Baza szkoleń i kursów BHP w całej Polsce!

 • Znajdź szkolenia BHP organizowane online i stacjonarnie w całym kraju
 • Porównaj oferty szkoleń: program, prelegentów i ceny
 • Wybierz szkolenie dla siebie i zarejestruj się na nie przez eventis.pl
szkolenia BHP

Szkolenia BHP: 55

700 zł
 • Warszawa, 11 kwiecień 2022
 • 990 zł
990 zł
Artykuł

BHP i szkolenia BHP w przedsiębiorstwie

Zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z głównych obowiązków pracodawców. Zasady BHP dotyczą m.in. zapewnienia odpowiednich warunków pracy, szkoleń, oceny ryzyka zawodowego czy czynników szkodliwych. Jest to dość obszerny temat, ale warto trzymać rękę na pulsie, gdyż niedotrzymanie przepisów w tym zakresie może nieść za sobą poważne konsekwencje. Dowiedz się więcej o BHP i szkoleniach BHP!

BHP - definicja

BHP to skrót od wyrażenia „bezpieczeństwo i higiena pracy”. Termin ten odnosi się do wszystkich kwestii związanych z zapewnieniem pracownikom odpowiednich warunków do wykonywania zadań służbowych. Obowiązek stosowania się do zasad BHP reguluje Kodeks Pracy, określając wytyczne dla pracodawcy, ale również dla pracownika. Ten zobowiązany jest bowiem do przestrzegania przepisów oraz zasad BHP obowiązujących w danym miejscu.

Podstawowe obowiązki pracodawcy w związku z BHP

Kodeks pracy wraz z pewnymi szczegółowymi rozporządzeniami (m.in. rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) określa obowiązki pracodawcy z zakresu BHP, do których należą:

 • organizowanie pracy w sposób, który zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnianie przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • reagowanie na powstające potrzeby z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doskonalenie poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników,
 • uwzględnianie ochrony zdrowia pracowników młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach działań profilaktycznych,
 • zapewnianie realizacji nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zagwarantowanie wykonywania zaleceń społecznego inspektora pracy,
 • cykliczne organizowanie szkoleń BHP.

Do zadań pracodawcy należy też ponoszenie wszelkich kosztów związanych z BHP. Oznacza to, że zabronione jest ich przenoszenie na pracownika.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są dość szczegółowe, a konkretne wytyczne zależą od branży czy trybu wykonywania obowiązków służbowych. Konieczne jest m.in. dokładne przystosowanie obiektu stanowiącego miejsce pracy do wymogów bezpieczeństwa pod względem m.in. ochrony przeciwpożarowej czy ochrony zdrowia. Ponadto w pomieszczeniach muszą panować odpowiednie warunki, np. temperatura czy oświetlenie.

Szkolenia BHP, kurs BHP – podstawowe informacje

Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa i higieny pracy są szkolenia BHP. Musi je przechodzić każdy pracownik – zarówno przed rozpoczęciem pracy w konkretnej firmie (szkolenia wstępne BHP), jak i później, szkolenia okresowe BHP. Szkolenia BHP muszą być przeprowadzane w określonych terminach, na koszt pracodawcy i w ramach czasu pracy. Częstotliwość oraz forma szkoleń z bezpieczeńśtwa i higieny pracy uzależnione są od rodzaju stanowiska pełnionego przez pracownika. Ściśle określony jest również ich zakres – wymagane jest poruszenie wszelkich wymienionych w nim kwestii. Szkolenie niepełne pod względem merytorycznym jest uważane za nieważne.

Co istotne, szkolenia BHP dotyczą nie tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale również tych pracujących w ramach umowy zlecenia oraz stażystów i pracowników czasowych. W przypadku zmiany pracodawcy pracownik nie zawsze musi ponownie odbywać szkolenie – jeśli zaświadczenie o jego odbyciu jest aktualne, a zakres merytoryczny obejmował te same zagadnienia (związane z obejmowanym stanowiskiem), można kolejne szkolenie odbyć dopiero w terminie wskazanym na zaświadczeniu.

Zakres szkoleń BHP i zasady dotyczące ich przeprowadzania

Zakres wstępnego szkolenia BHP obejmuje dwa główne moduły:

 • instruktaż ogólny – dotyczący podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • instruktaż stanowiskowy – dotyczący bezpiecznej pracy na stanowisku oraz zapoznania pracownika ze sprzętem, narzędziami itp.

