Szkolenie

Warsztaty z przygotowania studium wykonalności w kontekście projektów unijnych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki przygotowania i opracowania studium wykonalności dla projektów UE oraz przedstawienie uwarunkowań realizacji procesu tworzenia i oceny dokumentu będącego integralnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu z dotacji UE względem wymagań Instytucji Zarządzających i Wdrażających w oparciu o zasady i warunki prawa unijnego oraz polskiego.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do osób planujących rozpoczęcie przygotowania do pisania projektów UE, jak i weryfikujących studium wykonalności, do decydentów (osób zarządzających projektami), pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a także administracji rządowej oraz podmiotów prywatnych firm i koncernów realizujących Projekty z udziałem dotacji UE.

Program szkolenia

• Cel Studium Wykonalności w ramach Projektu
• Cele i rodzaje studium wykonalności
• Rola studium Wykonalności z punktu widzenia instytucji współfinansującej realizację projektu
• Miejsce Studium wykonalności w procesie inwestycyjnym
• Studium Wykonalności jako element procedury ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego ze środków UE
• Studium Wykonalności jako cykl projektu wg UE
• Studium wykonalności a biznes plan – podobieństwa i różnice
• Studium wykonalności – Definicje
• Unormowanie Studium wykonalności w aktach prawnych UE
• Podstawy prawne tworzenia Studium wykonalności
• Unormowanie Studium wykonalności w polskich aktach prawnych
• Zgodność Studium Wykonalności z aktami prawnymi
• Zgodność Studium Wykonalności z wytycznymi
• Zgodność Studium Wykonalności z lokalną dokumentacją
• Zgodność Studium wykonalności - Projektu z zasadami polityki regionalnej UE
• Analiza w Studium Wykonalności
• Logika i chronologia pracy nad studium wykonalności
• Studium wykonalności – Założenia
• Wiarygodność założeń – danych w Studium Wykonalności
• Wykonanie Studium Wykonalności a gospodarność w wydatkowaniu środków publicznych
• Studium Wykonalności a specyfikacja istotnych warunków zamówienia
• Studium Wykonalności jako informacja publiczna
• Studium Wykonalności a ochrona praw autorskich
• Studium Wykonalności jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu
• Budowa wniosku aplikacyjnego oraz jego załączniki – Studium wykonalności
• Przedstawienie struktury studium wykonalności
• Weryfikacja i poprawność wykonania studium wykonalności
• Zakres Studium Wykonalności
• Wnioski ze Studium Wykonalności
• Streszczenie studium wykonalności
• Zgodność projektu z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi
• Komplementarność Projektu z innymi działaniami
• Uzasadnienie realizacji Projektu
• Definicje celów projektu
• Cele Projektu
• Opis celów głównych i szczegółowych
• Matryca Logiczna Projektu
• Opis potrzeby realizacji projektu
• Identyfikacja projektu
• Opis Projektodawcy
• Lokalizacja Projektu
• Przedmiot Projektu
• Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych
• Analiza różnych wariantów realizacji rozwiązania zidentyfikowanych problemów
• Szczegółowy opis wybranego wariantu
• Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu
• Opis stanu po realizacji Projektu
• Wykonalność techniczno- technologiczna
• Analiza finansowa
• Określenie założeń do analizy finansowej
• Całkowite nakłady inwestycyjne
• Kalkulacja przychodów ze sprzedaży inwestora w wyniku realizacji inwestycji
• Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych bez realizacji projektu oraz z jego uwzględnieniem
• Rachunek zysków i strat
• Zestawienie przepływów pieniężnych projektu
• Ustalenie wysokości dofinansowania (określenie dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej lub określenie luki w finansowaniu)
• Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu
• Wskaźnik FNPV i FRR
• Wskaźnik FRR/C i FRR/K
• Struktura finansowania
• Analiza trwałości finansowej projektu
• Analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna)
• Określenie założeń do analizy ekonomicznej
• Rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych
• Zestawienie i ocena jakościowa kosztów i korzyści, które nie mogły zostać wycenione
• Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu
• Wskaźnik ENPV i ERR
• Wskaźnik B/C
• Analiza wrażliwości i ryzyka
• Analiza wrażliwości
• Analiza ryzyka
• Analiza wskaźnikowa
• Analiza instytucjonalna w tym trwałość projektu
• Wykonalność instytucjonalna
• Właściciel i Operator w ramach Projektu
• Opis wdrażania projektu
• Uwarunkowania prawne realizacji projektu
• Trwałość instytucjonalna
• Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora
• Opis struktury Beneficjenta jako właściciela
• Opis struktury Beneficjenta operatora
• Pomoc publiczna
• Uregulowania prawne pomocy publicznej w ramach Projektów
• Projekty w ramach pomocy publicznej
• Analiza oddziaływania na środowisko
• Wpływ projektu na środowisko

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Tomasz Leszczyński

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 - 17 września 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

02-222 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 4 - 5 czerwca 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!