP, kursy na inspektora BHP...
Kurs BHP, szkolenie BHP, kurs inspektor BHP

Zapisz się i otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie BHP, kurs BHP i kurs na inspektora BHP!