Baza szkoleń i kursów z budowania zespołu i zarządzania zespołem!

 • Szkolenia i kursy z budowania zespołu oraz zarządzania zespołem
 • Poznaj program szkoleń i kursów oraz ich ceny i zarejestruj się online!
Rozwiń Zagadnienia budowania zespołu oraz zarządzania zespołem to chleb codzienny każdego menedżera. Warto więc przyjrzeć się ofercie firm szkoleniowych obejmującej warsztaty, kursy i szkolenia z zarządzania zespołem oraz team buildingu, które mogą być pomocne w rozwijaniu warsztatu lidera zarządzającego zespołem. Listę szkoleń z budowania zespołów, kursów poświęconych zarządzaniu zespołem i tworzenia zespołów zgromadziliśmy poniżej. Zawiera ona informacje o terminach szkoleń, program zajęć, cennik szkoleń oraz możliwość szybkiej rejestracji na szkolenia z użyciem naszego bezpłatnego formularza rejestracji. Zwiń

szkolenia z budowania zespołu i zarządzania zespołem

Szkolenia zarządzanie zespołem: 135

Artykuł

Budowanie zespołu i zarządzanie zespołem.

To ludzie tworzą firmę, a od ich zaangażowania zależy jej sukces. W biznesie, tak jak i w sporcie, zgrany zespół to absolutna podstawa sukcesu. Dlaczego? To proste: tylko działając wspólnie można, wykorzystując potencjał każdego z członków teamu, osiągnąć efekt synergii. Dlatego w nowoczesnych organizacjach budowanie zespołu, kierowanie i zarządzanie zespołem są priorytetami działań podejmowanych przez menadżerów. A w jaki sposób efektywnie budować zespół, angażować i integrować pracowników, kierować i zarządzać pracami zespołów? Oto, co warto wiedzieć na ten temat. 

Budowanie zespołu a motywowanie ludzi – jak łączą się te dwa elementy?

Silnie zmotywowani pracownicy są, jak można się domyślić, najbardziej produktywni. Im wyższy ich poziom zaangażowania w działalność organizacji, tym mniejsze staje się jednocześnie ryzyko, że odejdą z pracy. Dlatego nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi koncentruje się na pozytywnym i wszechstronnym motywowaniu pracowników.

Warto pamiętać, że teorie motywacji jasną mówią, że wysokie zaangażowanie jest wypadkową wielu czynników. Poza wysokością zarobków czy perspektyw na awans zawodowy ogromną rolę odgrywa atmosfera w miejscu pracy. A ta jest dobra wyłącznie, jeśli pracownicy umieją ze sobą współdziałać i dobrze czują się w swoim towarzystwie. Właśnie dlatego budowanie zespołu do absolutny fundament tworzenia sprawnej, nieustannie rozwijającej się organizacji.

Budowanie zespołu: od czego zacząć?

Na początek najważniejsze: budowanie zespołu to wieloetapowy proces, który jest rozciągnięty w czasie. Jak długo trwa? Tego nie da się do końca przewidzieć, ponieważ wszystko zależy m.in. od specyfiki zadań powierzonych danej grupie osób, jej liczebności, indywidualnych osobowości każdego z członków, a przede wszystkim – od sprawności menedżera. To jego zadaniem jest ukierunkowanie pracy zespołu i wydobycie potencjału każdego jego członka.

Trzeba jednak pamiętać, że na powodzenie całego procesu wpływa bardzo wiele czynników, takich jak:

 • ustalenie odpowiedniej liczebności zespołu – zgodnie z badaniami naukowymi, jeden zespół nie powinien liczyć więcej niż 25 osób (większa liczba osób może powodować problemy z komunikacją bezpośrednią i koordynacją realizacji zadań), ale ich liczba powinna być dopasowana do specyfiki zadań. Zbyt mało osób może spowodować przeładowanie pracą, a co za tym idzie – konflikty. Zbyt dużo – nadmierne rozproszenie obowiązków i odpowiedzialność;
 • dobór właściwych osób do zespołu – tu ogromną rolę odgrywają nie tylko zasoby wiedzy i kompetencji poszczególnych pracowników, ale również ich osobowości. Przykładowo, zbyt dużo osób o „silnym charakterze” w małej grupie może zwiększać ryzyko powstawania konfliktów. Z drugiej strony brak wewnętrznych liderów może osłabić zaangażowanie teamu.
Etapy team buildingu

Zgodnie z klasyczną teorią budowania zespołu, autorstwa B.W. Tuckmana i M.A.C. Jensena, wyróżnia się pięć etapów team buildingu.

