Znajdź szkolenie HACCP lub kurs HACCP online!

 • Wyszukaj najlepsze szkolenia HACCP oraz kursy HACCP online
 • Sprawdź ceny szkoleń i zapisz się wypełniając formularz rejestracji online!
Rozwiń Chcesz przejść szkolenie HACCP lub kurs HACCP? Sprawdź oferty szkoleń i kursów HACCP organizowanych stacjonarnie oraz online. Przeglądaj szkolenia HACCP po terminie i miejscu realizacji, zapoznaj się z programem zajęć oraz cenami uczestnictwa w szkoleniu lub kursie. Wybierz szkolenie lub kurs HACCP dla siebie i zapisz się na zajęcia poprzez nasz darmowy formularz rejestracji przez Internet! Zwiń

Szkolenia HACCP: 3

 • już od 900 zł
900 zł
 • już od 600 zł
600 zł
 • już od 1 300 zł
1 300 zł
Artykuł

Szkolenia HACCP: dowiedz się czym jest HACCP i przejdź kurs HACCP.

Dowiedz się czym jest HACCP oraz sprawdź ofertę edukacyjną obejmującą szkolenia HACCP realizowane stacjonarnie w największych polskich miastach oraz kursy HACCP online. Poznaj zasady zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu obejmującym produkcję, logistykę oraz sprzedaż żywności i produktów żywieniowych.

Spis treści:

 1. HACCP
 2. Norma ISO 22000
 3. Czy system HACCP jest obowiązkowy?
 4. Siedem zasad systemu HACCP
 5. Jakie są główne etapy wdrażania systemu HACCP?
 6. Szkolenia HACCP, kursy HACCP - online i stacjonarnie
 7. Gdzie znaleźć dobre szkolenie HACCP lub kurs HACCP?
HACCP

Co to jest HACCP? HACCP to skrót od angielskiej nazwy Hazard Analysis and Critical Control Points, którą tłumaczymy na język polski jako Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli. HACCP to zespół działań i postępowanie tworzące system mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez zidentyfikowanie i dokonanie oszacowania skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. Zadaniem systemu jest również określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących w procesie produkcji i dystrybucji żywności.

Od strony praktycznej system HACCP sprowadza się do stałego przeprowadzania analizy zagrożeń i wskazaniu, które punkty w procesie produkcji i dystrybucji żywności są krytyczne z punktu widzenia możliwości pojawienia się w nich zdarzeń czy zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jakość zdrowotną produkowanej żywności. Punkty te nazywa się krytycznymi punktami kontrolnymi i obejmuje stałym nadzorem w celu uzyskania odpowiedniej jakości produktów.

Z systemem HACCP ściśle związana jest również norma ISO 22000:2018 określająca wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i obejmująca wszystkie organizacje i podmioty łańcucha produkcji żywności - od upraw i hodowli przez produkcję, przetwarzanie, magazynowanie, transportowanie i obrót żywności, aż po talerz klienta (tzw. from farm to fork).

Norma ISO 22000

Ostatnia aktualizacja normy ISO 22000 została opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) 19 czerwca 2018 r., a jej pełna nazwa to ISO 22000: 2018 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego. Norma ISO 22000:2018 jest oparta o zasady systemu HACCP, zawiera szczegółowe regulacje dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności i pasz i obejmuje swoim zakresem wszystkie organizacje i podmioty uczestniczące w łańcuchu żywnościowym, min.:

 • producentów pierwotnych, czyli rolników i hodowców,
 • producentów żywności i pasz,
 • podmioty z sektora transportu i przechowywania środków spożywczych,
 • firmy logistyczne, magazynowe i dystrybucyjne (np.: magazyny, hurtownie, przeładownie),
 • producentów dodatków do żywności,
 • producentów opakowań do kontaktu z żywnością,
 • producentów środków czystości używanych w miejscach produkcji i dystrybucji żywności.
Czy system HACCP jest obowiązkowy?

Wiele osób pyta, jakie dokładnie są obowiązki w zakresie stosowania systemu HACCP, w tym czy jest on obowiązkowy? System HACCP jest obowiązkowy we wszystkich segmentach przemysłu spożywczego: od uprawy i hodowli, zbioru, przez przetwarzanie, produkcję, dystrybucję i dostarczenie żywności finalnemu odbiorcy, czyli konsumentowi. Obowiązek prawny opracowania dokumentacji systemu HACCP wynika z:

 • Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, 
 • Rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE z 2004 r. z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594). 

