Znajdź kurs rachunkowości budżetowej i szkolenia z finansów publicznych!

 • Sprawdź szkolenia z finansów publicznych i rachunkowości budżetowej
 • Wybierz kurs online lub szkolenie stacjonarne
 • Zapisz się na zajęcia wypełniając formularz!
rachunkowość budżetowa

Kursy i szkolenia: 25

 • już od 1 018 zł
1 018 zł
 • już od 890 zł
890 zł
 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 1 690 zł
1 690 zł
 • już od 531 zł
531 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 1 115 zł
1 115 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
1 115 zł
 • już od 1 090 zł
1 090 zł
 • już od 1 687 zł
1 687 zł
Artykuł

Kursy i szkolenia z finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium wiedzy o szkoleniach, warsztatach i kursach poświęconych finansom publicznym oraz rachunkowości budżetowej. Na górze strony mogą Państwo znaleźć listę wydarzeń, która obejmuje zarówno zajęcia realizowane online, jak też stacjonarne kursy i szkolenia z zajęciami w trybie dziennym, wieczorowym oraz weekendowym.

Czym jest rachunkowość budżetowa?

Rachunkowość budżetowa to dział rachunkowości zajmujący się planowaniem, kontrolą i sprawozdawczością finansową w sektorze publicznym, czyli w instytucjach takich jak rząd, samorządy, agencje rządowe, szkoły, uczelnie i inne organizacje użyteczności publicznej. Głównym celem rachunkowości budżetowej jest zapewnienie skutecznego zarządzania finansami publicznymi poprzez monitorowanie wydatków i dochodów oraz ocenę osiągnięcia celów budżetowych.

Podstawowe elementy rachunkowości budżetowej obejmują:

 1. Planowanie budżetu: Proces określania dochodów i wydatków na określony okres, zazwyczaj na rok finansowy. Planowanie budżetu obejmuje ustalanie priorytetów, alokację środków oraz przewidywanie potrzeb finansowych.

 2. Wykonanie budżetu: Realizacja założeń budżetowych poprzez dokonywanie płatności zgodnie z przyjętym planem oraz gromadzenie dochodów zgodnie z przyjętymi prognozami.

 3. Kontrola budżetowa: Proces monitorowania wydatków i dochodów w trakcie realizacji budżetu w celu zapewnienia zgodności z założeniami budżetowymi oraz zapobiegania nadmiernym deficytom lub nadwyżkom.

 4. Sprawozdawczość finansowa: Przygotowywanie raportów i sprawozdań finansowych, które prezentują wykonanie budżetu oraz jego analizę dla zainteresowanych stron, takich jak organy nadzoru, obywatele i inne instytucje.

Rachunkowość budżetowa jest ważnym narzędziem zarządzania finansami publicznymi, które pomaga zapewnić przejrzystość, odpowiedzialność i skuteczność w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Czym są finanse publiczne?

Finanse publiczne odnoszą się do gromadzenia, zarządzania i wydatkowania środków finansowych przez organy rządowe oraz inne instytucje sektora publicznego (na przykład JST, czyli Jednostki Samorządu Terytorialnego). Główne elementy finansów publicznych obejmują dochody publiczne (np. podatki, opłaty, wpływy z majątku publicznego), wydatki publiczne (na cele takie jak edukacja, zdrowie, infrastruktura, obronność) oraz zadłużenie publiczne.

Podstawowe cele finansów publicznych to:

 1. Zapewnienie finansowania świadczeń publicznych: Finanse publiczne są wykorzystywane do finansowania usług i programów publicznych, takich jak ochrona zdrowia, edukacja, bezpieczeństwo publiczne, infrastruktura drogowa, czy ochrona środowiska.

 2. Zrównoważony rozwój gospodarczy: Poprzez odpowiednie alokowanie środków finansowych, finanse publiczne mogą wspierać wzrost gospodarczy, inwestycje oraz tworzenie miejsc pracy.

 3. Redukcja nierówności społecznych: Finanse publiczne mogą być wykorzystane do wsparcia najuboższych grup społecznych poprzez programy socjalne, świadczenia rodzinne czy pomoc mieszkaniowa.

 4. Stabilizacja sytuacji makroekonomicznej: Organizacje zajmujące się finansami publicznymi mogą stosować różne instrumenty polityki fiskalnej (np. podatki, wydatki, zadłużenie) w celu stabilizacji gospodarki, zwłaszcza w czasach kryzysu ekonomicznego.

Finanse publiczne są istotnym obszarem dla zarządzania gospodarczego oraz polityki publicznej, ponieważ mają istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki oraz życie społeczne. Zarządzanie finansami publicznymi wymaga uwzględnienia zróżnicowanych potrzeb i priorytetów społecznych oraz gospodarczych.

