Anna Gajewska

Compliance Officer – rola w firmie i zakres obowiązków

Edytowany: 13.08.2021
Przewiń do bazy szkoleń i konferencji

Stanowisko Compliance Officer do niedawna było obowiązkowe w bankowości i instytucjach z sektora finansowego. Złożone otoczenie prawne oraz ryzyko niezgodności z przepisami prawa i spowodowanych tym strat finansowych oraz wizerunkowych sprawia jednak, że Compliance Officer pojawia się w coraz większej liczbie przedsiębiorstw. W planach jest również wprowadzenie obowiązku powoływania Compliance Officer’ów w wybranych przedsiębiorstwach. Dowiedz się czym zajmuje się Compliance Officer i jaka jest jego rola w firmie.

Czym jest Compliance?

W znaczeniu dosłownym compliance to zgodność i oznacza całokształt działań zmierzających do zapewnienia zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności z prawem krajowym i międzynarodowymi, regulacjami branżowymi (tzw. hard law), a także politykami i standardami wewnętrznymi dotyczącymi przyjętych i akceptowalnych zasad postępowania (tzw. soft law).

Cele Compliance i Compliance Officerów

W praktyce rolą Compliance jest zarządzanie, tudzież minimalizowanie, ryzyka wystąpienia braku zgodności z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi i rozmaitymi standardami czy normami. Obejmuje to zarówno kwestie powołania odpowiednich zespołów i stanowisk dedykowanych do zajmowania się tą tematyką, jak też cały szereg działań, procedur i rozwiązań organizacyjnych, których zadaniem jest zapobieganie występowaniu ryzyka natury prawnej. Obejmuje to działania z zakresu prawa, zarządzania i audytu, zarządzania ryzykiem oraz z zakresu controllingu.

Celem działania Compliance Officera jest więc:

 • zapobieganie ryzyku prowadzenia działalności w opozycji do przepisów prawa,
 • zapobieganie możliwości wystąpienia strat finansowych,
 • zapobieganie możliwości wystąpienia utraty reputacji przedsiębiorstwa z powodu nie przestrzegania przyjętych norm prawnych, jak też etycznych i społecznych.

Stanowisko Compliance Officera od lat jest obowiązkowe w bankowości, ale w dzisiejszych czasach, w niepewnym, zmiennym i złożonym otoczeniu biznesowym coraz więcej firm potrzebują funkcji i komórek odpowiedzialnych za stanie na straży zgodności działań i decyzji podejmowanych w organizacji z literą prawa. Compliance Offierów powołuje się dzisiaj w firmach informatycznych, farmaceutycznych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego oraz we wszystkich innych poddanych silnym regulacjom prawnym.

Zakres obowiązków Compliance Officera i działu Compliance

Zakres obowiązków osób pracujących na stanowisku Compliance Officera oraz działów ds. Compliance to między innymi:

 • przygotowanie strategii i planu operacyjnego działań niezbędnych do zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa,
 • inicjowanie, przygotowywanie i wdrażanie procedur i standardów wewnętrznych organizacji w zakresie etyki i sposobów działania,
 • monitorowanie, audyt wewnętrzny i kontrola prowadzonej działalności pod kątem zgodności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
 • zapewnianie standardów postępowania z informacjami poufnymi, ochrona danych osobowych itp.
 • współpraca przy wdrożeniu procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, najczęściej przy współpracy z AML Officer’ami,
 • raportowanie stanu przestrzegania prawa do zarządu i przełożonych, doradzanie w zakresie obowiązujących przepisów prawa, zasad i kodeksu postępowania, standardów rynkowych, i dobrych praktyk,
 • zapobieganie konfliktom interesu, monitorowanie umów z kontrahentami i ich przestrzegania,
 • organizacja kanałów typu whistleblow mających na celu lepsze wykrywanie działań wykraczających poza przyjęte i obowiązujące normy i zasady działania,
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami, takimi jak radcy prawni i kancelarie prawne wspierającymi organizację w obszarze prawa, audytu itp.,
 • nadzór nad prowadzoną działalnością maklerską, powierniczą,
 • identyfikacja i ocena ryzyka wynikającego z wymogów prawa,
 • zgłaszanie do organów publicznych przypadków naruszeń prawa,
 • edukacja pracowników, wprowadzanie standardów i rozwój świadomości w zakresie compliance u członków i pracowników organizacji.

Compliance Officer

Praca w zawodzie Compliance Officer

Zawód Compliance Officer to niewątpliwie zawód przyszłości. Popularność tej funkcji w organizacjach będzie rosła, a wraz z nią zapotrzebowanie na wysoko wykfalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. Zawód CO polecany jest zwłaszcza osobom o wykształceniu prawniczym, praktyczną wiedzą biznesową z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, a także osobom z doświadczeniami w controllingu i audycie.

W przygotowaniu do pełnienia roli Compliance Officer pomóc mogą specjalistyczne szkolenia oraz kursy z zakresu compliance. Na stanowisku tym niezbędne jest stałe podnoszenie kompetencji i wiedzy z zakresu prawa, norm prawnych, standardów działania i etyki. Stanowisko to wymaga wysokich umiejętności analitycznych i organizacyjnych, ale również szeregu umiejętności osobistych od efektywnej komunikacji interpersonalnej, przez asertywność i odporność na stres, aż po umiejętność prowadzenia szkoleń itp.

System zarządzania zgodnością

Jednym z zadań Compliance Officera jest kompleksowe przygotowanie strategii zarządzania zgodnością, która często nazywana jest systemem zarządzania zgodnością. Polega to na zintegrowaniu zarządzania firmą od strony finansowej, prawnej, etycznej i compliance, dopasowaniu podejmowanych działań do specyfiki branży i organizacji oraz budowaniu kultury Compliance opartej na wiedzy, świadomości, kodeksach postępowania oraz cyklicznym monitorowaniu i raportowaniu wyników prowadzonych działań i stanu zgodności.

Anna Gajewska

Anna Gajewska

Redaktor Eventis.pl

Interesuję się przede wszystkim tematyką rozwoju osobistego, budowania kompetencji z zakresu budowania zespołów, motywowania pracowników, efektywnej komunikacji, rozwoju inteligencji emocjonalnej i treningu asertywności, a także tematami radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, organizacją czasu pracy i pokrewnymi tematami.

Polecane wydarzenia

BDO Sp. z o.o.

Compliance, jako konieczność w każdym nowoczesnym przedsiębiorstwie

 • Online, 27 - 28 września 2021
 • już od 1500 PLN
Zapisz się