Szkolenia medyczne, kursy dla medycyny i opieki zdrowotnej!

 • Znajdź kursy i szkolenia medyczne oraz dedykowane opiece zdrowotnej
 • Poznaj program zajęć, sylwetki prelegentów oraz ceny uczestnictwa
 • Zapisz się wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia, kursy i konferencje dla medycyny i opieki zdrowotnej

Medycyna i opieka zdrowotna: 123

 • już od 940 zł
940 zł
 • już od 669 zł
669 zł
 • już od 659 zł
659 zł
 • już od 1 690 zł
1 690 zł
 • już od 575 zł
575 zł
 • już od 659 zł
659 zł
 • już od 445 zł
445 zł
 • już od 434 zł
434 zł
 • już od 1 040 zł
1 040 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 863 zł
863 zł
 • już od 448 zł
448 zł
 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 863 zł
863 zł
Artykuł

Szkolenia medyczne, kursy i warsztaty dla służby zdrowia!

Zapewnienie opieki medycznej i sprawnej służby zdrowia należą do najważniejszych kwestii dla współczesnych społeczeństw. Zarówno rodzimi, jak i światowi liderzy często zmagają się jednak z zachowaniem równowagi pomiędzy dostępnością a wysoką jakością sektora medycznego. Ogromne wyzwanie stanowi również jego finansowanie. Dowiedz się więcej o branży medycznej i ochronie zdowia. Sprawdź szkolenia medyczne oraz kursy przygotowane z myślą o opiece zdrowotnej. 

Szkolenia medyczne

Szkolenia medyczne to programy szkoleniowe i edukacyjne, które pomagają lekarzom, pielęgniarkom i innym pracownikom służby zdrowia poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie medycyny, opieki zdrowotnej, zarządzania służbą zdrowia i innych pokrewnych dziedzin.

Kursy i szkolenia medyczne mogą obejmować różnorodne tematy, takie jak:

 • nowe technologie i metody diagnostyczne
 • nowe terapie i leki
 • aktualne standardy opieki zdrowotnej
 • praktyczne umiejętności, np. techniki iniekcji, umiejętności komunikacji z pacjentami itp.
 • zagadnienia związane z zarządzaniem placówkami medycznymi i zespołami medycznymi.

Szkolenia medyczne mogą być organizowane przez różne instytucje, takie jak: wyspecjalizowane firmy szkoleniowe, szpitale, kliniki, uczelnie medyczne, stowarzyszenia zawodowe, firmy farmaceutyczne i inne. Mogą być prowadzone w formie szkoleń stacjonarnych, kursów online, warsztatów, konferencji i innych form, które pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności w sposób interaktywny i praktyczny.

Medycyna i opieka zdrowotna – charakterystyka

Zadaniem sektora opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia jest utrzymanie lub poprawa zdrowia. Jego działania obejmują:

 • profilaktykę,
 • diagnostykę,
 • leczenie chorób i rozmaitych schorzeń o charakterze fizycznym lub umysłowym.

Zadania te realizowane są w ramach systemu opieki zdrowotnej, czyli właściwego dla danego kraju (lub innej jednostki) zespołu instytucji i osób zajmujących się jej zapewnianiem oraz dostarczaniem usług medycznych. W związku z tym dostęp do opieki zdrowotnej, a także jej charakter mogą się różnić w poszczególnych państwach.

Pracę w sektorze zdrowia świadczą specjaliści z odpowiednim wykształceniem i uprawnieniami to przede wszystkim lekarze reprezentujący jedną lub więcej gałęzi medycyny – specjalizacji lekarskich. W zależności od panującego w danym kraju systemu i przepisów prawa ich nazewnictwo czy zakres mogą się różnić. Zazwyczaj wyróżnia się też odrębny zawód pielęgniarki lub pielęgniarza oraz położnej. Do służby zdrowia należą zwykle również ratownicy medyczni oraz farmaceuci.

