Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach okresu programowania 2014-2020

O warsztatach

Problem zamykania projektów dotyka wielu Beneficjentów - niestety rozliczenie końcowe projektu nie zamyka „przygody” z projektami. Beneficjent w większości przypadków zobowiązany jest do utrzymania trwałości w odniesieniu do różnych aspektów projektu.

Kontrola na zakończenie obejmuje wiele obszarów projektu i niejednokrotnie Beneficjenci nie wiedzą, czego mają się po niej spodziewać. Dzięki szkoleniu Uczestnicy zyskają większy spokój o wynik kontroli i końcowe potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu, zarówno od strony finansowej, jak i merytorycznej.

Cele szkolenia:

 • podniesienie kompetencji w zakresie prawidłowego przygotowania do rozliczenia końcowego projektu,
 • zapoznanie się z obowiązkami Beneficjenta po zakończeniu projektu,
 • nabycie umiejętności oszacowania ryzyka związanego z uchybieniami i nieprawidłowościami w projekcie,
 • nabycie umiejętności wyodrębnienia i skupienia na najbardziej ryzykownych obszarach projektu.
Dlaczego warto wziąć udział?
 • konkretna wiedza oparta o aktualne orzecznictwo i interpretacje instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie i kontrole programów UE,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji oraz analiz dotyczących konkretnych projektów,
 • spokój o wyniki kontroli na zakończenie projektu.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy administracji publicznej i samorządowej,
 • pracownicy przedsiębiorstw i innych organizacji odpowiedzialni za rozliczenie końcowe projektów i utrzymanie trwałości.

Program warsztatu

Dzień I

Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020

 • prowadzenie wyodrębnionej księgowości
 • prowadzenie dokumentacji w sposób zapewniający prawidłową ścieżkę audytu
 • dokumentowanie osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu projektu

Wprowadzanie zmian do projektu przed jego zakończeniem

 • zmiany zakresu rzeczowego projektu
 • zmiana harmonogramu realizacji projektu
 • zmiana wartości pozycji budżetowych
 • obszary szczególnego ryzyka (zmiana lokalizacji projektu, zmiana podmiotów zarządzających projektem, zmiana zasad rozliczania podatku VAT, zmiana sposobu użytkowania całości lub części infrastruktury objętej wsparciem)

Końcowe rozliczenie finansowe - jak przygotować się do opracowania końcowego wniosku o płatność?

 • terminy składania wniosku o płatność
 • prawidłowe dokumentowanie zakupu, amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • kwalifikowalność kosztów wynagrodzenia personelu i osób współpracujących w zależności od rodzaju zaangażowania do projektu (umowa o pracę, dodatek do wynagrodzenia, umowy cywilno-prawne, umowy B2B)
 • prawidłowe dokumentowanie kosztów amortyzacji rozliczanych w projekcie
 • wyliczenie właściwej wartości i dokumentowanie poniesienia wkładu własnego (wkład finansowy, rzeczowy, amortyzacja, wolontariat)
 • dokumentowanie poniesienia poszczególnych form kosztów uproszczonych (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe, stawki ryczałtowe)
 • rozliczenie korekt finansowych, dochodów, zwrot zaliczek, odsetki

Warsztaty

 • weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie dokumentów rozliczeniowych
 • weryfikacja możliwości wprowadzania zmian do projektu na przykładach

Dzień 2

Trwałość projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013

 • definicja trwałości projektu
 • przesłanki powodujące naruszenie trwałości projektu
  • zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
  • zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści
  • istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów

Obowiązek utrzymania wskaźników produktu i rezultatu

Trwałość instytucjonalna (przekształcenia prawno-własnościowe Beneficjenta)

Trwałość finansowa projektu

 • monitorowanie dochodu oraz kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących dochód
 • monitorowanie dochodu generowanego wyłącznie podczas wdrażania projektu

Sankcje za naruszenie zasady trwałości projektu w zależności od rodzaju nieprawidłowości

Kontrola na zakończenie projektu

 • rodzaje kontroli i uprawnienia kontrolujących
 • jak przygotować się do kontroli?
 • najczęściej popełniane błędy przez Beneficjentów, które skutkują korektami finansowymi
 • warsztaty: weryfikacja nieprawidłowości i uchybień w przykładowej dokumentacji

Zasada siły wyższej i wyjątkowych okoliczności. Kiedy instytucje mogą odstąpić od nakładania korekt finansowych za brak osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu?

 • możliwości wynikające z Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
 • odwołanie od nałożonej korekty finansowej z powołaniem się na siłę wyższą i wyjątkowe okoliczności

Odpowiedzi na pytania zadane przez Uczestników, podsumowanie szkolenia

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 9.00-15.00

Prelegenci

Od 2004 r. zaangażowana w pozyskiwanie środków z funduszy UE na inwestycje dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i innych Beneficjentów.

Jest autorką i/lub współautorką ponad stu projektów w ramach różnych programów operacyjnych m.in. w latach 2004-2006 (ZPORR, SPO- WKP, SPO- RZL); 2007-2013 (POIS, POIG, RPO WD, POKL) oraz 2014-2020 (POIS, POIR, POPC, RPO WD, POWER).

Na zlecenie kilkunastu podmiotów zarządzała projektami i rozliczała dotacje zarówno przedsiębiorstw jak i jednostek sektora finansów publicznych. W latach 2013-2016 członek zarządu dużej firmy konsultingowej specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji z UE.

Od 10 lat szkoli wnioskodawców i beneficjentów w zakresie prawidłowego zarządzania projektami, rozliczenia środków, tworzenia aplikacji projektowych, kwalifikowalności kosztów, przygotowania do kontroli. Jest też doradcą w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.

Z wykszatałcenia socjolog, ukończyła studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!