Kurs rachunkowości budżetowej

Celem kursu rachunkowości budżetowej jest wyposażenie uczestników w znajomość zasad rachunkowości budżetowej i finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w pionach finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładach budżetowych oraz innych państwowych jednostkach budżetowych. Uczestnictwo w kursie rekomendowane jest jednostkom finansowanym z budżetu publicznego, w tym m.in.: gminom i powiatom, szkołom, przedzkolom i żłobkom, szpitalom, przychodniom i innym jednostkom publicznej opieki zdrowotnej, książnicom i bibliotekom publicznym, instytucjom publicznym z dziedziny kultury i sportu.

Jaką formę mają zajęcia w trakcie kursu?

Zajęcia w trakcie kursu składają się z m.in.:

 • interaktywnego wykładu zawierającego prezentację, materiały do zapoznania się (w tym akty prawne) oraz przykłady z życia,
 • ćwiczeń praktycznych, w trakcie których grupa szkoleniowa wspólnie analizuje praktyczne przypadki,
 • sesji pytań i odpowiedzi, których celem jest udzielenie wsparcia w trudniejszych kwestiach.

Sam kurs może mieć postać:

 • kursu online na żywo - zajęcia realizowane są zdalnie w trybie na żywo poprzez platformy takie jak Microsoft teams czy Zoom. Uczestnicy i trener mają możliwość bezpośredniego kontaktu, odbycia dyskusji grupowej oraz udzielenia indywidaualnego wsparcia. Zajęcia mogą być realizowane zarówno w trybie dziennym, weekendowym, jak i wieczorowym.
 • kursów i szkoleń stacjonarnych - realizowane są one zarówno w trybie dziennym, jak i weekendowym. Dostępne są też szkolenia wyjazdowe realizowane najczęściej w Zakopanem, Karpaczu lub miejscowościach nadmorskich, w tym w Kołobrzegu czy Sopocie. Znacząca większość tego typu kursów odbywa się jednak w dużych miastach, a prym wiodą Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Katowice, Wrocław, Gdańsk, Lublin oraz Rzeszów.

Program szkolenia z rachunkowości budżetowej

Każdy kurs czy szkolenie dotyczące rachunkowości budżetowej różni się nieznacznie programem i czasem trwania. Co do zasady jednak w programie omawiane są między innymi następujące zagadnienia:

 1. Finanse publiczne i klasyfikacja budżetowa.
  1. Podstawy prawne systemu finansów publicznych w Polsce.
  2. Rodzaje jednostek sektora finansów publicznych.
  3. Wieloletni Plan Finansowy Państwa a Ustawa Budżetowa, Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego a uchwała budżetowa.
  4. Zasady wykonywania budżetu państwa, zasady wykonywania budżetu JST.
  5. Zadania jednostek państwowych, a zadnia JST.
  6. Środki BGK, dotacje i płatności...
  7. Klasyfikacja budżetowa, statystyka publiczna, wydatki bieżące, wydatki majątkowe.
 2. Zasady rachunkowości budżetowej i plany kont.
  1. Rodzaje majątku i zródła jego pochodzenia.
  2. Polityka rachunkowości, podział ksiąg rachunkowych, zasady rachunkowości budżetowej.
  3. Plany kont dla budżetu państwa, gminy, powiatu, województwa.
  4. Plany kont dla podatków, plany kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
  5. Ewidencja księgowa: dochody i wydatki budżetowe, należności i zobowiązania, rezerwy i rozliczenia, aktywa obrotowe i trwałe...
  6. Inne: podatek VAT w jednostkach budżetowych, sporządzanie wyniku finansowego...
 3. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa.
  1. Obowiązki sprawozdawcze, typy sprawozdawczości, inwentaryzacja...
  2. Elementy składowe sprawozdania finansowego, przygotowanie do sporządzenia sprawozdania...
  3. Powiązanie kont z klasyfikacją budżetową, z pozycjami bilansu, z dodatkową informacją państwową...
  4. Skonsolidowany bilans JST, sprawozdanie z wykonania planu, w tym dochodów i wydatków.

Czas trwana kursu

Kurs rachunkowości budżetowej może mieć różny czas trwania w zależności od pokrywanego zakresu tematycznego. Komplaksowe kursy od A do Z mogą trwać od 2 dni roboczych (około 12-14 godzin zajęć) do nawet kilku tygodni, gdzie co tydzień lub co dwa tygodnie odbywają się 2-dniowe zjazdy czy też sesje online. Szkolenia pokrywające jedynie zmiany w zakresie rachunkowości budżetowej bądź też wybrane specjalistycne zagadnienia trwają z reguły kilka godzin, a więc wymagają poświęcenia jedego dnia roboczego. Dokładny czas trwania poszczególnych szkoleń i kursów można sprawdzić przeglądając poszczególne oferty umieszczone na górze strony.

