Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza

O warsztatach

Każdy podmiot, który otrzymał decyzję administracyjną uwzględniającą zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wydaną przed 5 marca 2018, zobligowany był do złożenia wniosku o wydanie decyzji dostosowawczej.

Wniosek ten winien spełniać szereg wymogów prawnych, należało do niego dołączyć szereg załączników. Podmiot, który złożył wniosek nie spełniający ustawowych wymagań, wezwany do jego uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie lub uzupełnienie niespełniające wymogów wezwania, spowoduje utracenie zezwolenia i brak możliwości kontynuowania działalności.

Szkolenie uwzględnia treści rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia:

 • Kompleksowe omówienie problematyki postępowania dostosowawczego w zakresie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • Omówione zostaną formalne i merytoryczne wymagania względem wniosku oraz załączników,
 • Opisany zostanie również przebieg postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji dostosowawczej.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające uzyskanie decyzji dostosowawczej i dalsze działanie na rynku gospodarowania odpadami.

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • Specjaliści ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • Pracownicy odpowiedzialni za gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie,
 • Prezesi, kadra zarządzająca, właściciele, przedsiębiorcy prowadzący profesjonalną działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

Program warsztatu

 1. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami i dlaczego są tak istotne.
 2. Zgodność działalności z aktami prawa miejscowego, w tym z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Analiza wymagalności decyzji o warunkach zabudowy oraz argumentacja o braku konieczności posiadania takiej decyzji.
 4. Nowe wymagania dot. tytułów prawnych do władania nieruchomością oraz przepisy przejściowe w tym zakresie.
 5. Podstawa prawna wniosku o wydanie decyzji dostosowawczej.
 6. Zmiany prowadzonej działalności wykraczające poza zakres procedury dostosowawczej.
 7. Operat przeciwpożarowy i korelacja wniosku z operatem.
 8. Nowe parametry ilościowe:
  • maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów,
  • maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów,
  • największa masa odpadów,
  • całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
    
 9. Zaświadczenia i oświadczenia jako nowe załączniki do wniosku.
 10. Oświadczenia podmiotów, na które nałożone zostały administracyjne kary pieniężne.
 11. Nowe wymagania prawa ochrony środowiska, w tym:
  • monitoring wizyjny,
  • obowiązek informacyjny WIOŚ o monitoringu,
  • miejsca i sposoby magazynowania odpadów.
    
 12. Wysokość i forma zabezpieczenia roszczeń oraz metody optymalizacji wysokości zabezpieczenia roszczeń.
 13. Kontrola WIOŚ i konsekwencje negatywnej opinii tego organu.
 14. Kontrola Państwowej Straży Pożarnej i konsekwencje negatywnej opinii tego organu.
 15. Przesłanki odmowy wydania decyzji dostosowawczej.
 16. Konsekwencje pozostawienie wniosku o wydanie decyzji dostosowawczej bez rozpoznania.
 17. Konsekwencje cofnięcia zezwolenia w postępowaniu dostosowawczym.
 18. Pytania, dyskucja, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

09.30-16.30

Prelegenci

Ekspert z zakresu ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej. Zajmował się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadził kilkaset kontroli podmiotów gospodarczych i organów samorządowych.

Posiada wykształcenie prawnicze, jest inżynierem środowiska, doktorantem nauk prawnych, posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

Obecnie przedsiębiorca i trener, założyciel firmy doradczej w obszarze ochrony środowiska, prawnik w kancelarii radców prawnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!