Szkolenia i kursy z gospodarki magazynowej w całej Polsce!

 • Zapoznaj się z ofertami szkoleń z gospodarki magazynowej w całym kraju
 • Porównaj program i ceny szkoleń od różnych organizatorów
 • Wybierz szkolenie dla siebie i zarejestryj się na nie z nami!
 • Zapoznaj się z ofertami szkoleń z gospodarki magazynowej w całym kraju
 • Porównaj program i ceny szkoleń od różnych organizatorów
 • Wybierz szkolenie dla siebie i zarejestryj się na nie z nami!
szkolenia gospodarka magazynowa
Przewiń stronę

Szkolenia gospodarka magazynowa: 54

Artykuł

Nowoczesna gospodarka magazynowa

Sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga m.in. optymalnej gospodarki magazynowej. To właśnie dzięki starannie opracowanym schematom zaspokajania potrzeb czy kontroli zapasów firma może bez problemu realizować zamówienia i unikać wielu błędów. Współcześnie do zarządzania magazynami wykorzystuje się nowoczesne systemy informatyczne, które znacznie usprawniają wiele procesów. Dowiedz się więcej o nowoczesnej gospodarce magazynowej.

Czym jest gospodarka magazynowa?

Gospodarka magazynowa to wszystkie czynności, które mają związek z zarządzaniem magazynem oraz zarządzaniem zapasami. Jej celem jest właściwe przechowywanie dóbr materialnych pozwalające zabezpieczyć funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zakresie zaopatrywania produkcji czy dystrybucji gotowych wyrobów. Gospodarka magazynowa polega przede wszystkim na przechowywaniu, transporcie, zabezpieczaniu wyrobów gotowych, przepływie informacji, a także zapewnianiu odpowiedniego poziomu zapasów. Dzięki jej odpowiedniej organizacji uzyskuje się redukcję kosztów operacyjnych m.in. za sprawą unikania nadwyżek produkcyjnych czy optymalnego wykorzystania przestrzeni magazynowej, co jest jednym z istotniejszych elementów zarządzania produkcją.

Na czym polega nowoczesna gospodarka magazynowa?

W celu efektywnego magazynowania i zarządzania procesami magazynowymi należy wziąć pod uwagę potrzeby rynku oraz charakterystykę konkretnego przedsiębiorstwa – jego wielkość czy tryb działania. Struktura organizacyjna musi zaś integrować funkcje logistyki zaopatrzenia, produkcji, gospodarki magazynowej i dystrybucji realizowane zazwyczaj przez odrębne działy. Ich optymalna koordynacja i uporządkowanie struktury organizacyjnej często są zaś niemożliwe bez odpowiedniego wsparcia.

Dlatego nowoczesne podejście do gospodarki magazynowej zakłada wykorzystanie zaawansowanych systemów informatycznych. Na rynku dostępne są gotowe rozwiązania wspierające wszelkie procesy logistyczne, w tym zagadnienia ściśle związane z magazynowaniem. Dzięki ich wykorzystaniu można wyeliminować wiele błędów za sprawą m.in. sprawnej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstwa oraz automatyzacji procesów związanych z monitorowaniem stanów magazynowych. Rozwiązania informatyczne wspierają też tworzenie dokumentacji dotyczącej czynności magazynowych i przyjmowanie oraz realizowanie zamówień.

Systemy informatyczne do gospodarki magazynowej

Najczęściej w gospodarce magazynowej wykorzystuje się systemy ERP (Enterprise Resource Planning – zarządzania zasobami przedsiębiorstwa), które łączą różne aplikacje odpowiadające za kontrolę poszczególnych procesów związanych z funkcjonowaniem firmy. Nie zawsze jednak są to rozwiązania wystarczająco rozbudowane. Dlatego niekiedy przydatne lub wręcz konieczne okazuje się zaimplementowanie systemu WMS (Warehouse Management System – zarządzania magazynem) pozwalającego na zaawansowaną optymalizację procesów logistycznych. To rozwiązania dedykowane zarządzaniu procesami logistycznymi oferujące wiele rozbudowanych funkcji. Tego typu systemy nadają się więc do koordynacji nawet skomplikowanych operacji i zarządzania wieloma magazynami wysokiego składowania.