 • Formowanie się zespołu. Ten etap zaczyna się, gdy osoby mające ze sobą pracować – czy to przy realizacji konkretnego projektu, czy w ramach jednej komórki organizacyjnej – spotykają się ze sobą po raz pierwszy. Początkowe wrażenie, jakie na sobie wywierają, może się przekładać na późniejsze relacje. Na tym etapie menadżer musi zadbać o to, aby poszczególne jednostki zaczęły identyfikować się z grupą, a więc zaczęły myśleć w kategoriach „my”, a nie „ja”.
 • Docieranie się” zespołu. To najbardziej burzliwy okres działalności zespołu, w którym pojawia się coraz silniejszy konflikt interesów, a jednocześnie członkom towarzyszą zniechęcenie i pesymistyczne nastroje. Pojawia się też często bunt i spory. Menadżer musi się wykazać umiejętnością zarządzania konfliktem oraz doprowadzić do tego, by napięcie doprowadziło do konstruktywnych wniosków dla dalszej organizacji pracy.
 • Normalizacja. Konflikt przeradza się w konstruktywną rozmowę o zasadach organizacji zespołu. Są wypracowywane wewnętrzne „reguły gry”. Członkowie zespołu coraz lepiej poznają się nawzajem, nabierają do siebie zaufania. Lider na tym etapie powinien stanąć nieco z boku, pozwalając swoim ludziom się zorganizować.
 • Wykonanie. To moment, w którym zespół jest całkowicie ukształtowany i pracuje z najwyższą efektywnością.
 • Piąty etap – zamknięcie – odnosi się jedynie do zespołów powoływanych do wykonania jednego, konkretnego zadania.
Co sprzyja budowaniu silnych zespołów?

Menadżer, którego interesuje skuteczne motywowanie ludzi do wspólnej pracy, powinien zadbać o:

 • wyznaczenie jasnego celu działania, do którego będzie dążył zespół,
 • partnerską współpracę i konsultacyjny model zarządzania – z uwzględnieniem zdania poszczególnych członków zespołu,
 • zapewnienie członkom teamu odpowiedni poziom autonomii, który zbuduje poczucie współodpowiedzialności za realizację celów,
 • efektywny podział ról i obowiązków – tak, aby wykorzystać potencjał każdego pracownika,
 • przejrzystą komunikację, a zwłaszcza sprawne rozwiązywanie konfliktów.
Szkolenia z budowania zespołu i zarządzania zespołem

Jak zatem wynika z powyższego, to właśnie rola, którą sprawuje lider, jest kluczowa w procesie team-buildingu. Dlatego menadżerowie chętnie korzystają ze szkoleń w tym obszarze, nieustannie poszerzając kwalifikacje związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w skali zespołu, komórki czy działu. Wiele szkoleń menedżerskich dotyczących czy to budowania zespołu czy zarządzania już istniejącym zespołem, motywowania, a także rekrutacji pracowników dostępne są w formule tzw. szkoleń otwartych. Oznacza to, że menedżer może dołączyć do grupy otwartej i uczestniczyć w jej zajęciach, co zresztą pozwala uczyć się nie tylko od trenera, ale też innych uczestników. Każda osoba w sposób naturalny dysponuje bowiem pewnym stylem komunikacji interpersonalnej i podejściem do zarządzania ludźmi. Uczestnictwo w szkoleniu otwartym pozwala obserwować rozmaite style menedżerskie oraz przećwiczyć zdobytą wiedzę w praktyce. Co ważne, szkolenia otwarte z budowania zespołów finansowo są znacznie bardziej dostępne w porównaniu do szkoleń zamkniętych.

Zarządzanie ludźmi i zespołami – największe wyzwanie nowoczesnego biznesu?

Na szefie firmy oraz innych członków kadry zarządzającej spoczywają kluczowe zadania związane z funkcjonowaniem firmy. W obszarze zarządzania ludźmi są to przede wszystkim:

 • rekrutacja pracowników, którzy mają odpowiednie kompetencje, a jednocześnie wpisują się w kulturę organizacji z uwagi na swoją osobowość styl pracy oraz wartości,
 • połączenie pracowników w sprawnie działające zespoły – takie, których poszczególni członkowie uzupełniają się kompetencjami i doświadczeniem, co pozwala osiągnąć efekt synergii,
 • kreowanie sprawnego systemu komunikacji – sprzyjającemu jasnemu przekazywaniu informacji i klarownemu jej obiegowi,
 • wytyczanie kierunków działania przedsiębiorstwa i przekuwanie ich na konkretne działania,
 • delegowanie zadań pracownikom i nadzór nad ich wykonywaniem,
 • motywowanie zespołu – wzbudzanie zaangażowania i chęci do realizacji zadań stojących przed przedsiębiorstwem,
 • wzmacnianie potencjału pracowników i kierowanie ich rozwojem zawodowym tak, aby wnieśli wartość dodaną w działalność firmy i stale zwiększali poczucie identyfikacji z firmą.

Z uwagi na ilość i wagę tych zadań, nowoczesne firmy stawiają na systemowe podejście do zarządzania ludźmi.

Nowoczesne metody zarządzania zespołem

We współczesnych organizacjach stosuje się często jeden z dwóch popularnych systemów zarządzania zespołem: ZPC, czyli zarządzanie przez cele, albo TQM, Total Quality Management, czyli zarządzanie przez jakość.

