Motywowanie pracowników: szkolenia, warsztaty i kursy motywacyjne!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów dotyczących motywacji i motywowania
 • Zapoznaj się z programem zajęć, informacjami o prelegentach i cenami
 • Zarejestruj się online na wybrany kurs lub szkolenie!
szkolenia i kursy z motywacji i motywowania

Szkolenia motywacyjne: 62

 • Warszawa, 8-9 czerwiec 2022
 • 1 998 zł
1 998 zł
Artykuł

Motywowanie, motywacja i trening motywacyjny - zrozumieć motywację pracowników

Pojęcie motywacji można rozumieć dwojako. Z jednej strony jako zespół czynników, które wywołują potrzebę i chęć do wykonania określonej czynności. Z drugiej jako działania podejmowane (zazwyczaj przez osoby trzecie), aby pobudzić człowieka do działania. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w środowisku pracy, gdzie od poziomu determinacji każdego członka zespołu zależy efektywność realizacji celów organizacyjnych i biznesowych. A jak przełożyć teorię na praktykę? Jak motywować pracowników i rozwiać umiejętności motywowania u zatrudnionych menedżerów? Pomóc w tym mogą między innymi szkolenia i kursy z motywowania.

Co wpływa na motywację pracownika?

Na to, jak kształtuje się poziom motywacji pracownika – zarówno ogólnego zaangażowania w realizację celów firmy, jak i konkretnych zadań – wpływa ogrom czynników. Są one skorelowane z dwoma typami motywacji:

 • motywacja wewnętrzna – wynika z chęci zaspokojenia przez pracownika własnych potrzeb. W miejscu pracy, spoglądając na tę kwestię z perspektywy teorii Maslowa, kluczowe są potrzeby wyższego rzędu – przynależności, uznania oraz samorealizacji,
 • motywacja zewnętrzna – związana z zewnętrznym systemem „kar” i „nagród” związanych z realizacją określonych zadań.

Rolą dobrego menadżera jest umiejętne dobieranie strategii i narzędzi motywacyjnych tak, aby wpłynąć na wysoki poziom obu. Warto jednak pamiętać, że to motywacja wewnętrzna – rozumiana jako autentyczna chęć zaangażowania się w realizację postawionych celów – jest kluczową w kontekście efektywności.

Narzędzia motywowania pracowników

Aby umiejętnie budować i wzmacniać motywację pracowników, kadra kierownicza przedsiębiorcza może sięgnąć po szereg narzędzi. W nowoczesnych organizacjach zadania związane z umacnianiem morale zespołu są prowadzone systemowo. Wszystkie zastosowane przez pracodawcę instrumenty są ze sobą powiązane – tak, aby możliwe było osiągnięcie efektu synergii.

Dobierane narzędzia motywacyjne mogą mieć dwojaki charakter: finansowy oraz pozapłacowy.

Narzędziami finansowej motywacji są przede wszystkim:

 • podstawowe wynagrodzenie pracownika,
 • wszelkie premie i prowizje, które uzyskuje on za wykonanie określonych zadań,
 • dodatkowe „benefity” materialne – np. auto służbowe z limitem kilometrów do wykorzystania do celów prywatnych,
 • nagrody rzeczowe i inne, wręczane za osiągnięcie wytyczonych celów (indywidualnych i grupowych).

W tradycyjnym podejściu do motywacji uznawało się, że to właśnie wynagrodzenie odgrywa kluczową rolę dla poziomu chęci i determinacji do zaangażowania się w działania firmy. I rzeczywiście, zbyt niskie wynagrodzenie czy opóźnienie w jego wypłacie to poważne czynniki zniechęcające. Warto jednak pamiętać, że wysoka pensja może przyciągnąć na początku i do pewnego stopnia przekonać pracownika do pozostania w zespole, jednak z uwagi na to, że dziś mamy do czynienia z rynkiem pracownika, nie jest ostatecznym argumentem budującym pożądane zaangażowanie.

Dlatego tak ważne jest sięganie po bezpieniężne narzędzia motywowania. Ich katalog jest niezwykle szeroki i zróżnicowany. W tym gronie można wymienić np. elementy takie jak:

