ANALIZA WSKAŹNIKOWA

O szkoleniu

• przekazanie wiedzy dotyczącej zawartości informacyjnej poszczególnych elementów sprawozdania finansowego
• omówienie podstawowych zasad prowadzenia analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych
• wykazanie zalet oraz ograniczeń analizy wskaźnikowej
• zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami opracowania oraz interpretacją wyników analizy wskaźnikowej rentowności, płynności, zadłużenie oraz sprawności działania
• omówienie zasad kalkulacji oraz interpretacji wskaźników rynku kapitałowego
Kto powinien wziąć udział?
• kadra kierownicza pionów niefinansowych (kierownicy, dyrektorzy, zarząd)
• pracownicy działów księgowości, działów controllingu i analiz finansowych
• właściciele firm
• członkowie rad nadzorczych
• kierownicy projektów
• osoby, dla których znajomość zagadnień związanych z analizą wskaźnikową sprawozdań finansowych jest niezbędna do podejmowania właściwych decyzji

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa:
a) istota i cele analizy wskaźnikowej,
b) perspektywa analizy dla różnych grup odbiorców.

2. Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych:
a) bilans:
– prezentacja podstawowych pozycji aktywów i pasywów,
– omówienie podstawowych zasad tworzenia bilansu,
– przykład liczbowy prezentujący metodologię tworzenia bilansu.
b) rachunek zysków i strat:
– charakterystyka poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat,
– rachunek zysków i strat wariant porównawczy i kalkulacyjny,
– przedstawienie podstawowych zasad tworzenia rachunku zysków i strat,
– przykład liczbowy prezentujący metodologię tworzenia rachunku zysków i strat.
c) rachunek przepływów pieniężnych:
– istota rachunku przepływów pieniężnych,
– omówienie podstawowych pozycji rachunku przepływów pieniężnych,
– prezentacja zasad tworzenia rachunku przepływów pieniężnych,
-przykład liczbowy prezentujący metodologię tworzenia rachunku przepływów pieniężnych.
d) zasady rachunkowości i ich wpływ na sprawozdanie finansowe,
e) kreatywna rachunkowość i jej wpływ na sprawozdanie finansowe.

3. Analiza wskaźnikowa rentowności:
a) wskaźniki rentowności i ich modyfikacje: ROE, ROA, ROS, ROIC,
b) analiza powiązań występujących między poszczególnymi wskaźnikami rentowności,
c) wady i zalety analizy wskaźnikowej rentowności,
d) analiza wskaźnikowa na różnych poziomach zysku uwzględnianego w rachunku zysków i strat,
e) przykład liczbowy prezentujący sposób kalkulacji poszczególnych wskaźników rentowności oraz ich interpretacja.

4. Analiza wskaźnikowa płynności:
a) wskaźniki płynności kalkulowane na podstawie wartości bilansowych: wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik wysokiej płynności, wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi,
b) wskaźniki płynności bazujące na wartościach prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych: wskaźniki wydajności gotówkowej oraz wskaźniki wystarczalności gotówki,
c) ograniczenia analizy płynności dokonanej na podstawie bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych,
d) skorygowana analiza płynności,
e) przykład liczbowy prezentujący sposób kalkulacji poszczególnych wskaźników płynności finansowej oraz ich interpretacja.

5. Analiza wskaźnikowa zadłużenia:
a) zasady finansowania działalności gospodarczej: kapitał własny i kapitał obcy
b) wady i zalety finansowania działalności poszczególnymi kapitałami
c) konstrukcja wskaźników zadłużenia: wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik zadłużenia długoterminowego, wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych, wskaźniki obsługi długu
d) ocena zadłużenia z perspektywy właściciela i wierzyciela
e) zadłużenie a dźwignia finansowa
f) przykład liczbowy prezentujący sposób kalkulacji poszczególnych wskaźników zadłużenia oraz ich interpretacja

6. Analiza wskaźnikowa sprawności działania:
a) cykl operacyjny i okres konwersji gotówki,
b) istota i podstawowe zasady zarządzania kapitałem obrotowym ,
c) wskaźniki sprawności działania: wskaźnik rotacji zapasów, należności i zobowiązań, wskaźnik operacyjny, wskaźnik obrotu gotówką,
d) przykład liczbowy prezentujący sposób kalkulacji poszczególnych wskaźników sprawności działania oraz ich interpretacja.

7. Wskaźniki rynku kapitałowego:
a) istota kreacji wartości firmy dla właścicieli,
b) wskaźniki rynku kapitałowego: zyskowność na jedną akcję (ESP), wskaźnik ceny akcji do zysku (P/E), wskaźnik ceny rynkowej akcji do wartości księgowej na jedną akcję (P/BV),
c) przykład liczbowy prezentujący sposób kalkulacji poszczególnych wskaźników rynku kapitałowego oraz ich interpretacja.

8. Podsumowanie analizy wskaźnikowej:
a) wskaźniki finansowe a przewidywanie bankructwa,
b) sygnały pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstwa,
c) wskaźniki finansowe w kontekście planowania finansowego,
d) wady i zalety analizy wskaźnikowej.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1190 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1090 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!