 • Zarządzanie przez cele. To strategia zarządzania opisana przez Petera Druckera w 1954 roku. Polega na podporządkowaniu wszelkich działań pracowników realizacji priorytetowych celów organizacji. Kluczowe jest w nim wieloetapowe wyznaczanie celów: operacyjnych, taktycznych oraz strategicznych – a zatem od prostych, małych zadań realizowanych na poziomie pracowniczych, poprzez zadania realizowane przez małe zespoły, aż po długofalowe cele organizacji.

  Warto wiedzieć, że:
  • cele są wyznaczane w kierunku od ogółu do szczegółu – oznacza to, że na początku kadra kierownicza określa długofalowe cele przedsiębiorstwa, a następnie schodzi się na kolejne poziomy – aż po ten związany z wytyczeniem kierunków działania i konkretnych zadań stojących przed pracownikami,
  • cele w rozumieniu ZPC oznaczają trwałą zmianę i precyzyjnie określają stan docelowy – są zatem „SMART”, a więc konkretne, mierzalne, ambitne, realne i określone w czasie,
  • cele są komunikowane bądź w sposób informacyjny (wyznaczane z góry), konsultacyjny (w porozumieniu z pracownikiem) bądź partycypacyjny – wówczas pracownik bierze udział w ich wytyczaniu, np. przy określaniu priorytetów na dany dzień / tydzień pracy. To ostatnie podejście zwiększa poczucie odpowiedzialności pracownika, a co za tym idzie – jego motywację i zaangażowanie.
    
 • Zarządzanie zespołem przez jakość. Zarządzanie przez jakość, a więc TQM, za priorytet stawia sobie nieustanne doskonalenie pracowników i nacisk na rozwój ich kompetencji. Zgodnie z tym podejściem, to jedyna droga do podnoszenia standardów obsługi klienta i usprawniania procesów realizowanych przez przedsiębiorstwo. Istotne jest zatem m.in. stworzenie efektywnego systemu szkoleń oraz jasnych ścieżek rozwoju kariery zawodowej. Menadżer w systemie TQM pełni rolę mentora i przewodnika, który wspiera członków zespołu, zapewniając im możliwość podnoszenia kwalifikacji i jakości działania.

  Drugą stroną TQM, stosowanego bardzo często w branży przemysłowej, jest optymalizacja procesów produkcyjnych, w duchu lean management.
Szkolenia z zarządzania zespołem, zarządzanie zespołem szkolenie

Jednym ze sposobów poprawy jakości zarządzania zespołami mogą być specjalne szkolenia menedżerskie poświęcone roli lidera i menedżera, adresujące tematykę motywowania i integrowania zespołów pracowniczych itp. Szkolenia z kierowania i zarządzania zespołem polecane są zarówno dla osób po raz pierwszy wchodzących w rolę szefa zespołu, jak też osób, które chcą odświeżyć swoje spojrzenie na tematykę zarządzania zespołem oraz poznać zróżnicowane style zarządcze. Dostępność szkoleń i kursów z zarządzania zespołem stale się poprawia dzięki cyfrowej rewolucji w szkoleniach. Coraz więcej szkoleń i kursów realizowanych jest online, zarówno na żywo, jak i w formie kursów e-learningowych. Dużą popularnością cieszą się oczywiście rówież tradycyjne, stacjonarne szkolenia z zarządzania zespołami, które znajdziemy głównie w największych miastach, takich jak Wrocław, Poznań, Kraków, Warszawa, Lublin, Bydgoszcz, Katowice, Rzeszów, Szczecin, Łódź czy Toruń.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu budowanie i zarządzanie zespołem?

Szkolenia z zarządzania zespołem, kursy i szkolenia budowanie zespołu i kierowanie zespołem polecane są dla każdego menedżera i kierownika, który:

 • chce zbudować zespół, na którym będzie mógł polegać,
 • dąży do zorganizowania współpracy w sposób pozwalający efektywnie realizować wspólne cele,
 • planuje wprowadzić zmiany w organizacji pracy zespołu,
 • chce zapewnić efektywną komunikację w zespole, zarówno poziomą, jak i pionową,
 • dąży do zbudowania atmosfery współpracy i zapobiega powstawaniu konfliktów i niesnasek,
 • pragnie lepiej rozumieć rolę zespołu w organizacji oraz wyznaczać cele indywidualne i zespołowe,
 • chce lepiej oceniać kompetencje i motywacje poszczególnych członków zespołu,
 • pragnie poznać narzędzia zarządzania ludźmi i techniki wywierania wpływu,
 • chce doskonalić swoje umiejętności z zakresu pełnienia roli lidera zespołu,
 • dąży do wypracowania synergii poprzez efektywną współpracę członków zespołu.
Budowanie zespołu i zarządzanie zespołem.
Szkolenia zarządzanie zespołem, budowanie zespołu, kierowanie zespołem

Zapisz się, aby otrzymywać cotygodniowe powiadomienia o nowych szkoleniach i kursach z zarządzania zespołem!