 • systemy dodatkowych benefitów – np. prywatne ubezpieczenie zdrowotne, karnet na siłownię, dofinansowanie do cateringu w biurze itp. (w nowoczesnych korporacjach stają się one standardem, przez co przestają spełniać rolę pozytywnego motywatora i przekształcają się w standardowy element korzyści z zatrudnienia w danym miejscu),
 • pozytywna atmosfera w miejscu pracy – partnerskie relacje w zespole, ale i w kontaktach na linii podwładny – przełożony, styl zarządzania zmniejszający ryzyko powstawania konfliktów, odpowiednio poukładane zespoły, w których dobrze się współpracuje. Taki klimat zwiększa poczucie przynależności i identyfikacji z organizacją,
 • poczucie sensu działania – związane zarówno z wiarą w produkt i stojącą za nim organizację, jak i efektywne wytyczanie celów i komunikowanie poziomu ich realizacji. W tym kontekście warto również wspomnieć o działaniach społecznych czy środowiskowych podejmowanych przez organizacje – wspólne akcje na rzecz ekologii czy wsparcie akcji charytatywnych zbliża do siebie zespół,
 • przejrzysta komunikacja dwustronna – polityka „otwartych drzwi” połączona z konstruktywnym feedbackiem, który pozwala krok po kroku udoskonalać sposób funkcjonowania,
 • możliwości rozwoju – potrzeba samorozwoju, związana z poszerzaniem kompetencji, prowadzącym również do awansu zawodowego, jest kluczowa w kontekście motywacji. Dlatego pracownikom warto zaoferować jasne i przejrzyste ścieżki karier zawodowych oraz opcję korzystania ze szkoleń, które zainspirują do działania,
 • jasne wyznaczanie celów i zadań – jest związane ze sprawnym zarządzaniem poszczególnymi komórkami firmy. Pracownik, który otrzymuje od kierownictwa jasne, niewykluczające się wzajemnie polecenia i wskazówki oraz może korzystać z opracowanych procedur, chętniej i efektywniej realizuje powierzone mu zadania. Kiedy zaś w zarządzanie wkrada się chaos, motywacja szybko spada.

Wymienione tutaj czynniki i elementy nie wyczerpują listy zagadnień związanych z motywacją pracowniczą. Dlatego dobry manager, pragnąc podnieść morale zespołu, powinien skorzystać ze specjalistycznych szkoleń menedżerskich poświęconych temu tematowi. Pozwolą mu one dopasować typ i specyfikę narzędzi do charakteru działania organizacji.

Szkolenia z motywowania, kursy poświęcone motywacji, trening motywacyjny

Zrozumienie motywacji pracowniczej oraz zapoznanie się z efektywnymi metodami motywowania pracowników może wymagać odpowiednich szkoleń i kursów poświęconych tych zagadnieniom. W bazie szkoleń z motywowania dostępnej powyżej znajdą Państwo oferty szkoleń stacjonarnych, szkoleń online i kursów online realizowanych w całej Polsce przez kilkadziesiąt firm szkoleniowych.

Jakie zagadnienia omawiane są w trakcie szkoleń i kursów z motywowania?

 • definicja i źródła motywacji,
 • narzędzia i sposoby motywowania pracowników i poruszania ludzi do działania, indywidualne i zespołowe,
 • metody diagnozowania zespołu, rozumienie różnic w osobowościach i płynących z nich potrzeb,
 • rodzaje motywowania,
 • zarządzania wiekiem w zespole, rozwój umiejętności rozpoznawania mocnych stron pracowników w różnym wieku,
 • rozumienie zależności między motywacją a satysfakcją pracowników, skuteczną komunikacją, zarządzaniem zespołem, zarządzaniem kompetencjami i zarządzaniem zmianą.

Szkolenia,warsztaty i kursy dotyczące motywacji polecane są menedżerom, kierownikom projektów i zespołów projektowych, kadrze mendżerskiej, a także pracownikom działów HR chcących zbudować pozytywną i motywującą kulturę organizacyjną w firmie.

Gdzie szukać szkoleń z motywacji i motywowania pracowników?

Listę szkoleń i warsztatów poświęconych zagadnieniu motywacji w biznesie znaleźć można na górze strony. W katalogu zgromadziliśmy najlepsze szkolenia motywacyjne i z motywowania realizowane w Polsce, zarówno w wersji online, jak i typowych szkoleń stacjonarnych. Te drugie znajdziemy głównie w dużych miastach wojewódzkich, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz czy Lublin, chociaż ta lista nie wyczerpuje wszystkich lokalizacji, w kórych znajdziemy tego typu warsztaty. Jeśli jesteśmy zatrudnieni bądź zamieszujemy z dala od dużych ośrodków miejskich dobrym wyborem mogą być kursy z motywowania online - realizowane one są zarówno w postaci zajęć na żywo, jak też kursów multimedialnych i e-learningowych na żądanie.

Motywowanie, motywacja i trening motywacyjny - zrozumieć motywację pracowników
Szkolenia motywacyjne

Zostaw swój e-mail, aby dostawiać powiadomienia o nowych szkoleniach z motywowania pracowników!