PROFESJONALNY OFFICE MANAGER

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników biura zarządu do właściwego wykonywania zadań związanych z obsługą organów spółek; wskazanie praktycznych aspektów funkcjonowania biura zarządu i jego relacji z organami spółki.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do pracowników biura zarządu, pracowników komórek prawnych, dyrektorów, kierowników biura zarządu, Office menedżerów, asystentów biura zarządu oraz menedżerów i członków zarządu mających w swoich obowiązkach kierowanie biurem zarządu.

Program szkolenia

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRAWNE NIEZBĘDNE DLA PRACOWNIKA BIURA ZARZĄDU

· podmioty stosunków cywilnoprawnych (osoby fizyczne: osoby prawne - „ułomne osoby prawne”);

· czynności prawne - definicja czynności prawnych, rodzaje czynności prawnych, skutki czynności prawnych związane z formą danej czynności prawnej);

· oświadczenie woli - definicja; wady oświadczenia woli i możliwości uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli; sposoby uchylenia się o złożonego oświadczenia woli;

· siedziba przedsiębiorstwa i zasady odbioru pism przychodzących do przedsiębiorstwa (domniemania prawne z tym związane);

· przedawnienie roszczeń w odniesieniu do daty odbioru pism przez spółkę. Jak ważny jest dziennik pism przychodzących i wychodzących ze spółki;

· pełnomocnictwo – rodzaje i zasady udzielania; treść pełnomocnictwa;

· zobowiązania – definicja, jego elementy; prawa i obowiązki stron zobowiązania i ich odpowiedzialność; sposoby zawierania umów; dodatkowe zastrzeżenia umowne; podstawowe umowy w praktyce funkcjonowania spółek kapitałowych;

· zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań i przypadki zastosowania ich w spółkach kapitałowych

· czyny niedozwolone – przesłanki odpowiedzialności i przypadki ich zajścia w spółkach kapitałowych

· zamówienia publiczne – podstawowe pojęcia; tryby zamówień publicznych i przesłanki ich zastosowania;

· stosunek pracy – definicja; rodzaje umów o pracę; sposoby zawierania i rozwiązywania umów o pracę;

ZNACZENIE BIURA ZARZĄDU DLA WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI

ZARZĄD

· skład oraz sposób powoływania i odwoływania Członków Zarządu; sporządzanie uchwał dotyczących powołania i odwołania członków zarządu;

· mandat i kadencja Członków Zarządu

· analiza stanów faktycznych pod kątem momentu zakończenia kadencji i wygaśnięcia mandatu;

· prawa i obowiązki Członków Zarządu;

· zasady prowadzenia spraw spółki i reprezentacji spółki;

· organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej – aspekty praktyczne: przygotowywanie materiałów na posiedzenie zarządu tj. zasady zwoływania, przygotowania zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, sporządzanie protokołów; archiwizacja dokumentacji zarządu; omawianie treści w/w dokumentów – praca na dokumentach;

· organizacja posiedzenia zarządu, przygotowywanie zaproszenia i projektów uchwał, sporządzanie protokołu z posiedzenia zarządu;

· analiza przykładowych wzorów regulaminu zarządu; regulaminu wyboru członków zarządu; regulaminu wyboru biegłego rewidenta co powinien zawierać dany regulamin; jakie postanowienia warto zawrzeć w takim regulaminie a co należy pominąć;

· umowa o pracę z członkiem zarządu – jakie zapisy są istotne z punktu widzenia odpowiedzialności członka zarządu?

RADA NADZORCZA

· zasady powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej;

· kompetencje Członków Rady Nadzorczej a kompetencje Zarządu;

· pojęcie i zasady sprawowania stałego nadzoru oraz czynności nadzorczych przez Radę

Nadzorczą i ich wpływ na funkcjonowanie Zarządu;

· kompetencje Zarządu i Rady Nadzorczej a ich wzajemne relacje w systemie organów spółek kapitałowych;

· organizacja posiedzeń rady nadzorczej – aspekty praktyczne: przygotowywanie materiałów na posiedzenie rady nadzorczej tj. zasady zwoływania, przygotowania zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, sporządzanie protokołów; archiwizacja dokumentacji rady nadzorczej; omawianie treści w/w dokumentów – praca na dokumentach; (ćwiczenia praktyczne).