Cena szkoleń i kursów rachunkowości budżetowej

Średnia cena za 1 dzień szkoleniowy wynosi aktualnie około 900 zł netto. Szkolenia finansowane ze środków publicznych zwolnione są z VAT. Listę szkoleń i kursów wraz z cenami znaleźć można na górze strony. 

Szkolenie finanse publiczne

W dzisiejszym świecie, gdzie efektywne wykorzystanie środków publicznych staje się coraz bardziej istotne, szkolenia z zakresu finansów publicznych odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu kompetencji osób zajmujących się tą dziedziną. Szkolenie z finansów publicznych stanowi niezwykle istotny element rozwoju kompetencji osób pracujących w sektorze publicznym oraz tych, którzy planują karierę w administracji państwowej, samorządowej czy organizacjach międzynarodowych. Poprawa umiejętności z zakresu finansów publicznych może przyczynić się do skuteczniejszego wykorzystania środków publicznych i lepszego zarządzania finansami państwa, co w konsekwencji może przynieść korzyści dla całego społeczeństwa. Poniżej omówimy najważniejsze aspekty szkolenia z finansów publicznych, włączając w to program szkolenia, czas trwania oraz cenę.

Program szkolenia

Szkolenia z finansów publicznych zazwyczaj obejmują szeroki zakres tematyczny, mający na celu dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności. Oto kilka głównych obszarów, które mogą być objęte programem szkolenia:

 1. Podstawy finansów publicznych: Wprowadzenie do kluczowych pojęć i mechanizmów finansów publicznych, takich jak budżetowanie, zarządzanie długiem publicznym, kontrola wydatków oraz dochodów publicznych.

 2. Polityka fiskalna: Analiza instrumentów polityki fiskalnej, takich jak podatki, wydatki publiczne i zadłużenie, oraz ich wpływu na gospodarkę.

 3. Zarządzanie budżetem: Techniki planowania, wykonywania i monitorowania budżetu publicznego, w tym przygotowywanie prognoz finansowych, alokacja środków oraz ocena efektywności wydatków.

 4. Prawo finansowe: Zasady prawne regulujące funkcjonowanie finansów publicznych, w tym ustawy budżetowe, procedury rozliczeniowe i audyt finansowy.

 5. Finanse JST: Specyfika zarządzania finansami na poziomie lokalnym i regionalnym, włączając w to dochody samorządów, wydatki inwestycyjne oraz współpracę międzyinstytucjonalną.

 6. Zrównoważony rozwój: Analiza strategii finansowania projektów zrównoważonego rozwoju, uwzględniając aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

Czas trwania

Czas trwania szkolenia z finansów publicznych może być zróżnicowany, w zależności od jego zakresu i intensywności. Typowe szkolenia mogą trwać od kilku godzin, czyli zawierać się w jednym dniu roboczym, aż do kilku tygodni. Bardziej zaawansowane kursy mogą być prowadzone w formie cyklicznych spotkań lub seminariów, które trwają przez wiele miesięcy lub nawet lat. Czas trwania może być także dostosowywany do potrzeb grupy docelowej, tak aby zapewnić jak najefektywniejsze przyswajanie wiedzy. Warto zapoznać się z listą szkoleń dostępną na górze strony i przeanalizować je pod kątem czasu trwanai zajęć.

Cena szkolenia finanse publiczne

Cena szkoleń z finansów publicznych jest zróżnicowana i zależy od wielu czynników, takich jak renoma instytucji prowadzącej szkolenie, zakres materiału, liczba godzin lekcyjnych, dostępność materiałów szkoleniowych oraz lokalizacja. Krótkie kursy online mogą być stosunkowo tanie - ich ceny zaczynają się już od 500 złotych netto - z kolei za zaawansowane szkolenia prowadzone przez znanych ekspertów można się spodziewać wyższych opłat, sięgających nawet kilka tysięcy złotych w przypadku wielotygodniowych i kompleksowych kursów. Warto jednak zauważyć, że inwestycja w szkolenia z finansów publicznych może przynieść znaczne korzyści w postaci lepszych umiejętności zarządzania finansami publicznymi i poprawy efektywności działania instytucji publicznych.

Kursy i szkolenia z finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.
Nowe kursy i szkolenia

Zostaw swój e-mail, aby raz w tygodniu otrzymać listę nowych szkoleń i kursów z rachunkowości budżetowej!