Baza szkoleń i kursów z prawa przewozowego!

 • Sprawdź nadchodzące szkolenia i kursy poświęcone prawu przewozowemu, CMR...
 • Zapoznaj się z programem szkoleń i kursów oraz ich cenami
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
kursy oraz szkolenia poświęcone prawu przewozowemu

Szkolenia prawo przewozowe: 1

 • już od 840 zł
840 zł
Artykuł

Prawo przewozowe, konwencja CMR

Przewóz osób oraz mienia drogą lądową jest regulowany przez szczegółowe przepisy prawa – stworzone zarówno z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa transportu tą drogą, jak i uregulowaniu działalności przedsiębiorstw z branży transportowej. Dlatego z jego najważniejszymi zasadami, jak i ze szczegółowymi postanowieniami musi się zapoznać każdy przedsiębiorca, który planuje działalność w tym obszarze rynku. Co warto wiedzieć?

Czym dokładniej jest prawo przewozowe?

Prawo przewozowe to określenie, które można rozumieć dwojako. Z jednej strony są to wszystkie regulacje prawne wiążące się z przewozem osób i mienia drogą lądową. Z drugiej, to nazwa aktu prawnego zawierającego kluczowe przepisy w tym obszarze.

Na terenie Polski najważniejszym dokumentem o tej tematyce jest Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272). Warto podkreślić, że przepisy w niej zawarte obowiązują zarówno w odniesieniu do przewozów realizowanych odpłatnie, jak i nieodpłatnie, tak realizowanych na terenie kraju, jak i międzynarodowych – pod warunkiem, że inaczej nie stanowią umowy międzynarodowe.

Należy również zaznaczyć, że przepisami są objęci przewoźnicy, a więc podmioty, które zajmują się wykonaniem zadania transportowego na podstawie umowy przewozu. Oznacza to, że prawo przewozowe dotyczy głównie firm realizujących zadania transportowe (bez względu na formę prawną działalności), a nie bezpośrednio kierowców, którzy prowadzą pojazd.

Przewoźnikiem objętym prawem przewozowym może być więc np.:

 • firma transportowa specjalizująca się w przewozie towarów pojazdami dostawczymi,
 • przedsiębiorstwo realizujące transport osób – np. w ramach komunikacji publicznej działającej w mieście, dalekobieżnego transportu autokarowego itp.,
 • firma z branży kolejowej.
Czym jest umowa przewozu?

Umowa przewozu to podstawowa czynność prawna, na podstawie której nawiązywana jest współpraca między przewoźnikiem a klientem – zarówno w transporcie dóbr, jak i osobowym. Może ona przyjąć różne formy – w zależności od tego, czego konkretnie dotyczy.

Potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu, na podstawie której każda ze stron może ewentualnie dochodzić swoich praw przed sądem, może być np.:

 • zakupiony i skasowany (jeśli tego wymaga przewoźnik, a do transportu doszło) bilet,
 • list przewozowy,
 • inny sporządzony na piśmie dokument, w którym zostały zawarte warunki przewozu – w tym jego trasa, wynagrodzenie przewoźnika oraz przedmiot przewozu.

Należy pamiętać, że w świetle przepisów umowa zawarta na przewóz realizowany nieodpłatnie nie jest definiowana jako umowa przewozu. Niemniej jednak, takie dwustronne zobowiązanie również podlega prawu przewozowemu.

Jakie obowiązki nakłada na przewoźnika prawo przewozowe?

Przewoźnik realizujący usługi związane z transportem osób lub mienia, jest zobowiązany dopełnić wielu obowiązków. Przede wszystkim musi zdobyć stosowną koncesję – najczęściej przewoźnika drogowego. To umożliwia rozpoczęcie prowadzenia działalności w tej branży. Dodatkowo musi dopełnić szeregu obowiązków związanych ze sposobem wykonywania oferowanych usług. Do najważniejszych zalicza się obowiązek:

 • upublicznienia prowadzonej działalności przewozowej – ze szczególnym uwzględnieniem adresów punktów odprawy oraz sposobów zawierania umowy przewozu,
 • informowania o rozkładach jazdy środków transportowych i ich upublicznienie na wszystkich objętych trasą przystankach oraz dworcach (dotyczy regularnych przewozów osób),
 • przewozu osób i rzeczy w zakresie, jaki został podany do wiadomości publicznej (pod warunkiem, że ma możliwość realizacji usługi przy wykorzystaniu własnych zasobów, nie występują okoliczności, które uniemożliwiają przewóz, a klient zastosował się do przepisów przewozowych, w tym regulaminu wewnętrznego przewoźnika),
 • uzgadniania rozkładów jazdy w transporcie międzynarodowym z właściwym miejscowo organem celnym (w szczególności w odniesieniu do czasu postoju na granicach przy realizacji regularnego transportu osób),
 • obowiązek zapewnienia należytej obsługi oraz odpowiednich warunków BHP przy transporcie osób i przesyłek bagażowych,
 • ułatwienia odbycia podróży osobom z niepełnosprawnością, w szczególności ruchową, przy transporcie osób,
 • niezwłocznego poinformowania klientów o zmianach rozkładu jazdy lub odwołaniu przewozu oraz zapewnienia im przewozu zastępczego.

W kontekście przewozu rzeczy warto pamiętać m.in. że:

 • przewoźnik może realizować transport wyłącznie pojazdami spełniającymi kryteria przewozowe dla określonej kategorii towarów (to szczególnie istotne np. w przypadku substancji objętych ADR),
 • przewoźnik może potrzebować dodatkowych uprawnień na przewóz niektórych kategorii towarów,
 • szczegółowe zasady przewozów są regulowane przez prawo transportowe.
Szkolenia z prawa przewozowego

Prowadząc działalność przewozową, warto pozostać na bieżąco z obowiązującymi regulacjami prawnymi i śledzić zachodzące w nich zmiany. Dobrym sposobem podniesienia wiedzy pracowników z zakresu przepisów i prawa przewozowego mogą być szkolenia otwarte organizowane w całej Polsce. Listę tego typu szkoleń znajdą Państwo na górze strony. Przy wyborze szkolenia czy kursu warto zapoznać się z ofertami szeregu firm szkoleniowych, co pozwoli dopasować program szkolenia do naszych potrzeb, ale również znaleźć szkolenie, kurs czy warsztaty zgodne z naszym budżetem szkoleniowym.

Ze względu na specyfikę prawa przewozowego warto również zapoznać się z pokrewnymi tematami z zakresu funkcjonowania branży TSL, takimi jak spedycja międzynarodowa czy przepisy celne.

Co to jest Konwencja CMR?

Konwencja CMR, znana również jako Konwencja o Umowie Międzynarodowego Drogowego Transportu Towarów, to międzynarodowa umowa podpisana w 1956 roku, która ma zastosowanie jedynie do komercyjnego transportu towarów między państwami. Wymaga ona, aby kraj pochodzenia i docelowy towaru były stronami konwencji CMR. List przewozowy CMR zawiera ważne informacje o transporcie, w tym miejsce i datę wysyłki, nazwę i adres firmy transportowej, rodzaj przesyłanych towarów, koszt transportu firmy transportowej, szacowaną datę dostawy firmy transportowej oraz listę wymaganych dokumentów. Konwencja CMR zawiera również oświadczenie, że transport podlega zasadom CMR, niezależnie od jakiejkolwiek sprzecznej klauzuli w umowie transportowej. Firma transportowa odpowiada za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia wynikłe z braku wystarczających informacji w CMR.

Prawo przewozowe, konwencja CMR