· organizacja posiedzenia rady nadzorczej, przygotowywanie zaproszenia i projektów uchwał,

sporządzanie protokołu z posiedzenia rady nadzorczej;

organizacja posiedzeń rady nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość; (ćwiczenia praktyczne).

· sporządzanie protokołu z posiedzenia rady nadzorczej przebiegającej przy użyciu środków

bezpośredniego porozumiewania się na odległość

głosowanie na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej; (ćwiczenia praktyczne).

sporządzanie przykładowego pisma;

głosowanie pisemne – (ćwiczenia praktyczne).

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW/WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

· organizacja posiedzeń zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy

· przygotowywanie projektów materiałów na zw/wz; zasady zwoływania, przygotowania zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, sporządzanie protokołów; archiwizacja dokumentacji ZW/WZ; omawianie treści w/w dokumentów;

· głosowanie na ZW/WZ przez pełnomocnika – zasady głosowania; jak sporządzić prawidłowe pełnomocnictwo zabezpieczające interes zastępowanego wspólnika/akcjonariusza – analiza przykładowego pełnomocnictwa

· praktyczne, najczęściej występujące błędy prawne i organizacyjne związane ze zwoływaniem i przebiegiem zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia oraz odpowiedzialność Zarządu za takie błędy;

· biuro zarządu a księga protokołów ZW/WZ; księga udziałów/księga akcyjna; zasady sporządzania w/w dokumentów;

· biuro zarządu a umowy – zagadnienia prawne poświęcone zasadom sporządzania umów;

· praktyczne przykłady dokumentacji spółek kapitałowych; statut spółki; regulamin organizacyjny; regulamin ZW/WZ;

· zasady przygotowywania projektów zmian umowy/statutu spółki;

· zasady sporządzania pism wychodzących ze spółki

· ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji niejawnych – zasady klasyfikacji informacji tajnych; zasady organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych;

· biuro zarządu jako „nadzorca” właściwego prowadzenia dokumentacji spółki;

ZASADY OBIEGU DOKUMENTACJI W SPÓŁCE

· instrukcja kancelaryjna;

· regulamin obiegu dokumentów

· analiza przykładowych dokumentów;

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I ICHWPŁYW NA FUNKCJONOWANIE BIURA ZARZĄDU W SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH I SPÓŁKACH PRYWATNYCH

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY – TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY Z PUNKTU WIDZENIA PRACOWNIKA BIURA ZARZĄDU:

· rodzaje rejestrów w Krajowym Rejestrze Sądowym;

· przedmiot wpisów;

· domniemania związane z wpisami do rejestrów;

· aktualizacja i prawdziwość danych umieszczonych w KRS – środki umożliwiające zapewnienie powinności aktualizacji danych;

· postępowanie rejestrowe – aspekty teoretyczne i praktyczne (wypełnianie wzorów formularzy KRS)

· przepisy umożliwiające przyspieszenie postępowania rejestrowego;

· rodzaje rejestrów w Krajowym Rejestrze Sądowym;

· opłaty w postępowaniu rejestrowym;

· najczęstsze błędy praktyczne związane z postępowaniem rejestrowym;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU WOBEC SPÓŁKI ORAZ WOBEC WIERZYCIELI SPÓŁKI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE PROWADZENIE DOKUMENTACJI SPÓŁKI;

NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH (PRZEPISY WCHODZĄCE W ŻYCIE, PROJEKTY ZMIAN ORAZ POSTULATY DE LEGE LATA) I ICH WPŁYW NA PRACE BIURA ZARZĄDU.

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

radca prawny, ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca prawa i trener w firmach szkoleniowych. Od kilku lat jako konsultant kancelarii prawniczych, a aktualnie w ramach własnej kancelarii radcy prawnego, prowadzi obsługę prawną spółek prawa handlowego a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Autor publikacji poświęconych spółkom kapitałowym. Doświadczony wykładowca od kilku lat prowadzący zajęcia dla menedżerów i pracowników spółek prawa handlowego. Wysoko oceniany przez uczestników szkoleń

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel Czarny Potok***

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 850
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!