Warto zdawać sobie sprawę, że system HACCP powinien być również elastyczny, na przykład gdy brak jest możliwości zidentyfikowania krytycznych punktów kontroli (CCP), wówczas główną regulacją mogą być GMP i GHP czyli Dobre Praktyki Produkcyjne i Higieniczne. GMP i GHP są zawsze obowiązkowe, a obowiązek ten wynika z treści rozporządzenia nr 852/2004:  

Wymogi HACCP powinny uwzględniać zasady zawarte w Kodeksie Żywnościowym. Powinny zapewniać odpowiednią elastyczność, aby mogły być stosowane w każdej sytuacji, w tym w małych przedsiębiorstwach. W szczególności niezbędne jest uwzględnienie, że w niektórych przedsiębiorstwach sektora spożywczego nie jest możliwe zidentyfikowanie krytycznych punktów kontroli oraz, że w niektórych przypadkach, dobra praktyka higieny może zastąpić monitorowanie krytycznych punktów kontroli. Podobnie, wymóg ustanowienia “krytycznych limitów” nie oznacza, że niezbędne jest ustalenie liczbowego limitu w każdym przypadku. Ponadto, wymóg zachowywania dokumentów musi być elastyczny, aby nie powodował nadmiernego obciążenia bardzo małych przedsiębiorstw.

Siedem zasad systemu HACCP

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych określa siedem zasad systemu systemu HACCP:

Zasada 1 – Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych

Należy powołać zespół ds. systemu HACCP, którego zadaniami będzie:

 • sporządzić blokowy schemat procesu technologicznego,
 • wypisać możliwe do pojawianie się w procesie technologicznym zagrożenia o charakterze chemicznym (toksyny, związki chemiczne, pestycydy, metale ciężkie, środki myjące czy dezynfekujące, pozostałości leków weterynaryjnych itp.), biologiczne (m.in. bakterie, wirusy, pasożyty) oraz fizyczne (szkło, metal, elementy opakowań, włosy, elementy garderoby czy biżuteria personelu, inne zanieczyszczenia stałe),
 • oszacować istotność zagrożeń,
 • zaplanować środki kontrolne umożliwiające opanowanie wylistowanych zagrożeń.

Zasada 2 – Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP)

Zespół HACCP powinien zdefiniować tak zwane krytyczne punkty kontroli, czyli te miejsca w procesie technologicznym, w których niezbędna jest kontrola nad występującymi tam zagrożeniami.

Zasada 3 – Identyfikacja limitów krytycznych

Dla każdego krytycznego punktu kontrolnego (CCP) należy ustalić krytyczne granice (limity), czyli wartości mierzalne środków kontrolnych, których przekroczenie oznacza, że produkt przestaje być bezpieczny.

Zasada 4 – Ustalenie systemu monitoringu CCP

Każdy krytyczny punkt kontrolny (CCP) musi mieć ustalone wymagania określające sposób i częstotliwość mierzenia wartości środków kontrolnych (tzw. monitoring CCP) oraz podmioty/osoby odpowiedzialne za te działania (np. pełnomocnik systemu HACCP).

Zasada 5 – Określenie działań korygujących

Niezbędne jest opracowanie działań korygujących, które muszą być wdrożone, gdy monitoring wykaże przekroczenie ustalonych limitów. Ponownie, konieczne jest wyznaczenie podmiotu/osoby odpowiedzialnej za podjęcie tych działań. Procedura korygująca musi zawierać zarówno sposób przywrócenia kontroli zagrożeń jak i postępowanie z produktem wyprodukowanym z przekroczeniem granic krytycznych.

Zasada 6 – Ustalenie procedur weryfikacji systemu

Wymagane jest opisanie sposobów sprawdzania poprawności funkcjonowania systemu. Procedura ta może opierać się na wynikach badań mikrobiologicznych produktów końcowych lub analizie i badaniu reklamacji. Zaleca się cykliczne wykonywanie audytów wewnętrznych systemu HACCP oraz wyznaczenie osób upoważnionych (np. auditor systemu HACCP).

Zasada 7 – Ustalenie procedur zapisów

Niezbędne jest przygotowanie i wdrożenie procedury ciągłego sporządzania dokumentacji i zapisu funkcjonowania systemu HACCP oraz zabezpieczenia zebranych informacji i zachowania na okres 3 lat od sprzedaży produktu.