Pierwszą część szkolenia prowadzi pracownik służby BHP, natomiast drugą zazwyczaj bezpośredni przełożony lub wyznaczony pracownik.

Szkolenia okresowe mają zaś na celu zaktualizowanie wiedzy pracownika w zakresie BHP i ewentualnie przedstawienie mu nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych. Tematyka obejmuje obowiązki pracownika związane z BHP, zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz ochrony przed nimi, ergonomię pracy itp.

Co ważne, w przypadku firm zatrudniających ponad 100 osób obowiązkowe jest zatrudnienie specjalisty BHP. W mniejszych przedsiębiorcach szkolenia może jednak prowadzić zewnętrzny podmiot. Coraz więcej firm decyduje się na to drugie rozwiązanie wraz z pełną obsługą BHP, dostrzegając liczne korzyści z takiego wyboru. Outsourcing w zakresie BHP zapewnia dostęp do rzetelnych usług związanych ze szkoleniami oraz audytami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także oceną ryzyka zawodowego czy pomocą w sprawie wypadków.

Warto pamiętać, że uchylanie się od obowiązków związanych z BHP stanowi złamanie prawa pracy i wiąże się z wysokimi karami finansowymi. Każdy wypadek związany z niedotrzymaniem zasad BHP generuje zaś konsekwencje karne dla pracodawcy. Warto zatem zadbać o odpowiedni poziom wiedzy pracowników kadr i płac, które najczęściej organizują szkolenia BHP w przedsiębiorstwach.

Szkolenia BHP – kiedy i jak często powinny się odbywać?

Szkolenia BHP powinny być organizowane i prowadzone przez pracodawców bądź przez zewnętrzne jednostki szkoleniowe na zlecenie pracodawcy, przy czym pracodawca powinien powtarzać szkolenia BHP w czasie trwania stosunku pracy pracownika w celu utrwalenia wiedzy z tej dziedziny oraz przedstawienia ewentualnych zmian.

Częstotliwość szkoleń BHP uzależniona jest od rodzaju i warunków wykonywanej pracy:

 • Raz na 1 rok szkolenie BHP powinni przejść pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (duże zagrożenia dla zdrowia i duże zagrożenie wypadkowe). Szkolenie powinno mieć charakter instruktażu na stanowisku pracy oraz wykładu, a jego minimalny wymiar to 360 minut szkoleniowych.
 • Raz na 3 lata szkolenie BHP powinni przejść inni pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze, ale nie wykonujący prac szczególnie niebezpiecznych. Szkolenie ma charakter instruktażu na stanowisku pracy oraz wykładu, a jego minimalny wymiar to 360 minut szkolenniowych.
 • Raz na 5 lat szkolenie BHP powinien przejść pracodawca oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści, a także pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych. Zajęcia powinny mieć formę kursu lub seminarium BHP bądź samokształcenia kierowanego w wymiarze 720 minut.
 • Raz na 5 lat kurs BHP powinni przejść pracownicy służby BHP i osoby wykonujące zadania służby BHP w postaci kursu lub seminarium BHP bądź samokształcenia kierowanego w wymiarze 1440 minut, z czego 180 minut stanowić powinny ćwiczenia.
 • Raz na 5 lat szkolenie BHP powinni przejść pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie BHP. Zajęcia powinny mieć formę kursu lub seminarium BHP bądź samokształcenia kierowanego w wymiarze 360 minut.
 • Raz na 6 lat szkolenia BHP powinni przejść pracownicy administracyjno-biurowi, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka i inni, których nie wymieniono. Zajęcia powinny mieć formę kursu lub seminarium BHP bądź samokształcenia kierowanego w wymiarze 360 minut.

Szkoleń okresowych BHP nie muszą przechodzić pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawców zakwalifikowanych do grupy działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, a więc między innymi:

 • produkcja odzieży oraz skór i wyrobów ze skór wyprawianych,
 • produkcja komputerów, sprzętu elektronicznego i optycznego,
 • poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 • działalność instytucji finansowych i ubezpieczenia,
 • handel detaliczny, z wyjątkiem handlu pojazdami,
 • działalność detektywistyczna i ochroniarska,
 • działalność naukowa i techniczna,
 • kultura, rekreacja i rozrywka,
 • administracyjna obsługa biura,
 • obsługa rynku nieruchomości,
 • informacja i komunikacja,
 • edukacja i kształcenie,
 • transport lotniczy,
 • gastronomia.

