Szkolenie: Warsztaty z przygotowania studium wykonalności w kontekście projektów unijnych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/warsztaty-z-przygotowania-studium-wykonalnosciw-kontekscie-projektow-unijnych-59531-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Warsztaty z przygotowania studium wykonalności w kontekście projektów unijnych


  ID szkolenia: 59531
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: UE, projekty unijne Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  APEXnet Centrum Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki przygotowania i opracowania studium wykonalności dla projektów UE oraz przedstawienie uwarunkowań realizacji procesu tworzenia i oceny dokumentu będącego integralnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu z dotacji UE względem wymagań Instytucji Zarządzających i Wdrażających w oparciu o zasady i warunki prawa unijnego oraz polskiego.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób planujących rozpoczęcie przygotowania do pisania projektów UE, jak i weryfikujących studium wykonalności, do decydentów (osób zarządzających projektami), pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a także administracji rządowej oraz podmiotów prywatnych firm i koncernów realizujących Projekty z udziałem dotacji UE.

Program szkolenia:

• Cel Studium Wykonalności w ramach Projektu
• Cele i rodzaje studium wykonalności
• Rola studium Wykonalności z punktu widzenia instytucji współfinansującej realizację projektu
• Miejsce Studium wykonalności w procesie inwestycyjnym
• Studium Wykonalności jako element procedury ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego ze środków UE
• Studium Wykonalności jako cykl projektu wg UE
• Studium wykonalności a biznes plan – podobieństwa i różnice
• Studium wykonalności – Definicje
• Unormowanie Studium wykonalności w aktach prawnych UE
• Podstawy prawne tworzenia Studium wykonalności
• Unormowanie Studium wykonalności w polskich aktach prawnych
• Zgodność Studium Wykonalności z aktami prawnymi
• Zgodność Studium Wykonalności z wytycznymi
• Zgodność Studium Wykonalności z lokalną dokumentacją
• Zgodność Studium wykonalności - Projektu z zasadami polityki regionalnej UE
• Analiza w Studium Wykonalności
• Logika i chronologia pracy nad studium wykonalności
• Studium wykonalności – Założenia
• Wiarygodność założeń – danych w Studium Wykonalności
• Wykonanie Studium Wykonalności a gospodarność w wydatkowaniu środków publicznych
• Studium Wykonalności a specyfikacja istotnych warunków zamówienia
• Studium Wykonalności jako informacja publiczna
• Studium Wykonalności a ochrona praw autorskich
• Studium Wykonalności jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu
• Budowa wniosku aplikacyjnego oraz jego załączniki – Studium wykonalności
• Przedstawienie struktury studium wykonalności
• Weryfikacja i poprawność wykonania studium wykonalności
• Zakres Studium Wykonalności
• Wnioski ze Studium Wykonalności
• Streszczenie studium wykonalności
• Zgodność projektu z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi
• Komplementarność Projektu z innymi działaniami
• Uzasadnienie realizacji Projektu
• Definicje celów projektu
• Cele Projektu
• Opis celów głównych i szczegółowych
• Matryca Logiczna Projektu
• Opis potrzeby realizacji projektu
• Identyfikacja projektu
• Opis Projektodawcy
• Lokalizacja Projektu
• Przedmiot Projektu
• Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych
• Analiza różnych wariantów realizacji rozwiązania zidentyfikowanych problemów
• Szczegółowy opis wybranego wariantu
• Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu
• Opis stanu po realizacji Projektu
• Wykonalność techniczno- technologiczna
• Analiza finansowa
• Określenie założeń do analizy finansowej
• Całkowite nakłady inwestycyjne
• Kalkulacja przychodów ze sprzedaży inwestora w wyniku realizacji inwestycji
• Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych bez realizacji projektu oraz z jego uwzględnieniem
• Rachunek zysków i strat
• Zestawienie przepływów pieniężnych projektu
• Ustalenie wysokości dofinansowania (określenie dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej lub określenie luki w finansowaniu)
• Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu
• Wskaźnik FNPV i FRR
• Wskaźnik FRR/C i FRR/K
• Struktura finansowania
• Analiza trwałości finansowej projektu
• Analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna)
• Określenie założeń do analizy ekonomicznej
• Rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych
• Zestawienie i ocena jakościowa kosztów i korzyści, które nie mogły zostać wycenione
• Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu
• Wskaźnik ENPV i ERR
• Wskaźnik B/C
• Analiza wrażliwości i ryzyka
• Analiza wrażliwości
• Analiza ryzyka
• Analiza wskaźnikowa
• Analiza instytucjonalna w tym trwałość projektu
• Wykonalność instytucjonalna
• Właściciel i Operator w ramach Projektu
• Opis wdrażania projektu
• Uwarunkowania prawne realizacji projektu
• Trwałość instytucjonalna
• Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora
• Opis struktury Beneficjenta jako właściciela
• Opis struktury Beneficjenta operatora
• Pomoc publiczna
• Uregulowania prawne pomocy publicznej w ramach Projektów
• Projekty w ramach pomocy publicznej
• Analiza oddziaływania na środowisko
• Wpływ projektu na środowisko

Informacje o prelegentach:

Tomasz Leszczyński

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 - W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena zawiera:

Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: Warsztaty z przygotowania studium wykonalności w kontekście projektów unijnych