Jakie są główne etapy wdrażania systemu HACCP?
 • Powołanie zespołu ds. HACCP (w tym pełnomocnika systemu HACCP)
 • Przygotowanie opisu produktu
 • Przygotowanie opisu przeznaczenia konsumenckiego produktu
 • Opracowanie schematu procesu technologicznego
 • Weryfikacja schematu produkcyjnego
 • Analiza zagrożeń
 • Określenie Krytycznych Punktów Kontroli CCP
 • Określenie limitów krytycznych dla każdego CCP
 • Opracowanie systemu monitorowania dla każdego CCP
 • Ustalenie działań korygujących
 • Ustalenie sposobu weryfikacji i osób odpowiedzialnych (np. audytor wewnętrzny systemu HACCP)
 • Prowadzenie dokumentacji HACCP
Szkolenia HACCP, kursy HACCP - online i stacjonarnie

Przedsiębiorcy pracujący przy żywnosci, np. prowadzący restauracje czy zakłady gastronomiczne, a także producenci żywności, dodatków do żywności i inne firmy współpracujące w łańcuchu dostaw mają oowiązek spełnienia wymogów prawnych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Przykładowo prowadząc działalność w sektorze HoReCa, np. restaurację należy pamiętać o przygotowaniu GHP i GMP oraz księgi HACCP. Warto pamiętać, że ich przygotowanie to nie tylko obowiązek prawny niezbędny do pozytywnego przejścia kontroli Inspekcji Sanitarnej, ale też realny wpływ na zachowanie bezpieczeństwa serwowanych potraw oraz usprawnienie pracy w restauracji. 

W celu sprawnego wdrożenia systemu HACCP warto rozważyć odpowiednie szkolenia HACCP oraz kursy HACCP dla pracowników przedsiębiorstwa, a także regularnie organizować szkolenia dla pracowników składające się na tzw. minimum higieniczne. Mogą one dotyczyć zarówno wdrażania systemu HACCP, przedstawienia jego celów i zasad, jak też przygotowywać do roli audytora czy pełnomocnika systemu HACCP. Szkolenia i kursy HACCP często omawiają kompleksowo również zagadnienia GHP i GMP.

Gdzie znaleźć dobre szkolenie HACCP lub kurs HACCP?

Szkolenia HACCP organizowane są przede wszystkim w dużych ośrodkach miejskich w całej Polsce. Prym w tym względzie wiodą Warszawa, Kraków, Poznań, Katowice, Łódź, Lublin, Gdańsk, Gdynia i Wrocław. Szkolenia HACCP oraz szkolenia ISO 22000 można spotkać również w mniejszych miastach, jednak oferta jest dosyć ograniczona, dlatego warto rozważyć zdalne szkolenia HACCP. Pozwalają one zdobyć niezbędną wiedzę bez względu na lokalizację, a ich jest często niższa niż w przypadku ich stacjonarnych odpowiedników. W formule zdalnej dostępne są również kursy HACCP - tego typu kurs realizowany jest w postaci e-learningu, a po przejściu programu zajęć użytkownik ma możliwość zaliczenia testu potwierdzającego zdobytą wiedzę. Stanowi on podstawę do otrzymania certyfikatu potwierdzającego przebycie kursu HACCP. Tego typu certyfikat powinni zdobyć wszyscy pracownicy lokali gastronomicznych, w tym restauracji, cukierni, kawiarni, a także pracownicy hurtowni spożywczych i owocowo-warzywnych, stołówek, czy hoteli mający styczność z żywnością. Przeciętny kurs HACCP kosztuje już od 150 zł za osobę. 

Szkolenia HACCP: dowiedz się czym jest HACCP i przejdź kurs HACCP.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Szkolenia i kursy HACCP: ISO 22000

Dowiedz się jak działa nasza baza ofert szkoleniowych dotyczących systemu HACCP: ISO 22000.
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Celem bazy jest zebrać w jednym miejscu jak najwięcej szkoleń i kursów dotyczących HACCP organizowanych w całej Polsce. W bazie znajdziesz zarówno szkolenia stacjonarne, jak i szkolenia HACCP online, a także kursy online realizowane na platformach e-learning. Wszystko po to żeby dać Ci możliwość szerokiego wyboru!

Wystarczy, że wypełnisz formularz rejestracji elektronicznej dostępny na stronie szkolenia lub kursu wybierając termin i miejsce szkolenia/kursu. Formularz trafi niezwłocznie do organizatora, który skontaktuje się z Tobą żeby potwierdzić rejestrację i przekazać wszystkie niezbędne informacje.

Nie, używanie serwisu Eventis.pl do zgłaszania się na szkolenia, kursy i konferencje jest całkowicie bezpłatne. Płacisz tylko cenę uczestnictwa w wybranym przez siebie wydarzeniu dla organizatora. Opłatę wnosisz bezpośrednio do organizatora!
HACCP kursy, HACCP szkolenia

Zapisz się i otrzymuj powiadomienia mailowe, gdy pojawi się nowy kurs HACCP lub szkolenie HACCP!