Baza szkoleń i kursów BHP w całej Polsce!

 • Znajdź szkolenia BHP organizowane online i stacjonarnie w całym kraju
 • Porównaj oferty szkoleń: program, prelegentów i ceny
 • Wybierz szkolenie dla siebie i zarejestruj się na nie przez eventis.pl
 • Znajdź szkolenia BHP organizowane online i stacjonarnie w całym kraju
 • Porównaj oferty szkoleń: program, prelegentów i ceny
 • Wybierz szkolenie dla siebie i zarejestruj się na nie przez eventis.pl
szkolenia BHP
Przewiń stronę

Szkolenia BHP: 30

 • Online, 1 lipca 2021
 • już od 690 PLN
już od 690 PLN
Artykuł

BHP i szkolenia BHP w przedsiębiorstwie

Zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z głównych obowiązków pracodawców. Zasady BHP dotyczą m.in. zapewnienia odpowiednich warunków pracy, szkoleń, oceny ryzyka zawodowego czy czynników szkodliwych. Jest to dość obszerny temat, ale warto trzymać rękę na pulsie, gdyż niedotrzymanie przepisów w tym zakresie może nieść za sobą poważne konsekwencje. Dowiedz się więcej o BHP!

Czym jest BHP?
BHP to skrót od wyrażenia „bezpieczeństwo i higiena pracy”. Termin ten odnosi się do wszystkich kwestii związanych z zapewnieniem pracownikom odpowiednich warunków do wykonywania zadań służbowych. Obowiązek stosowania się do zasad BHP reguluje Kodeks Pracy, określając wytyczne dla pracodawcy, ale również dla pracownika. Ten zobowiązany jest bowiem do przestrzegania przepisów oraz zasad BHP obowiązujących w danym miejscu.
Podstawowe obowiązki pracodawcy w związku z BHP
Kodeks pracy wraz z pewnymi szczegółowymi rozporządzeniami (m.in. rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) określa obowiązki pracodawcy z zakresu BHP, do których należą:
 • organizowanie pracy w sposób, który zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnianie przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • reagowanie na powstające potrzeby z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doskonalenie poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników,
 • uwzględnianie ochrony zdrowia pracowników młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach działań profilaktycznych,
 • zapewnianie realizacji nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zagwarantowanie wykonywania zaleceń społecznego inspektora pracy.
Do zadań pracodawcy należy też ponoszenie wszelkich kosztów związanych z BHP. Oznacza to, że zabronione jest ich przenoszenie na pracownika.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są dość szczegółowe, a konkretne wytyczne zależą od branży czy trybu wykonywania obowiązków służbowych. Konieczne jest m.in. dokładne przystosowanie obiektu stanowiącego miejsce pracy do wymogów bezpieczeństwa pod względem m.in. ochrony przeciwpożarowej czy ochrony zdrowia. Ponadto w pomieszczeniach muszą panować odpowiednie warunki, np. temperatura czy oświetlenie.
Szkolenia BHP – podstawowe informacje
Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa i higieny pracy są szkolenia. Musi je przechodzić każdy pracownik – zarówno przed rozpoczęciem pracy w konkretnej firmie (szkolenia wstępne), jak i później, okresowo. Szkolenia BHP muszą być przeprowadzane w określonych terminach, na koszt pracodawcy i w ramach czasu pracy. Ściśle określony jest również ich zakres – wymagane jest poruszenie wszelkich wymienionych w nim kwestii. Szkolenie niepełne pod względem merytorycznym jest uważane za nieważne.

Co istotne, szkolenia BHP dotyczą nie tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale również tych pracujących w ramach umowy zlecenia oraz stażystów i pracowników czasowych. W przypadku zmiany pracodawcy pracownik nie zawsze musi ponownie odbywać szkolenie – jeśli zaświadczenie o jego odbyciu jest aktualne, a zakres merytoryczny obejmował te same zagadnienia (związane z obejmowanym stanowiskiem), można kolejne szkolenie odbyć dopiero w terminie wskazanym na zaświadczeniu.
Zakres szkoleń BHP i zasady dotyczące ich przeprowadzania
Zakres wstępnego szkolenia BHP obejmuje dwa główne moduły:
 • instruktaż ogólny – dotyczący podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • instruktaż stanowiskowy – dotyczący bezpiecznej pracy na stanowisku oraz zapoznania pracownika ze sprzętem, narzędziami itp.
Pierwszą część szkolenia prowadzi pracownik służby BHP, natomiast drugą zazwyczaj bezpośredni przełożony lub wyznaczony pracownik.

Szkolenia okresowe mają zaś na celu zaktualizowanie wiedzy pracownika w zakresie BHP i ewentualnie przedstawienie mu nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych. Tematyka obejmuje obowiązki pracownika związane z BHP, zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz ochrony przed nimi, ergonomię pracy itp.

Co ważne, w przypadku firm zatrudniających ponad 100 osób obowiązkowe jest zatrudnienie specjalisty BHP. W mniejszych przedsiębiorcach szkolenia może jednak prowadzić zewnętrzny podmiot. Coraz więcej firm decyduje się na to drugie rozwiązanie wraz z pełną obsługą BHP, dostrzegając liczne korzyści z takiego wyboru. Outsourcing w zakresie BHP zapewnia dostęp do rzetelnych usług związanych ze szkoleniami oraz audytami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także oceną ryzyka zawodowego czy pomocą w sprawie wypadków.

Warto pamiętać, że uchylanie się od obowiązków związanych z BHP stanowi złamanie prawa pracy i wiąże się z wysokimi karami finansowymi. Każdy wypadek związany z niedotrzymaniem zasad BHP generuje zaś konsekwencje karne dla pracodawcy. Warto zatem zadbać o odpowiedni poziom wiedzy pracowników kadr i płac, które najczęściej organizują szkolenia BHP w przedsiębiorstwach. 
BHP i szkolenia BHP w przedsiębiorstwie