Znajdź szkolenia prawo wodne w całej Polsce!

 • Zapoznaj się z ofertą kursów oraz szkoleń z przepisów prawa wodnego
 • Sprawdź program poszczególnych szkoleń oraz koszt i warunki uczestnictwa
 • Wybierz szkolenie dla siebie i zgłoś się na nie online!
prawo wodne szkolenia

Szkolenia prawo wodne: 12

 • już od 1 309 zł
1 309 zł
 • już od 1 790 zł
1 790 zł
 • już od 1 251 zł
1 251 zł
 • już od 1 309 zł
1 309 zł
 • już od 1 251 zł
1 251 zł
 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 1 790 zł
1 790 zł
 • już od 1 300 zł
1 300 zł
 • już od 1 690 zł
1 690 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 750 zł
750 zł
Artykuł

Prawo wodne: podstawy prawne, szkolenia prawo wodne.

Ustawa Prawo wodne jest bardzo ważnym aktem prawnym, który reguluje kwestie istotne między innymi dla wielu przedsiębiorców. Obecnie obowiązujący dokument wszedł w życie 1 stycznia 2018 r., jednak od tej pory wprowadzono w nim już kilka poprawek. O czym mówi ustawa i jakie jest jej znaczenie dla przedsiębiorców oraz administracji publicznej? Jak podnosić wiedzę i umiejętności pracowników z zakresu prawa wodnego poprzez kursy i szkolenia prawo wodne?

Spis treści:

 1. Ustawa Prawo wodne
 2. Jaki jest cel i znaczenie ustawy Prawo wodne?
 3. System opłat za usługi wodne – konsekwencje dla przedsiębiorców
 4. Czym są pozwolenia wodnoprawne i kiedy są wymagane?
 5. Szkolenia prawo wodne
Ustawa Prawo wodne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) reguluje przede wszystkim kwestie powiązane z ochroną wód i z właściwym użytkowaniem poszczególnych akwenów wodnych. Zapisy aktu prawnego odnoszą się również do bardzo ważnej ochrony przed powodziami. Znajomość przynajmniej niektórych przepisów regulowanych przez ustawę jest potrzebna nie tylko osobom bezpośrednio związanym z gospodarką wodną, jednak przedsiębiorcy działający w branży wod-kan w szczególności muszą zapoznawać się z kolejnymi zmianami w prawodawstwie. Z tego względu, że akt prawny określa również zasady pobierania opłat za usługi wodne, dotyka ona w węższym lub szerszym kontekście również wielu innych firm.

Jaki jest cel i znaczenie ustawy Prawo wodne?

Nowa ustawa Prawo wodne z 2017 roku powstała w celu przebudowy systemu gospodarki wodnej w Polsce i dostosowania go do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. W przypadku wcześniejszego dokumentu z 2001 roku często wskazywano bowiem na przestarzałe zapisy.

Jedną z największych zmian, jaką wprowadzono wraz z uchwaleniem nowego aktu prawnego, było wprowadzenie stałych opłat dla przedsiębiorstw świadczących usługi wodno-kanalizacyjne (w opozycji do dotychczasowych opłat zmiennych). Ponadto reguluje on m.in. kwestie opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Nie sposób więc nie zauważyć, że ustawa może w znaczący sposób wpływać na wielu przedsiębiorców.

Na mocy dokumentu powstała też państwowa organizacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie odpowiedzialna od 1 stycznia 2018 roku za krajową gospodarkę wodną. Prowadzi ona działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości rodzimy zasobów wodnych. Ponadto wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, nalicza i pobiera opłaty za usługi wodne oraz wydaje decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne).

System opłat za usługi wodne – konsekwencje dla przedsiębiorców

Nowa ustawa Prawo wodne wprowadziła niestosowany dotychczas system opłat za usługi wodne. Wcześniej opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stanowiły element systemu opłat za korzystanie ze środowiska, a przedsiębiorcy obliczali je samodzielnie. Obecnie opłaty za usługi wodne traktowane są oddzielnie, a ich wysokość regulowana jest przez Wody Polskie. Obowiązek ich uiszczania nadal dotyczy przedsiębiorców, którzy dokonują poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, a także wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi. Należność oblicza się poprzez zsumowanie opłaty stałej i opłaty zmiennej zależnych od wielu czynników (m.in. ilości pobranych wód, ich przeznaczenia czy rodzaju, a w przypadku odprowadzania ścieków od ich ilości i jakości). Z tymi zasadami wiąże się również wymagany od 1 stycznia 2012 roku obowiązek instalacji zapewnianych przez Wody Polskie urządzeń pomiarowych przez przedsiębiorców korzystających z usług wodnych – z uwzględnieniem odrębnego pomiaru pobieranych wód podziemnych i powierzchniowych, a także osobnego pomiaru wód używanych do różnych celów. Warto zauważyć, że nowy system opłat za usługi wodne jest wygodniejszy dla przedsiębiorców, za to obciążający dla administracji. Firmy muszą jednak baczniej przyglądać się temu, w jaki sposób zarządzają zasobami wodnymi.

Czym są pozwolenia wodnoprawne i kiedy są wymagane?

Zmiany w prawie wodnym ogarnęły swym zasięgiem także kwestię pozwoleń wodnoprawnych, które dotyczą wielu przedsiębiorców. Według obowiązującego aktu prawnego (art. 389 i art. 390 ustawy Prawo wodne) jest ono wymagane w związku z wieloma typami działalności powiązanej z wykorzystaniem wód. Aby złożyć wniosek o pozwolenie wodnoprawne, potrzebne jest uprzednie wykonanie operatu wodnoprawnego z opisem prowadzenia zamierzonej działalności oraz częścią graficzną, a w wielu przypadkach również uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i oceny wodnoprawnej.

Wraz z kolejnymi nowelizacjami ustawy zmieniano również zasady dotyczące przechodzenia i przenoszenia pozwoleń wodnoprawnych, co wywołało niemałe wątpliwości i kontrowersje. Przez to podmioty, które są zainteresowane korzystaniem z praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych wydanych na rzecz innych podmiotów, muszą z dużą uwagą śledzić aktualne regulacje w celu stwierdzenia, czy mogą korzystać z nich automatycznie, czy też muszą dokonać procedury przeniesienia.

Szkolenia prawo wodne

Szkolenia prawo wodne i kursy przedstawiające najważniejsze aspekty działania prawa wodnego, zwłaszcza w chwilach nowelizacji prawa wodnego, mogą być dobrą metodą podniesienia wiedzy i umiejętności pracowników w tym obszarze. Większość tego typu szkoleń odbywa się w dużych miastach, w ostatnich miesiącach były to m.in.: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Katowice i Poznań. Coraz więcej szkoleń i kursów z prawa wodnego dostępnych jest również online, zdarzają się również kursy e-learning z prawa wodnego dotyczące zagadnień teoretycznych. Przeciętne szkolenie dotyczące prawa wodnego trwa 2 dni robocze, obejmuje około 14 godzin zajęć merytorycznych, a jego cena waha się od kilkuset do nawet ponad dwóch tysięcy złotych.

Inne szkolenia, które warto rozważyć w firmie:

Prawo wodne: podstawy prawne, szkolenia prawo wodne.
Szkolenia prawo wodne

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowy kurs lub szkolenie prawo wodne!