Cele nowoczesnej gospodarki magazynowej

Wdrożenie odpowiedniego systemu zarządzania magazynem i powierzenie związanych z tym zadań właściwie przeszkolonym pracownikom niesie za sobą szereg korzyści. Do celów zaawansowanych rozwiązań należą:

 • eliminacja błędów,
 • skrócenie czasu kompletacji zamówień,
 • optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej,
 • stałe zaspokajanie potrzeb produkcji,
 • redukcja kosztów logistyki wewnętrznej,
 • kontrola efektywności działań pracowników,
 • redukcja kosztów obiegu dokumentów ze względu na wyeliminowanie kopii papierowych,
 • lepsza kontrola produkcji.

Ponadto uzyskuje się wzrost wydajności pracy całego magazynu i systemu logistyki przy jednoczesnym zwiększeniu jakości pracy. Możliwość analizowania procesów wpływa zaś na łatwość ich dalszej optymalizacji.

Zasady i przepisy związane z gospodarką magazynową

Pewne aspekty związane z magazynowaniem regulowane są przez przepisy prawne. Dotyczy to przede wszystkim magazynowania materiałów niebezpiecznych (ADR), czyli substancji i mieszanin chemicznych zaliczonych do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia (zobacz również szkolenia REACH). Zasady ich przechowywania wynikają przede wszystkim z ratyfikowanych aktów prawa UE, międzynarodowych umów oraz aktów prawnych wydawanych przez krajowe władze. Do najważniejszych obowiązków pracodawcy związanych z magazynowaniem materiałów niebezpiecznych należą:

 • znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i postępowania z materiałami niebezpiecznymi oraz organizowanie szkoleń dla pracowników na ten temat,
 • wyposażenie magazynu w systemy ochrony przeciwpożarowej, a także przeprowadzanie regularnych kontroli i konserwacji,
 • stały nadzór związany z magazynowaniem i transportem materiałów niebezpiecznych w magazynie,
 • dbanie o utrzymywanie materiałów niebezpiecznych we właściwym stanie technicznym oraz o prawidłowe postępowanie z odpadami,
 • prawidłowe oznakowanie materiałów niebezpiecznych na terenie magazynu (sprawdź szkolenia CLP dotyczące klasyfikacji i oznakowania materiałów niebezpiecznych).

Należy stosować odpowiednie środki ochrony i oznaczenia zależne od rodzaju przechowywanej substancji niebezpiecznej. W utrzymaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa pomagają dedykowane systemy do gospodarki magazynowej, a dzięki implementacji nowoczesnych rozwiązań uniknięcie groźnych wypadków i zaniedbań jest znacznie łatwiejsze.

Szkolenia i kursy poświęcone gospodarce magazynowej i zarządzaniu magazynem

Sektor magazynowy rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Coraz szybciej podlega on również przeobrażeniom, wkraczają do niego nowoczesne technologie i systemy zarządzania. Wraz z rozwojem branży magazynowej rozwija się rynek szkoleń i kursów dotyczących gospodarki magazynowej. Wciąż znaczna część szkoleń dotyczących zarządzania magazynami, zapasami magazynowymi i gospodarki magazynowej odbywa się w postaci szkoleń stacjonarnych, organizowanych zwłaszcza w dużych miastach, takich jak Wrocław, Łódź, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Rzeszów, Katowice, Kraków czy Lublin. Coraz więcej szkoleń z gospodarki magazynowej realizowanych jest jednak również w formie szkoleń i kursów online. Występują one zarówno jako szkolenia online z zajęciami prowadzonymi na żywo, co stwarza możliwość kontaktu z trenerem i grupą szkoleniową, jak i kursów online multimedialnych, wideo i e-learning. Ich zaletą są przystępne ceny oraz możliwość realizacji programu kursu w dowolnym czasie i miejscu. Terminy nadchodzących szkoleń i kursów z gospodarki magazynowej znajdą Państwo na górze strony!

Nowoczesna gospodarka magazynowa