Jakie szkolenia BHP dostępne w naszym serwisie są najczęściej poszukiwane? Są to głównie szkolenia BHP Warszawa, Łódź i Lublin, kurs inspektora BHP, szkolenie BHP online oraz kursy BHP online, szkolenia BHP pracowników Wrocław, Olsztyn i Szczecin. Oczywiście również wydarzenia w innych miastach dostępne są w katalogu szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy. Osobną kategorię stanowią konferencje BHP, które gromadzą osoby zawodowo zajmujące się tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podmioty dostarczające prodykty i usługi z zakresu BHP.

Szkolenia BHP w okresie pandemii

W związku z sytuacją epidemiczną i koniecznością ograniczania kontaktów bezpośrednich ustawodawca zdecydował się wprowadzić zmiany w prawie pracy na czas epidemii. W ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695 z dn. 17 kwietnia 2020 r.) w art. 12e ust. 1 dopuszczono możliwość przeprowadzenia wstępnego szkolenia BHP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zmiany w zakresie szkoleń BHP wprowadzone w Ustawie:

 1. wstępne szkolenie BHP przeprowadzane zdalnie jest możliwe do przeprowadzania, ale taka możliwość nie dotyczy niektórych grup pracowników (art. 12e ust. 1), tj.:
  • pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach, na których występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
  • pracowników przenoszonych na stanowiska, o których mowa w ust. 1 i 2,
  • uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktykę studencką.
 2. obowiązek przeprowadzenia okresowych szkoleń BHP ulega wydłużeniu do 60. dnia od daty odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Oczywiście w sytuacji, gdy przeprowadzenie okresowego szkolenia BHP jest możliwe i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, warto aby było zorganizowane w pierwotnie wymaganym terminie. Decyzja w tym względzie należy jednak do pracodawcy.
Szkolenia BHP online i stacjonarnie - baza szkoleń i kursów BHP

Szukając szkoleń BHP zachęcamy do skorzystania z bazy szkoleń i kursów BHP dostępnej na górze strony. Baza zawiera kalendarz szkoleń, kursów i warsztatów poświęconych tematyce BHP organizowanych w całej Polsce przez kilkaset różnych firm szkoleniowych. Oferty szkoleń w bazie zawierają informacje o programie zajęć, sylwetkach prelegentów, a także cennik i szczegółowe ceny wszystkich szkoleń i kursów BHP. W ofercie znajdą Państwo kursy BHP online oraz stacjonarne, organizowane we wszystkich dużych miastach w Polsce, takich jak: Warszawa, Kraków, Białystok, Olsztyn, Bydgoszcz, Gdańsk, Toruń, Poznań, Szczecin, Opole, Katowice, Rzeszów, Lublin, Wrocław, Łódź, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Radom, Kielce itp.

Szkolenia BHP cennik

Nie sposób podać oficjalnego cennika szkoleń BHP. Ceny zależą bowiem od zakresu szkolenia, przyjętej formuły szkolenia (online, stacjonarne, kurs zdalny, szkolenie wstępne, okresowe...), organizatora i miejsca szkolenia. Dlatego warto skorzystać z bazy szkoleń BHP dostępnej na górze strony, która zawiera oferty szkoleń, konferencji, kursów i warsztatów z BHP wraz z podaniem cen. Krótka analiza wskazuje, że najtańsze są szkolenia BHP online oraz kursy z podstaw BHP. Droższe są szkolenia stacjonarne, chociaż i tutaj zróżnicowanie cen jest bardzo duże - ceny szkoleń BHP w Lublinie, Łodzi, Rzeszowie odbiegają od średniej krajowej w dół. Ceny szkoleń w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku i Poznaniu kształtują się w okolicach średniej, a ceny w Warszawie są powyżej średniej.

BHP i szkolenia BHP w przedsiębiorstwie
Alerty: kurs BHP, szkolenia BHP, kurs inspektor BHP

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych kursach i szkoleniach BHP oraz kursach dla inspektorów BHP!