System opieki zdrowotnej w Polsce

Prawo do opieki zdrowotnej gwarantuje Polakom Konstytucja RP. Dlatego władze zapewniają obywatelom dostęp do świadczeń publicznej opieki zdrowotnej (finansowanej ze środków publicznych). Działanie i strukturę systemu opieki zdrowotnej w Polsce reguluje wiele aktów prawnych, m.in.:

 • Ustawa o działalności leczniczej,
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • Ustawa Prawo farmaceutyczne,
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wiele innych.

Organy kontroli i nadzoru należące do systemu to zaś:

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna,
 • Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna,
 • Rzecznik Praw Pacjenta,
 • wojewódzkie centra zdrowia publicznego oraz konsultanci wojewódzcy w poszczególnych specjalnościach medycznych działający pod nadzorem wojewodów.

Osobą rolę w systemie opieki zdrowotnej spełnia Ministerstwo Zdrowia, które zajmuje się wytyczaniem kierunków polityki zdrowotnej kraju.

Tzw. świadczeniodawcy działający w ramach polskiego systemu ochrony zdrowia to:

 • podmioty lecznicze, które mogą prowadzić działalność jako: przedsiębiorcy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ), jednostki budżetowe, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia oraz kościoły;
 • inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, takie jak: praktyki lekarskie, lekarsko-dentystyczne, pielęgniarskie oraz położnych;
 • apteki;
 • inni świadczeniodawcy.

Pacjentów określa się mianem świadczeniobiorców, a funkcję płatnika stanowi instytucja ubezpieczenia zdrowotnego, jaką jest NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia).

Podstawą do otrzymania świadczeń w ramach publicznej opieki zdrowotnej jest ubezpieczenie zdrowotne, które jest obowiązkowe m.in. dla wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę i przysługuje również członkom jego rodziny, a także np. emerytom czy zarejestrowanym bezrobotnym.

Opieka zdrowotna w Polsce – wyzwania i problemy

Nie jest tajemnicą, że system ochrony zdrowia w Polsce boryka się z głębokimi problemami od wielu lat. Przyczyn takiego stanu można się dopatrywać np. w zbyt niskich wydatkach publicznych na ten cel, które należą do najniższych w Europie. Polska znajduje się również na jednej z końcowych pozycji rankingu Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia i w zakresie opieki zdrowotnej cierpi na szereg problemów, które przejawiają się przede wszystkim:

 • utrudnionym dostępem do lecznictwa specjalistycznego i ekstremalnie długim oczekiwaniem na świadczenia;
 • niezadowalającą jakością świadczeń skutkującą m.in. wysoką śmiertelnością w wyniku powikłań pooperacyjnych;
 • niskimi płacami i niezadowalającymi warunkami pracy personelu medycznego, co skutkuje emigracją specjalistów;
 • zadłużaniem się publicznych zakładów opieki zdrowotnej i handlem długami polskich szpitali.
Medycyna i opieka zdrowotna – szkolenia, kursy, konferencje

Praca w sektorze opieki zdrowotnej i medycyny należy do bardzo wymagających – i to pod wieloma względami. Personel medyczny i farmaceutyczny musi przejść trudną, długą ścieżkę edukacyjną, zanim będzie mógł podjąć samodzielną pracę w zawodzie. Niezależnie od stażu czy pozycji lekarze, pielęgniarki, położne czy farmaceuci muszą również nieustannie się dokształcać. Dostępne są szkolenia i kursy zarówno z zakresu nowych metod pracy i badań prowadzonych w ich dziedzinach, jak i kwestii prawnych czy związanych z zarządzaniem placówkami medycznymi. W naszej bazie staraliśmy się zgromadzić informacje o:

Szkolenia medyczne, kursy i warsztaty dla służby zdrowia!
Szkolenia medyczne

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie medyczne lub kurs dotyczący opieki zdrowotnej!